THỜI ĐẠI ĂN THEO NÓI LEO CỦA RẬN CHỦ
Đồng Tâm nóng do đâu!
Xây dựng tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn là hết sức cần thiết