Zận chủ lại được dịp xuyên tạc
 Zâm chủ Trần Thị Nga chuẩn bị lên thớt!
 Nguyễn Quang A lại ăn nói xằng bậy!