NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ!
NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM – NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 VẠCH MẶT LŨ PHẢN ĐỘNG VỚI CHIÊU TRÒ “Đồng hành cho nhân quyền Việt Nam”