Tiêu điểm

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng

Con đường phía trước

Phản biện về ý kiến của các đối tượng xung quanh phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10/1/2019. Tại đây Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội Việt Nam phải “tuyệt đối trung thành với Đảng”. Xung quanh phát biểu này, nhiều ý kiến của các đối tượng chống đối đã đăng đàn xoáy vào khai thác như một chủ đề nghe có vẻ như vớ được cái gì đó thú vị nhưng thực ra là chúng đang vạ miệng với những lời lẽ của mình. Theo dõi cụ thể cho thấy khi chúng càng nói càng thể hiện vị thế của những kẻ hiểu biết chưa sâu sắc, chưa đủ tầm để hiểu vấn đề chứ đừng nói đi bàn luận. 

 
Đưa ra những ý kiến của một số cá nhân có vấn đề
Như chúng ta đã biết, tại Việt Nam thì Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Với tinh thần đó nên quân đội trung thành với người “lãnh đạo”, “chỉ huy” cao nhất của mình là hoàn toàn chính xác, không có gì phải bàn cãi. Nhà nước là cơ quan quản lý công tác của lực lượng này ở những nội dung cụ thể. Nhân dân luôn là mục tiêu cao nhất cho sự bảo vệ của lực lượng quân đội. Trong chính tên là lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã bao hàm những điều như vậy.

Xét về góc độ logic học thì hoàn toàn có thể hiểu rằng lực lượng nào hay một tập thể nào khi làm việc đều phải có mục đích rõ ràng và địa chỉ cụ thể. Đặt nhân dân là mục đích trên hết trong sự bảo vệ, hiếu lễ tuy nhiên, nếu chỉ nói cụm từ nhân dân thì rất chung chung từ đó cái chung rất khó xác định sẽ mất đi phương hướng. Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước được quy định trong Hiến pháp năm 2013: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.”. Từ đó cho thấy rằng Quân đội và các lực lượng vũ trang nói chung phải trung thành với người lãnh đạo của mình là điều hoàn toàn khoa học. Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ thuộc Nhà nước Việt Nam. Do vậy, Đảng lãnh đạo Nhà nước thì bao gồm trong đó là lực lượng quân đội. Với một lực lượng vũ trang thì phải tuyệt đối trung thành với người lãnh đạo, người chỉ huy của mình là điều không cần phải bàn cãi thêm nữa. Ở đây còn nhấn mạnh thêm về chủ thể đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng, quyền lợi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cũng cho thấy rõ ràng rằng trung thành với Đảng chính là trung thành với ý chí của toàn dân, của Nhà nước Việt Nam.

Trong xu thế hiện nay, khi mà vai trò của Đảng là không thể thay thế thì tính trung thành của Quân đội với Đảng càng cần phải khẳng định rõ ràng, chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, xã hội hiện nay trong đó có nhân dân có rất nhiều thành phần khác nhau, trong những thành phần đó có một bộ phận nhỏ vẫn mang danh nghĩa nhân dân nhưng những tư tưởng và hành động của họ thì không xứng đáng là nhân dân theo đúng nghĩa của nó. Những kẻ ngày ngày tiếp tay cho các thế lực thù địch và đối tượng chống đối trong và ngoài nước phá hoại Việt Nam thì với những người như thế chẳng nhẽ Quân đội cũng phải trung thành hay sao? Những con người có thể kể đến như: Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Phạm Đoan Trang,… thì không bao giờ xứng đáng có được sự tôn trọng của bất cứ ai chứ đừng nói là “hiếu” hay “trung”. Với những thành phần chống phá như vậy với mục đích là lật đổ Đảng hướng tới gây nên những xáo trộn trong xã hội và làm tay sai cho những kẻ địch, cho những tội ác với cách mạng thì cần phải bảo vệ Đảng, bảo vệ ở mức độ cao nhất. Vậy nên, việc nói hiếu với dân chuẩn hơn là trung thành với nhân dân. 

Tóm lại, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng là điều chính xác như đinh đóng cột, có tính lịch sử cụ thể. Do đó, bài viết bàn, phản biện về ý kiến của một số đối tượng và các trang lề các kiểu đang cố soi mói không chuẩn xác về câu nói của Tổng Bí thư, Chú tịch nước Nguyễn Phú Trọng để tất cả cùng tham khảo./.

28 nhận xét:

 1. “Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm, cần cảnh giác và chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch nhất định sẽ bị lột trần và thất bại

   Xóa
 2. Từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (những năm 90, thế kỷ XX), cho thấy, một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đến sự kiện đó là các thế lực thù địch đã thành công trong việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội - tức “phi chính trị hóa” quân đội.

  Trả lờiXóa
 3. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch xác định “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục. Thực tế cho thấy, từ những năm 90, thế kỷ XX, mưu đồ chống phá Quân đội của chúng đã hiện hữu; mục đích sâu xa là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác

  Trả lờiXóa
 4. âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của chúng là nhằm chuyển hướng chính trị của Quân đội ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Từ đó, làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu: “Mùa xuân A-rập”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng Đường phố”, “Cách mạng Cam”,... mà chúng đã thành công ở hàng loạt nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của chúng vẫn là nhiệm vụ mang tính thời sự cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống đồng bộ, hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 6. ất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguyên tắc bất biến, được rút ra từ thực tiễn lịch sử nhân loại và quá trình tổ chức, xây dựng Quân đội từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến nay. Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”

  Trả lờiXóa
 7. hường xuyên nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là vấn đề trọng yếu hiện nay, quyết định đến việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội ta, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết thuộc về cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân.

  Trả lờiXóa
 8. “Phi chính trị hóa” quân đội ta là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. “Phi chính trị hóa” quân đội tuyệt nhiên không phải là làm cho quân đội ta “không chính trị”, “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” trong các cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp như chúng vẫn thường rêu rao, lừa phỉnh, hoặc như những nhận thức mơ hồ của một số người, mà thực chất đó là nhằm phá hủy chính trị vô sản của quân đội ta, là lái chính trị của quân đội ta trượt sang chính trị khác - chính trị tư sản, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa

  Trả lờiXóa
 9. Cốt lõi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch là chống phá về chính trị, là đánh vào cái “gốc” chính trị của quân đội - chính trị của Đảng của giai cấp công nhân.Chúng tập trung công kích, phá hoại những vấn đề rất cơ bản của quân đội ta. Đó là: thứ nhất, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội; thứ hai,phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; thứ ba, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta; thứ tư, phá hoạimốiquan hệmật thiết giữaquân đội với nhân dân; thứ năm,lôi kéo quân đội ta tham gia liên minh quân sự, phá hoại tình đoàn kết quốc tế và khống chế các mối quan hệ hợp tác giữa quân đội ta với quân đội các nước.

  Trả lờiXóa
 10. Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là đặc biệt nguy hiểm. Nếu chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, thì cũng có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở.

  Trả lờiXóa
 11. Lực lượng vũ trang trong đó có quân đội và công an là lực lượng nòng cốt của Đảng,trong đó yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng là 1 tất yếu khách quan.Chính vì vậy nên các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp,muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản,ngoài ra âm mưu của chúng là phi chính trị hóa lực lượng vũ trang,tách rời Đảng với công an và quân đội.Vậy nên yêu cầu của Bác Tổng là hết sức đúng đắn,trong thời chiến cũng như trong thời bình,việc trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhà nước là nghĩa vụ của mỗi công dân,trong đó lực lượng quân đội,công an đóng vai trò quan trọng nhất.

  Trả lờiXóa
 12. phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là một trọng điểm của “chiến dịch” chống phá toàn diện mà họ tiến hành. Hình thức và thủ đoạn chống phá rất đa dạng, xảo quệt, thường là lợi dụng những khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng; kích động, lôi kéo những người cơ hội, tiêu cực, bất mãn, suy thoái về tư tưởng chính trị đưa ra luận điệu, yêu sách đòi tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng và trung lập về chính trị.

  Trả lờiXóa
 13. Bất cứ quân đội nào cũng đều do giai cấp thống trị xã hội đó tổ chức ra và là công cụ bạo lực vũ trang để bảo vệ lợi ích và địa vị thống trị của giai cấp ấy. Giai cấp thống trị xã hội bao giờ cũng nắm quân đội để thực hiện mục đích chính trị của giai cấp mình

  Trả lờiXóa
 14. Đây là vấn đề mang tính quy luật về sự lãnh đạo của giai cấp thống trị xã hội đối với quân đội do giai cấp đó tổ chức ra. Như vậy, không có bất cứ quân đội nào trung lập về chính trị, không bảo vệ lợi ích của giai cấp nào trong một chế độ xã hội nhất định.

  Trả lờiXóa
 15. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời có đặc thù là trước khi nhân dân ta giành được chính quyền, thành lập Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội ta trong mọi thời kỳ cách mạng.

  Trả lờiXóa
 16. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự trung thành tuyệt đối của Quân đội đối với Đảng là hai mặt thống nhất của một vấn đề; hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng, không tách rời, được thực tiễn kiểm nghiệm trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta.

  Trả lờiXóa
 17. Bản chất giai cấp, mục tiêu chiến đấu và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội phụ thuộc vào bản chất giai cấp, mục đích chính trị của nhà nước tổ chức ra và nuôi dưỡng nó, không có quân đội trung lập về chính trị, quân đội đứng ngoài giai cấp và nhà nước. Chính trị quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của quân đội với đảng, nhà nước và nhân dân

  Trả lờiXóa
 18. rong xã hội có giai cấp, không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị, không mang bản chất chính trị của giai cấp, nhà nước nào. Thực tiễn lịch sử nhân loại chứng minh rằng, sự nghiệp cách mạng và con đường phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, bao giờ cũng do một lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc dẫn dắt và lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 19. Lực lượng chính trị lãnh đạo quốc gia, dân tộc ấy sẽ tổ chức, lãnh đạo quân đội, đảm bảo cho nó thực sự là công cụ bạo lực vũ trang của lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc đang lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc đó phát triển. Điều này cho thấy rõ tính chất phi lý, phản khoa học của cái gọi là “quân đội phi giai cấp”.

  Trả lờiXóa
 20. lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân là thống nhất. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân là một chỉnh thể thống nhất, trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ đã tạo được sự thống nhất giữa quyền lực chính trị với quyền lực xã hội trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 21. Để Quân đội thực sự trung thành, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội về chính trị, củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đồng thời, chăm lo xây dựng các mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

  Trả lờiXóa
 22. Mối quan hệ giữa Đảng với Quân đội là mối quan hệ lãnh đạo và phục tùng, Đảng giữ vai trò lãnh đạo đối với Quân đội bằng một cơ chế đặc thù, bảo đảm cho Đảng thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

  Trả lờiXóa
 23. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội; mối quan hệ giữa Đảng với Quân đội đã trở thành bản chất, truyền thống quý báu của Quân đội ta. Mọi âm mưu tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng đều nhằm cô lập Đảng, làm cho Đảng mất đi lực lượng chính trị trung thành, tin cậy nhất, mất đi sức mạnh vật chất to lớn để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

  Trả lờiXóa
 24. Trong mối quan hệ giữa Quân đội với Nhà nước và Nhân dân, Quân đội là công cụ bạo lực của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, do Nhà nước quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng. Quân đội là công cụ bạo lực của Nhà nước thực chất cũng chính là công cụ bạo lực của Nhân dân; Quân đội bảo vệ Nhà nước xét đến cùng cũng chính là bảo vệ Nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tất yếu phải lãnh đạo Quân đội.

  Trả lờiXóa
 25. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta rất quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Quân đội với Nhân dân, coi đây là một trong những nguyên tắc hết sức quan trọng để làm cho quân đội kiểu mới khác hẳn về chất với các kiểu quân đội của giai cấp, nhà nước bóc lột trước đây.

  Trả lờiXóa
 26. xuất phát từ thực tiễn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 71 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân đội phục tùng sự lãnh đạo của Đảng là hai mệnh đề song hành ngay từ khi mới thành lập Quân đội cho đến nay, đã tồn tại trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Đội Việt Nam

  Trả lờiXóa
 27. Thực tiễn đó là không thể phủ nhận. Hơn thế còn là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điểm xuyên tạc, kích đồng đòi tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Những luận điểm phi lý này của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị chắc chắn sẽ chết yểu cũng như mọi mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại quy luật sẽ tất yếu thất bại.

  Trả lờiXóa