TIN TỨC

Nguyễn Văn Đài điên cuồng chống phá

PT@!
Nguyễn Văn Đài điên cuồng chống phá

Liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Đài, mới đây tên phản động này đã đăng tải trên trang FB cá nhân của mình những thông tin có nội dung chống Đảng, Nhà nước. Những thông tin này được Đài đăng đúng ngày 2/9, ngày mà cả dân tộc Việt Nam đang phấn khởi ăn mừng ngày lễ độc lập của dân tộc. Điều này đã gây phẫn nỗ trong quần chúng nhân dân, khiến nhân dân thêm bức xúc với những kẻ có âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. 

Trong những năm gần đây, mục đích của bọn phản động nhắm tới là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để thực hiện âm mưu này chúng đã dùng mọi thủ đoạn, trong đó tích cực là lợi dụng mạng internet để chống phá. Số đối tượng chống phá trong nước đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã giúp dân tộc ta dành lại độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 32 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. 

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Điều đó được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng của Đảng là lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, lấy tự phê bình và phê bình làm phương châm hành động, quy luật phát triển... 

Cần khẳng định, việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với chủ nghĩa yêu nước, mà biểu hiện tập trung là sự kết hợp của phong trào công nhân với phong trào yêu nước của quần chúng cách mạng; mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, Đảng ta không những là đảng của giai cấp công nhân, mà còn là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của mình đứng ở vị trí trung tâm, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, quyết định xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phù hợp với xu thế của thời đại, được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917). 

Những gì mà Nguyễn Văn Đài viết trên FB, ai cũng hiểu đây chỉ là trò mèo của Đài để nịnh nọt đám quan thầy hải ngoại nhằm kiếm mấy đông bạc lẻ để mưu sinh bên Đức. Từ kẻ đứng đầu tổ chức hội anh em dân chủ, Đài hèn nhát trốn sang Đức để hưởng cuộc sống sung túc, hắn bỏ lại những người “anh em” của mình đang chịu sự trừng trị của pháp luật sau những tội ác mà Đài đã gây ra. Trái ngược với những gì mà hắn đã từng nói trước đây nhằm lôi kéo người vào tổ chức của hắn. Lợi dụng việc đấu tranh cho "dân chủ, nhân quyền", "xã hội dân sự" để che giấu mục đích hoạt động của "Hội anh em dân chủ"; liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước, tìm sự hậu thuẫn, tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống Nhà nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động, đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam để xây dựng chế độ "đa nguyên, đa đảng", "tam quyền, phân lập", tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân… 

Hành động lần này của Nguyễn Văn Đài đã động đến lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Một kẻ có tầm hiểu biết hạn hẹp, làm mọi thứ vì tiền như Đài, rồi sẽ đến lúc hết giá trị lợi dụng Đài sẽ bị đám qua thầy bỏ rơi như những kẻ khác. 

Không có nhận xét nào