TIN TỨC

Vũ Mạnh Hùng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

PT@!

  Vũ Mạnh Hùng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Ngày 9/12/2017, phát biểu trong buổi kỷ niệm ngày Quốc tế nhân quyền đã được tổ chức tại Hà Nội, nhà hoạt động “dân chủ” Vũ Mạnh Hùng đã cho rằng: “Mọi nguyên nhân bất hạnh trong cuộc sống đều có nguồn gốc từ một xã hội không tôn trọng nhân quyền. Nhân quyền là giá trị phổ quát của nhân loại. Việt Nam sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1977, đến ngày 24/9/1982 đã ký Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Thế nhưng nhưng cho đến nay, trên thực tế quyền con người ở Việt Nam không được tôn trọng”.

Có thể thấy phát ngôn của nhà hoạt động dân chủ Vũ Mạnh Hùng đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. Đó là những phát ngôn bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực tế tình trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. , ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó thể hiện bản chất phản động, chống phá chính quyền của Vũ Mạnh Hùng.

Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn luôn được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Theo đó, Điều 14, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất đã thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức lý luận và tư duy lập hiến trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân. Đây chính là điều kiện để bảo đảm tính hiện thực của quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự cân bằng, minh bạch và lành mạnh giữa các lợi ích trong mối quan hệ giữa Nhà nước với con người, công dân, cá nhân và phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; hạn chế tối đa bất cứ sự hạn chế các quyền và tự do vốn có của mọi người bởi các cơ quan nhà nước.

Ở Việt Nam, quyền con người được thể hiện cụ thể trong quá trình xây dựng, dự thảo các văn bản luật, dưới luật đều được Đảng, Nhà nước ta giới thiệu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham khảo ý kiến của đông đảo nhân dân; Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo, quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tôn trọng, đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì Điều 15 và Điều 16 - Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Điều đó đã khẳng định sự thống nhất chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ, vừa đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện quyền của người này không thể là sự chối bỏ, phủ nhận hay xâm phạm đến quyền của người khác. Nói cách khác, việc tôn trọng các quyền tự do của mỗi người phải đặt trong mối quan hệ với việc tôn trọng quyền và tự do của người khác; mọi hành vi lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia dân tộc đều sẽ bị xử lý thích đáng.

Đó là cái ngu của Vũ Văn Hùng, đúng là giọng điệu của một kẻ phản động, chống đối và thiếu kiến thức.

Không có nhận xét nào