TIN TỨC

TUỔI TRẺ HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH

Thanh Hùng

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay chính là lực lượng lao động chủ chốt, là những người làm chủ đất nước trong thời gian tới. Để gánh vác trọng trách ấy, bên cạnh việc tích cực học tập nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thanh niên cần không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng để hoàn thiện nhân cách. Đó cũng chính là nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nội dung cơ bản cần tu dưỡng là biết sống có lý tưởng, có thái độ chính trị đúng đắn và thực hành những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục đạo đức có ý nghĩa rộng lớn, sâu xa nhưng lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hành động đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của giá trị đạo đức cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. 


 TUỔI TRẺ HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa VII đã chỉ rõ cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò, vị trí, khả năng cách mạng to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới: Thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên; thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Người coi thanh niên là người tiếp sức cách mạng, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Trước hết cần phải có “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Đây là các yếu tố được xem là nền tảng, là kim chỉ nam trong xây dựng đạo đức cách mạng của thanh niên. 

“Cần, kiệm, liêm, chính” là bốn chuẩn mực đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của con người nói chung và thế hệ thanh niên nói riêng. Những chuẩn mực đạo đức và cách ứng xử đó rất cần thiết đối với mỗi thanh niên, lại càng hết sức cần thiết khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đối với thanh niên hiện nay, phải cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo, đạt năng suất cao; không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm; phải tiết kiệm thì giờ, tiền của, không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức,... Luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, không tham lam, không ham địa vị, tiền tài,... Đối với bản thân không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, trau dồi bản thân. Không nịnh hót cấp trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. 

Nội dung tư tưởng giáo dục đạo đức cho mọi người và nhất là đối với thanh niên, trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm bao quát rộng lớn, sâu xa nhưng lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hành động của mỗi người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng của mọi người, đặc biệt đối với thanh niên. Những đức tính cần có ấy của con người giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất; nếu thiếu một trong những đức tính đó con người không thể trở thành người theo nghĩa tốt đẹp của từ này. Trên cơ sở đó Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.“Cần” tức là lao động cần cù, siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. Tất thảy mọi người ai cũng “cần” thì bản thân mới tiến bộ, gia đình mới ấm no và hạnh phúc, quê hương mới phồn thịnh, đất nước mới giàu mạnh. Song, theo Hồ Chí Minh “cần” phải đi liền với “kiệm”.

“Kiệm” theo Hồ Chí Minh là tiết kiệm, sử dụng có kế hoạch và có mục đích, không xa xỉ hoang phí, phô trương hình thức. Theo Người, để xây dựng cuộc sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không những phải tiết kiệm tiền bạc, sức lực mà còn phải biết tiết kiệm cả thời gian, bởi nếu của cải có hết thì còn làm lại được, nhưng thời gian trôi qua rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được. Khi nói đến mối quan hệ giữa “cần” và “kiệm” Hồ Chí Minh nói rằng, nếu chúng ta cần mà không kiệm thì như thùng không đáy; còn nếu kiệm mà không cần thì lấy gì mà kiệm.

“Liêm” tức là luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, sống trong sạch, không tham lam. Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tân bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Như vậy để trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt, phải hội đủ các yếu tố: cần, kiệm, liêm, chính.

“Chính” theo Hồ Chí Minh “nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn”. Đối với mình; không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người; không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà; không dối trá, lừa lọc. Người chính thấy “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi mà có hại cho nước thì quyết không làm”[1]

Chúng ta đang đi theo hướng phát triển nền kinh tế thị trường, bên cạnh một số mặt, một số giá trị đạt được, trong xã hội đã xảy ra những biến động rất đáng lo ngại về mặt đạo đức, lối sống và nhận thức đối với con người Việt Nam trong đó có một phần là đội ngũ thanh niên.

Hiện nay chúng ta đang phải chứng kiến một sự thực vô cùng nhức nhối trong xã hội là lối sống xa hoa, buông thả, đi ngược lại với đạo đức truyền thống của dân tộc có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu vực cả thành thị và nông thôn, đặc biệt tập trung ở những trung tâm thành phố lớn. Cùng với sự hình thành các tư tưởng, ý thức, chuẩn mực đạo đức mới tạo nên sắc thái về đạo đức, lối sống mới ở nước ta, trong nền kinh tế thị trường cũng nảy sinh nhiều tư tưởng, ý thức và những tiêu chí đạo đức đi ngược lại với những giá trị truyền thống của dân tộc. Quan hệ chủ yếu, xuyên suốt kiểu cơ chế thị trường là hàng hoá - tiền tệ. Đồng tiền vừa là phương tiện trao đổi vừa là mục đích của sự trao đổi, lợi nhuận không chỉ chi phối mạnh mẽ mọi suy tư, tình cảm ý thức kinh doanh, mà còn đi vào mọi suy tư và hoạt động của nhiều lĩnh vực xã hội khác, trong các hoạt động xã hội và cả trong đời sống tinh thần, trong quan hệ gia đình.

Cách mạng đã chuyển sang một thời kỳ mới, Đảng ta phải có một chiến lược cán bộ nhằm xây dựng một đội ngũ thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Mỗi thanh niên phải nêu cao tinh thần tự ý thức. Làm bất cứ ngành gì, lĩnh vực nào, mỗi cán bộ, đảng viên phải phải quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh thái độ lộng quyền, hách dịch, sách nhiễu nhân dân…

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn đang còn tiếp tục và sẽ còn thực hiện dài lâu khi mà mỗi cán bộ thanh niên, đảng viên chưa thấy được mối quan hệ giữa những gì xã hội khuyên ta nên làm và những gì ta có bổn phận phải làm. Trung ương Đảng đã tạo cho mỗi chúng ta cơ hội để tự soi xét, nhìn nhận, kiểm điểm lại chính mình, phát huy những cái đã làm tốt, và khắc phục sửa đổi những cái chúng ta làm chưa tốt, và chưa làm nhằm xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân. Như vậy, “để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán bộ chính quyền cần phải: thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu về mọi mặt: đoàn kết, công tác, học tập,lao động. Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và hoà mình với quần chúng thành một khối”.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của ĐVTN, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” với những phẩm chất trung thực, trách nhiệm và bản lĩnh. 

[1] Hồ Chí Minh, Toàn Tập, T5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.645.

10 nhận xét:

 1. Bác Hồ là một tấm gương sáng để mỗi chúng ta, nhất là thế hệ thanh niên-những người sẽ là chủ nhân tương lại của đất nước noi theo. Với một xã hội nhiều biến động như hiện nay thì việc học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM là một biện pháp giáo dục đúng đắn cần được phát huy diện rộng.

  Trả lờiXóa
 2. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của ĐVTN, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” với những phẩm chất trung thực, trách nhiệm và bản lĩnh.

  Trả lờiXóa
 3. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn đang còn tiếp tục và sẽ còn thực hiện dài lâu khi mà mỗi cán bộ thanh niên, đảng viên chưa thấy được mối quan hệ giữa những gì xã hội khuyên ta nên làm và những gì ta có bổn phận phải làm. Trung ương Đảng đã tạo cho mỗi chúng ta cơ hội để tự soi xét, nhìn nhận, kiểm điểm lại chính mình, phát huy những cái đã làm tốt, và khắc phục sửa đổi những cái chúng ta làm chưa tốt, và chưa làm nhằm xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân. Như vậy, “để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán bộ chính quyền cần phải: thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu về mọi mặt: đoàn kết, công tác, học tập,lao động. Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và hoà mình với quần chúng thành một khối”.

  Trả lờiXóa
 4. Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng,sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  Trả lờiXóa
 5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mệnh lệnh từ mỗi trái tim của con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. “Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển /Quyết chí ắt làm nên”

  Trả lờiXóa
 7. Sự công bằng và tính tiết kiệm là điều mà bản thân tôi luôn nỗ lực từng ngày để làm theo trong cuộc sống, ứng xử với người xung quanh.

  Trả lờiXóa
 8. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của ĐVTN, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” với những phẩm chất trung thực, trách nhiệm và bản lĩnh.

  Trả lờiXóa
 9. Nội dung tư tưởng giáo dục đạo đức cho mọi người và nhất là đối với thanh niên, trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm bao quát rộng lớn, sâu xa nhưng lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hành động của mỗi người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng của mọi người, đặc biệt đối với thanh niên. Những đức tính cần có ấy của con người giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất; nếu thiếu một trong những đức tính đó con người không thể trở thành người theo nghĩa tốt đẹp của từ này.

  Trả lờiXóa
 10. “Cần, kiệm, liêm, chính” là bốn chuẩn mực đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của con người nói chung và thế hệ thanh niên nói riêng. Những chuẩn mực đạo đức và cách ứng xử đó rất cần thiết đối với mỗi thanh niên, lại càng hết sức cần thiết khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đối với thanh niên hiện nay, phải cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo, đạt năng suất cao; không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm

  Trả lờiXóa