TIN TỨC

Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội - Một luận điệu ngu xuẩn, viển vông

Suichi Akai!
 Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội - Một luận điệu ngu xuẩn, viển vông


Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn “động đất chính trị” lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc mà còn cả đối với thế giới tư bản chủ nghĩa.

Trong những năm qua, xung quanh vấn đề trên theo hay không theo chủ nghĩa xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội ở nước ta cũng không thuần nhất mà khá phức tạp. Gần đây, tuy không phải là mới nhưng lại nổi lên nhiều ý kiến cho rằng “chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, vì thế Việt Nam không nên và không thể gắn liền mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nhất là trong tình hình Đảng ta đang đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Phải khẳng định rằng quan điểm trên là sai lầm. Bởi vì:

Thứ nhất, sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung, với tư cách là một nấc thang phát triển của xã hội loài người, theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Thứ hai, Chế độ Xô-viết ngay từ lúc mới ra đời ở Nga đã tỏ rõ được tính ưu việt so với các chế độ chính trị-xã hội trước đó. Nhờ tính ưu việt đó, nó đã đánh thắng cuộc chiến tranh can thiệp của các nước đế quốc sau Cách mạng Tháng Mười, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức-Nhật, dẫn tới sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Vào những thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đạt được những thành công lớn. Nếu vì sự sụp đổ sau này mà phủ nhận sạch trơn những gì chế độ Xô-viết đã giành được là một sai lầm trong cách nhìn lịch sử.

Thứ ba, Sai lầm của Liên Xô và các nước Đông Âu lúc đó là đã sa vào chủ nghĩa đa nguyên, đa đảng đối lập, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, gây hoang mang, dao động trong đông đảo quần chúng, dẫn đến hỗn loạn xã hội, khiến cho ở Đông Âu, chính quyền bị các thế lực thù địch cướp lấy, còn Liên Xô thì chia rẽ sâu sắc trong nội bộ lãnh đạo, cuối cùng, chính quyền cũng lọt vào tay nhóm chống đối trong Bộ Chính trị, những kẻ chống chính quyền Xô-viết từ rất sớm. Không thấy nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ là ở đây mà coi sự sụp đổ là tất yếu của chính quyền Xô-viết cũng là sai lầm trong cách nhìn lịch sử.

Thứ tư, thực tiễn cách mạng nước ta hơn 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối này, cớ sao vì sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó? Việc đánh đồng đổi mới của Việt Nam với cải tổ và cải cách ở Liên Xô và Đông Âu là một sai lầm có dụng ý.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung, phát triển năm 2011 chỉ rõ: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Cương lĩnh nêu lên 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng, trong đó 3 đặc trưng đầu tiên là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp…

Thử hỏi con đường độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội xán lạn như vậy tại sao ta phải từ bỏ chỉ vì mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

13 nhận xét:

 1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung, phát triển năm 2011 chỉ rõ: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Cương lĩnh nêu lên 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng, trong đó 3 đặc trưng đầu tiên là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.

  Trả lờiXóa
 2. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản. Nó không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đến đường lối chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng đi lên của đất nước. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩ xã hội không thể làm việc tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước

  Trả lờiXóa
 3. Ở Việt Nam, lịch sử đã giải quyết vấn đề lựa chọn này từ những năm 20 của thế kỷ XX. Từ thực tiễn bôn ba tìm đường cứu nước, lặn lội trong phong trào đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Chủ nghĩa Mác – Lênin như Hồ Chí Minh đã từng nói là “cái cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” giúp Người tìm ra con đường đó. Người vui sướng và xúc động cho rằng: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

  Trả lờiXóa
 4. Tìm ra con đường cứu nước theo phương hướng xã hội chủ nghĩa là công lao vĩ đại đầu tiên của Hồ Chí Minh. Kể từ đây Người thực hiện quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học về Việt Nam, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Có thể nói, Hồ Chí Minh là người đầu tiên chọn con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn, là sự lựa chọn sáng suốt có ý nghĩa thời đại, thể hiện vị trí anh minh, linh khiếu chính trị tuyệt vời, một tình cảm giai cấp và dân tộc sâu sắc của Hồ Chí Minh. Ngay trong Chính cương vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930, Người đã nêu: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, tức là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 5. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử

  Trả lờiXóa
 6. Có thể nói, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được đặt ra ngay từ đầu và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 8. “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Vậy mà có những kẻ luôn luôn muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chỉ vì mấy đồng tiền được trợ cấp, đáng buồn.

  Trả lờiXóa
 9. Nói xóa bỏ chủ nghĩa xã hội khác nào một cái vả mạnh vào những người đã ngã xuống sau bao nhiêu năm trong công cuộc đấu tranh chống giặc, giữ nước của các thế hệ đi trước. Con đường mà Bác đã chọn vẫn luôn luôn đúng, chỉ có những kẻ phản quốc mới nghĩ ra cái trò xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 10. Chỉ có những kẻ đầu óc ngu xuẩn chúng mới nghĩ đến việc xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở đất nước ta mọi người có cuộc sống hòa bình không bị xảy ra các cuộc khủng bố khiến những người dân bị chết oan uổng. chỉ có những kẻ ngu như lũ phản động mới muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 11. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Chỉ có những kẻ ngu si, đần độn chúng mời có những suy nghĩ lệch lạc và có những hành động ngăn cản việc đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Mọi người dân cần cảnh giác trước âm mưu của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 12. Đối với những kẻ rận chủ và những kẻ phản động thì bọn chúng chỉ quan đến tiền mà thôi. Bọn chúng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm ngăn cản con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Mọi người dân cần nâng cao bản lĩnh đấu tranh phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 13. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn “động đất chính trị” lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc mà còn cả đối với thế giới tư bản chủ nghĩa.
  Cho nên những kẻ nào đưa ra ý kiến đó thì hãy nhìn vào các nước đi trước mà xem thế nào rồi hãy phát biểu nhé

  Trả lờiXóa