TIN TỨC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Thanh Hùng
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Cách đây 72 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, là tiếng pháo nổ vang dội, ngọn cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc và thuộc địa. Lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này gắn liền, trực tiếp với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã tìm ra và dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam để đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám. Có thể nói, trong Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã tỏa sáng với đức độ, tài năng, mưu lược với sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, lực lượng... suốt thời gian dài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người tìm đường và dẫn dắt cách mạng Việt Nam

Với tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén, Bác Hồ đã giải quyết thành công vấn đề giải phóng dân tộc. Trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, nhất là nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai đến gần, Bác Hồ đã đề nghị Quốc tế cộng sản để Người về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự lựa chọn con đường phát triển của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch sử thường gắn với tên tuổi của một vĩ nhân, một anh hùng lỗi lạc của dân tộc. Hồ Chí Minh cũng là một vĩ nhân như vậy. Người đã có công lớn trong việc tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn với mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - một trong những nhân tố có tính quyết định đầu tiên dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Không chỉ tìm đường mà Bác còn là người dẫn đường cho cách mạng của dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX. Ngay từ khi thực dân Pháp tấn công xâm lược Việt Nam (năm 1858), nhân dân ta đã đứng lên đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc nhưng đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và thất bại. Nguyên nhân chính là do các phong trào này không tìm được đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc và con đường phát triển đúng đắn. Phong trào yêu nước của nhân dân ta như không có đường ra.

Trong hoàn cảnh đó, ngày 5/6/1911, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, hướng tới phương Tây, đến nước Pháp; rồi qua nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau. Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man. Đó là chuyến ra đi thế kỷ, là khởi nguồn của những biến đổi không chỉ trong nhận thức của Người mà còn là điểm bắt đầu cho quá trình lựa chọn con đường cứu nước mới, giải phóng dân tộc Việt Nam.

Bôn ba qua nhiều nước trên thế giới, vừa lao động, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình, như cách mạng tư sản Pháp, chiến tranh giành độc lập ở Mỹ, tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp, Người đã rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích, là cơ sở cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.

Giữa năm 1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin. Bác đã tìm thấy con đường duy nhất, đúng đắn nhất để cứu nước, giải phóng dân tộc ta. Đó là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, gắn phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong nước với phong trào cách mạng thế giới. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Tìm ra con đ­ường cứu n­ước đúng đắn là công lao vĩ đại đầu tiên, là cống hiến lý luận sáng tạo hàng đầu của Bác và là di sản có giá trị vĩnh hằng đối với cách mạng Việt Nam. Kể từ đây, lịch sử cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, chủ nghĩa Lê-nin mà Người tiếp nhận được coi như “kim chỉ nam” soi sáng con đường đi tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sau khi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, Bác đã xúc tiến và chuẩn bị những điều kiện cần thiết, hướng phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam vào con đường cách mạng vô sản, để từ đó đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, thác ghềnh đi đến bến bờ thắng lợi. Minh chứng rõ nét nhất là ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng - Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngay sau khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939), Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng (11/1940) đã phân tích tình hình trong và ngoài nước, các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu trước mắt, quyết định điều chỉnh về đường lối và phương pháp cách mạng, nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập trung mũi nhọn vào chống bọn đế quốc và tay sai. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh đạo Nhân dân thực hiện cuộc Cách mạng Tháng Tám 

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng đầu tiên trong giai đoạn đầu tiên của lộ trình cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng “dân tộc, giai cấp, con người” đã được Bác Hồ xác định - đó là giai đoạn giải phóng dân tộc.

Ngày 28/1/1941, sau bao năm ra đi tìm đường cứu nước, Bác đã về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (10 đến 19/5/1941), Bác Hồ và Trung ương Đảng đánh giá, thời cơ nghìn năm có một sẽ đến. Đảng ta cần thay đổi chiến lược cách mạng, tập hợp lực lượng toàn dân tộc thành Mặt trận cứu quốc, lấy công nông làm lực lượng cơ bản, vũ trang quần chúng, chờ khi các nước phát xít thất bại thì lập tức khởi nghĩa giải phóng đất nước, giành độc lập cho Tổ quốc. Hội nghị đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, vạch ra những chính sách cụ thể, sát hợp nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là độc lập dân tộc, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp, giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Hội nghị đã quyết định cần giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc bởi “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn nǎm cũng không đòi lại được”. Điều này đã cho thấy sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Bác trong giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Nhờ việc hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, vạch ra được những chính sách cụ thể, sát hợp nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là độc lập dân tộc nên Đảng và Bác đã tập trung được các lực lượng cách mạng, không phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản bản xứ… cùng đoàn kết trong Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc rộng rãi, vững chắc góp phần quyết định vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Thành lập Mặt trận Việt Minh là một sáng tạo đặc sắc của Bác, thể hiện rõ nét tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người.

Cùng với việc xây dựng lực lượng chính trị, công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được Bác đặc biệt coi trọng. Năm 1944, Bác chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam với tư tưởng chỉ đạo là “chính trị trọng hơn quân sự”.

Cuối năm 1944, đầu năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến mau lẹ, phong trào cách mạng trong nước phát triển rộng khắp. Chớp thời cơ, Bác đã kêu gọi đồng bào cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng và lời kêu gọi của Bác như lời hịch non sông thúc giục lòng người ra trận. Đồng bào trong cả nước đã đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền, đoàn kết tạo thành “một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

8 nhận xét:

 1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sau ngày 2/9/1945, với nghệ thuật đối ngoại tuyệt vời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp xuất sắc lòng dũng cảm và ý chí sáng tạo của dân tộc Việt Nam với sự nhạy bén của Người, ứng phó trong mọi tình huống cụ thể, phân hóa kẻ thù, vô hiệu hóa từng tên. Kết quả cuối cùng là đạt được sự hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc, giúp ta tập trung đối phó với quân Pháp ở miền Nam, giữ vững được chính quyền, chuẩn bị cho một thời kỳ mới sau này là xoay ngược thế cờ, tạm hòa với Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng về nước, quét sạch bọn tay sai của chúng ra khỏi Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 2. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 3. Với tầm cao trí tuệ tuyệt vời và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, Bác Hồ và Đảng ta đã nắm chắc thời cơ cách mạng, kịp thời đề ra chủ trương, kế hoạch tổng khởi nghĩa, động viên sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc, để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 4. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã diễn ra cách đây 71 năm, minh chứng cho sự đúng đắn về lý luận, về đường lối cách mạng, về phương pháp luận lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  Trả lờiXóa
 5. Tổng khởi nghĩa - Cách mạng tháng Tám càng cho ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng Thế - Thời một cách rất tài tình. Thế - Thời là một nghệ thuật lãnh đạo cách mạng cũng như lãnh đạo chỉ huy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biết dự báo, tạo thế, tạo thời, chớp thời cơ thì sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn - đó là tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Người con của đất20:21 29 tháng 8, 2017

  Lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng và lời kêu gọi của Bác như lời hịch non sông thúc giục lòng người ra trận. Đồng bào trong cả nước đã đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền, đoàn kết tạo thành “một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

  Trả lờiXóa
 7. Không chỉ những con dân đất Việt mà ngay cả thế giới, quốc tế cũng đã công nhận tài năng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Người trong chiến thắng lịch sử cách mạng tháng Tám. Nhân dân VN suốt đời nhớ ơn Người.

  Trả lờiXóa
 8. Đó là chuyến ra đi thế kỷ, là khởi nguồn của những biến đổi không chỉ trong nhận thức của Người mà còn là điểm bắt đầu cho quá trình lựa chọn con đường cứu nước mới, giải phóng dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa