TIN TỨC

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Thanh Hùng
 CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Nhìn lại quá trình lịch sử từ cuộc Cách mạng Tháng Mười (1917) đến nay chế độ XHCN đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhất là sau khủng hoảng và sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, các nước Đông Âu. Các thế lực thù địch không lúc nào ngừng công kích, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH. Bởi vậy, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là yêu cầu cấp thiết và là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Sau những năm 90 của thế kỷ XX, trong hàng ngũ cộng sản và nhân dân, có người đã nhiễm phải những luận điệu tuyên truyền hết sức tinh vi và thâm độc của các thế lực thù địch, từ đó nảy sinh tư tưởng bi quan, dao động, thậm chí đánh mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội. Trước thực tế đó, những người cộng sản chân chính cần phải bình tĩnh, tăng cường đoàn kết thống nhất để bảo vệ các giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lênin và toàn bộ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh thần cách mạng và khoa học, với tư duy đổi mới và sáng tạo, trên quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. Trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, cần nhận thấy có một số luận điểm được Mác, Ăng - ghen đưa ra trước đây là đúng đắn, song trong điều kiện lịch sử mới có những vấn đề không còn phù hợp, có những vấn đề cần được nghiên cứu bổ sung và phát triển.

Nguồn gốc tư tưởng, chính trị của Cách mạng Tháng Mười, của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới trong thế kỷ XX bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngay từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác – Lênin với bản chất cách mạng và khoa học đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ thống trị của giai cấp tư sản, tiến lên xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sức sống và ảnh hưởng của nó được minh chứng bởi những biến đổi sâu sắc trong thế kỷ XIX, XX với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và sự ra đời chủ nghĩa xã hội hiện thực, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Bước sang thế kỷ XXI, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập, cách mạng khoa học - công nghệ, sự bùng nổ thông tin, kinh tế tri thức cùng với sự biến đổi dồn dập, khó lường trên nhiều lĩnh vực đang là những yếu tố tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, hối thúc mạnh mẽ các quốc gia phải ra sức đổi mới, chủ động hội nhập, tìm kiếm mô hình phát triển phù hợp. Sự khác biệt, đấu tranh ý thức hệ không mất đi, mà còn gay gắt và phức tạp hơn. Song, xu thế quan hệ, hợp tác giữa các nước là cùng tồn tại, cùng hợp tác, cạnh tranh và đấu tranh, song phương và đa phương là đặc điểm của thế giới ngày nay.

Từ khi chế độ xã hội XHCN ra đời đến nay, chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chính trị tay sai luôn luôn sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với các nước XHCN. Ở nước ta, nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, các thế lực thù địch, những người tự xưng là “nhà hoạt động xã hội”, người “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, thậm chí có kẻ còn đóng vai “người yêu nước” luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin. Họ viết bài post lên mạng, gửi lãnh đạo Đảng dưới các hình thức như “thư ngỏ”, “kiến nghị” Đảng ta nên từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển sang chủ nghĩa “dân tộc, dân chủ”…Động cơ của họ không có gì khác nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển xã hội ta sang con đường “dân chủ, nhân quyền” ảo tưởng, ngoại nhập.

Đất nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề kinh tế - xã hội khó khăn, phức tạp, nhiều vấn đề gay gắt. Chẳng hạn phân hóa giàu nghèo gia tăng, “lợi ích nhóm” mà Đảng ta chỉ ra vẫn đang tác động tiêu cực đến cuộc sống. Nhưng không thể phủ nhận được đất nước ta đã thay da đổi thịt. Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã vào loại trung bình. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Lịch sử xã hội XHCN trên thế giới cũng như cách mạng Việt Nam cho thấy, chừng nào Đảng Cộng sản lãnh đạo, cầm quyền dao động về tư tưởng chính trị, rơi chủ nghĩa cơ hội hoặc chủ nghĩa giáo điều về lý luận, sao chép máy móc mô hình của nước ngoài thì cách mạng sẽ gặp khó khăn, thậm chí phải trả giá đắt. Ngược lại nếu kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử dân tộc thì cách mạng sẽ giành được thắng lợi. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử dân tộc. Cách mạng Tháng Tám, việc xây dựng Nhà nước do Đảng ta lãnh đạo không máy móc rập khuôn mô hình nhà nước Xô viết, công – nông - binh mà là cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Nhà nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Sức mạnh của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khả năng bảo vệ, phát triển nó không chỉ ở sức mạnh và khả năng tự thân, mà quan trọng hơn, nằm ở hoạt động của triệu triệu quần chúng, cán bộ, đảng viên cộng sản, khi họ đã nhận thức và tin tưởng sâu sắc sự đúng đắn bản chất cách mạng khoa học của nó. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, những năm qua các nước xã hội chủ nghĩa đã tiến hành truyền bá một cách cơ bản, hệ thống, có chiều sâu với những nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh của mỗi quốc gia dân tộc. Điều đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đem lại sức mạnh cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Hiện nay, không chỉ việc truyền bá mà cả việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên tất yếu. Song, để đổi mới việc truyền bá có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kế thừa hạt nhân hợp lý của những nội dung, hình thức cách làm trước đây, kiên quyết gạt bỏ những nội dung, hình thức, biện pháp lỗi thời, lạc hậu, thay vào đó là những nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng hiện nay; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhân danh đổi mới phủ nhận tất cả những thành tựu, những giá trị của việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các giai đoạn trước, hoặc bảo thủ trì trệ không chịu suy nghĩ tìm tòi đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Đây là một công việc khó, phức tạp; muốn làm tốt phải được tổ chức chu đáo chặt chẽ, khoa học, từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đến khâu kiểm tra sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và được đầu tư thỏa đáng về thời gian, công sức, tiền của; mọi sự áp đặt nóng vội, chủ quan không chỉ phản tác dụng, mà còn gây ra những hậu quả khó lường đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp sang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng: Học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập những chân lý phổ biến để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta; học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nâng cao sự tu dưỡng về Chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp để tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, đề ra đường lối, chính sách phù hợp với thực tế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo đến sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thiết lập, trong thư gửi chính quyền các cấp, Người đã viết: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Trên cơ sở lực lượng phong phú, cần đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài những bài luận chiến, những công trình khoa học được in ấn trên các báo, tạp chí, sách chuyên khảo, cần tăng cường sử dụng đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng Internet, các trang mạng xã hội, như Facebook, các Blog cá nhân,… để đăng tải, phát hành nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng các công trình nghiên cứu đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần coi nội dung đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận cơ bản, không thể thiếu trong các giáo trình các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, trong điều kiện cho phép, chủ động mời các nhà lý luận tư sản tham gia các hội thảo, các buổi giao lưu, trao đổi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xúc tiến việc cử cán bộ tham gia các hội thảo quốc tế, giảng dạy về các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị nhằm tăng cường bản lĩnh, khả năng đấu tranh trực diện với các học giả tư sản trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. 

Mặt khác, chúng ta cần khắc phục tình trạng bị động, tự phát, chắp vá, manh mún trong đấu tranh tư tưởng lý luận nói chung, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Bởi, nếu tiến hành đấu tranh bị động, chúng ta sẽ nhường quyền chủ động cho các lực lượng thù địch, làm cho chúng càng lấn lướt, trong khi trận địa tư tưởng của chúng ta ngày càng bị thu hẹp. Đấu tranh tự phát theo kiểu tùy hứng, manh mún, mạnh ai người đấy làm, sẽ không tránh khỏi “lạnh lưng, hở sườn”, khó buộc “đối phương” tâm phục, khẩu phục, thậm chí dễ bị kẻ địch phản công làm suy giảm chất lượng, hiệu quả đấu tranh.

6 nhận xét:

 1. Đất nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề kinh tế - xã hội khó khăn, phức tạp, nhiều vấn đề gay gắt. Chẳng hạn phân hóa giàu nghèo gia tăng, “lợi ích nhóm” mà Đảng ta chỉ ra vẫn đang tác động tiêu cực đến cuộc sống. Nhưng không thể phủ nhận được đất nước ta đã thay da đổi thịt. Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã vào loại trung bình. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

  Trả lờiXóa
 2. Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lê-nin được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội. Với vai trò to lớn đó, học thuyết này luôn là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 3. Các thế lực chống chủ nghĩa Mác – Lê-nin tìm hiểu, nghiên cứu và nắm rất chắc những vấn đề cơ bản của hệ thống lý luận này. Bởi thế, chúng ta phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Học thuyết Mác – Lê-nin mang bản chất cách mạng và khoa học triệt để nên nó giải quyết những vấn do thực tiễn đặt ra theo quy luật khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể nhằm cải tạo thế giới theo chiều hướng tiến bộ và mang tính nhân văn sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 4. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê-nin cho thấy, ngoài những vấn đề cơ bản, nó còn chứa đựng nhiều nội dung tri thức thuộc các ngành khoa học khác nhau và còn rất nhiều luận điểm đặc sắc khác về sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành hệ tư tưởng, kim chỉ nam cho giai cấp công nhân và cả nhân loại để cải tạo thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. Cần phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bảo đảm cho nó luôn luôn rộng mở, gắn bó hữu cơ với thời cuộc là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó, chỉ có thể được bảo tồn, phát triển và làm giàu một cách sáng tạo trên cơ sở những thành tựu mới của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại và những thay đổi lớn của thời đại ngày nay. Đồng thời, kế thừa những lý thuyết ngoài chủ nghĩa Mác, tiếp thu có chọn lọc những yếu tố sáng tạo và hợp lý của các trào lưu tiến bộ khác. Đi đôi với quá trình phát triển, phải tích cực đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những trào lưu tư tưởng đi ngược lại lý luận Mác – Lê-nin, nhằm đảm bảo cho hệ tư tưởng này luôn có sức sống mới, cung cấp cho chúng ta một phương pháp phân tích, một cách nhìn thích hợp, một chiến lược chính trị đúng đắn để tiến hành công cuộc đổi mới mọi mặt đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Sự khác biệt, đấu tranh ý thức hệ không mất đi, mà còn gay gắt và phức tạp hơn. Song, xu thế quan hệ, hợp tác giữa các nước là cùng tồn tại, cùng hợp tác, cạnh tranh và đấu tranh, song phương và đa phương là đặc điểm của thế giới ngày nay

  Trả lờiXóa