Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG – ƠN ĐẢNG, ƠN BÁC

Đăng lúc: Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017
Hãy like nếu bài viết có ích →

Suichi Akai!

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một biến động chính trị to lớn, có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã giải quyết thành công hai nhiệm vụ trọng đại, đó là giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến, như Bác Hồ đã viết trong bản Tuyên ngôn Độc lập: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa…”
  CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG – ƠN ĐẢNG, ƠN BÁC
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945
Sau hơn 80 năm rên xiết dưới ách thống trị thuộc địa tàn bạo của bọn đế quốc thực dân, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta năm 1858, không cam chịu ách đô hộ của bọn đế quốc và phong kiến, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh, các cuộc đấu tranh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối cách mạng vô sản tiên tiến và phù hợp, sau 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 1945, chớp thời cơ “Pháp chạy, Nhật hàng” ngàn năm có một, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến- thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành quả của cách mạng Tháng Tám đã tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau này đi đến thắng lợi

Trong lịch sử thế giới, hiếm có nước nào, lực lượng nào làm cách mạng mà đồng thời giải quyết thành công liền hai nhiệm vụ trọng đại, cuộc cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là một điển hình của hình thức cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, sánh ngang Cách mạng Mĩ (1776), vừa thể hiện sâu sắc tinh thần chống chế độ phong kiến, quân chủ lạc hậu, lại thành lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, đó cũng là tinh thần chung của Cách mạng tư sản Pháp (1789). Bởi vậy không ngẫu nhiên khi chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn liền nội dung của cả hai bản tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, tuyên ngôn nhân quyền của Pháp trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo và tuyên đọc.

Mặc dù bản thân tôi không được trải qua những thời khắc thiêng liêng ấy, nhưng qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những phim tài liệu và hình ảnh, qua những câu chuyện của các thế hệ cách mạng lão thành đi trước, tôi phần nào hiểu được rằng, nhân dân ta đã phải chịu thống khổ như thế nào dưới sự xâm lược của bọn thực dân. Và chính Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành lại độc lập về cho dân tộc mình. 

Trước thời khắc kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, bản thân chúng tôi, những người chủ của tương lai của nước nhà, tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi mãi luôn ghi nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ và Nhà nước đã cho chúng tôi cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay!Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY