TIN TỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC

Suichi Akai!
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đã xóa bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là sự thắng lợi của cuộc kháng chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và Thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Thực tiễn đó đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam vô cùng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và rất tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thế nhưng hiện nay, trên các trang mạng, blog của các tổ chức khủng bố và các thế lực thù địch đã và đang ra sức rêu rao, xuyên tạc, bịa đặt hòng phủ nhận vai trò lịch sử vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là chúng ra sức xuyên tạc vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC
Bài viết xuyên tạc trên VOA
Trong bài viết trên, chúng ra sức xuyên tạc bằng những câu từ đã cũ rích, nhại lại như: “Điều 4 Hiến pháp là một “giấy phép độc quyền” cho Đảng cầm quyền lãnh đạo, không có một đảng phải nào khác được tồn tại. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đứng trên cả Chính phủ và Quốc hội. Lập pháp, hành pháp, tư pháp là một. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án đều là công cụ của Đảng. Quốc hội làm theo chỉ thị của Đảng, Chính phủ thi hành triệt để chính sách của Đảng, Tòa án xét xử người theo bản án có sẵn của Đảng,…”. Nhưng chúng có biết rằng, chúng càng ra sức bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng thì càng thể hiện sự bất lực của chúng trước thực tại. Đảng ta lại càng khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của mình mà không gì có thể thay thế và làm suy yếu được.

Chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền Cách mạng từ thuở sơ khai đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, cũng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém, nhưng Đảng đã đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân; Quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản không một lực lượng nào khác có thể lãnh đạo được Cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin; phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng không chỉ là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, mà còn là đại biểu chân chính cho lợi ích toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng nhân dân viết nên những trang sử vàng chói lọi; trong đó mỗi kỳ Đại hội Đảng, mỗi thời đại của Cách mạng Việt Nam đều là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là niềm tự hào của dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn trong đánh giá mọi vấn đề của đất nước. Đừng chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực và tin theo sự xuyên tạc, bịa đặt của bọn “lưu manh chính trị” các bạn nhé!

1 nhận xét:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng nhân dân viết nên những trang sử vàng chói lọi; trong đó mỗi kỳ Đại hội Đảng, mỗi thời đại của Cách mạng Việt Nam đều là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là niềm tự hào của dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn trong đánh giá mọi vấn đề của đất nước. Đừng chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực và tin theo sự xuyên tạc, bịa đặt của bọn “lưu manh chính trị” các bạn nhé!

    Trả lờiXóa