Tiêu điểm

TẦM NHÌN MỚI CỦA ĐẢNG TA - NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

SV VN

Như chúng ta đã biết, từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2016, Đảng ta đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại thủ đô Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt trong Hội nghị lần này có một Nghị quyết rất quan trọng đã được thông qua. Đó là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.Tuy nhiên như một quy luật sau khi Nghị quyết được đưa ra, các thế lực thù địch, đặc biệt là những blogger phản động trong và ngoài nước có những bình luận, luận điệu, bài viết xuyên tạc về nội dung của toàn văn Nghị quyết lần này. Để có nhận thức đúng đắn về bản chất của Nghị quyết không cho những tên phản động lợi dụng xuyên tạc và để Nghị quyết này đi vào cuộc sống hiệu quả, chúng ta cần nắm được những điểm mới, những nội dung cốt lõi của bản Nghị quyết này.
Ảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Thứ nhất, so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thì chúng ta có thể nhận thấy điểm mới ở ngay chủ đề của bản Nghị quyết này. Chủ đề thể hiện đầy đủ và tổng thể nội dung trọng tâm của bản Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII lần này của Đảng ta. Điều này cho ta thấy sự kế thừa và thực hiện kịp thời một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020) của Đảng, trong đó nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chúng ta cũng biết rằng Đảng ta luôn luôn coi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn là nhiệm vụ thường xuyên và hàng đầu. Vì vậy, chủ đề của Nghị quyết này cũng thể hiện ý chí của toàn đảng ta trong việc thực hiện nghiêm túc, tiếp thu tinh thần của Đại hội XII. Ấy vậy mà, một số kẻ cơ hội lợi dụng nói rằng chủ đề Nghị quyết toàn là những chuyện “đấu tranh nội bộ” ở trong đó. Chúng không nghĩ rằng Đảng ta đã có cái nhìn thực tế khách quan để rút ra kinh nghiệm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, toàn Đảng ta đã đưa ra được những biểu hiện cụ thể, rõ ràng, chính xác trong các mặt về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Điều này được thể hiện rất chi tiết trong nội dung bản Nghị quyết, đó là Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để từ đó, chúng ta có thể thấy Trung ương Đảng ta đã có sự nhận diện khá đầy đủ, sâu sắc về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Việc đưa ra các biểu hiện cụ thể, rõ ràng sẽ giúp Đảng ta có những biện pháp sát hợp nhất, hiệu quả nhất để giải quyết từng vấn đề còn tồn tại, hạn chế, hướng đến xây dựng nội bộ vững mạnh, trong sạch đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, góp phần nâng cao trí tuệ lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, trong nội dung bản Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đưa ra đầy đủ và toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với những nội dung trọng tâm và thiết thực. Cụ thể Đảng ta đã đưa ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 gồm: 10 nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; 6 nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; 8 nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; 5 nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Việc đưa ra một cách hệ thống như trên, cho ta thấy được trí tuệ, nhãn quang sâu sắc của Đảng ta, đồng thời thể hiện một quyết tâm, sự tập trung cao độ của toàn Đảng trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đảng.

Tôi thiết nghĩ rằng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bản tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cũng là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết lần này cần phải đi sâu vào cuộc sống, đồng thời được triển khai hiệu quả và rộng rãi. Muốn vậy đòi hỏi hỏi “Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định” như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Bên cạnh đó cũng cần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn thể nhân dân, các cá nhân, tổ chức và cũng cần đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1 nhận xét:

  1. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết lần này cần phải đi sâu vào cuộc sống, đồng thời được triển khai hiệu quả và rộng rãi. Muốn vậy đòi hỏi hỏi “Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân

    Trả lờiXóa