Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đăng lúc: Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Thái Bình
Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
ảnh: Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng. Điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với nhiệm vụ, mục tiêu quốc phòng, an ninh trong trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta tiếp tục khẳng định mục tiêu của quốc phòng, an ninh trong thời gian tới là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả HTCT, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng động quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ cộng cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền VH dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định CT, ANQG, trật tự ATXH. Với 3 mục tiêu cơ bản:

• Một là, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế;

• Hai là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ;

• Ba là, bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Từ mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đảng ta xác định những nhiệm vụ chính của quốc phòng, an ninh, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững đất nước và kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội. 

Như vậy, quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng là bộ phận hữu cơ của đường lối cách mạng Việt Nam; là định hướng cơ bản chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng. Xác định đúng đắn mục tiêu quốc phòng, an ninh là cơ sở chủ yếu chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY