Tiêu điểm

Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thái Bình
Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
ảnh: Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng. Điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với nhiệm vụ, mục tiêu quốc phòng, an ninh trong trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta tiếp tục khẳng định mục tiêu của quốc phòng, an ninh trong thời gian tới là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả HTCT, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng động quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ cộng cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền VH dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định CT, ANQG, trật tự ATXH. Với 3 mục tiêu cơ bản:

• Một là, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế;

• Hai là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ;

• Ba là, bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Từ mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đảng ta xác định những nhiệm vụ chính của quốc phòng, an ninh, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững đất nước và kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội. 

Như vậy, quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng là bộ phận hữu cơ của đường lối cách mạng Việt Nam; là định hướng cơ bản chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng. Xác định đúng đắn mục tiêu quốc phòng, an ninh là cơ sở chủ yếu chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.

7 nhận xét:

 1. Chung với bối cảnh và tình hình chính trị thế giới, đang đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu thì Việt Nam càng phải đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu trước bối cảnh chính trj quốc tế

  Trả lờiXóa
 2. Từ mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đảng ta xác định những nhiệm vụ chính của quốc phòng, an ninh, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững đất nước và kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang là xu thế chung của các quốc gai trên thế giới, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Tham gia và quá trình này là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển và khẳng định mình trên trường quốc tếđiều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển và khẳng định mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên nếu không cẩn trọng thì cũng sẽ rất dễ bị thụt lùi về phía sau. Do vậy Đảng và Nhà nước cần có những quan điểm chủ trương đúng đắn góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế những mục tiêu, quan điểm đề ra từ Đại hội XII vừa qua của Đảng đã chỉ ra những hướng đi đúng đắn cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm chung sức đồng lòng của Đảng, Nhà nước thực hiện thành công những mục tiêu quan điểm đã đề ra!

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta luôn phấn đấu bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. Mục tiêu của ta luôn luôn rõ ràng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Trong bối cảnh thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp mới rất khó đoán định, không thể giải quyết thỏa đáng những tranh chấp trong một sớm, một chiều, nên Đảng ta xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng ta khẳng định tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh là phải tập trung mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân

  Trả lờiXóa