TIN TỨC

“Xâm nhập, lấn chiếm đất”?

Xứ Lạng

Quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc là một quá trình phát triển lâu dài và có sự tiếp biến văn hóa dân tộc với nhiều nền văn hóa của các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Đó là quá trình giao lưu văn hóa để trau dồi và tiếp thu những yếu tố tốt đẹp và loại bỏ những yếu tố không phù hợp. Đó là quy luật của sự phát triển, bất kỳ một ai khi nghiên cứu về vấn đề này đều nhận thấy như vậy, có chăng chỉ những ai đi ngược lại quy luật mới có sự phát biểu ngu ngốc và dại khờ khi cho rằng quá trình giao lưu văn hóa là quá trình “xâm nhập, lấn chiếm “Đất” như một số thành phần phản động phát biểu.

Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, văn hoá Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”, là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ ở mỗi con người Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hoá, v.v. là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hoá dân tộc.

Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để nền văn hóa Việt Nam tiếp thụ những thành quả trí tuệ của loài người, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng đối với cả dân tộc, dân tộc Việt Nam chúng ta đã đứng vững trong hàng nghìn năm Bắc thuộc, vẫn giữ gìn được một nền văn hóa mang đậm bản sắc Việt, những bản sắc này không dễ gì mà có bởi nó phải được hình thành và trải nghiệm qua nhiều năm mà có. 

Sự phát triển của nền văn hóa, trước sự giao lưu tiếp biến của nhiều nền văn hóa trên thế giới hiện nay, có cả những yếu tố tốt đẹp và những yếu tố chưa thực sự phù hợp cũng là thách thức đối với nước ta hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên trong sự phát triển như vậy, dù có những yếu tố văn hóa lai căng, hủ tục…còn trải qua quá trình chọn lọc và đào thải, cũng cần có thời gian bởi chúng ta không thể cùng một lúc hoặc ngay tức khắc loại bỏ ngay được. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động chỉ ăn trực, nằm chờ trong xã hội Việt Nam nổi lên một số yếu tố lai căng, hủ tục hoặc chưa phù hợp là “ đớp” lại một cách ngon lành mà không cần suy nghĩ, như một thứ không não, ăn bừa, không quan trọng “món ăn” đó thơm hay thối. Tiêu biểu là bài viết của tên “cặn bã” Mai Thanh Truyết (Danlambao) với tiêu đề: Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng: Xâm nhập và chiếm “Đất” Việt Nam.

Bài viết của tên bại não Mai Thanh Truyết trên Blog Danlambao
Không cần đọc kỹ về bài viết của tên bại não này có thể nhận thấy rất nhiều điều lố bịch và sự ngớ ngẩn về nhận thức của y. Y đi được lại với quy luật của sự phát triển khi nói về văn hóa. Một bài viết không đáng một xu của y khi cho rằng: Nền văn hóa Hán lại có thể xâm nhập và lấn chiếm đất của Việt Nam. Y đã đánh đồng sự giao lưu và tiếp biến văn hóa thành quá trình xâm lăng, xâm chiếm đất đai mà nó chỉ có qua các cuộc giao tranh bằng bạo lực.

Y không nhận thức được sự phát triển của một nền văn hóa là quá trình chọn lọc những yếu tố tốt đẹp và loại bỏ các yếu tố không phù hợp, bên cạnh đó còn có sự tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc. Một mạch bài viết của y là một mạch các thông tin bịa đặt, y vẽ ra theo suy nghĩ nông cạn hoặc theo sự hướng dẫn của các thế lực phản động để chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, nội dung gây kích động quần chúng nhân dân để gây thù hằn quốc gia, dân tộc.

Nói tóm lại, văn hóa là một khái niệm vô cùng rộng lớn và sự phát triển văn hóa là sự phát triển lâu dài cùng với chiều dài của lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đó là quá trình giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Với Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay đó là chủ trương: “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

Không có nhận xét nào