TIN TỨC

Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân - nỏ thần của thời đại ngày nay

Kem ốc

Nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng ta xác định có 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ năm là “thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những bức thiết… phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Trong buổi họp quốc hội sáng 1/4/2016, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã có câu thơ “ Nỏ thần chớ để sa tay giặc - Mất cả đất liền cả biển sâu”.

Đúng như lời vị đại biểu này nói, nỏ thần của chúng ta, đất nước ta, Tổ quốc ta ngày hôm nay chính là “lòng yêu nước của hơn 90 triệu đồng bào hợp thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhờ đó mà đất nước và dân tộc Việt Nam đã tồn tại hơn 4000 năm qua, cũng nhờ nó mà dân tộc Việt Nam giữ vững được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đất nước ta sẽ gia nhập đội ngũ các quốc gia phát triển trong nửa đầu thế kỷ này, người dân Việt Nam sẽ tự hào không chỉ vì là một dân tộc anh hùng, mà còn là một dân tộc biết cách trở thành văn minh và thịnh vượng”.

Đảng ta cũng xác định tại Đại hội XII là phải “quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân…tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Điều đó cho thấy rằng, giữ vững nguyên tắc “gắn bó mật thiết với nhân dân” là một nguyên tắc không thể thiếu, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Chính nhờ có lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đoàn kết thống nhất một lòng một dạ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta mà dân tộc ta làm nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và động viên bà con nông dân lao động sản xuất
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thật sự được nhân dân yêu mến, tin cậy và ủng hộ, điều đó đã chứng minh bằng sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945). Trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, khi đất nước ta bị chia cắt hai miền, nhiệm vụ chính trị của Đảng lúc bấy giờ là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, trường kỳ kháng chiến chống Mỹ giải phóng đất nước ở miền Nam, nhân dân ta đã một lòng ủng hộ, chở che, tất cả vì lý tưởng của Đảng, lý tưởng của dân tộc. Chính nhờ sự đồng lòng nhất trí, ủng hộ đó mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi to lớn, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử - kỷ nguyên của thống nhất, độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau năm 1975, mặc dù còn nhiều khó khăn, kinh tế không phát triển nhưng nhân dân với Đảng vẫn một lòng, một dạ cùng xây dựng đất nước, mở cửa, đổi mới, tăng cường quan hệ bang giao với nhiều nước trên thế giới. Đây là những giai đoạn đẹp nhất về sự thống nhất, ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ.

Chính vì Đảng ta luôn xuất phát từ lợi ích của dân, gắn bó chặt chẽ với dân, có Cương lĩnh và Sách lược đúng đắn, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của dân nên đã được xã hội và các tầng lớp nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo. 

Ấy vậy mà vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc, bêu rếu những thành quả mà cha ông ta đánh đổ bao xương máu để có được. Chúng cố tình phủ nhận sạch trơn những thành quả mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Nhân dịp kỉ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2016, chúng ta cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi Đảng ta luôn xác định gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy dân làm gốc, tất cả mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích, quyền lợi, và nguyện vọng của nhân dân.

3 nhận xét:

  1. Đất nước ta là đất nước của nhân dân, mọi lợi ích là vì nhân dân. Bác Hồ đã từng đề cập đến vấn đề này rất nhiều, đó là mọi hành động đều phải hướng tới nhân dân, phải lấy nhân dân làm gốc. Điều này là rất quan trọng và là điều tiên quyết, quyết định sự thành bại của đất nước ta. Chỉ khi xác định được tầm quan trọng của người dân thì đất nước ta mới vững mạnh được!

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng khi nào quan điểm này là sai lầm, nó quan trọng trong mọi cuộc cách mạng của Đảng. Và ngày nay khi các thế lức thù địch âm mưu chia rẽ Đảng với nhân dân thì càng phải tăng cường mói gắn kết đó hơn nữa. Nó quyết định tới sự thắng lợi của cuộc cách mạng đi lên Chủ nghĩa Xã hội đầy chông gai. Chỉ có được dân ủng hộ, quân dân đồng lòng chúng ta mới giành thắng lợi.

    Trả lờiXóa
  3. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu " lấy dân làm gốc"...Ngày nay, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam luôn phát huy truyền thống tốt đẹp ấy...Đảng ta xây dựng 1 chính quyền của dân, do dân và vì dân, luôn lấy nhân dân làm nền tàng, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất, xây dựng 1 nền dân chủ nhân dân toàn diện.

    Trả lờiXóa