Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Phê phán các quan điểm phủ nhận tính khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

THÁI BÌNH


Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Hiến pháp năm 2013 và Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định "Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 86 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh tư tưởng hết sức phức tạp, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và mạng internet bùng nổ như giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Phê phán các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin với 3 khía cạnh chủ yếu sau:

Những người phủ nhận tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin cố chứng minh rằng: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”; còn “Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là “ảo tưởng”, “giả tưởng”. Họ còn cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là “thứ chủ nghĩa phép cộng thô thiển của chủ nghĩa duy tâm Hêghen và chủ nghĩa duy vật Phoiơbắc”…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, giả dối nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác -Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại và khách quan về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Chủ nghĩa Mác - Lênin còn là một khoa học vị nhân sinh, cách mạng nhất mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả, hướng đến con người, vì con người, mà ở đây chính là đông đảo người dân lao động bị áp bức, bóc lột và chịu nhiều bất công trong xã hội tư bản. Điều đó chứng tỏ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người với việc giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. 

Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin còn thể hiện ở việc đáp ứng đầy đủ những tính chất khắt khe của một khoa học, đó là việc xác định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học làm công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác – Lênin còn là học thuyết khoa học xứng đáng đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đường cho các khoa học khác, bởi nó có phương pháp luận như ngọn đuốc sáng soi đường, chỉ lối cho các khoa học khác. 

Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa,… Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, nơi kết tinh những giá trị của tri thức nhân loại bởi ở đó người ta tìm ra được: quy luật sự vận động, phát triển của xã hội loài người từ từ xưa đến nay; bản chất của tự nhiên, xã hội và con người; động lực thúc đẩy xã hội loài người tiến lên; bản chất của xã hội có giai cấp (trong đó, vạch trần bản chất bóc lột, bất công của xã hội tư bản, giai cấp tư sản và sự tha hóa của người lao động, giai câp vô sản)… Đây là những tri thức khoa học vô cùng vĩ đại, vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn mà không một khoa học nào có thể so sánh được, cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm (đây là điều tất yếu). 

Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc hay phủ nhận thì giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin vẫn có sức sống mãnh liệt và giá trị bền vững, bởi chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được thực tiễn chứng minh là tính đúng đắn và khách quan.

Việc chủ nghĩa Mác - Lênin bị tấn công, bị xuyên tạc ngay khi ra đời cho đến nay đã gần 2 thế thế kỷ, có thời điểm các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách hòng bóp chết chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ năm 1913, Lênin đã nói về chủ nghĩa Mác rằng: Trong toàn thế giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra cừu địch mạnh nhất và lòng căm thù toàn thế giới khoa học tư sản… Không thể trông mong có một thái độ nào khác thế được, vì trong một xã hội xây dựng trên đấu tranh giai cấp thì không thể có một khoa học xã hội “vô tư”… Mong đợi một khoa học xã hội vô tư trong một xã hội xây dựng trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự ngây thơ khờ khạo.

Các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác – Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY