TIN TỨC

Phê phán các quan điểm phủ nhận tính khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay

THÁI BÌNH


Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Hiến pháp năm 2013 và Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định "Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 86 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh tư tưởng hết sức phức tạp, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và mạng internet bùng nổ như giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Phê phán các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin với 3 khía cạnh chủ yếu sau:

Những người phủ nhận tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin cố chứng minh rằng: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”; còn “Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là “ảo tưởng”, “giả tưởng”. Họ còn cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là “thứ chủ nghĩa phép cộng thô thiển của chủ nghĩa duy tâm Hêghen và chủ nghĩa duy vật Phoiơbắc”…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, giả dối nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác -Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại và khách quan về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Chủ nghĩa Mác - Lênin còn là một khoa học vị nhân sinh, cách mạng nhất mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả, hướng đến con người, vì con người, mà ở đây chính là đông đảo người dân lao động bị áp bức, bóc lột và chịu nhiều bất công trong xã hội tư bản. Điều đó chứng tỏ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người với việc giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. 

Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin còn thể hiện ở việc đáp ứng đầy đủ những tính chất khắt khe của một khoa học, đó là việc xác định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học làm công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác – Lênin còn là học thuyết khoa học xứng đáng đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đường cho các khoa học khác, bởi nó có phương pháp luận như ngọn đuốc sáng soi đường, chỉ lối cho các khoa học khác. 

Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa,… Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, nơi kết tinh những giá trị của tri thức nhân loại bởi ở đó người ta tìm ra được: quy luật sự vận động, phát triển của xã hội loài người từ từ xưa đến nay; bản chất của tự nhiên, xã hội và con người; động lực thúc đẩy xã hội loài người tiến lên; bản chất của xã hội có giai cấp (trong đó, vạch trần bản chất bóc lột, bất công của xã hội tư bản, giai cấp tư sản và sự tha hóa của người lao động, giai câp vô sản)… Đây là những tri thức khoa học vô cùng vĩ đại, vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn mà không một khoa học nào có thể so sánh được, cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm (đây là điều tất yếu). 

Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc hay phủ nhận thì giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin vẫn có sức sống mãnh liệt và giá trị bền vững, bởi chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được thực tiễn chứng minh là tính đúng đắn và khách quan.

Việc chủ nghĩa Mác - Lênin bị tấn công, bị xuyên tạc ngay khi ra đời cho đến nay đã gần 2 thế thế kỷ, có thời điểm các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách hòng bóp chết chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ năm 1913, Lênin đã nói về chủ nghĩa Mác rằng: Trong toàn thế giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra cừu địch mạnh nhất và lòng căm thù toàn thế giới khoa học tư sản… Không thể trông mong có một thái độ nào khác thế được, vì trong một xã hội xây dựng trên đấu tranh giai cấp thì không thể có một khoa học xã hội “vô tư”… Mong đợi một khoa học xã hội vô tư trong một xã hội xây dựng trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự ngây thơ khờ khạo.

Các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác – Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc.

23 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa Mác Lenin là chủ nghĩa khoa học duy vật biện chứng, không phải là khoa học duy tâm. Chỉ có những người nào từng được học qua và hiểu thì mới biết được những cái hay của thuyết học này.
  Tính khoa học của thuyết học được thể hiện ở nhiều mặt như việc xác định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học làm công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới...Những luận điệu xuyên tạc về tính khoa học của chủ nghĩa Mác đều là những quan điểm của những người kém hiểu biết!

  Trả lờiXóa
 2. Luận điệu dễ thấy nhất bị xuyên tạc nhiều nhất chính là về CNXH, đơn giản vì để xây dựng XHCN là một con đường dài và không dễ, nhưng họ lại vịn vào đó để cho rằng nó không tồn tại mặc dù lí luận của chủ nghĩa M-L đã chỉ ra đầy đủ và khoa học.
  Trong thời đại hiện nay, khi hiểu biết của người ta về chủ nghĩa Mác đang ngày càng trở nên bị giới hạn rất nhiều do nhiều lí do khác nhau, thậm chí còn hiểu sai do tiếp cận không đầy đủ, cứng nhắc thì chuyện bị "dắt mũi" là bình thường, thế nên mỗi người cần hiểu biết để không bị những luận điệu xuyên tạc dẫn theo nó.

  Trả lờiXóa
 3. Rộ lên trào lưu phê phán chủ nghĩa Mác, nhưng tôi thấy đó là một chủ nghĩa mà rất nhiều người trong đó có tôi coi trọng và đánh giá cực cao về tầm nhìn của nó

  Trả lờiXóa
 4. Nhân danh công lý10:56 26 tháng 2, 2016

  Các thế lực thù địch càng bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin thì càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác – Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin cùng với đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay đang là mục tiêu mà các thế lực thù địch, bè lũ phản động bêu xấu, phủ nhận, vu khống, bóp méo, đồng thời chúng tung hô, nâng cao giá trị tư bản nhằm làm cho người nghe hình thành cách hiểu sai trái, lệch lạc về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cuối cùng là dần mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước và con đường dân tộc ta đã chọn và đang xây dựng.

  Trả lờiXóa
 6. Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin còn thể hiện ở việc đáp ứng đầy đủ những tính chất khắt khe của một khoa học, đó là việc xác định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học làm công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác – Lênin còn là học thuyết khoa học xứng đáng đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đường cho các khoa học khác, bởi nó có phương pháp luận như ngọn đuốc sáng soi đường, chỉ lối cho các khoa học khác.

  Trả lờiXóa
 7. Các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác – Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa Mác – Lênin có tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 8. Đó là một chủ nghĩa của những con người tương lại, một chủ nghĩa lý tưởng khi mà con người đạt tới những trình độ đỉnh cao về cả nhận thức lẫn chất. Tương lai của sự tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 9. Trong toàn thế giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra cừu địch mạnh nhất và lòng căm thù toàn thế giới khoa học tư sản… Không thể trông mong có một thái độ nào khác thế được, vì trong một xã hội xây dựng trên đấu tranh giai cấp thì không thể có một khoa học xã hội “vô tư”… Mong đợi một khoa học xã hội vô tư trong một xã hội xây dựng trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự ngây thơ khờ khại.
  Tất cả những gì cần nói lãnh tụ Lê nin đã tổng kết trong khẳng định này rồi. Chủ nghĩa xã hội sẽ là tất yếu của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 10. Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, giả dối nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại và khách quan về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người.

  Trả lờiXóa
 11. Chúng ta phải nhìn nhận và khẳng định rằng, chủ nghĩa MLN là một chủ nghĩa siêu Việt và vượt trước tất cả mọi thời đại, là chủ nghĩa đã khai sáng và cho chúng ta thấy được những bẩn thỉu và tiềm ẩn ở chủ nghĩa tư bản mà trước đó không có ai nhận ra. Mặc dù mô hình CNXH đã tạm thời lắng xuống nhưng những chân lí và giá trị mà nó mang lại vẫn là một thứ vô giá trị và không thể phủ nhận nó trong thời đại hiện nay.

  Trả lờiXóa
 12. Những gì mà chủ nghĩa Mln đã thể hiện, những gì là tinh túy và sự tân tiến của những lí luận khoa học của nó là sự bất tử và trường tồn mãi cùng với dòng chảy của lịch sử thế giới. Thế hệ sau, những kẻ miệng còn hôi sữa, những kẻ trí và tài chưa vội hơn ai nhưng lại có những phát ngôn vĩ cuồng về một hệ thống lí luận mà cả thế giới đều phải tán phục nó, một hệ thống lí luận mà chủ nghĩa tư bản phải run cầm cập khi nhắc tới nó nếu nhân rộng ở một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Đó là điều chúng lo sợ, điều đó có nghĩa rằng, giá trị của Chủ nghĩa Mln là vĩnh viễn và nguyên vẹn.

  Trả lờiXóa
 13. Hiện đang có không ít vấn đề được đặt ra trước sự phát triển sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác, triết học Mác trong tình hình hiện nay. Chúng ta đều hiểu rõ rằng, ngày nay, việc phát triển tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác, triết học Mác đang diễn ra trong bối cảnh và điều kiện mới.Và việc áp dụng nó trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam cũng cấn có sự sáng tạo, đổi mới riêng. Tuy nhiên, tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn nguyên giá trị.

  Trả lờiXóa
 14. Chủ nghĩa Mac-Leenin là 1 chủ nghĩa khoa học biện chứng duy vật và được lịch sử chứng minh là hoàn toàn đúng đắn, phát triển theo đúng các quy luật của lịch sử...Chủ nghĩa Mac-Lenin là sự khẳng định sự thay thế của Chủ nghĩa Xã Hội cho Chủ nghĩa tư bản là chắc chắn và tất yếu...Tất cả các quan điểm phủ nhận sự thay thế này đều đến từ những kẻ đang lo sợ mất đi những quyền lợi khi chủ nghĩa tư bản sụp đổ dưới sức ép, đòi hỏi to lớn của quần chúng nhân dân muốn có 1 xã hội không còn những bất công đó chính là xã hội mà mọi người đều bình đẳng về quyền lợi, không phân chia giai cấp- xã hội XHCN.

  Trả lờiXóa
 15. Chủ nghĩa Mác - Lê Nin là một thành tựu vĩ đại của toàn nhân loại. Nó là sự kết hợp của những bộ óc thiên tài và những tư tưởng tiến bộ nhất. Nhiệm vụ của nó là giúp cho nhân dân lao động toàn thế giới tập hợp lại, đập tan mọi áp bức, mọi bóc lột, đứng lên làm chủ cuộc sống của mình.

  Trả lờiXóa
 16. Ai đã cho chúng mày hòa bình này ai đã cho chúng mày được sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình như thế này? Chỉ có Đảng, có Bác, có bao nhiêu lớp lớp cha anh đã ngã xuống, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Vậy mà giờ còn phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 17. Chính nhờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Qua đó mới có độc lập, mới có tự do như hôm nay. Có những kẻ sống dưới mái nhà đó, mà còn cố tình phủ nhận điều này.

  Trả lờiXóa
 18. Chủ nghĩa Mác – Lênin còn là một khoa học vị nhân sinh, cách mạng nhất mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả, hướng đến con người, vì con người, mà ở đây chính là đông đảo người dân lao động bị áp bức, bóc lột và chịu nhiều bất công trong xã hội tư bản. Nó đã được chứng minh bằng thực tiễn suốt bao năm qua. Vậy nên chẳng kẻ nào có thể phủ nhận nó.

  Trả lờiXóa
 19. Ngay khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã bị tấn công, bị xuyên tạc bởi đám tư sản tàn ác kia. Nhưng vượt lên tất cả những cản trở đó, tư tưởng Mác - Lê Nin vẫn tồn tại và phát triển, là ngôi sao dẫn đường cho giai cấp công nhân và nông dân trên toàn thế giới đứng lên giành lấy quyền làm chủ cho chính mình, cho đất nước thân yêu của họ.

  Trả lờiXóa
 20. Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định "Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 86 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đập tan mọi âm mưu phủ nhận vai trò của tư tưởng MÁc - Lê Nin đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 21. Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người với việc giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Những sự phủ nhận chỉ làm tăng thêm tính đúng đắn của tư tưởng này mà thôi.

  Trả lờiXóa
 22. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhưng nó vẫn tồn tại, phát triển mạnh mẽ, là nguồn cảm hứng của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 23. chúng đang tự tát vào mặt chúng thôi.chúng nói vậy khác nào chúng chủi cha an chúng những người đổ máu để giành lại độc lập cho chúng sống bình yên bây giờ.đúng là lũ ăn cháo đá bát

  Trả lờiXóa