Tiếng nói trẻ blog
Searching...

SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

THÁI BÌNH 
Mãi một niềm tin theo Đảng
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI (2011) thông qua, Đảng ta đã nêu lên năm bài học lớn, trong đó có bài học về Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam có giá trị lý luận khoa học ở tầm cao trí tuệ và thực tiễn vô cùng sâu sắc.

Về khoa học, cơ sở lý luận của bài học này là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử và tính tất yếu về chính đảng của giai cấp công nhân; về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản; là tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 

Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Điều 4 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng ta mang trên mình sứ mệnh lịch sử cách mạng vẻ vang và có thể đảm đương được vị trí, vai trò tiên phong đó bởi Đảng có một số đặc tính riêng biệt mà các chính đảng khác không thể có.

Thứ nhất: Khi đề ra đường lối, bao giờ các chính đảng cũng xuất phát từ lợi ích của giai cấp mình[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, nên khi đề ra đường lối phục vụ giai cấp mình cũng đồng thời Đảng cũng phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. Bởi vậy, đường lối, chủ trương của Đảng luôn luôn phù hợp với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, nên có tính đúng đắn cao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, thực hiện. Đây là đặc điểm riêng có của Đảng ta, tạo nên nhân tố vừa chủ quan, vừa khách quan bảo đảm cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng được vững chắc, lâu dài và tất yếu khách quan.

Thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đó là lý do Đảng phải luôn luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình quan điểm sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phải “lấy dân làm gốc”. 

Thứ ba: Do Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước do Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng, rèn luyện, nên Đảng có nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh[2]

- Về thực tiễn, ở nước ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng đã trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, sớm được nhân dân tin yêu và suy tôn là người lãnh đạo của mình, do đó, bài học trên đã được lịch sử cách mạng Việt Nam soi sáng và chứng minh tính đúng đắn. 

Trước năm 1930, khi phong trào đấu tranh yêu nước của dân tộc ta do các tổ chức, cá nhân đại biểu cho giai cấp phong kiến địa chủ, nông dân, tư sản, tiểu tư sản lãnh đạo, dù đã diễn ra liên tục, anh dũng, song kết cục đều bị thất bại. Từ 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào dân tộc, dân chủ của nhân dân ta mới từng bước đi tới thắng lợi. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình. Đảng trở thành đảng cầm quyền, đánh dấu sự thay đổi về chất trong vai trò và trọng trách của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của nhân dân, của xã hội. Thông qua vai trò cầm quyền, Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chịu trách nhiệm mọi mặt trước xã hội, trước nhân dân. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành được thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ, đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong những năm 1954 - 1975, trước kẻ thù hùng mạnh, có âm mưu bá chủ thế giới, Đảng đã đề ra được đường lối chiến lược sáng suốt là tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền, nhằm thực hiện một mục tiêu chung của cả nước là giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc, nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đi tới thắng lợi vẻ vang sau đại thắng mùa Xuân 1975. Với thắng lợi này, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình trong nước và trên thế giới có những diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa xã hội rơi vào trì trệ, khủng hoảng buộc phải cải tổ, cải cách, đổi mới. Do mắc phải sai lầm chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào. Đây là tổn thất to lớn của phong trào cộng sản quốc tế và của nhân loại tiến bộ. Lợi dụng tình thế đó, các thế lực phản động bằng nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn đã tấn công vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ta đã sáng suốt, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo dần đưa đất nước thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

Hiện nay, để bảo đảm cho sự lãnh đạo Đảng được đúng đắn, tiếp tục là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng chủ trương phải hết sức chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải “vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Với cơ sở khoa học đúng đắn, đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử của Đảng kiểm nghiệm, bài học trên có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc, quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

[1] Xem: Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.379.
[2] Xem: Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.381.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY