Tiêu điểm

SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

THÁI BÌNH 
Mãi một niềm tin theo Đảng
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI (2011) thông qua, Đảng ta đã nêu lên năm bài học lớn, trong đó có bài học về Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam có giá trị lý luận khoa học ở tầm cao trí tuệ và thực tiễn vô cùng sâu sắc.

Về khoa học, cơ sở lý luận của bài học này là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử và tính tất yếu về chính đảng của giai cấp công nhân; về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản; là tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 

Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Điều 4 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng ta mang trên mình sứ mệnh lịch sử cách mạng vẻ vang và có thể đảm đương được vị trí, vai trò tiên phong đó bởi Đảng có một số đặc tính riêng biệt mà các chính đảng khác không thể có.

Thứ nhất: Khi đề ra đường lối, bao giờ các chính đảng cũng xuất phát từ lợi ích của giai cấp mình[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, nên khi đề ra đường lối phục vụ giai cấp mình cũng đồng thời Đảng cũng phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. Bởi vậy, đường lối, chủ trương của Đảng luôn luôn phù hợp với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, nên có tính đúng đắn cao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, thực hiện. Đây là đặc điểm riêng có của Đảng ta, tạo nên nhân tố vừa chủ quan, vừa khách quan bảo đảm cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng được vững chắc, lâu dài và tất yếu khách quan.

Thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đó là lý do Đảng phải luôn luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình quan điểm sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phải “lấy dân làm gốc”. 

Thứ ba: Do Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước do Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng, rèn luyện, nên Đảng có nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh[2]

- Về thực tiễn, ở nước ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng đã trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, sớm được nhân dân tin yêu và suy tôn là người lãnh đạo của mình, do đó, bài học trên đã được lịch sử cách mạng Việt Nam soi sáng và chứng minh tính đúng đắn. 

Trước năm 1930, khi phong trào đấu tranh yêu nước của dân tộc ta do các tổ chức, cá nhân đại biểu cho giai cấp phong kiến địa chủ, nông dân, tư sản, tiểu tư sản lãnh đạo, dù đã diễn ra liên tục, anh dũng, song kết cục đều bị thất bại. Từ 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào dân tộc, dân chủ của nhân dân ta mới từng bước đi tới thắng lợi. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình. Đảng trở thành đảng cầm quyền, đánh dấu sự thay đổi về chất trong vai trò và trọng trách của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của nhân dân, của xã hội. Thông qua vai trò cầm quyền, Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chịu trách nhiệm mọi mặt trước xã hội, trước nhân dân. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành được thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ, đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong những năm 1954 - 1975, trước kẻ thù hùng mạnh, có âm mưu bá chủ thế giới, Đảng đã đề ra được đường lối chiến lược sáng suốt là tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền, nhằm thực hiện một mục tiêu chung của cả nước là giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc, nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đi tới thắng lợi vẻ vang sau đại thắng mùa Xuân 1975. Với thắng lợi này, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình trong nước và trên thế giới có những diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa xã hội rơi vào trì trệ, khủng hoảng buộc phải cải tổ, cải cách, đổi mới. Do mắc phải sai lầm chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào. Đây là tổn thất to lớn của phong trào cộng sản quốc tế và của nhân loại tiến bộ. Lợi dụng tình thế đó, các thế lực phản động bằng nhiều âm mưu, phương thức, thủ đoạn đã tấn công vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ta đã sáng suốt, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo dần đưa đất nước thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

Hiện nay, để bảo đảm cho sự lãnh đạo Đảng được đúng đắn, tiếp tục là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng chủ trương phải hết sức chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải “vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Với cơ sở khoa học đúng đắn, đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử của Đảng kiểm nghiệm, bài học trên có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc, quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

[1] Xem: Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.379.
[2] Xem: Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.381.

18 nhận xét:

 1. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, kể từ ngày thành lập Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã rút ra một trong năm bài học kinh nghiệm lớn: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công và kháng chiến chống xâm lược thắng lợi. Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng

  Trả lờiXóa
 2. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, suốt 85 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử nước ta từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước chúng ta mới được thống nhất, nhân dân ta mới tự đứng lên làm chủ cho mình. có những người cứ nói này nói nọ về chế độ độc đảng nhưng thử nghĩ mà xem, từ trước đến nay, những gì mà đảng ta mang lại có đúng như nhân dân mong đợi không?!

   Xóa
 3. Đếm từng ngày cho công tác của Đại hội sắp diễn ra. Một người như tôi cũng cảm thấy háo hức và mong chờ đại hội vô cùng. Nên cũng cần theo dõi sát sao

  Trả lờiXóa
 4. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra sẽ đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và sau khi kết thúc sẽ có đội ngũ cán bộ mới lên lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển theo con đường mà chúng ta đã chọn.

  Trả lờiXóa
 5. từ khi thành lập Đảng đến nay, lịch sử cũng đã chứng minh vai trò to lớn, quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Đảng lãnh đạo Nhà nước, cùng với nhân dân thực hiện những mục tiêu phát triển đất nước , sắp tới đại hội Đảng 12, tôi mong đội ngũ cán bộ được chọn sẽ tận tâm, có năng lực, nhiệt huyết để dẫn dắt đất nước phát triển đi lên, mong đại hội được thành công tốt đẹp!

  Trả lờiXóa
 6. Hiện nay, để bảo đảm cho sự lãnh đạo Đảng được đúng đắn, tiếp tục là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng chủ trương phải hết sức chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải “vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 7. lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua đã chứng minh vai trò lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản. từ khi đảng ra đời, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, bảo vệ thành công thành quả cách mạng, tiến hành xây dựng đất nước đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và đã đạt được những thành tựu to lớn. nhân dân ta một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tự hào có đảng lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 8. Ngay từ khi đảng được thành lập bác hồ đã nhận ra tầm quan trọng của sự lãnh đạo của đảng đối với đất nước...và những thành quả của các cuộc cách mạng đưa đất nước ra khỏi vòng nô lệ và kéo đất nước đi nên đã thế hiện điều đó...tất nhiên là vẫn còn đâu đó trong đảng sự yếu kém, và chệch hướng tuy nhiên nó chỉ là phần nhỏ là phần mà chúng ta phải cũng nhau laọi bỏ tránh để nó phát triển..dẫu sao đi nưa tâm quan trọng của đảng lãnh đạo là không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa
 9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Tất cả những chủ trương, đường lối của Đảng đều nhắm tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 11. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một Việt Nam hòa bình, hữu nghị và phát triển.

  Trả lờiXóa
 12. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ta đã sáng suốt, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo dần đưa đất nước thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Điều đó đã thể hiện vai trò không thể thay thế của Đảng đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, nên khi đề ra đường lối phục vụ giai cấp mình cũng đồng thời Đảng cũng phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc. Đó là sự thật mà không một thế lực nào có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là lý do tại sao lũ phản động dù có chống phá đến đâu cũng chẳng thế đánh đổ được vị trí của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lòng mỗi người dân Việt.

  Trả lờiXóa
 15. Lịch sử nước ta từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước chúng ta mới được thống nhất, nhân dân ta mới tự đứng lên làm chủ cho mình. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà ta phải loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng cả.

  Trả lờiXóa
 16. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước do Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng, rèn luyện, nên Đảng có nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mọi hoạt động đều hướng đến lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân, phù hợp với hoàn cảnh chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để có được thành công đó, không thể không thể kể đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa