Tiếng nói trẻ blog
Searching...

PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN TÍNH KHOA HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Đăng lúc: Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

THÁI BÌNH 
Luận điệu xuyên tạc, phản động trên Blog Danlambao
Thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay go, quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, chúng ta cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong đó, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận tính khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề rất quan trọng. 

Những kẻ bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin cố chứng minh rằng: Mác, Ăngghen, Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”, “chứa đầy tính chất huyễn tưởng”; còn Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác – Lênin là “ảo tưởng”, “giả tưởng”…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở sự chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn.

Với linh hồn là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thài kinh tế - xã hội, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… thì chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ khoa học nhân loại mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả mà loài người tiếp tục phải đấu tranh hướng đến. Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thì chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có sức sống trường tồn và giá trị bền vững.

Việc các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và cứ mỗi lần như vậy thì chủ nghĩa Mác - Lênin lại một lần nữa chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chính phục hàng tỷ con người trên hành tinh này bởi giá trị khoa học và tính nhân văn sâu sắc của mình. 

Chúng tin tưởng rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY