Tiêu điểm

PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN TÍNH KHOA HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

THÁI BÌNH 
Luận điệu xuyên tạc, phản động trên Blog Danlambao
Thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay go, quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, chúng ta cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong đó, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận tính khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề rất quan trọng. 

Những kẻ bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin cố chứng minh rằng: Mác, Ăngghen, Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”, “chứa đầy tính chất huyễn tưởng”; còn Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác – Lênin là “ảo tưởng”, “giả tưởng”…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở sự chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn.

Với linh hồn là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thài kinh tế - xã hội, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… thì chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ khoa học nhân loại mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả mà loài người tiếp tục phải đấu tranh hướng đến. Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thì chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có sức sống trường tồn và giá trị bền vững.

Việc các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và cứ mỗi lần như vậy thì chủ nghĩa Mác - Lênin lại một lần nữa chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chính phục hàng tỷ con người trên hành tinh này bởi giá trị khoa học và tính nhân văn sâu sắc của mình. 

Chúng tin tưởng rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

27 nhận xét:

 1. Mỗi đất nước có một con đường đi riêng, đó chính là quyền tự chủ của quốc gia đó, không ai có quyền phán quyết. Nếu như CNTB cho rằng CNXH là hư ảo, là thứ lạc hậu thì CNXH lại cho rằng CNTB là chế độ sẽ không mang lại công bằng... Chính vì vậy tốt nhất đừng phán quyết ai cả, sau này sẽ rõ cả thôi, nói gì cho mệt!

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam đi theo con đường đi lên CNXH là mang tính tất yếu của lịch sử và đã được lịch sử lựa chọn 1 cách khách quan...Chính Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải ai hay 1 thế lực nào khác đã lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên đánh đuổi kẻ thù để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc...Và ngày nay, cũng chính Đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước đạt được nhiều bước tiến vượt bậc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao vị thế chính trị của Việt nam trên trường quốc tế...Đó là sự thạt mà không ai có thể phủ nhận được.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng tin tưởng rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 5. Chúng ta có thể chế chính trị riêng và vẫn vững vàng đứng vững trong mọi hoàn cảnh khó khăn, những thành quả đã đạt được là nguồn cổ vũ lớn lao để ta kiên định tiếp tục ổn định chính trị, phát triển kinh tế đi lên. Những luận điệu hạ thấp chủ nghĩa xã hội là cực đoan, ấu trĩ. Đó đa phần là những kẻ phản động muốn lật đổ chế độ.

  Trả lờiXóa
 6. Về cái gọi là "chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan thể hiện dưới hình thức chủ nghĩa Mác - Lê-nin". Quan điểm này đem quy chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, đối lập với tư tưởng "đoàn kết và thống nhất của học thuyết Hồ Chí Minh".Ðây là sự quy chụp, áp đặt cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách vô căn cứ. Bởi vì chia rẽ, cực đoan không phải là bản chất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà đó là tư tưởng, và hành động sai lầm của những người theo chủ nghĩa chia rẽ, bè phái, tả khuynh hoặc hữu khuynh... Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học phản ánh những quy luật khách quan của thế giới, dựa trên phương pháp biện chứng duy vật với các quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử - cụ thể và thực tiễn chứ không phải dựa trên chia rẽ và cực đoan, phiến diện, không thể đồng nhất, lẫn lộn những sai lầm đó với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

  Trả lờiXóa
 7. Cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sỡ dĩ giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử là nhờ có sự dẫn dắt của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại.

  Trả lờiXóa
 8. Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tỏ rõ sức sống và giá trị thời đại của nó. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là giáo điều, chủ nghĩa xã hội không phải là một khuôn mẫu có sẵn, chủ nghĩa xã hội sinh động và sáng tạo trong đời sống hiện thực. Những người cộng sản không hề coi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái gì đã “xong xuôi hẳn” và “bất khả xâm phạm”, mà phải “đẩy” nó lên, phát triển nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. V.I.Lênin từng nói: “Chúng ta chỉ biết phương hướng của con đường đó (con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội-tác giả) và những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con đường đó, còn như về cụ thể và trên thực tế con đường đó ra sao thì kinh nghiệm của hàng triệu con người sẽ chỉ rõ, khi họ bắt tay vào hành động”(5). Không có chủ nghĩa xã hội chung chung, trừu tượng, mà bao giờ cũng phải dựa trên mảnh đất hiện thực, được thể hiện sinh động cụ thể trong từng quốc gia dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Những bộ não tư duy nông cạn và không có tính khoa học mới lên án chủ nghĩa Mác, vì chủ nghĩa đó là chủ nghĩa giành cho tương lai. Nó là động lực cố gắng để phát triển của loài người

  Trả lờiXóa
 10. Đại hội Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 11. Lũ sâu bọ Danlambao được bơm tiền thì cũng phải có bài viết chống đối thôi mà, đợt cuối năm lại đang diễn ra đại hội Đảng nên chúng càng hoạt động mạnh. Tất nhiên những luận điệu xuyên tạc nói trên cũng không thể nào làm sai lệch đi được quy luật duy vật biện chứng, những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thài kinh tế - xã hội, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… và chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là đỉnh cao của trí tuệ khoa học nhân loại mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả, luôn trường tồn, luôn mang giá trị bền vững mà loài người tiếp tục phải đấu tranh hướng đến.

  Trả lờiXóa
 12. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Điều đó thì chúng chẳng bao giờ có thể phủ nhận được.

  Trả lờiXóa
 13. Mỗi quốc gia có một chiến lược, lí tưởng phấn đấu, tư tưởng áp dụng riêng. Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, lấy tư tưởng Mác-lê Nin là gốc, đó là tất yếu cho một quốc gia yêu chuộng hòa bình như Việt Nam, thì lũ ngoại bang kia có cái quyền gì mà đòi can thiệp.

  Trả lờiXóa
 14. Việc các thế lực thù địch thất bại trong việc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó sẽ mãi là tư tưởng sáng ngời cho bất cứ quốc gia chuộng hòa bình nào trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 15. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở sự chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn. Đó là cái mà bọn tư bản chủ nghĩa không bao giờ muốn có, vậy nên chúng sẽ tẩy tray thôi.

  Trả lờiXóa
 16. Bất chấp những luận điệu xuyên tạc nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở sự chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn.

  Trả lờiXóa
 17. Chủ Nghĩa Mác–Lênin là hệ tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Đó chính là vũ khí mà Bác đã mất tròn 30 năm đi tìm tòi, lĩnh hội để về cứu nước. Vậy nên, chẳng có lí do gì để phải thay đổi nó cả, thay đổi chính thứ đã cứu ta ra khỏi lầm than, đày đọa sao?

  Trả lờiXóa
 18. Với linh hồn là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… thì chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ khoa học nhân loại mang đầy tính nhân văn, nhân đạo cao cả mà loài người tiếp tục phải đấu tranh hướng đến. Quan tâm làm gì đến những luận điệu rẻ tiền của lũ rận thối tha kia.

  Trả lờiXóa
 19. Nếu như lời chúng nói về chủ nghĩa Mác - lênin là đúng, thì tại sao một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam có thể vận dụng sáng tạo tư tưởng đó để mà đánh đổ đế quốc hùng mạnh, giành độc lập dân tộc, vững bước trên con đường phát triển được?

  Trả lờiXóa
 20. Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

  Trả lờiXóa
 21. Đại Hội XII chính là sự kiện đã khẳng định thành công của Đảng ta từ khi ra đời cho đến nay đã 86 năm trôi qua. Con đường XHCN mà dân tộc ta đã chọn là phù hợp với nhân dân với đất nước với con người Việt Nam. Mỗi nước có một con đường riêng phát triển phù hợp với đất nước của mình. Cớ sao Dân Làm Báo lại có ý kiến xỏ xiên quan điểm của mới xã hội. Nếu cảm thấy không thích thì có thể "biến"!

  Trả lờiXóa
 22. Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 23. Cái sự tức tối và hậm hực của đám rận chủ trên trang danlambao cũng chỉ làm cho chúng thêm khó chịu hơn chứ chúng ta cũng chẳng màng gì tới

  Trả lờiXóa
 24. Luận điệu xảo trá của lũ chúng chỉ lòe bịp được những con người thiếu trình độ, thiếu hiểu biết mà thôi. Bất kể ai được học qua hay nghiên cứu qua đều có thể tự bản thân mình nhận rõ tính khoa học, hiện đại và tiến bộ của nó. Điều đó đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, những nhà nghiên cứu lý luận công nhận, lẽ nào chỉ bằng vài lời khua môi múa mép của những kẻ nừa mùa như chúng mà phủ định đi được hay sao chứ?

  Trả lờiXóa
 25. Các thế lực thù địch chống phá đất nước luôn tìm mọi cách, bới móc mọi sơ hở trong công cuộc xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo, quản lý của ĐCSVN, Nhà nước CHXHCNVN nhằm quan trọng hóa vấn đề nhằm phủ nhận thành quả của đất nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối tượng chúng tuyên truyển là những người kém hiểu biết, đặc biệt là những người quan tâm chính trị nhưng lại chưa có bản lĩnh, nhận thức rõ ràng. Đặc biệt nguy hiểm khi thế hệ các cháu thanh thiếu niên là nạn nhân của trò lừa bịp này!

  Trả lờiXóa
 26. Trên mặt của báo danlambao thì thực sự là không có bài nào đáng đọc và có một chút chất lượng cũng như giá trị của nó. Vậy nên bài viết này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ

  Trả lờiXóa
 27. chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa