TIN TỨC

MONG LÊ KHÔI "THÀNH MỘT CON NGƯỜI"!

DƯƠNGTRƯƠNGLƯƠNG

Tình cờ đọc được bài viết "Bác nông dân nói về cộng sản" của Lê Khôi trên Blog Danlambao, tôi có một vài quan điểm như sau muốn gửi đến tác giả của bài viết này cũng như các bạn độc giả.

Nếu xưa kia đường lối của các thế lực thù địch và phản động chống phá đối với các nước XHCN trong đó có Việt Nam thuần túy là bạo lực đẫm máu thì ngày nay đường lối và chủ trương của chúng là “Diễn biến hòa bình kết hợp bạo loạn lật đổ”, tức chúng dùng biện pháp hòa bình, ôn hòa, bất bạo động kết hợp với bạo động lật đổ. Mà biện pháp bất bạo động, cách mạng màu, cách mạng da cam, cách mạng nhung, cách mạng đường phố, dụ dỗ và kích động những người chống đối đổ xô ra đường để làm náo loạn đường phố, kinh động xã hội, rối loạn trật tự an ninh, là nhiệm vụ chủ yếu. Biện pháp bạo động, khủng bố ngày nay chỉ còn là những biện pháp phụ, có tính chất hỗ trợ. 

Khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội XII sắp tới của Đảng thì những ngày gần đây trên các blog các phần tử thù địch và những tên phản động, những con cờ hó vô công rỗi việc chúng tưởng tượng ra nhiều vấn đề, chúng nói về chế độ việt nam cộng hòa, chúng ca ngợi Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, chúng nói xấu Bác, xuyên tạc chủ trương của Đảng ta, đưa ra những lý lẽ gây nghi ngờ về đường lối kinh tế của chúng ta, chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước xung quanh… đây thực chất vẫn là những luận điệu của lũ cờ hó nhai rẻ rách, nó vẫn là những miếng nhai trong thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình ở nước ta là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng.

Chúng đồ rằng, làm mất vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tất yếu sẽ xóa bỏ được chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sẽ làm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của Việt Nam, đó là làm mất công cụ bạo lực để bảo vệ chế độ của chúng ta.

Với bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm chúng chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ lĩnh vực tư tưởng, lý luận, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại …chúng tập trung chống phá chế độ ta, chúng đòi đa đảng, vì theo chúng chừng nào ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được, và chúng lớn tiếng, chúng mớm lời cho cả bác nông dân nói “cộng sản nó dối trá, lừa nhân dân”. Sự thật ở Việt Nam có phải như vậy?

Mớm lời bác nông dân để chửi cộng sản, bọn cờ hó nhai rẻ rách đã cạn văn?
Với nghĩa chung nhất, phổ biến nhất, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, dân chủ là cơ chế thực hiện quyền làm chủ cho ai, cho giai cấp nào. Bản chất của đảng chính trị là bản chất giai cấp. Trong xã hội có giai cấp có thể xuất hiện nhiều đảng. Dù dưới mầu sắc dân tộc hoặc tôn giáo, tên gọi khác nhau, nhưng đảng thực chất là đảng chính trị. Đảng thực hiện mục đích chính trị của mình là giành chính quyền, là cầm quyền, dưới nhiều hình thức, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể: về tương quan lực lượng giữa các giai cấp, các bộ phận trong một xã hội, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều đảng. Vậy khi xem xét mối quan hệ giữa đảng và dân chủ, vấn đề đặt ra là đảng nào cầm quyền hay lãnh đạo chính quyền, phải xem nó đem lại quyền lực cho ai và quyền lực đó đem lại lợi ích cho ai? Có thể là một đảng lãnh đạo, hoặc nhiều đảng tranh giành hoặc liên minh quyền lãnh đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất nước, dân tộc sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn. Và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị, nhất định hoặc dành cho số đông hoặc dành cho thiểu số. Lịch sử nhân loại cho đến nay cũng không nằm ngoài điều đó.

Sự thật về dân chủ ở các thể chế tư sản và ở các quốc gia đa đảng thì sao? Dưới chủ nghĩa tư bản, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản được tổ chức thành nhà nước tư sản và nhà nước đó đảm bảo quyền dân chủ cho một số ít người là giai cấp tư sản và đồng minh với họ nhằm chống lại đông đảo những người lao động. Dưới thể chế tư bản chủ nghĩa, dân chủ chân chính là thứ bị giai cấp tư sản lợi dụng, bị biến thành thứ khác với chính nó để phục vụ giai cấp tư sản, nó bị tước đoạt và bị đặt nghồi trên ghế bị cáo mà giai cấp tư sản là quan tòa. Đó chính là thứ nhà tù đối với nhân dân lao động và đối với các quốc gia, dân tộc khác, trong đó có cả chính bản thân giai cấp tư sản. 

Trên thực tế, không phải nhiều đảng là tỷ lệ thuận với sự phát triển và sự chín muồi của dân chủ. Việc một đảng hay nhiều đảng chính trị tồn tại ở một nước hoàn toàn do điều kiện lịch sử nước đó quyết định và nhu cầu của nhân dân ở đó thừa nhận và phát triển, không thể bắt chước, a dua a tòng theo đuôi được bác nông dân và bọn cờ hó ạ.

Đất nước ta dù còn muôn vàn khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta có quyền tự hào rằng, một nền dân chủ hiện thực chân chính đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển ở Việt Nam, mà đỉnh cao là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tiến bộ, phù hợp với điều kiện của mình và xu thế phát triển của thời đại. Vậy thì các cờ hó hãy nên tìm hiểu lại lịch sử, tìm hiểu lại các nền dân chủ mà các cờ hó ca ngợi đi, rất mong một ngày gần gặp lại tác giả Lê Khôi "là một con Người"!

1 nhận xét:

  1. Giờ thì chúng còn lợi dụng cả những người già và nông dân. Ôi, tôi không đủ sức để tưởng tượng được rằng đám rận và cờ vàng đang làm gì. Chúng có cái gì nó tích cực hơn không hay cứ mãi tiêu cực như thế

    Trả lờiXóa