Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra một thời đại mới cho nhân loại

Đăng lúc: Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Thái Bình

V.I. Lênin lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917
Cách đây vừa tròn 98 năm, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân, nông dân và binh sĩ Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, thực sự thiết lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới cho lịch sử nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra thắng lợi năm 1917 đã khai sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là bước đột phá vĩ đại mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Với tầm vóc lịch sử lớn lao đó, Cách mạng Tháng Mười trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng triệu người bị áp bức trên hành tinh vùng lên đấu tranh tự giải phóng, đặt nền móng hiện cho xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như một tất yếu khách quan, không thể đảo ngược. Năm 1960, Tuyên bố của Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân thế giới họp tại Mátxcơva đã khẳng định: Thời đại chúng ta mà nội dung chủ yếu là quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mà còn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.

Kẻ thù tư tưởng của chúng ta công khai tuyên bố rằng, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ thì giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng chấm hết! Đây đúng là kết luận hồ đồ, cảm tính chủ quan thiếu khoa học của những kẻ phản động ngu dốt “đầu bò”. Đành rằng thành quả của Cách mạng Tháng Mười đem lại đã bị đổ vỡ tại ngay quê hương của nó, nhưng đó quyết không phải là sự chấm dứt lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười. Trên thực tế không có một cuộc cách mạng nào, kể cả cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại đủ khả năng kết thúc ngay công việc xóa bỏ xã hội cũ và xây ngay xong xã hội mới, như quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa cũng phải mất hàng trăm năm với nhiều giai đoạn của cách mạng tư sản.

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười không chỉ là ngọn đèn pha dẫn đường tỏa sáng, mà còn mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại – đó là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mở ra con đường cho mọi dân tộc thoát khỏi cảnh bị nô dịch, áp bức, bóc lột đi tới một xã hội với tự do, công bằng, bình đẳng và tiến bộ thật sự trên toàn thế giới. Thành quả của Cách mạng Tháng Mười đã tạo cho loài người có khả năng kìm giữ sự lộng hành ngang ngược, bất chấp lẽ phải, công lý, đạo lý của loài người tiến bộ, góp phần làm thay đổi từ bên trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đập tan mắt khâu yếu nhất của hệ thống đế quốc thế giới, mở đầu thời đại mới với sự xác lập của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. Từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội được xây dựng, củng cố ở nước Nga và Liên Xô; sau đó được mở rộng thành hệ thống thế giới. Đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc liên tục giành nhiều thắng lợi lịch sử đối với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội cũng được đẩy mạnh trên toàn thế giới. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY