TIN TỨC

Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra một thời đại mới cho nhân loại

Thái Bình

V.I. Lênin lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917
Cách đây vừa tròn 98 năm, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân, nông dân và binh sĩ Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, thực sự thiết lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới cho lịch sử nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra thắng lợi năm 1917 đã khai sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là bước đột phá vĩ đại mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Với tầm vóc lịch sử lớn lao đó, Cách mạng Tháng Mười trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng triệu người bị áp bức trên hành tinh vùng lên đấu tranh tự giải phóng, đặt nền móng hiện cho xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như một tất yếu khách quan, không thể đảo ngược. Năm 1960, Tuyên bố của Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân thế giới họp tại Mátxcơva đã khẳng định: Thời đại chúng ta mà nội dung chủ yếu là quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mà còn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.

Kẻ thù tư tưởng của chúng ta công khai tuyên bố rằng, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ thì giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng chấm hết! Đây đúng là kết luận hồ đồ, cảm tính chủ quan thiếu khoa học của những kẻ phản động ngu dốt “đầu bò”. Đành rằng thành quả của Cách mạng Tháng Mười đem lại đã bị đổ vỡ tại ngay quê hương của nó, nhưng đó quyết không phải là sự chấm dứt lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười. Trên thực tế không có một cuộc cách mạng nào, kể cả cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại đủ khả năng kết thúc ngay công việc xóa bỏ xã hội cũ và xây ngay xong xã hội mới, như quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa cũng phải mất hàng trăm năm với nhiều giai đoạn của cách mạng tư sản.

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười không chỉ là ngọn đèn pha dẫn đường tỏa sáng, mà còn mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại – đó là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mở ra con đường cho mọi dân tộc thoát khỏi cảnh bị nô dịch, áp bức, bóc lột đi tới một xã hội với tự do, công bằng, bình đẳng và tiến bộ thật sự trên toàn thế giới. Thành quả của Cách mạng Tháng Mười đã tạo cho loài người có khả năng kìm giữ sự lộng hành ngang ngược, bất chấp lẽ phải, công lý, đạo lý của loài người tiến bộ, góp phần làm thay đổi từ bên trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đập tan mắt khâu yếu nhất của hệ thống đế quốc thế giới, mở đầu thời đại mới với sự xác lập của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. Từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội được xây dựng, củng cố ở nước Nga và Liên Xô; sau đó được mở rộng thành hệ thống thế giới. Đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc liên tục giành nhiều thắng lợi lịch sử đối với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội cũng được đẩy mạnh trên toàn thế giới. 

15 nhận xét:

 1. Cách mạng Tháng Mười là 1 cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong quá trình đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của bọn tư bản, phong kiến...Đó cũng chính là tiếng súng đầu tiên khích lệ sự vùng lên đấu tranh, giành chính quyền của quần chúng nhân dân và cùng là lần đầu tiên Nhà nước của Liên minh công- nông - binh được ra đời...Tiếng súng của CMT10 cũng đã khích lệ những dân tộc đang bị áp bức, bóc lột vùng lên giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc mình.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng tháng Mười Nga đã đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa công nhân, nông dân lên nắm quyền, xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là chủ nghĩa đế quốc, làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước phương Tây có sự gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc; cung cấp cho phong trào cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm quý giá.Đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện trọng đại, mở đầu thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

  Trả lờiXóa
 3. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Kết quả của cuộc cách mạng ấy là hình thái kinh tế - xã hội mới, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa được xác lập. Về giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười, Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế

  Trả lờiXóa
 4. Cách tháng 10 năm 1917 thắng lợi là 1 dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại...Lần đầu tiên 1 nhà nước cộng sản, dân chủ nhân dân thật sự của các giai cấp công nhân, nông dân và quần chúng nhân dân lao động ra đời...Nó đánh dấu sự sụp đổ bước đầu của chủ nghĩa tư bản, phong kiến, xây dựng 1 xã hội công bằng, bình đẳng, xóa bỏ sự bóc lột giữa người vã người...CMT10 cũng đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc của giai cấp vô sản cũng như sự lãnh đạo tuyệt đối tài tình của Đảng cộng sản đã đưa cách mạng tới chiến thắng cuối cùng.

  Trả lờiXóa
 5. Cách mạng Tháng Mười Nga là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại. Đó là một sự kiện vĩ đại, có ảnh hưởng rộng khắp, làm thay đổi trật tự thế giới. Nhờ đó mà một hình thái kinh tế - xã hội mới đã được ra đời, giúp thay đổi số phận của giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đập tan mắt khâu yếu nhất của hệ thống đế quốc thế giới, mở đầu thời đại mới với sự xác lập của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. Từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội được xây dựng, củng cố ở nước Nga và Liên Xô; sau đó được mở rộng thành hệ thống thế giới. Đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc liên tục giành nhiều thắng lợi lịch sử đối với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội cũng được đẩy mạnh trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu không có cách mạng tháng 10 Nga thì lúc đó sẽ không khai sinh ra được bao nhiêu nước XHCN và bây giờ không có được VN. Và chúng ta đang ngày càng phát triển tươi đẹp trên con đường mà mình đã chọn. Đây là con đường đúng đắn mà Đảng, Bác và Nhà nước ta đã chọn.

  Trả lờiXóa
 8. Có thể nói, từ sau Công Xã Paris, cách mạng Tháng 10 Nga đã trở thành dấu mốc lịch sử chói lọi nhất cho toàn thể những con người tiến bộ, những trái tim vì hòa bình trên thế giới. Nó như một phát súng hiệu lệnh cho chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới đứng dậy, đập tan ách thống trị của đế quốc, giành lại độc lập tự do, làm chủ đất nước của mình.

  Trả lờiXóa
 9. Cách đây vừa tròn 98 năm, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân, nông dân và binh sĩ Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, thực sự thiết lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới cho lịch sử nhân loại. Nó đã mở đường cho một loạt cuộc cách mạng vô sản khác nổ ra trên phạm vi toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 10. Sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga không chỉ đem đến cho người dân nơi đây sự tự do, độc lập, mà còn là khởi đầu cho những cuộc cách mạng vô sản diễn ra ở bất cứ nơi đâu có sự áp bức.

  Trả lờiXóa
 11. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mà còn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc cách mạng của chúng ta cũng là một phần trong đó.

  Trả lờiXóa
 12. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mà còn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Những con người bị áp bức sẽ vùng lên để giành lấy tự do cho chính mình, và cho gia đình, cho đất nước mình.

  Trả lờiXóa
 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Đó cũng chính là điều kiện để chúng ta đứng lên đánh đuổi các thế lực xâm lược, giành lại độc lập dân tộc.

  Trả lờiXóa
 14. Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười không chỉ là ngọn đèn pha dẫn đường tỏa sáng, mà còn mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Đây cũng chính là điều kiện then chốt khiến Bác tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 15. Thành quả của Cách mạng Tháng Mười đã tạo cho loài người có khả năng kìm giữ sự lộng hành ngang ngược, bất chấp lẽ phải, công lý, đạo lý của loài người tiến bộ, góp phần làm thay đổi từ bên trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa