Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Xứ Lạng

Sau khi đọc một số bài viết trên trang Danlambaovn.bogspot.com như: Đâu là lý do Việt Nam không đa đảng của Nguyễn Bá Chổi và Chưa bao giờ vị trí CHXHCNVN cao như vậy: xin chính quyền Hong Kong cho dân Việt chúng tôi sang ở đợ của CTV Danlambao…Tôi thấy cần phải đính chính lại, giáo dục lại cả về tư duy, cũng như tư tưởng của những con người này, khơi  gợi lại cho họ những kiến thức cơ bản để dần dần hình thành tư tưởng cho đúng và sát với thực tiễn, sự thật đang diễn ra, chứ không phải là những suy nghĩ mang tính cá nhân, bịa đặt trắng trợn như vậy!
Ảnh minh họa từ bài viết phản động của "Chổi cùn" trên Blog Danlambao
Trước hết, nói về Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản. Nó không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đến đường lối chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng đi lên của đất nước. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩ xã hội không thể làm việc tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

Đảng và nhân dân ta không chọn con đường tư bản chủ nghĩa là vì: thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu và nước mắt. Vì thế, nó không phải là mẫu mực để cho chúng ta noi theo. Sở dĩ Đảng và nhân dân ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mặc dù biết rõ đây là sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức tạp và hiện thời chủ nghĩa xã hội thế giới đang lâm vào thoái trào, vì đây là con đường phát triển hợp quy luật khách quan của lịch sử nhân loại.

Ở Việt Nam, lịch sử đã giải quyết vấn đề lựa chọn này từ những năm 20 của thế kỷ XX. Từ thực tiễn bôn ba tìm đường cứu nước, lặn lội trong phong trào đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Chủ nghĩa Mác – Lênin như Hồ Chí Minh đã từng nói là “cái cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” giúp Người tìm ra con đường đó. Người vui sướng và xúc động cho rằng: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và nhất quán. Bởi đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Có thể nói, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được đặt ra ngay từ đầu và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc.

Tiếp theo, đó là Việt Nam không đa nguyên, đa đảng, vì đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Trong con đường mà các thế lực thù địch vạch ra để lật đổ CNXH tại Việt Nam là phải thành lập được một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Như vậy, những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân Việt Nam mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dânViệt Nam vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. 
Danlambao lộng ngôn trên Blog của mình
Tóm lại, những tư tưởng như của Nguyễn Bá Chổi và một số tên “óc phẳng” khác trên Danlambao chỉ là những suy nghĩ nông cạn, không có căn cứ, bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc lịch sử. Những tư tưởng phản động đó chỉ phù hợp với những kẻ ngu si, bán linh hồn cho qủy dữ, chống đối lại quốc gia, dân tộc. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY