Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

Đăng lúc: Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gái Tuyên

Cách đây đúng tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ Quốc đã vùng lên đấu tranh chống đế quốc thực dân và giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công đánh dấu một mốc son chói lói trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám với việc khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhân dân ta đã đập tan “xiềng xích”, ách thống trị của Pháp – Nhật gần 100 năm và lật đổ ngai vàng phong kiến ngự trị hàng nghìn năm để mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta – kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên Nhân dân ta từ thân phận nô lệ lầm than đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng tháng Tám thành công vĩ đại có sự hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó có đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của đảng và tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn dân, Nhân dân một lòng giữ vững một niềm tin “thủy chung” “son sắt” với đảng.


Vững bước dưới lá cờ của Đảng

Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ở nước ta đã có rất nhiều phong trào đấu tranh yêu nước nổ ra, tuy nhiên do không có đường lối cách mạng đúng đắn và phương pháp cách mạng thích hợp nên tất cả các phong trào đấu tranh đều bị thực dân Pháp đàn áp một cách dã man, tàn bạo, “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của chúng ta trong các bể máu”, cả đất nước ta lại đắm chìm trong “đêm trường trung cổ”. Cuộc đấu tranh của Nhân dân ta lại trở nên bế tắc hơn bao giờ hết. Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc sau những năm buôn ba ở nước ngoài đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin, ở đó người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, người xác định rõ cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Với ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin và đòi hỏi bức thiết của cách mạng Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Đất nước ta từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, với ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, và đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp đã quy tụ được quần chúng Nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ Quốc và Nhân dân các dân tộc ở các thuộc địa trên thế giới tin tưởng, ủng hộ, một lòng thủy chung son sắt với Đảng đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp để đánh bại sự đàn áp của chủ nghĩa đế quốc, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công vĩ đại.

70 năm đã trôi qua, sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong xã hội, với những thành tựu quan trọng đã đạt được trong gần 30 năm tiến hành đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có thể nói trong 30 năm bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao, các thế lực thù địch tiến công toàn diện vào Đảng, vào chế độ, Đảng ta luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: đất nước từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, ra khỏi tình trạng nước chậm phát triển, kém phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, duy trì ổn định; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố; sức mạnh của quốc gia được tăng cường tạo nên vận hội mới cho sự phát triển.

Cùng với tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Ngày nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Chúng ta đã có 98 cơ quan đại diện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục trên thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao dân tộc, chúng ta đã đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và Chủ tịch ASEAN năm 2010. Thế và lực của đất nước ngày càng vững mạnh; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao hơn bao giờ hết. Chính những thành công này là minh chứng rõ nét nhất về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là “ngọn đuốc” sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang tiến hành công cuộc mở của hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm nảy sinh không ít những vấn đề bất cập. Song, mỗi người dân luôn phải phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng ta tiếp tục trèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến với ấm no – tự do – hạnh phúc.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY