Tiếng nói trẻ blog
Searching...

MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Đăng lúc: Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Linh Thạch

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng nước ta, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng tìm cách móc nối với nhiều lực lượng, đối tượng khác nhau, trong đó chúng đặc biệt chú ý tới “thanh niên” – những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng thực hiện âm mưu tấn công, tác động để thanh niên ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm cho thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, chính trị mà thông qua đó âm mưu sâu xa hơn là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Nói đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có rất nhiều nhà nghiên cứu, các cuộc Hội thảo chuyên đề về vấn đề này, tuy nhiên, trong phạm vi của bài viết này, chỉ xin đề cập tới các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên Việt Nam hiện nay, từ đó mong muốn các bạn trẻ có cái nhìn khách quan, đa chiều để không bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo.

Biểu hiện của quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên hiện nay được biểu hiện ở các vấn đề sau:

Một là, phai nhạt lý tưởng cách mạng, hoài nghi dao động, thiếu niềm tin đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một bộ phận thanh niên Việt Nam đang rơi vào tình trạng này, khi các thế lực thù địch tác động, tấn công, lôi kéo, âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, một bộ phận các bạn trẻ đã không đứng lên đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, thậm chí lại quay ngược lại xuyên tạc, a dua với chúng để mưu cầu lợi ích cá nhân, trở thành “công cụ” để các thế lực thù địch lợi dụng. Hay có những cá nhân, miệng nói một đằng, nhưng suy nghĩ lại một nẻo, miệng thì ca tụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng trong suy nghĩ lại ít nhiều có sự suy giảm niềm tin, cho là học thuyết không còn phù hợp với thời đại bây giờ.

Hai là, hạ thấp, coi nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập cho dân tộc và đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, do sự nông nổi, nhận thức còn hạn chế, cộng với bị các thế lực thù địch “tiêm nhiễm” các luận điệu sai trái thì có một bộ phận thế hệ trẻ lại hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận vai trò quản lý xã hội của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… Hơn thế nữa, một bộ phận các bạn còn tham gia vào các tổ chức chính trị của địch để tuyên truyền, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp nước ta.

Ba là, móc nối với các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong để chống lại Đảng, dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Số các bạn trẻ này công khai chống đối lại Đảng và Nhà nước ta, viết bài, tập hợp tin tức chính trị nói riêng và các vấn đề nổi cộm của đời sống xã hội cho các thế lực thù địch, bọn phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để cho chúng có nguồn tin, tài liệu tiến hành tập hợp lực lượng và triển khai các biện pháp để chống đối ta. 

Bốn là, coi thường tổ chức, kỷ cương, kỷ luật và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, coi thường lý luận, không chịu học tập, nghiên cứu lý luận, đường lối, chủ trương, chính sác của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không học tập, lười học tập, lười suy nghĩ cũng là một trong các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các bạn trẻ này không muốn học tập các môn chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, các môn học liên quan tới lịch sử… Đồng thời không chấp hành nghiêm các quy định về kỷ cương, kỷ luật ngay trong đơn vị mà bản thân sinh hoạt học tập, xem thường các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… có tư tưởng chống đối, bất mãn…

Năm là, đề cao chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về đạo đức lối sống, đề cao lối sống hưởng thụ, ích kỷ, xa hoa; sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống phương Tây, từ bỏ các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức của dân tộc. Một bộ phận thanh niên hiện nay có lối sống lệnh lạc, đau đòi, xa hoa lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, đề cao giá trị của vật chất, giá trị của đồng tiền, sống thực dụng, thiếu trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội, rơi vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, ma túy…đồng thời thiếu ý thức rèn luyện, không tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, các hoạt động tình nguyện do Nhà trường, địa phương tổ chức, phát động; đi cùng với đó là “vô cảm”, “thờ ơ” trước những vấn đề của cộng đồng, thấy những biểu hiện sai trái mà không dám đấu tranh, nói lên sự thật…

Trên đây là một số biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thanh niên Việt Nam hiện nay. Suy cho cùng, các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thanh niên Việt Nam hiện nay là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phải kể đến sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học công nghệ; sự chống phá của các thế lực thù địch mọi lúc, mọi nơi;… nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là xuất phát từ hạn chế trong nhận thức, không chịu học tập của chính bản thân mỗi cá nhân thanh niên, do vậy bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, móc nối…Và từ thực tế cho thấy, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên nước ta hiện nay đang diễn ra với những diễn biến phức tạp, khó lường trước, cần phải có các giải pháp để phòng, chống, ngăn chặn để thanh niên nói riêng và mọi tầng lớp trong xã hội không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng niềm tin, lòng trung thành đối với sự lãnh đạo của Đảng, và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY