TIN TỨC

NÂNG CAO CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG ÂM MƯU PHÁ HOẠI TƯ TƯỞNG CỦA BÈ LŨ PHẢN ĐỘNG!

Chipmunk

Hoạt động phá hoại tư tưởng là một trong những chiến lược được các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, bền bỉ và lâu dài nhằm thực hiện chống phá Cách Mạng nước ta.

Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh ở trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, đất nước ta tiến hành đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mở cửa hội nhập, vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình.. Điều đó tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa – tư tưởng.

Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện thành công âm mưu đó, các thế lực thù địch đã lần lượt áp dụng rất nhiều chiến lược khác nhau. Trong đó, “Diễn diễn hòa bình” là một trong những chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản Cách Mạng của chủ nghĩa đế quốc, được thực hiện từ rất lâu đời, trong chiến lược này hoạt động phá hoại tư tưởng được coi là “mũi đột phá” làm rối loạn, mất niềm tin, xáo trộn về văn hóa, tư tưởng của Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, qua đó chúng tạo dần khoảng trống để đưa ý thức hệ tư sản vào thay thế hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đưa ra những luận điệu, văn hóa tư bản vào trong cuộc sống của Nhân dân và cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa…

Những cách thức hoạt động phá hoại tư tưởng thường được các thế lực thù địch lợi dụng để hoạt động trong thời gian vừa qua là sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng truyền thông, Internet, blog..để đưa ra những thông tin sai sự thật hoặc những tin có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, thông qua đó chúng nhằm hạ uy tín và sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời đi kèm theo đó là những luận điệu, yêu sách để đòi xây dựng xã hội đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập do chúng và đồng bọn cầm đầu và các thế lực thù địch hậu thuẫn từ bên ngoài, không dừng lại ở đó, hiện nay chúng còn giương cao ngọn cờ dân chủ, tự do để thâm nhập, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Một trong những phương thức phá hoạt tư tưởng điển hình của bọn phản động
Những đối tượng được các tổ chức phản động hướng tới để lôi kéo, mua chuộc bao gồm thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, trí thức.. và đông đảo quần chúng Nhân dân lao động trong xã hội… Có thể nói, tất cả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động là rất thâm độc, chính vì vậy Nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng cần phải nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng thời mỗi cá nhân cần trang bị cho mình lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của dân tộc, bảo vệ lí tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ… kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động nói chung và trong lĩnh vực văn hóa – tư tưởng nói riêng, bài trừ những văn hóa đồi trụy, độc hại mà bọn chúng đưa vào nước ta.

4 nhận xét:

 1. Hình thức tuyên truyền, chống phá trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là hình thức khó đề phòng nhất nhưng cũng mang lại hậu quả nghiêm trọng nhất. Không như những hình thức phá hoại bằng vũ lực, bạo động hay kinh tế, hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền lệch lạc về văn hóa để lại những hậu quả lâu dài và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, lại khó lòng phòng bị. Thời buổi khi mà Internet đã đến từng nhà, từng người, mạng xã hội đang ngày càng phổ biến thì việc trang bị cho mình bản lĩnh, hiểu biết và sự sáng suốt khi tiếp cận những luồng thông tin nhiều chiều là điều hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 2. Mỗi chúng ta đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 3. Đã là thế hệ trẻ thì càng phải nhận thức ,nâng cao cảnh giác với các thông tin sai lệch, cần tránh các âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch. Mỗi người cần tự nâng cao kiến thức của mình và biết luồng thông tin nào là chính thống.

  Trả lờiXóa
 4. Đã là thế hệ trẻ thì càng phải nhận thức ,nâng cao cảnh giác với các thông tin sai lệch, cần tránh các âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch. Mỗi người cần tự nâng cao kiến thức của mình và biết luồng thông tin nào là chính thống.

  Trả lờiXóa