Tiêu điểm

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC

Phương


Chúng ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Chúng ta tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến đã cùng toàn dân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước", giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng ta cũng vui mừng và kỳ vọng vào lớp thanh niên ngày nay luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự cường, quyết tâm đưa đất nước ta vượt lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên còn thấp; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng. 

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tuy hoà bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột vũ trang, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, bạo loạn, mất ổn định chính trị, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ... còn diễn ra gay gắt ở nhiều nơi. Trong nước, chúng ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; tạo nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của suy thoái kinh tế, tài chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo..., làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống nhân dân, trong đó có thanh niên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. 

Trước 2010, thanh niên nước ta được đánh giá tụt hậu hơn về học vấn và tay nghề, ngoại ngữ và tin học, khả năng thích ứng, sức khỏe… Đến giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo, thanh niên nước ta sẽ tiếp cận dần với trình độ, sức khỏe của thanh niên khu vực và thanh niên thế giới. Thanh niên Việt Nam sẽ có trình độ văn hóa, chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước. Nhưng thanh niên nước ta còn thua kém thanh niên các nước tiên tiến về kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động quốc tế. Để giúp thanh niên tự tin tham gia có hiệu quả vào hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, đòi hỏi Đoàn và Hội phải có các hoạt động hỗ trợ thanh niên có kỹ năng, kỷ luật, có tác phong lao động công nghiệp và nếp sống văn minh. Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình là thế hệ vượt lên hơn so với các thế hệ thanh niên đi trước và đang dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với thanh niên các nước trên thế giới. Thanh niên Việt Nam cần có 3 nhóm phẩm chất là: Trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đạo đức và lối sống trong sáng, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu cảu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ hội nhập quốc tế. Để đạt được những tiêu chí và các phẩm chất trên đòi hỏi bản thân thanh niên tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tụ tin, tự chịu trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao, trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Thứ nhất, thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng...
Thứ hai, thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân. 
Thứ ba, thanh niên phải tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối tượng thanh niên tự nguyện, tụ giác tham gia vào các Hội của thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân. 
Thứ tư, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Thứ năm, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia các thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Thứ sáu, thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo.. Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại. Tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, những nguy cơ chung của đất thuốc mà Đảng ta chỉ ra là những thách thức lớn đối với tuổi trẻ: - Kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện để đáp ứng tốt cho các nhu cầu của thanh niên cũng như của nhân dân trong các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhu cầu vui chơi, giải trí, hôn nhân, gia đình... - Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, sự phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng, quá trình phát triển kinh tế thị trường sẽ tạo ra những thách thức đối với thanh niên về trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, bản lĩnh và tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên. Mặt khác, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch lao động trẻ, cơ cấu xã hội, nghề nghiệp của thanh niên. Số thanh niên từ nông thôn ra thành phố, các khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế, thanh niên lao động tự do, thanh niên thiếu việc làm, thu nhập không ổn định vẫn ngày càng có chiều hướng gia tăng.

18 nhận xét:

 1. Thanh niên Việt Nam hiện nay cần có một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình học tập tu dưỡng đạo đức và trở thành con người mới, lớp người sẽ đóng vai trò chính trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, động lực này phải thật lớn và mạnh mẽ, gần đây nhất là động lực xuất phát từ lòng yêu nước của mỗi người khi mà Trung Quốc ngang nhiên mang dàn khoan ra vùng biển của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Thanh niên, sinh viên chính là nguồn lực cho tương lai của đất nước. Vì vậy vai trò của thanh niên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vô cùng to lớn. Sự phát triển của thanh niên gắn với sự phát triển của xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước đang trên đà phát triển, thanh niên cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang nhất định để cùng góp sức xây dựng đất nước, vai trò của thanh niên là rất quan trọng, mỗi thời kì với những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới thanh niên phải xác định được vai trò của mình, có như vậy mới góp phần quan trọng của mình vào công cuôc đổi mới của đất nước. vì vậy ngay bây giờ mọi người nên ra sức học tập để nâng cao trình độ kiến thức để xứng đáng khi là người thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cần có một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình học tập tu dưỡng đạo đức và trở thành con người mới, lớp người sẽ đóng vai trò chính trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa để có thể làm đươc điều đó là chính sách đường lối của nhà nước phải đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển của thanh niên hiện nay

   Xóa
 4. Chúng ta tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến đã cùng toàn dân và chúng ta lại tự hào chính thế hệ trẻ hiện nay sẽ là nòng cốt cho việc phát triển đất nước sau này, chiến tranh đã đi qua và mỗi thời thế là 1 nhiệm vụ khác nhau nên nắm bắt tình hình đó đảng và nhà nước ta đã có n hững chính sách giúp phát triển nâng tầm thế hệ trẻ đi lên

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta không thể phủ nhận vai trò của thanh niên hiện nay được cái mà chúng ta đang làm và sẽ làm đang tới lầ làm được những gì mà thôi chứ giờ mà nói thanh niên thì đa số thanh niên việt nam đang ăn chơi lêu lổng đầy vậy số còn lại thì ở đâu ở nước ngoài chảy máu chất xám ở bên kia đi phục vụ cho nước sở tại

  Trả lờiXóa
 6. Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trên cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng". Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức, Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Thanh niên là những người kế cận tiếp tục kế thừa những thành quả, công việc mà những thế hệ đi trước vẫn đang xây dựng...Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành trang kiến thức phong phú được trang bị trong trường lớp và ngoài xã hội cùng với bản lĩnh chính trị sâu sắc thì thanh niên chính cánh tay phải, là thế hệ kế cận xứng đáng, đưa đất nước phát triển về kinh tế, văn hóa, ổn định về xã hội, bắt kịp với xu thế chung của thế giới.

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến đã cùng toàn dân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước", giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng ta cũng vui mừng và kỳ vọng vào lớp thanh niên ngày nay luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự cường, quyết tâm đưa đất nước ta vượt lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam quê hương ta đã trải qua bao đau thương, mất mát với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. đó là những mất mát, đau thương của cả dân tộc, của bao thế hệ nhưng dù ở thời kì nào, dù ở giai đoạn nào cũng những mất mát, đau thương lớn nhất cũng với những chiến công, cống hiến oanh liệt, hào hùng nhất vẫn luôn sát cánh cùng với tuổi trẻ, thanh niên. Và từ xưa đến giờ, tuổi trẻ, thanh niên vẫn luôn là đôi cánh to lớn nhất, mạnh mẽ nhất để bảo vệ đất nước.Những thanh niên yêu nước, những người trẻ tuổi có trách nhiệm với đất nước sẽ làm nên những trang sử mới cho đất nước, làm cho đất nước trở nên giàu mạnh hơn. Thế nên, hãy tỉnh dậy và bắt đầu làm việc đi nào các bạn trẻ, đừng mãi ngủ vùi trong thú vui, đam mê, dục vọng.

  Trả lờiXóa
 10. thanh niên là thế hệ trẻ của đất nước, đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển trong hiện tại và tương lai sau này. Thế hệ thanh niên mọi thời đại cần có sự cố gắng nhiều hơn, năng hoạt động và học tập tốt hơn để phục vụ quê hương đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Thanh niên là thế hệ của những người trẻ, có sức khỏe, có nhiệt huyết, họ có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Họ là những con người năng nổ, không quản gian lao, sẵn sàng làm mọi việc, luôn luôn sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tổ quốc. Thế hệ "Thanh niên" đã có khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên" mà

  Trả lờiXóa
 12. Thanh niên- lực lượng đông đảo trong xã hôi và có vai trò quyết định đến sự tồn tại phát triển của xã hội. Từ xa xưa vai trò của lớp lớp thanh niên đã được khẳng định, từ trong bão lửa chiến tranh lớp người này là lực lượng quan trọng không thể thiếulực lượng quan trọng không thể thiếu, góp phần vào thắng lợi trong mọi cuộc chiến để giành lại hào bình độc lập cho dân tộc. Đến nay, khi hòa bình lập lại, đát nước từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, từng bước hiện đại hóa đát nước thì vào trò của thanh niên càng được khẳng định. Bởi lẽ đó,mỗi thanh niên cần xác định cho mình định hướng phấn đấu để phụng sự cho đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 13. Để bảo vệ Tổ quốc, thiết nghĩ thanh niên, sinh viên cần nằm lòng câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?

  Trả lờiXóa
 14. Ngày nay, tiếp nói truyền thống của các đàn anh đi trước, thanh niên Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dẫn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khó, đảm nhận việc mới, viêc khó, tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sựu nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh, và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Trả lờiXóa
 16. Thanh niên chúng ta phải không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, với quê hương, đất nước. Vươn lên, tích cực học tập chiếm lĩnh được đỉnh cao của khoa học và công nghệ góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, góp phần vệ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; không tạo ra được những ưu thế, lợi thế đủ sức cạnh tranh và chủ động hội nhập. Trong nền kinh tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, dân tộc đó sẽ chiến thắng. Tụt hậu về trí tuệ sẽ là nguy cơ của mọi nguy cơ. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới phải hành động tự giác trong học tập.

  Trả lờiXóa
 17. Chúng ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

  Trả lờiXóa