TIN TỨC

VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG 85 NĂM QUA

PH - TH

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng.

85 năm qua, kể từ ngày thành lập Đảng, vận mệnh của dân tộc ta luôn gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phải đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân; có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, đạo đức và lối sống… 

Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, chúng ta thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đó là phải giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tăng cường tính tiên phong của Đảng là yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức phải kết hợp chặt chẽ với các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng; nhận thức và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng; bảo đảm tính kế thừa và phát triển; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; bồi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng, quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 

Thực tiễn những năm qua, công tác xây dựng Đảng đã góp phần to lớn, quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân. Hệ thống tổ chức Đảng không ngừng được củng cố và đổi mới; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có đạo đức cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Có thể nói, 85 năm kể từ khi có Đảng là 85 năm với niềm tin son sắt vào lí tưởng của Đảng, vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và bác Hồ đã lựa chọn. Là 85 năm nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước, trí tuệ và sáng tạo, chí khí và quyết tâm xây dựng tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội XI của Đảng khẳng định, trong những năm tới cần “tăng cường xây dựng Đảng về chính trị”. Nếu Đảng ta không thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. 

Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tầu không có bàn chỉ nam. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Lấy chủ nghĩa đó “làm cốt”, suốt quá trình lãnh đạo Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn kiên định lập trường xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác -Lênin và là Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta. 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng là làm cho hệ thống lý luận của Chủ nghĩa Mác -Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, cần tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, không ngừng phát triển lý luận, đề ra đường lối và chủ trương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước... tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Các cấp ủy Đảng cần có kế hoạch thích hợp để nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất kỳ tình huống nào, kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc...Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.3 nhận xét:

  1. Bác Hồ là người sáng lập Đảng và cũng là người Đảng viên gương mẫu nhất chân chính nhất, một tấm gương sáng ngời cho lớp lớp Đảng viên sau này noi theo học tập theo tấm gương của Người. Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Người vẫn mãi còn giá trị thực tế trong tình hình nước ta ngày nay.

    Trả lờiXóa
  2. Chủ tich Hồ Chí Minh, cha đẻ của Đảng cộng sản. Người đã dùng cả cuộc đời mình chứng minh sự ra đời và lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Sau 85 mùa xuân chúng ta thấy Đảng ra đời là đúng đắn. Bác là người vì nước vì dân.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người sáng lập và dẫn dắt Đảng cộng sản Việt Nam...Người đã vô cùng khôn khéo khi sử dụng 1 cách sáng tạo Chủ nghĩa Max-Leenin trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam...Mặc dù Người đã đi xa nhưng Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ánh mặt trời chiếu rọi cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc ta đi tới những thành công, phát triển rực rỡ trong thời đại mới.

    Trả lờiXóa