TIN TỨC

85 NĂM – CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cỏ Thơm

Trong không khí đón Xuân Ất Mùi, chào Năm mới 2015, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lại háo hức chào đón  Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015). Đây là bước ngoặt lịch sử, một mốc son chói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nô nức chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) 
Thực tiễn 85 năm qua khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại. Có Đảng, đất nước ta, nhân dân ta mới có cuộc sống như ngày nay. Và chưa ở nơi đâu, chưa có một Đảng nào trên thế giới được nhân dân tin yêu và gọi một cách thân thương, gần gũi là “Đảng ta”.

Điều 4, Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ta và toàn xã hội, đồng thời quy định rõ thêm trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tại Nghị quyết TƯ 7, khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, Đảng ta tiếp tục xác định: động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước đặt ra ngày càng nặng nề; các thế lực thù địch lợi dụng việc nhận thức hạn chế của một bộ phận nhân dân, kích động, gây bức xúc, hoặc lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; dùng các thủ đoạn tác động vào lợi ích trước mắt để mua chuộc lòng tham của con người, hòng đạt tới mục tiêu gây ra sự bất ổn về chính trị, gây sự hoài nghi về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước hạ thấp vai trò của Đảng, phủ nhận lịch sử tiến đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội, từ đó làm thay đổi chế độ chính trị, nhằm tạo ra cơ hội chính trị và lợi ích cho chính bản thân họ mà không hề mang lại lợi ích gì dù là nhỏ nhất cho tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Tuy nhiên, chúng đâu hiểu rằng nhân dân Việt Nam đã đi qua hai cuộc chiến tranh thần thánh để tự bảo vệ mình, tự giải phóng mình nên càng thấu hiểu thế nào là tự do độc lập, thế nào là toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Vì vậy đương nhiên, nhân dân Việt Nam sẽ biết nhìn nhận ai là bạn, ai là thù. Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử - đây là một kết quả không thể phủ nhận!

Tự hào về chặng đường 85 năm nhiều khó khăn, thử thách nhưng rất vẻ vang của Đảng ta, mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước, hay nước ngoài hãy nguyện một lòng, vững bước đi lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

2 nhận xét:

  1. 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, cả dân tộc ta đã làm nên những điều vĩ đại. Đất nước ta đã có sự đổi mới to lớn mà ai cũng nhân thấy. Niềm tin của cả dân tộc là vô cùng to lớn. Chúng ta phải chung tay bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ này trước những âm mưu của bọn thù địch. Con đường Xã hội chủ nghĩa là con đường mà cả dân tộc ta đã chọn, bỏ biết bao xương máu để bảo vệ nó. Nó là niềm tin hy vong của cả dân tộc , niềm tin vào một xã hội tương lai không có áp bức, bóc lột, tự do hòa bình, bác ái. Chúng ta phải bảo vệ Đảng, bảo vệ con đường ta đã chọn, tuy còn nhiều khó khăn, gian khổ, sự chia rẽ của bon thù địch nhưng nhất định Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân vượt qua tất cả.

    Trả lờiXóa
  2. 85 năm qua Đảng ta đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước của dân tộc Việt Nam, nên những đóng góp đó là rất quan trọng, đủ để chúng ta có niềm tin vào Đảng vào chế độ, hiện nay các thế lực xấu nó đang chống phá đảng ta nên chúng ta phải ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững chủ quyền đất nước, có như vậy đất nước mới thực sự vững mạnh

    Trả lờiXóa