TIN TỨC

Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Hòa Tiến

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam được thể hiện dưới hình thức lý luận. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận duy nhất đúng soi đường dẫn dắt cuộc cách mạng của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đi thắng lợi. Nó không những chỉ ra tính tất yếu, mục tiêu, phương hướng đúng đắn mà cách mạng Việt Nam phải hướng đến, đạt tới, mà còn chỉ ra những nguyên tắc, con đường, biện pháp, cách thức khoa học, mà những người cộng sản và nhân dân Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện để vượt qua những khó khăn, thách thức, đấu tranh với các thế lực thù địch đi tới tương lai tốt đẹp; và do đó nó biến toàn bộ hoạt động của cách mạng Việt Nam thành quá trình tự giác, chủ động tích cực. Không có nó, thiếu nó, toàn bộ các hoạt động cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam sẽ trở thành hoạt động tự phát, mò mẫm, phải trả giá đắt, thậm chí thất bại trong cuộc đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực phản động. Vì thế, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ linh hồn, mạch sống của cách mạng Việt Nam và bảo vệ công cụ nhận thức vĩ đại, vũ khí tư tưởng lý luận sắc bén của cách mạng Việt Nam. 

Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay hình thức, biện pháp đấu tranh không chỉ tập trung đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các học giả tư sản, phản động đủ loại, mà còn phải hướng tới chống những nhận thức sai trái về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Trước hết, muốn đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.


Nhưng muốn phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải hiểu đúng sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở tiền đề để phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khắc phục những nhận thức sai trái trong quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời giúp cho không ít người tránh khỏi một “bi kịch” nói trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà không hiểu thực chất của nó là gì? Đặc biệt, nghiên cứu hiểu sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn là cơ sở để phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là biện pháp tốt nhất để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện ngày nay.

Phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là đặc trưng bản chất, một thuộc tính thể hiện sự hơn hẳn của nó với các học thuyết lý luận khác trong lịch sử, mà còn là mệnh lệnh, yêu cầu của cuộc sống. Đúng như lời dạy của Ph. Ăngghen: mỗi khi có những phát minh vạch thời đại, chủ nghĩa duy vật phải thay đổi hình thức của mình. Ở đây, quan niệm phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng cần được hiểu một cách mềm mại với nhiều trình độ quy mô, phạm vi khác nhau. Sự phát triển ấy có thể diễn ra ở quy mô lớn, đưa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới, như V.I. Lênin đã từng thực hiện đối với học thuyết Mác - Ăngghen; nhưng cũng có thể là sự vận dụng sáng tạo, phát triển một hoặc một số luận điểm trong toàn bộ hệ thống những quan điểm, học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin, như Đảng ta và một số các đảng cộng sản đã làm. Tuy nhiên, đây đã, đang và sẽ là công việc của sự tìm tòi khó khăn, phức tạp. Sự khó khăn, phức tạp không chỉ vì thực tiễn cách mạng đang vận động, phát triển rất nhanh, mạnh với những diễn biến khó lường, mà còn vì ranh giới giữa chân lý và sai lầm, giữa phát triển sáng tạo với cơ hội xét lại rất mỏng manh. Vì thế, đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm, sự cố gắng phi thường, lòng nhiệt huyết của các nhà khoa học, mà còn cần sự giúp đỡ, cảm thông sẻ chia của các nhà lãnh đạo, tổ chức, quản lý đối với các hoạt động khó khăn, phức tạp không kém chông gai này.


Hiện nay, không chỉ việc truyền bá mà cả việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên tất yếu. Song, để đổi mới việc truyền bá có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kế thừa hạt nhân hợp lý của những nội dung, hình thức cách làm trước đây, kiên quyết gạt bỏ những nội dung, hình thức, biện pháp lỗi thời, lạc hậu, thay vào đó là những nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng hiện nay; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhân danh đổi mới phủ nhận tất cả những thành tựu, những giá trị của việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các giai đoạn trước, hoặc bảo thủ trì trệ không chịu suy nghĩ tìm tòi đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Đây là một công việc khó, phức tạp; muốn làm tốt phải được tổ chức chu đáo chặt chẽ, khoa học, từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đến khâu kiểm tra sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và được đầu tư thỏa đáng về thời gian, công sức, tiền của; mọi sự áp đặt nóng vội, chủ quan không chỉ phản tác dụng, mà còn gây ra những hậu quả khó lường đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Kịp thời đấu tranh với những biểu hiện sai trái của một số cán bộ, đảng viên trong nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hoạt động nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên vừa phản ánh kết quả tuyên truyền giáo dục, vừa thể hiện sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hiện thực. Những nhận thức sai trái, sự vận dụng không đúng đắn trong thực tiễn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh hưởng tiêu cực này càng lớn nếu phạm vi nhận thức, vận dụng sai trái đó ở quy mô lớn, thời gian dài, với những cán bộ giữ những trọng trách lớn trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, bên cạnh cách hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách giáo điều, máy móc, không ít cán bộ, đảng viên hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đơn giản ở trình độ cảm tính, tư duy kinh nghiệm. Họ quy giản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào một số nguyên lý, quy luật, phạm trù. Không ít người cho rằng triết học Mác - Lênin đúc kết lại chỉ có 2 nội dung: “Vật chất có trước, ý thức có sau và không làm không ăn”, hoặc quy toàn bộ nội dung của triết học Mác - Lênin về hệ thống nguyên tắc phương pháp luận: “Khách quan toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển”,… Đó là sự vi phạm nguyên tắc khách quan, một nguyên tắc cơ bản, đầu tiên, đặt cơ sở nền tảng, định hướng cho mọi nguyên tắc khác và mọi sự xem xét cải tạo xã hội của triết học Mác - Lênin. Hậu quả của tình trạng này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng uy tín, sức mạnh của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để các thế lực thù địch tấn công xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin. Hay tình trạng nói không đi đôi với làm, thậm chí nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo đang là hiện tượng khá phổ biến ở một số cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, vi phạm nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa giải thích thế giới và cải tạo thế giới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những biểu hiện của tình trạng “tự diễn biến”, tự làm mất đi bản chất cách mạng khoa học, tước bỏ sức mạnh của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn. 

Kiên quyết, chủ động tích cực vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhận rõ bản chất âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngay từ khi chủ nghĩa Mác mới ra đời, giai cấp vô sản và những người cộng sản đã tổ chức đấu tranh làm thất bại những đòn tiến công hiểm độc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, nội dung, hình thức, lực lượng, phương tiện, thủ đoạn chống phá của chúng đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là không giống nhau. Do vậy, để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, trước hết chúng ta cần nhận rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các lực lượng phản động sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Để chủ động đối phó với tình hình trên, chúng ta cần sớm xây dựng các lực lượng chuyên trách, trở thành lực lượng thường trực, những “quả đấm thép” làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận. Lực lượng này cần được tuyển chọn kỹ cả về phẩm chất và năng lực, khả năng chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và trình độ ngoại ngữ, được tổ chức chặt chẽ, đủ sức làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc định ra những chủ trương, chính sách, kế hoạch cơ bản lâu dài, chủ động làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng thường xuyên nắm chắc âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó trực tiếp triển khai các chiến dịch nhằm đập tan sự chống phá của các chuyên gia lý luận tư sản và các thế lực thù địch; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong phạm vi toàn quốc. 

Trên cơ sở lực lượng phong phú, cần đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài những bài luận chiến, những công trình khoa học được in ấn trên các báo, tạp chí, sách chuyên khảo, cần tăng cường sử dụng đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng internet, các trang mạng xã hội, như facebook, các blog cá nhân,… để đăng tải, phát hành nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng các công trình nghiên cứu đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần coi nội dung đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận cơ bản, không thể thiếu trong các giáo trình các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, trong điều kiện cho phép, chủ động mời các nhà lý luận tư sản tham gia các hội thảo, các buổi giao lưu, trao đổi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xúc tiến việc cử cán bộ tham gia các hội thảo quốc tế, giảng dạy về các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị nhằm tăng cường bản lĩnh, khả năng đấu tranh trực diện với các học giả tư sản trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. 


8 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là ngọn đuốc sáng cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này cho đến thắng lợi khác. Chúng ta không được coi chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là những học thuyết đã hoàn hảo mà chúng ta phải tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ học thuyết này trong điều kiện thực tiễn đất nước, việc phát triển cũng phải đi đôi với bảo vệ, để học thuyết này tiếp tục phát triển trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 2. Thắng lợi của cách mạng cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 84 năm qua là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là nhờ Đảng ta đã được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại - chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn tới, việc tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam vẫn là một tất yếu khách quan, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đây là biểu hiện về nhận thức đúng đắn, sâu sắc về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 4. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Những “lý sự” cố tình tách rời, cô lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hoàn toàn trái với quan điểm, đường lối của Đảng ta. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đó để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Trả lờiXóa
 6. Mình thực sự rất thích học và nghiên cứu những môn học về Chủ nghĩa Mác và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học xong mình thấy vận dụng được rất nhiều và công việc và đời sống của mình.

  Trả lờiXóa
 7. Nhiệm vụ bảo vệ học thuyết Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng ta, không những thế chúng ta phải không ngừng phát triển học thuyết và tư tưởng này. để nó thích ứng với điều kiện Việt Nam nói riêng và Điều kiện thế giới nói chung, để học thuyế trường tồn và những thành quả của con người khoa học vĩ đại của loài người được giữ vững.

  Trả lờiXóa
 8. Chủ nghĩa Mác- LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động. Bảo vệ chủ nghĩa, bảo vệ tư tưởng cũng là bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa