TIN TỨC

Vạch Trần Bộ Mặt Bọn Phản Động Lợi Dụng Tôn Giáo

Xứ Lạng

     Tôn giáo là một dạng đặc thù của hình thái ý thức xã hội, quá trình ra đời, tồn tại và phát triển ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều quốc gia, dân tộc. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, và cũng là một trong số những quốc gia có nhiều tín ngưỡng - tôn giáo, với vị trí địa lý - có ba mặt giáp biển nên rất thuận lợi trong mối giao lưu với các nước trên thế giới và vì thế cũng rất dễ cho việc thâm nhập các luồng văn hóa, tôn giáo trên thế giới.

    Chế độ xã hội nào cũng có ưu và nhược điểm của nó. Nhìn vào cái ưu không phải là để tự hào cũng như nhìn cái nhược không phải để thất vọng, để tiêu cực. Biết ưu biết nhược để mà hiểu mình là ai, đang ở đâu để mà phấn đấu cống hiến xây dựng cho đất nước ngày càng hoàn thiện và phát triển đi lên. Thế nhưng bọn phản động thì chỉ biết lợi dụng những cái nhược để kích động, để gây mất đoàn kết trong nội bộ đất nước ta, chúng muốn đất nước ta không ổn định để chúng được thừa nước đục thả câu. Nhưng bọn phản động đâu biết rằng, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ quyết không để cho bè lũ bán nước cầu vinh ấy lợi dụng được. 

      Bọn phản động có tư tưởng, hành động bán nước, phản quốc, mong muốn đất nước Việt Nam bị xâm lược, lệ thuộc chính trị, trở thành thuộc địa, tay sai của nước khác, có hành vi gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bọn chúng còn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đòi lật đổ Đảng, lật đổ chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng. Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để kích động, chống phá chính quyền nhân dân. Tuyên truyền giọng điệu thù hằn, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, vùng miền, tôn giáo. Reo rắc thù hận quá khứ, gây cản trở cho quá trình hòa hợp, hòa giải dân tộc, gây mất đoàn kết dân tộc, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.Hiện nay, các thế lực phản động đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo lọan lật đổ” để chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, âm mưu thủ đoạn có tính chiến lược của kẻ thù là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta. Cụ thể là: lợi dụng những khó khăn, hạn chế của ta để chia rẽ, khoét sâu hằn thù dân tộc, và cũng do một phần dân trí còn thấp, hiểu biết giáo lý chưa thấu đáo, vẫn còn một bộ phận tín đồ mê tín nên dễ bị lừa bịp, kích động lôi kéo vào các hoạt động chống đối chính quyền chưa thật sự gắn bó với dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở cho lực lượng thù địch lợi dụng chống phá Việt Nam. Lợi dụng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ để lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chính quyền, dùng những lời lẽ luận điệu sai trái để tuyên truyền kích động đồng bào làm theo bọn chúng sai khiến. 

Chúng thường sử dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “tự do”; những vấn đề lịch sử để lại; những đặc điểm văn hóa, tâm lí của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; những khó khăn trong đời sống vật chất tinh thần của các dân tộc, tôn giáo; những thiếu sót trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để chống phá cách mạng Việt Nam. Gắn vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo, sử dụng các phần tử xấu trong các dân tộc và tôn giáo chống lại cách mạng. Xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng thông qua các phương tiện đại chúng (mạng Internet, đài phát thanh, băng đĩa, sách báo, tài liệu phản động bằng cả tiếng dân tộc). Các trang mạng mà bọn chúng hay sử dụng để đăng tải luận điệu xảo trá của chúng có thể kể đến như: Danlambao; trinhanmedia; viettan……

Dân tộc, tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Đối với một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo như Việt Nam thì đây là một mục tiêu lớn để các thế lực thù đich lợi dụng, kích động chống phá Đảng và nhà nước ta. Hiện nay, chúng đang ngày càng hoạt động với những âm mưu và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn và tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá. Bọn phản động núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối. 

Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay vẫn luôn chăm lo quan tâm giúp đỡ cho đồng bào và giáo dân để cho họ có một cuộc sống đầy đủ ấm no cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời cần phải làm tốt công tác vận động quần chúng, sát dân nắm bắt tình hình hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ được những tác hại ảnh hưởng xấu và những nguy cơ của kẻ địch. Chỉ có như thế ta mới có thể làm cho kẻ địch không lợi dụng được quần chúng nhân dân và khi đó bọn chúng sẽ khó có thể đạt được mục đích. Cùng với việc cải thiện đời sống và nâng cao trình độ dân trí của đồng bào giáo dân và đồng bào vùng dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước ta đang dần khắc phục những khâu còn yếu kém trong chính sách dân tộc và tôn giáo, để ra những chiến lược lâu dài hợp lí cụ thể để có thể giải quyết tốt vấn đề này không để cho các thế lực thù địch còn cơ hội chống phá. Có nhiều giải pháp để ngăn chặn việc lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước, một trong số những giải pháp chủ yếu là tuyên truyền, thuyết phục các chức sắc tôn giáo và những người hành đạo tự bảo vệ sự trong sáng của tôn giáo mình; cảnh giác, chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn của chúng và chủ động đấu tranh, chống việc lợi dụng tôn giáo; hoạt động đúng giáo lý, giáo luật, hoạt động tôn giáo đơn thuần, xây dựng tôn giáo mình sống phúc âm trong lòng dân tộc, tuân thủ pháp luật và làm trọn bổn phận người công dân, sống tốt đời, đẹp đạo... 

Chúng ta khi sinh ra không lựa chọn được gia đình cũng như đất nước của mình. Sinh ra là người Việt, có nghĩa chúng ta được thừa kế lịch sử dân tộc, truyền thống văn hóa Việt Nam. Nếu đất nước tự do, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh thì chúng ta may mắn được hưởng lợi để tiếp tục phát triển. Nếu đất nước đói nghèo, bất bình đẳng, ô nhiễm và mất tự do, chúng ta sẽ phải tiếp tục gồng gánh sức nặng di sản đó dù muốn hay không. Nhưng dù sinh ra ở quốc gia nào, đất nước nào, dân tộc nào đi chăng nữa thì đúng như câu ngạn ngữ “con không chê bố mẹ nghèo”, ai cũng có tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm với quốc gia, dân tộc và tôn giáo. Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

12 nhận xét:

 1. chúng nó có biết tôn giáo là gì đâu, chỉ biết tôn giáo là kích động là lợi dụng cắn càn thoi

  Trả lờiXóa
 2. Tôi thấy có một số người cmt có ý ủng hộ vt. Các bạn hãy nghĩ. Nếu vt lên nắm chính quyền liệu có bằng ĐCSVN không. Vt có nguồn gốc từ đâu? Mục đích bọn chúng là gì? Ai chu cấp tiền bạc cho chúng hoạt động. Nếu nó nắm chính quyền chúng có thực hiện được như lời chúng nói không? Mỹ đả bỏ công sức tiền bạc như vậy chỉ để giúp vt lật đổ chính quyền thôi sao? Các bạn nhầm rồi. Khi sang xâm lược Việt Nam nhưng bị quân dân ta đánh chạy về nước thì chúng vẩn k quyên được nỗi nhục đó. Chúng vẩn có tham vọng muốn quay lại vẫn muốn biến VN trở thành thuộc địa của chúng. Lợi dụng những kẻ hám tiền, bất mản với chế độ, nhửng kẻ chế độ cũ và quan lại địa chủ bị đảng ta thu hết ruộng đất của cải. Còn tại sao Mỹ biến VN thành thuộc địa để làm gì thì dở lại sách lịch sử và địa lý các bạn thì biết nhé.

  Trả lờiXóa
 3. căm ghét bọn xúi giục nội chiến, chỉ làm dân lành khổ sở tan nát cửa nhà mà thôi. Nên cân nhắc trước cái được và cái mất của gia đình và chính bản thân mình trước sự lôi kéo của bọn phá nước, cầu lợi cho bản thân chúng chứ chẳng vì dân tộc gì cả đâu.Trên thế giới Hoa kì đến nước nào là chia rẽ nội bộ nước đó
  Việt nam mình cần tỉnh táo
  Diệt cỏ phải tìm gốc rễ
  Đặc công - trinh sát
  Vào trận bí mật tiêu diệt có lẽ êm trong ấm ngoài

  Trả lờiXóa
 4. Chỉ có những đứa ngu mới nghĩ bọn phản động như việt tân mới mang lại những điều tốt đẹp cho đất nc. Mấy ng có dám đảm bảo lũ việt tân ko có mùi của tư bản ko? Để lũ việt tân lên lắm quyền thì tụi nó cũng chỉ là lũ tay sai của bọn muốn cướp nc ta. Thà sống trong hoà bình yên ổn dù kinh tế chưa phát triển còn hơn là cứ phải ra đường
  lại sợ đánh bom như mấy nc phương tây. Thà chịu khổ dưới thời nhà Hồ còn hơn phải chịu sự tàn sát của giặc Minh ( lịch sử đã chứng minh rồi đó)

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 8. "Việt tân" là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của "Việt tân"; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do "Việt tân" tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của "Việt tân"… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 10. Điều đáng nói: bộ CA đưa danh sách cùng với tên tổ chức Việt tân trước cong luận, 1 mặt để Thông báo rộng rãi cho nhân dan biết và cũng là để răn đe những đối tượng đang có ý đồ phản quốc, đi lại lợi ích quốc gia dan tộc, nếu phát hiện ai che dấu, ủng hộ tiền và lợi ích khác cho VT sẽ là đồng phạm trong tội khủng bố. Hay... Hay... Đúng cộng sản chuyen chính vô sản. Đừng có a mô mà dại nhúng chàm hey...!

  Trả lờiXóa
 11. Những kẻ điều hành mặt trận thường tự vỗ ngực về khoản tài chính dư dả và “chém gió” rằng sẵn sàng chi trả xông xênh cho những ai hoạt động theo ý đồ, sự chỉ đạo của chúng. Sự huênh hoang này thực không dễ lừa những người Việt ở Mỹ, song một số người Việt ở trong nước hoặc do ảo vọng chính trị, hoặc là những kẻ bất hảo lại thích có tiền tiêu xài nên vẫn ôm mộng “giàu ở Việt không bằng nghèo Mỹ”.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng Việt Tân này,họ có cả Facebook,đăng nhiều bài viết lắm. Nhà Nước có biện pháp gì không? Giới trẻ thì ngây thơ cả tin quá,lượt like,bình luận rất nhiều. Còn nhiều tổ chức ngầm,bí mật,thành phần khuất mặt,đứng sau chỉ đạo cũng có facebook,zalo,tăng cường đăng bài,lượt like,xem rất nhiều. Mong Nhà Nước,Bộ Công An có biện pháp!

  Trả lờiXóa