TIN TỨC

SỰ THẬT NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lê Phê Bình 

Nhân quyền là vấn đề có lịch sử phát triển lâu dài và nội dung rộng lớn, là vấn đề nhạy cảm, phức tạp bởi nó gắn với các chế độ chính trị khác nhau. Quyền con người được xã hội hóa bằng pháp luật, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, đảng phái và phù hợp với chế độ chính trị, lịch sử, xã hội cụ thể. Có thể hiểu, nhân quyền là những đặc lợi vốn có tự nhiên trong các quan hệ xã hội, được pháp luật thừa nhận, mà chỉ con người mới được hưởng trong những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá nhất định. 

Nhân quyền hiện nay đang trở thành vấn đề quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước phương Tây, “Ngoại giao nhân quyền” trở thành một nội dung cơ bản trong học thuyết nhân quyền ở các nước này. Quyền con người đang là vấn đề chính trị, pháp lí nhạy cảm, là lĩnh vực vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ chính trị quốc tế đương đại. 

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch đang ra sức sử dụng vấn đề “nhân quyền” như một “chiêu bài” quan trọng để can thiệp, phá hoại công việc nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa và các quốc gia độc lập. Đối với nước ta, dưới chiêu bài bảo vệ “nhân quyền” các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trong và ngoài nước có sự giật dây của đế quốc tư bản bên ngoài tăng cường tiến hành hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền cho nền dân chủ tư sản và những quan điểm giá trị của phương Tây, vu cáo, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng xuyên tạc và vu cáo, tạo ra một hình ảnh Việt Nam vi phạm “nhân quyền”… hòng ép ta phải thoả hiệp, nhân nhượng, từng bước thay đổi đường lối chính trị. Với âm mưu và luận điệu trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội cả trong và ngoài nước thường xuyên, ráo riết tiến hành vận động quốc tế, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet (vấn đề “nhân quyền” luôn được xem là một mảng nội dung cơ bản của các Website phản động như: danlambao, quanlambao, boxitvietnam, diendanxahoidansu…). Để nắm bắt đúng thực chất, có cơ sở vững chắc đập tan, đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch, không bị lôi kéo theo những luận điệu, tư tưởng sai trái, thù địch, chúng ta cần hiểu rõ và nắm vững thực tiễn các mặt “nhân quyền” ở Việt Nam hiện nay. 

Thực tế những năm qua ở Việt Nam đã chứng minh nhân quyền được thực hiện đầy đủ nhất trên tất cả các mặt: 

Nhân quyền trên lĩnh vực chính trị: Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945) đã khẳng định quyền dân tộc tự quyết, tính dân chủ và quyền con người của nước Việt Nam mới. Nhân quyền muốn đảm bảo thì phải có nhà nước đứng ra can thiệp bảo vệ lợi ích chung của nhân dân lao động, bởi nhà nước là một thiết chế, một cơ chế chung để thực thi vấn đề nhân quyền. Thông qua hiến pháp là công cụ, là sức mạnh để điều chỉnh, kiểm soát, cưỡng chế hành vi xã hội, trong đó thông qua luật pháp vấn đề nhân quyền được thực thi. Song, không phải chế độ nhà nước nào cũng đảm bảo thực hiện nhân quyền đầy đủ, cũng tôn trọng và thực hiện nhân quyền. Chỉ khi nào lợi ích quốc gia dân tộc không nằm trong tay một nhóm người, giai cấp thống trị mà thuộc về liên minh giai cấp, nhân dân lao động thì vấn đề nhân quyền trong chính trị mới được thực hiện đầy đủ. Nước ta là nhà nước của liên minh công - nông - trí thức, bao nhiêu quyền lợi là của dân, bao nhiêu lợi ích là của dân. Nhân dân là người làm nên nhà nước, là người xây dựng đất nước, quyền của nhân dân tham gia chính trị là biểu hiện cao nhất của nhân quyền. Bên cạnh quyền tham gia bầu cử, ứng cử trong vấn đề nhân quyền về chính trị thì nhân dân còn có quyền tham gia thực hiện quản lý xây dựng nhà nước. Trong những năm qua, thực hiện cơ chế dân chủ nhân dân có quyền tham gia xây dựng, quản lí nhà nước thông qua chính sách dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đã phát huy tối đa quyền dân chủ của nhân dân trong chính trị. Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng các luật, văn bản, đường lối... được bàn bạc các công việc chung của nhà nước mang lại quyền lợi thực sự cho nhân dân. Đảng, Nhà nước ta thường xuyên mở những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân, qua đó thu thập ý kiến nhân dân phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức, quyền lợi của nhân dân. 


Ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của mọi người được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ. Việt nam thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng lộ trình và trong từng chính sách phát triển. Các quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo ngày một tốt hơn thông qua việc thực hiện có hiệu quả các quyền dân chủ trực tiếp (quyền bầu cử, ứng cử) và gián tiếp (thông qua các cơ quan dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp), cơ chế khiếu nại, tố cáo. 

Trước khi là thành viên của Liên Hợp quốc (1977), Việt Nam đã tự nguyện gia nhập nhiều công ước về Luật Nhân đạo quốc tế, gia nhập 02 công ước về quyền con người (Công ước về các quyền dân sự, chính trị và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa). Việt Nam đã cùng các nước ASEAN thúc đẩy hoạt động của Cơ quan liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và cùng các nước khác hưởng ứng các hoạt động thúc đẩy nhân quyền thông qua các hội thảo, hội nghị về quyền con người. Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng quốc tế có liên quan đến quyền con người; ủng hộ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người. 

Nhân quyền trên lĩnh vực kinh tế: Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích và các quan hệ lợi ích kinh tế giữa con người vời con người trong một chế độ kinh tế và chế độ chính trị – xã hội là giải quyết tốt nhân tố động lực của sự phát triển dân chủ kinh tế cũng như dân chủ xã hội nói chung; đồng thời, là điều kiện để thực hiện mặt kinh tế của quyền con người và quyền công dân. Xác định được vị thế của người lao động trong phát triển kinh tế đất nước, giải phóng con người phát huy quyền làm chủ của người lao động là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Những thành tựu về nhân quyền trong kinh tế là bước phát triển tiến bộ thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tôn trọng người lao động cũng như quyền làm chủ của họ, công bằng và bình đẳng mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau trong tự do phát triển kinh tế. 

Nhân quyền trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng: Văn hoá tư tưởng là mục tiêu quan trọng không thể thiếu trong việc thực thi nhân quyền. Không ngừng nâng cao trình độ giáo dục, trình độ học vấn cho nhân dân, đảm bảo nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân được quyền học tập; đảm bảo tự do tư tưởng là thành tựu căn bản quan trọng nhất của văn hoá. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước thực hiện cơ chế dân chủ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tự do góp ý phê bình Đảng và nhà nứơc, tự do sáng tác, sáng tạo nghệ thuật; Đảng, Nhà nước tiếp thu ý kiến tư tưởng quan điểm của nhân dân… là những thành tựu quan trọng về vấn đề nhân quyền trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng. 


Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Các phương tiện thông tin đại chúng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung; trở thành diễn đàn của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền tự do của nhân dân. 

Tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, người dân được tự do sinh hoạt tôn giáo trên cơ sở tôn trọng chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Các cơ sở thờ tự được cải tạo hoặc xây mới; nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc tôn giáo được duy trì và mở rộng. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chủ động tham gia nhiều hoạt động xã hội, đóng góp cho quá trình xây dựng đất nước. Nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng trong chính sách tự do tôn giáo với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ tôn giáo và quyền lợi, nghĩa vụ công dân; bình đẳng về luật pháp. Việc đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được đặt hài hòa trong tương quan với những yếu tố lịch sử - văn hóa của dân tộc, kết hợp với việc giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc. 

Đánh giá khái quát, ở Việt Nam hiện nay các quyền con người được đảm bảo, đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, đời sống tinh thần được phát huy đảm bảo, giáo dục, y tế, các dịch vụ công cộng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, phục vụ cuộc sống và nhu cầu của nhân dân. Đó là cơ sở vững chắc để Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2014 – 2016, với số phiếu cao nhất trong số 14 nước trúng cử, thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thực thi những quyền cơ bản của công dân. Đây là cơ sở quan trọng để nhân dân vững tin đi theo Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để bạn bè quốc tế ủng hộ, tăng cường đầu tư trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay; cơ sở vững chắc để đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội có âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề “nhân quyền” chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./. 

32 nhận xét:

 1. Sự thật về nhân quyền tại Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Chỉ là các thế lực thù địch luôn tìm cách bôi xấu về Việt Nam, chúng luôn lợi dụng các vấn đề về nhân quyền, tự do dân chủ để bịa đặt, nói láo về đất nước. Những gì chúng muốn là lật đổ chế độ. Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực nhân quyền, nhân quyền tại Việt Nam là hoàn toàn tốt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước ta luôn quan tâm đến các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng của người dân. Chúng ta là nhà nước pháp quyền nhưng cũng là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân mà. Mọi việc đều được lấy ý kiến sâu rộng từ nhân dân, lấy nhân dân làm gốc.

   Xóa
 2. hô hào, kêu gọi VN vi phạm nhân quyền với thằng đứng sau lưng làm hậu thuẫn(thằng lớn nào hậu thuẫn ai cũng biết rõ) có mục đích nào khác là làm tiền đề để tiến hành "cách mạng hoa hồng" nhằm đi lên" đa nguyên, đa đảng" như mong muốn của mấy anh rận nhà ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn chúng luôn muốn tìm cách phá hoại đất nước, phá hoại nền chính trị nước nhà nên luôn tìm ra các luận điệu, dù là xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn để nói xấu tình hình chính trị, xã hội nước ta. Qua đó kích động người dân biểu tình, khiếu kiện, gây mất trật tự an ninh xã hội tiến tới lật đổ chế độ.

   Xóa
 3. chó cứ cắn cản, đoàn người vẫn cứ đi. Nước mình cứ làm tốt công tác nhân quyền trên mọi lĩnh vực, chỉ có kết quả là chứng minh tốt nhất cho nhân dân VN mình thấy cũng như các nước trên toàn thế giới thấy. Còn mấy thằng rận cắn càn, cắn bậy thì dẹp qua 1 bên, để ý gì nhiều cho mệt xác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kết nhất câu "chó cứ kêu, đoàn người cứ đi " của bác quá. Thật đúng với tình hình đất nước hiện giờ. Mặc kệ các thế lực thù địch ngày đêm chống phá, gào thét. Chúng ta vẫn vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn.

   Xóa
 4. Việt Nam đã đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ, đã giải phóng và thống nhất đất nước, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội. Những năm qua, với đường lối của Đảng Cộng Sản, Việt Nam đang từng bước thực hiện mục tiên dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đấy là biểu hiện cao nhất và cụ thể nhất của nhân quyền ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đất nước ta luôn coi trọng nhân quyền, dân chủ tự do vì đất nước chúng ta đại diện là những người dân lao động, giai cấp công nhân. Quyền lợi của người dân luôn luôn được đảm bảo và coi trong, xây dựng một xã hội của dân , do dân và vì dân, dân làm chủ luôn là đường lối mà Đảng và nhà nước luôn đi theo.

   Xóa
 5. Mỗi nước có quyền tự quyết với số mệnh của mình và không cần phải nhờ sự trợ giúp nào từ nước bên ngoài hết. Đặc biệt là Mỹ là cái bọn chuyên gia tọc mạch vào nước khác hòng chuyển biến tư tưởng của nước đó theo Mỹ mà thôi. Thế nên chúng ta nhất quyết phản đối việc Mỹ can thiệp vào nước ta bang viec loi dung nhan quyen!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỗi nước đều có quyền tự quyết, có những đặc trưng, đặc thù riêng. Và các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế phải tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam chúng ta từ khi giành độc lập đến nay, thực sự do nhân dân làm chủ. Nhân dân là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

   Xóa
 6. Nhân quyền tại Việt Nam như thế nào thì chẳng phải chỉ có ngồi một chỗ mới biết, mới tìm hiểu được, phải tận mắt chứng kiến thì mới đủ. Bọn phá hoại, các thế lực vu vạ rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền nhưng hãy nhìn xem xã hội Việt Nam không hề bất ổn định như vậy, cũng chẳng xảy ra bạo loạn

  Trả lờiXóa
 7. điều được thể hiện rõ rất cho nên ai cũng biết điều đó vì thể mà tỉ lệ phiếu bầu cho Việt Nam cao nhất trong lần này qua đó cho thấy được sự tín nhiệm cao của các nước trên thế giới đối với Việt Nam. Vì nhân quyền là quyền của con người vì thế chúng ta biết được rằng đất nước này là đất nước được xây dưng trên xương máu của nhân dân cả nước

  Trả lờiXóa
 8. Mọi thứ qua đỗi rõ ràng những hình ảnh trên chỉ là một phần nhỏ mà thôi nhưng qua đó đã phản ánh được những việc làm hết sức có ý nghĩa đối với việc đảm bảo nhân quyền con người. Đất nước được phiếu cao như thế không phải đơn giản mà được đâu phải dựa vào thực tế dựa vào những gì mà người ta nhân thức được những gì họ biết về Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Quyền con người ở đây nhà nước ta thực hiện một cách tốt nhất đảm bảo cho người dân luôn có quyền và lợi ích tốt nhất. Nhà nước này là nhà nước của nhân dân do nhân dân quyết định vì thế đừng bao giờ hỏi nhà nước này có đảm bảo nhân quyền hay không vì đó sẽ là câu hỏi ngu ngốc

  Trả lờiXóa
 10. Tôi cảm thấy tự hào và rất thoải mái khi sống trên đất nước Việt Nam - một đất nước ổn định hòa bình và tự do. Ở đây, tôi không phải lo sợ có người cầm súng bắn mình như ở nước Mĩ, ở đây tôi thích noi gì thì nói, muốn làm gì thì làm, dĩ nhiên là không được vi phạm đạo đức làm người và pháp luật

  Trả lờiXóa
 11. Vừa rồi, đất nước Việt Nam chúng ta trúng cử vào Hội đồng nhân quyền liên hợp quốc với số phiếu cao nhất đã nói lên được Nhân quyền ở Việt Nam như thế nào rồi. Dĩ nhiên là sẽ chẳng ai bầu một người không làm tốt nhân quyền ở ngay chính nước mình vào Hội đồng cao nhất về nhân quyền rồi

  Trả lờiXóa
 12. Đảng và nhà nước ta luôn phấn đấu và bảo vệ những quyền đó cho nhân dân Việt Nam chúng ta. Cũng chính vì thế mà Việt Nam chúng ta đã sớm được vào Hội đồng nhân quyền liên hợp quốc

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam ta trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự công nhận của bạn bè quốc tế đối với vấn đề nhân quyền ở nước ta. Có thể nói nhân quyền ở nước ta luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng, bảo vệ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. quyền con người nhà nước ta luôn thực hiện tốt trên mọi mặt. Hiện thực là minh chứng rõ nhất cho mọi cố gắng về thực hiện và phát huy quyền con người. Trúng cử vào hội đồng nhân quyền LHQ là 1 trong những minh chứng đó.

   Xóa
 14. nhân quyền của chúng ta luôn được đảm bảo thực hiện tốt, cho nên trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hay các thế lực phản động trong nước, nhân quyền của việt nam vẫn không hề thay đổi trong mắt nhân dân thế giới. Bằng chứng là vừa qua chúng ta đã chính thức trúng cử Đại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

  Trả lờiXóa
 15. Trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc Việt Nam đã và đang cố gắng thực hiện các quyền con người bảo vệ con người trong nước và hướng tiến thực hiện những phương án để có thể đưa việc bảo vệ quyền con người đến mọi đất nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 16. Nhân quyền trên mọi lĩnh vực ở Việt Nam là rất tốt. Những bằng chứng về nhân quyền ở Việt Nam rất nhiều. Đặc biệt là mỗi cá nhân ở trên đất nước Việt Nam đều tự cảm nhận thấy rằng mình đang được sống trong môi trường rất tôt, rất được tôn trọng. Đó là nhân quyền tại Việt Nam. Những tên phản động đang tìm cách nói xấu nhân quyền tại Viêt Nam nhằm chống phá đất nước, đó là những thông tin được đưa ra không chính xác.

  Trả lờiXóa
 17. nhắc đến nhân quyền chúng ta thấy được những vấn đề nổi cộm về nhân quyền ở Việt Nam như sau: việc đảm bảo quyền lợi của người dân, mọi người đều có quyền bình đẳng, tự do ngôn luận... trên lĩnh vực chính trị công dân có quyền đóng góp sửa đổi hệ thống chính trị bày tỏ quan điểm trước những sự kiến chính trị quan trong mà đất nước lấy ý kiến của người dân. Trên lĩnh vực tôn giáo văn hóa. Việt Nam đáp ứng quyền tự do tôn giáo cho mọi người dân. họ có thể chọn cho mình một loại tôn giáo để tín ngưỡng xùng bái. nhân quyền ở Việt Nam là điều mà đất nước luôn coi trọng.

  Trả lờiXóa
 18. Ở Việt Nam người dân thực hiên nhân quyền của mình như thế nào? bất cứ người dân nào trong xã hội đến tuổi trưởng thành đều đi thực hiện quyền công dân, cũng như dân chủ của mình bầu ra những người xứng đáng để làm công bộc cho nhân dân. thực tế trong xã hội chúng ta đã thấy những hình ảnh người dân đã và đang thực hiện quyền dân chủ mình trên mọi mặt của đời sống xã hội từ chính trị, văn hóa, tín ngưỡng đến các hoạt động kinh tế. điều này chứng minh cho sự đúng đắn trong hướng đi của xã hội hướng đi của nhân dân

  Trả lờiXóa
 19. Trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch đang muốn áp đặt lên Việt Nam chúng ta. Chúng đang tuyệt đối lợi dụng vấn đề nhân quyền, đây đang là một vấn đề nóng và chúng đang triệt để lợi dụng. Nhưng chúng đã sai lầm, vì Việt Nam chúng ta luôn tự hào vì chúng ta làm tốt nhân quyền, và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 20. hiện nay, chỉ có Mỹ mới đưa VN vào danh sách đen của nó về vi phạm nhân quyền, không chỉ riêng gì VN, những nước nằm trong danh sách đen này của Mỹ đều là những nước chống đối Mỹ. Thế nhưng 1 bàn tay không thể che trời được, gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới công nhận VN mình trúng cử vào hội đồng nhân quyền chẳng khác gì 1 cái tát thật mạnh vào mặt nước Mỹ .

  Trả lờiXóa
 21. Ở Việt Nam, nhân quyền luôn được đảm bảo. Hằng năm Việt Nam luôn là nước đứng trong top đầu những nước trên thế giới về chỉ số phát triển con người. Còn việc Mỹ hậu thuẫn cho một số tổ chức đội lốt phi chính phủ để nói xấu Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế thì đa phần người dân trên thế giới đều biết cả.

  Trả lờiXóa
 22. Không phải là nói để khoe mẽ gì, nhưng chẳng mấy nước được như Việt Nam chúng ta khi được quốc tế bầu cử vào hội đồng nhần quyền với số phiếu cao nhất, điều đó chứng tỏ nhân quyền tại nước ta luôn được quan tâm và đã được đền đáp xứng đáng. Hi vọng trong tương lai, chúng ta tiếp tục giữ được vị thế đó để thế giới có thể ngưỡng mộ chúng ta hơn nữa

  Trả lờiXóa
 23. Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam ta hiện nay chắc không phải nói thì ai cũng biết cả, đó là nhà nước luôn quan tâm tới vấn đề này, luôn có gắng thực hiện đầy đủ các quyền tự do dân chủ của nhân dân, chính vì thế, quốc tế mới bầu cho Việt Nam là thành viên của hội đồng nhân quyền quốc tế, không lý do gì để việc đó là ngẫu nhiên cả. Thật tự hào khi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng này

  Trả lờiXóa
 24. nhân quyền được đảm bảo hay không thực tiễn đều chứng minh tất cả,không phải bỗng nhiên mà Việt Nam được trúng cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc với số phiếu cao nhất trong số 14 nước trúng cử,chúng ta cầm nắm vững các mặt nhân quyền ở nước ta để tránh bị lôi kéo theo những luận điệu, tư tưởng sai trái của thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 25. Không biết các thế lực phản động lấy cái cớ gì và nhân danh cho ai mà có thể bảo là chế độ của chúng ta không được dân chủ chứ. Hay chúng chỉ biết nói suông hay sao mà không biết nhìn nhận vào thực tế của đất nước Việt Nam để đưa ra nhận xét của mình chứ. Bọn chúng quả thực có thể xuyên tạc chế độ của chúng ta một cách vô căn cứ, có phải chăng đây là do xuất phát từ lợi ích của chúng hay không mà có thể xuyên tạc như vậy ?.

  Trả lờiXóa
 26. Không biết các thế lực phản động lấy cái cớ gì và nhân danh cho ai mà có thể bảo là chế độ của chúng ta không được dân chủ chứ. Hay chúng chỉ biết nói suông hay sao mà không biết nhìn nhận vào thực tế của đất nước Việt Nam để đưa ra nhận xét của mình chứ. Bọn chúng quả thực có thể xuyên tạc chế độ của chúng ta một cách vô căn cứ, có phải chăng đây là do xuất phát từ lợi ích của chúng hay không mà có thể xuyên tạc như vậy ?.

  Trả lờiXóa