Tiếng nói trẻ blog
Searching...

SỰ THẬT NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đăng lúc: Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Lê Phê Bình 

Nhân quyền là vấn đề có lịch sử phát triển lâu dài và nội dung rộng lớn, là vấn đề nhạy cảm, phức tạp bởi nó gắn với các chế độ chính trị khác nhau. Quyền con người được xã hội hóa bằng pháp luật, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, đảng phái và phù hợp với chế độ chính trị, lịch sử, xã hội cụ thể. Có thể hiểu, nhân quyền là những đặc lợi vốn có tự nhiên trong các quan hệ xã hội, được pháp luật thừa nhận, mà chỉ con người mới được hưởng trong những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá nhất định. 

Nhân quyền hiện nay đang trở thành vấn đề quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước phương Tây, “Ngoại giao nhân quyền” trở thành một nội dung cơ bản trong học thuyết nhân quyền ở các nước này. Quyền con người đang là vấn đề chính trị, pháp lí nhạy cảm, là lĩnh vực vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ chính trị quốc tế đương đại. 

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch đang ra sức sử dụng vấn đề “nhân quyền” như một “chiêu bài” quan trọng để can thiệp, phá hoại công việc nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa và các quốc gia độc lập. Đối với nước ta, dưới chiêu bài bảo vệ “nhân quyền” các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trong và ngoài nước có sự giật dây của đế quốc tư bản bên ngoài tăng cường tiến hành hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền cho nền dân chủ tư sản và những quan điểm giá trị của phương Tây, vu cáo, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng xuyên tạc và vu cáo, tạo ra một hình ảnh Việt Nam vi phạm “nhân quyền”… hòng ép ta phải thoả hiệp, nhân nhượng, từng bước thay đổi đường lối chính trị. Với âm mưu và luận điệu trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội cả trong và ngoài nước thường xuyên, ráo riết tiến hành vận động quốc tế, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet (vấn đề “nhân quyền” luôn được xem là một mảng nội dung cơ bản của các Website phản động như: danlambao, quanlambao, boxitvietnam, diendanxahoidansu…). Để nắm bắt đúng thực chất, có cơ sở vững chắc đập tan, đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch, không bị lôi kéo theo những luận điệu, tư tưởng sai trái, thù địch, chúng ta cần hiểu rõ và nắm vững thực tiễn các mặt “nhân quyền” ở Việt Nam hiện nay. 

Thực tế những năm qua ở Việt Nam đã chứng minh nhân quyền được thực hiện đầy đủ nhất trên tất cả các mặt: 

Nhân quyền trên lĩnh vực chính trị: Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945) đã khẳng định quyền dân tộc tự quyết, tính dân chủ và quyền con người của nước Việt Nam mới. Nhân quyền muốn đảm bảo thì phải có nhà nước đứng ra can thiệp bảo vệ lợi ích chung của nhân dân lao động, bởi nhà nước là một thiết chế, một cơ chế chung để thực thi vấn đề nhân quyền. Thông qua hiến pháp là công cụ, là sức mạnh để điều chỉnh, kiểm soát, cưỡng chế hành vi xã hội, trong đó thông qua luật pháp vấn đề nhân quyền được thực thi. Song, không phải chế độ nhà nước nào cũng đảm bảo thực hiện nhân quyền đầy đủ, cũng tôn trọng và thực hiện nhân quyền. Chỉ khi nào lợi ích quốc gia dân tộc không nằm trong tay một nhóm người, giai cấp thống trị mà thuộc về liên minh giai cấp, nhân dân lao động thì vấn đề nhân quyền trong chính trị mới được thực hiện đầy đủ. Nước ta là nhà nước của liên minh công - nông - trí thức, bao nhiêu quyền lợi là của dân, bao nhiêu lợi ích là của dân. Nhân dân là người làm nên nhà nước, là người xây dựng đất nước, quyền của nhân dân tham gia chính trị là biểu hiện cao nhất của nhân quyền. Bên cạnh quyền tham gia bầu cử, ứng cử trong vấn đề nhân quyền về chính trị thì nhân dân còn có quyền tham gia thực hiện quản lý xây dựng nhà nước. Trong những năm qua, thực hiện cơ chế dân chủ nhân dân có quyền tham gia xây dựng, quản lí nhà nước thông qua chính sách dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đã phát huy tối đa quyền dân chủ của nhân dân trong chính trị. Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng các luật, văn bản, đường lối... được bàn bạc các công việc chung của nhà nước mang lại quyền lợi thực sự cho nhân dân. Đảng, Nhà nước ta thường xuyên mở những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân, qua đó thu thập ý kiến nhân dân phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức, quyền lợi của nhân dân. 


Ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của mọi người được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ. Việt nam thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng lộ trình và trong từng chính sách phát triển. Các quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo ngày một tốt hơn thông qua việc thực hiện có hiệu quả các quyền dân chủ trực tiếp (quyền bầu cử, ứng cử) và gián tiếp (thông qua các cơ quan dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp), cơ chế khiếu nại, tố cáo. 

Trước khi là thành viên của Liên Hợp quốc (1977), Việt Nam đã tự nguyện gia nhập nhiều công ước về Luật Nhân đạo quốc tế, gia nhập 02 công ước về quyền con người (Công ước về các quyền dân sự, chính trị và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa). Việt Nam đã cùng các nước ASEAN thúc đẩy hoạt động của Cơ quan liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và cùng các nước khác hưởng ứng các hoạt động thúc đẩy nhân quyền thông qua các hội thảo, hội nghị về quyền con người. Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng quốc tế có liên quan đến quyền con người; ủng hộ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người. 

Nhân quyền trên lĩnh vực kinh tế: Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích và các quan hệ lợi ích kinh tế giữa con người vời con người trong một chế độ kinh tế và chế độ chính trị – xã hội là giải quyết tốt nhân tố động lực của sự phát triển dân chủ kinh tế cũng như dân chủ xã hội nói chung; đồng thời, là điều kiện để thực hiện mặt kinh tế của quyền con người và quyền công dân. Xác định được vị thế của người lao động trong phát triển kinh tế đất nước, giải phóng con người phát huy quyền làm chủ của người lao động là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Những thành tựu về nhân quyền trong kinh tế là bước phát triển tiến bộ thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tôn trọng người lao động cũng như quyền làm chủ của họ, công bằng và bình đẳng mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau trong tự do phát triển kinh tế. 

Nhân quyền trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng: Văn hoá tư tưởng là mục tiêu quan trọng không thể thiếu trong việc thực thi nhân quyền. Không ngừng nâng cao trình độ giáo dục, trình độ học vấn cho nhân dân, đảm bảo nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân được quyền học tập; đảm bảo tự do tư tưởng là thành tựu căn bản quan trọng nhất của văn hoá. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước thực hiện cơ chế dân chủ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tự do góp ý phê bình Đảng và nhà nứơc, tự do sáng tác, sáng tạo nghệ thuật; Đảng, Nhà nước tiếp thu ý kiến tư tưởng quan điểm của nhân dân… là những thành tựu quan trọng về vấn đề nhân quyền trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng. 


Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Các phương tiện thông tin đại chúng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung; trở thành diễn đàn của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền tự do của nhân dân. 

Tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, người dân được tự do sinh hoạt tôn giáo trên cơ sở tôn trọng chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Các cơ sở thờ tự được cải tạo hoặc xây mới; nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc tôn giáo được duy trì và mở rộng. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chủ động tham gia nhiều hoạt động xã hội, đóng góp cho quá trình xây dựng đất nước. Nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng trong chính sách tự do tôn giáo với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ tôn giáo và quyền lợi, nghĩa vụ công dân; bình đẳng về luật pháp. Việc đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được đặt hài hòa trong tương quan với những yếu tố lịch sử - văn hóa của dân tộc, kết hợp với việc giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc. 

Đánh giá khái quát, ở Việt Nam hiện nay các quyền con người được đảm bảo, đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, đời sống tinh thần được phát huy đảm bảo, giáo dục, y tế, các dịch vụ công cộng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, phục vụ cuộc sống và nhu cầu của nhân dân. Đó là cơ sở vững chắc để Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2014 – 2016, với số phiếu cao nhất trong số 14 nước trúng cử, thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thực thi những quyền cơ bản của công dân. Đây là cơ sở quan trọng để nhân dân vững tin đi theo Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để bạn bè quốc tế ủng hộ, tăng cường đầu tư trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay; cơ sở vững chắc để đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội có âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề “nhân quyền” chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY