Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Tinh thần dân chủ trong Thông điệp 2014

Đăng lúc: Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Ngay từ phần đầu tiên, sau khi điểm lại những khó khăn và những thành tựu năm cũ, Thông điệp đã khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm tới là tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

Thông điệp viết: “Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng”.

Đây là một nhận định rất xác đáng bởi thực tế cho thấy, tinh thần cốt lõi của Đổi mới chính là dân chủ. Nói cách khác, nếu không mở rộng dân chủ, chúng ta không thể có những thành tựu về mọi mặt như từ Đổi mới đến nay.

Minh chứng dân chủ chính là bản chất của xã hội Việt Nam, là ý nguyện lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của nhân loại, Thông điệp viết: “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”.

Không dừng ở đó, Thông điệp của Thủ tướng còn đặt ra những yêu cầu cụ thể cho tiến trình dân chủ, đặc biệt là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và thực chất: “Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Trong Thông điệp, Thủ tướng còn yêu cầu để người dân được làm chủ thực sự, được tham gia xây dựng chính sách, lựa chọn người đại diện và quyền sở hữu tài sản: “Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân,Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển… Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật”. 

Đặc biệt, Thông điệp còn đặt nhiệm vụ có tính cốt lõi, đó là “Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.

Một điều không thể nói khác, việc xây dựng một nền dân chủ thực chất và trực tiếp là sự phát triển tất yếu, một xu thế khách quan của nhân loại, song đồng thời cũng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng luôn xác định của dân, do dân vì dân và như trong Hiến pháp hiến định: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”.

Do đó, Thông điệp 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng không chỉ là cam kết của Chính phủ với quốc dân đồng bào mà còn khẳng định với cộng đồng thế giới về một quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế dân chủ, nhất là sau sự kiện Việt Nam trúng cử với số phiếu rất cao (184/193 phiếu bầu) vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
    
     Tôn Tử
Nguồn: Blog 24/7


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY