Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Lại nói về phần tử suy thoái Lê Hiếu Đằng

Đăng lúc: Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Lê Phê Bình 

Thời gian gần đây, trên các trang mạng không chính thống đang đăng tải, loan tin, cổ súy cho hành động “từ bỏ Đảng” của một số phần tử cơ hội, trong đó, phần tử cơ hội được các thế lực thù địch ra sức “ca ngợi” đó là ông Lê Hiếu Đằng, người đã có hơn 40 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể lý giải bởi nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động này của ông Lê Hiếu Đằng (có thể do bản thân ông ta không tự tu dưỡng, suy thoái, hay bị mua chuộc, ép buộc, hay vì nguyên nhân nào đó…), nhưng mà chúng ta đều thấy rất rõ sự suy thoái ở ông Lê Hiếu Đằng. 

Sự thật trước khi tuyên bố “từ bỏ Đảng”, ông Lê Hiếu Đằng đã có nhiều hành động thể hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị (ông này đã có bài viết phản động “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” phát tán trên các trang mạng không chính thống; trả lời phỏng vấn của phóng viên đài phản động với nội dung kích động chống Đảng, chống chế độ…). Mặc dù đã có hơn 40 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, trong các tổ chức quần chúng, nhưng rõ ràng, ông Lê Hiếu Đằng là một ví dụ điển hình cho tình trạng tiêu cực mà Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” (một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị…). Chúng ta đã thấy rõ sự suy thoái, biến chất, dẫn đến phản bội của ông Lê Hiếu Đằng, và do đó, ông Lê Hiếu Đằng không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách người đảng viên cộng sản, phải đuổi ra khỏi Đảng như căn dặn của V.I.Lênin: "phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hoá, không trung thực, nhu nhược"[1]. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chưa khai trừ ông Lê Hiếu Đằng ra khỏi Đảng có thể chỉ vì lý do sức khỏe (ông Đằng đang ốm nặng phải nằm viện). Mặc dù vậy, ông Lê Hiếu Đằng vẫn không ngừng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động đảng viên ly khai ra khỏi Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không còn xứng đáng để lãnh đạo nhân dân Việt Nam nữa…; bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động với âm mưu thâm độc, dựng phần tử suy thoái Lê Hiếu Đằng thành “ngọn cờ” để ra sức cổ súy, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước, lừa bịp nhân dân… 

Có lẽ ông Đằng cố tình nói ngược lại với xu hướng của thời đại (chắc để nói ra được điều ngược ấy ông ta cũng “ngượng mồm” lắm…). Ông ta cho rằng: “Đảng đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”, “Đảng là lực cản cho sự phát triển đất nước”… Sự thật có phải như vậy không? 

Người dân Việt Nam đều biết, hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành độc lập dân tộc, đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo đất nước chẳng những đứng vững mà còn vươn lên, kinh tế có bước phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vậy mà vẫn có những kẻ cơ hội (như ông Lê Hiếu Đằng) hoài nghi về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thậm chí đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, có những lời nói, việc làm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng…, những luận luận điệu, hành động đó đã xúc phạm đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, nhất là những người yêu nước chân chính, đang ra sức lao động, cống hiến vì tương lai đất nước. 

Bên cạnh phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động các đảng viên “bỏ Đảng”, phần tử suy thoái điển hình – Lê Hiếu Đằng còn không ngớt lời ca ngợi chế độ ngụy quyền; cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến chất vì trong Đảng đang nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực… Đây là luận điệu rất xảo trá của ông Đằng hòng đánh lừa người khác bằng việc đánh đồng bản chất với hiện tượng. 

Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định trên thực tế nhiều năm qua và được nêu rõ trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và cả trong Hiến pháp: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Bản chất cách mạng và khoa học đó của Đảng là cơ sở quy định vai trò lãnh đạo của Đảng. Ở Việt Nam không có cơ sở khách quan để hình thành chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; không một lực lượng nào, đảng phái nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lãnh đạo dân tộc trên con đường đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, có thời kỳ Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề tiêu cực, hạn chế trong Đảng hiện nay, đồng thời, đề ra một hệ thống các giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, toàn Đảng đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đã tạo sự chuyển biến bước đầu có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Như vậy, mỗi khi phạm sai lầm, khuyết điểm, Đảng kiên quyết sửa chữa, thể hiện trách nhiệm cao của mình trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy, không thể vin vào một số hiện tượng, khuyết điểm, yếu kém hiện nay trong Đảng mà đánh giá sai bản chất của Đảng, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân với Đảng. 


Thiết nghĩ, nếu thật là người tâm huyết vì nhân dân, vì dân tộc thì ông Lê Hiếu Đằng phải nhận thức được những điều cơ bản như trên, đứng trước những hiện tượng tiêu cực cần phải quyết liệt đấu tranh trong không khổ pháp luật, quy định của Đảng, nhằm mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, sức chiến đấu cao để lãnh đạo đất nước tiến lên. Nhưng… Có lẽ sự suy thoái ở ông Lê Hiếu Đằng đã quá nghiêm trọng, rất khó cứu vãn… 

[1] V.I.Lê nin: Toàn tập, Tập 36, Nxb Tiến bộ, M.1977, tr.245.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY