TIN TỨC

Lại nói về phần tử suy thoái Lê Hiếu Đằng

Lê Phê Bình 

Thời gian gần đây, trên các trang mạng không chính thống đang đăng tải, loan tin, cổ súy cho hành động “từ bỏ Đảng” của một số phần tử cơ hội, trong đó, phần tử cơ hội được các thế lực thù địch ra sức “ca ngợi” đó là ông Lê Hiếu Đằng, người đã có hơn 40 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể lý giải bởi nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động này của ông Lê Hiếu Đằng (có thể do bản thân ông ta không tự tu dưỡng, suy thoái, hay bị mua chuộc, ép buộc, hay vì nguyên nhân nào đó…), nhưng mà chúng ta đều thấy rất rõ sự suy thoái ở ông Lê Hiếu Đằng. 

Sự thật trước khi tuyên bố “từ bỏ Đảng”, ông Lê Hiếu Đằng đã có nhiều hành động thể hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị (ông này đã có bài viết phản động “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” phát tán trên các trang mạng không chính thống; trả lời phỏng vấn của phóng viên đài phản động với nội dung kích động chống Đảng, chống chế độ…). Mặc dù đã có hơn 40 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, trong các tổ chức quần chúng, nhưng rõ ràng, ông Lê Hiếu Đằng là một ví dụ điển hình cho tình trạng tiêu cực mà Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” (một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị…). Chúng ta đã thấy rõ sự suy thoái, biến chất, dẫn đến phản bội của ông Lê Hiếu Đằng, và do đó, ông Lê Hiếu Đằng không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách người đảng viên cộng sản, phải đuổi ra khỏi Đảng như căn dặn của V.I.Lênin: "phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hoá, không trung thực, nhu nhược"[1]. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chưa khai trừ ông Lê Hiếu Đằng ra khỏi Đảng có thể chỉ vì lý do sức khỏe (ông Đằng đang ốm nặng phải nằm viện). Mặc dù vậy, ông Lê Hiếu Đằng vẫn không ngừng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động đảng viên ly khai ra khỏi Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không còn xứng đáng để lãnh đạo nhân dân Việt Nam nữa…; bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động với âm mưu thâm độc, dựng phần tử suy thoái Lê Hiếu Đằng thành “ngọn cờ” để ra sức cổ súy, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước, lừa bịp nhân dân… 

Có lẽ ông Đằng cố tình nói ngược lại với xu hướng của thời đại (chắc để nói ra được điều ngược ấy ông ta cũng “ngượng mồm” lắm…). Ông ta cho rằng: “Đảng đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”, “Đảng là lực cản cho sự phát triển đất nước”… Sự thật có phải như vậy không? 

Người dân Việt Nam đều biết, hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành độc lập dân tộc, đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo đất nước chẳng những đứng vững mà còn vươn lên, kinh tế có bước phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vậy mà vẫn có những kẻ cơ hội (như ông Lê Hiếu Đằng) hoài nghi về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thậm chí đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, có những lời nói, việc làm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng…, những luận luận điệu, hành động đó đã xúc phạm đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, nhất là những người yêu nước chân chính, đang ra sức lao động, cống hiến vì tương lai đất nước. 

Bên cạnh phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động các đảng viên “bỏ Đảng”, phần tử suy thoái điển hình – Lê Hiếu Đằng còn không ngớt lời ca ngợi chế độ ngụy quyền; cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến chất vì trong Đảng đang nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực… Đây là luận điệu rất xảo trá của ông Đằng hòng đánh lừa người khác bằng việc đánh đồng bản chất với hiện tượng. 

Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định trên thực tế nhiều năm qua và được nêu rõ trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và cả trong Hiến pháp: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Bản chất cách mạng và khoa học đó của Đảng là cơ sở quy định vai trò lãnh đạo của Đảng. Ở Việt Nam không có cơ sở khách quan để hình thành chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; không một lực lượng nào, đảng phái nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có thể lãnh đạo dân tộc trên con đường đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, có thời kỳ Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề tiêu cực, hạn chế trong Đảng hiện nay, đồng thời, đề ra một hệ thống các giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, toàn Đảng đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đã tạo sự chuyển biến bước đầu có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Như vậy, mỗi khi phạm sai lầm, khuyết điểm, Đảng kiên quyết sửa chữa, thể hiện trách nhiệm cao của mình trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy, không thể vin vào một số hiện tượng, khuyết điểm, yếu kém hiện nay trong Đảng mà đánh giá sai bản chất của Đảng, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân với Đảng. 


Thiết nghĩ, nếu thật là người tâm huyết vì nhân dân, vì dân tộc thì ông Lê Hiếu Đằng phải nhận thức được những điều cơ bản như trên, đứng trước những hiện tượng tiêu cực cần phải quyết liệt đấu tranh trong không khổ pháp luật, quy định của Đảng, nhằm mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, sức chiến đấu cao để lãnh đạo đất nước tiến lên. Nhưng… Có lẽ sự suy thoái ở ông Lê Hiếu Đằng đã quá nghiêm trọng, rất khó cứu vãn… 

[1] V.I.Lê nin: Toàn tập, Tập 36, Nxb Tiến bộ, M.1977, tr.245.

66 nhận xét:

 1. "phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hoá, không trung thực, nhu nhược". Đấy là câu nói của Lê nin. Chính vì vậy, mình thấy rằng nên khai trừ Lê Hiếu Đằng ra khỏi Đảng bởi ông ta đã có quá nhiều bài viết xuyên tạc trên các trang tin, blog phản động. Nhưng mà ông Đằng chưa bị khai trừ là vì đang bị bệnh, thế là ông được đà kêu gọi, cổ vũ mọi người ra khỏi Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không hiểu bọn rận nó cho ông ta cái gì mà ông ta lại chấp nhận quay lưng lại với Đảng nhỉ. Chẳng khác nào vứt cái quá khứ của ông ta cho chuột gặm. Ông ta đang phản bội lại chính tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình suốt bao nhiêu năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một phần tử suy thoái thực sự nguy hiểm

   Xóa
 2. “Hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành độc lập dân tộc, đấu tranh chống ngoại xâm”. Có những giai đoạn như những năm đầu có được độc lập, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà Đảng vẫn vững vàng vượt qua được. Rồi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vô cùng gian khó nhưng Đảng đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến thành công. Thế mà Lê Hiếu Đằng lại quay lưng lại với Đảng. Ông ta đã suy thoái tư tưởng chính trị nghiêm trọng

  Trả lờiXóa
 3. “Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng”. Thời điểm năm 1991, trước tình thế biến động chính trị vô cùng lớn của thế giới, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ do những sai lầm cùng với sự chống phá mạnh mẽ của các thế lực chống xã hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng ta vẫn kiên định với con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Cuối cùng con đường ấy đã đúng và đang tiếp tục phát triển.

  Trả lờiXóa
 4. Khi ông Lê Hiếu Đằng quay lưng lại với Đảng thì ông ta quay lưng hoàn toàn bởi lẽ tuổi trẻ của ông đã chiến đấu, đã lãnh đạo sinh viên chống lại chế độ Ngụy quyền Việt Nam cộng hòa thì giờ đây, khi đã 40 năm tuổi Đảng, ông lại nói xấu về Đảng và đi ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa. Ông Lê Hiếu Đằng là một điển hình về suy thoái chính trị, tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 5. Lê Hiếu Đằng - một kẻ phản bội không hơn không kém. Bao nhiêu năm đứng trong hàng ngũ của Đảng để có được ngày hôm nay vạy mà hắn lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng quay lưng lại với chính con đường mà hắn đã đi suốt hơn 40 năm mà giờ đây lại cổ xúy những tư tưởng hết sức điên rồ. Nếu thực sự là một con người yêu nước, vì dân thì có khó khăn tại sao không cố gắng cải thiện , sửa đổi mà lại quay lưng cắn càn như vậy

  Trả lờiXóa
 6. Lê Hiếu Đằng “ vin vào một số hiện tượng, khuyết điểm, yếu kém hiện nay trong Đảng mà đánh giá sai bản chất của Đảng, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng”. Và nghiêm trọng nhất đó là ông Lê Hiếu Đằng đã quay ngoắt 180 độ khi mà đi ca ngợi chế độ Ngụy Sài Gòn có tự do và dân chủ trong khi chính ông đã lãnh đạo sinh viên chống chế độ ấy.

  Trả lờiXóa
 7. “nếu thật là người tâm huyết vì nhân dân, vì dân tộc thì ông Lê Hiếu Đằng phải nhận thức được những điều cơ bản như trên, đứng trước những hiện tượng tiêu cực cần phải quyết liệt đấu tranh”, nhưng trước tiên phải nêu những ý kiến trước trong Đảng để góp ý cho Đảng. Thế mà ông Lê Hiếu Đằng lại không làm như vậy, ông lại đi nghe sự tung hô của đám phản động, dám rân chủ rồi rời khỏi Đảng và con khuyến khích những người khác làm thế.

  Trả lờiXóa
 8. Lê Hiếu Đằng ban đầu là bức xúc với một số tiêu cực của cán bộ Đảng viên trong các sự việc được báo chí nêu lên như vinashin, vinaline. Thế rồi, trong thời điểm đó, các nhà rân chủ rởm, các thế lực thù địch tung hô ông. Điều đó khiến ông từ chỗ tư tưởng lưng chừng trở thành người phản bội hoàn toàn lại lý tưởng của mình. Thật đáng tiếc.

  Trả lờiXóa
 9. Những cá nhân trong Đảng sai phạm kỷ luật chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng ông Lê Hiếu Đằng đánh đồng hiện tượng với bản chất, cho rằng bản chất của Đảng là đầy rẫy tiêu cực, “là một tập đoàn lợi ích nhóm, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân”. Điều đó thể hiện sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị của ông Đằng.

  Trả lờiXóa
 10. Nếu như ông Lê Hiếu Đằng mà tỉnh táo khi được những đám Ngụy quyền cũ ca ngợi, nắm rõ được bản chất sảo trá của chúng thì ông Đằng đã không bị chúng lợi dụng. Thực ra, ông phát biểu về Đảng, cho rằng “Đảng đã suy thoái, biến chất” là vì ông đã bị đám phản động kích động trong thời điểm ông đang có bệnh, có thể đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đáng tiếc ông không nhận ra được bản chất xỏa quyệt của chúng mà còn lún sâu hơn.

  Trả lờiXóa
 11. 40 năm tuổi Đảng nhưng Lê Hiếu Đằng lại không tự rèn luyện, không tu thân, nuôi dưỡng ý thức chính trị để dẫn đến suy thoái như bây giờ. Thật đáng buồn cho những hành động của hắn ta. Một kẻ đã bị suy thoái. Từng là thành viên của Đảng nhưng ông ta không phát huy điểm mạnh, điểm tốt của Đảng mà lại xoi mói, bới móc từng khuyết điểm của Đảng để rồi dẫn đến "từ bỏ Đảng". Một kẻ quay lưng lại đất nước thì cuối cùng sẽ bị cả xã hội xem thường.

  Trả lờiXóa
 12. Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mơi, giai đoạn đất nước bước vào xây dựng và đổi mới đất nước, đây là nhiệm vụ của toàn đất nước, của mọi công dân. Nhưng Lê Hiếu Đằng lại làm ngược lại điều đó, đi ngược lại với lợi ích chung của đất nước. Vì thế chúng ta có thể thấy được sự suy thoái của Lê Hiếu Đằng.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng cộng sản Việt Nam đang hoàn thành tốt nhiệm của mình, đang dẫn dắt, lãnh đạo đất nước đi đúng hướng, tạo được niềm tin nơi người dân. Những thành công bước đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước đang là mình chứng cho điều này. Thế mà lại có người như Đằng, phản bội lại đất nước, đi ngược lại sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò của nó đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang ngày càng “chuyển mình” mạnh mẽ hơn, hội nhập với kinh tế quốc tế, tạo ra nhiều bước phát triển mới. Mọi người dân đang thể hiện lòng biết ơn Đảng, Nhà nước bằng những hành động thiết thực nhất. Thế mà, hãy xem một con người “kinh nghiệm” như Lê Hiếu Đằng đang thể hiện tinh thần, trách nhiệm của một người đảng viên Đảng Cộng sản như thế nào!

  Trả lờiXóa
 15. Khi mà rất nhiều thanh niên đang cố gắng miệt mài phấn đấu để trở thành một đảng viên đóng góp cho đất nước thì những kẻ như Hiếu Đằng lại phản bôi lại ý chí của dân tộc. Hắn không có tư cách để tự ra khỏi Đảng mà hắn xứng đáng nhận khai trừ khỏi đảng của đất nước. Những kẻ như con sâu làm dầu nồi canh ấy bị khai trừ càng làm cho hệ thống đảng viên trong sạch vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 16. Có thể già rồi nên đầu óc ông mới không minh mẫn và bị lợi dụng. Ông là một trong những người muốn nước ta theo chế độ đa nguyên đa đảng dù biết rõ luận điệu ấy là do các thế lực thù địch tiêm nhiễm vào, dù biết rõ nó không phù hợp với chế độ của đất nước, đi ngược lại ý chí dân tộc ta đã chọn, phủ định sự sàng lọc của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 17. Theo ông Lê Hiếu Đằng, Đảng cộng sản Việt Nam là cài gì mà thích vào là vào, thích ra là ra chứ. Chỉ với một tờ giấy lộn cùng những dòng chữ nghuệch ngoạc là rời bỏ Đảng được sao???

  Trả lờiXóa
 18. Không có nhân cách và bản lĩnh chính trị thì làm sao mà phục vụ được cho lợi ích của nước nhà được. Mỗi người dân Việt Nam đều muốn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào của mỗi người. Vậy mà Lê Hữu Đằng lại làm ngược lại. Ông đã từng là người có công với cách mạng và tham gia các hoạt động nhiệt tình trong các phong trào. Mà giờ đây ông lại có những suy nghĩ và quyết định mà tôi cảm thấy không giống bản lĩnh và tính cách của ông trước đây một chút nào

  Trả lờiXóa
 19. Một con người từng có quá khứ hào hùng như thế, ấy thế mà không thể tránh khỏi những cám dỗ của viên đạn bọc đường mà bọn phản động, đế quốc reo rắc vào. Điều ấy thể hiện bằng những việc làm không trong sạch của ông ta, sự tha hóa về đạo đức đã khiến con người một thời hòa hùng oanh liệt ấy trở thành kẻ bán nước cầu vinh. Vì thế cho dù ông ta có muốn hay ở lại Đảng thì cũng không được vì Đảng không chấp nhận những người thiếu bản lĩnh chính trị như ông, sớm muộn thì cũng bị đuổi ra khỏi Đảng để làm trong sạch Đảng ta. Vậy nên ông không nên có những tuyên bố mặt dày như thế được nghe thật là buồn cười cho cái bản mặt của ông đấy Lê Hiếu Đằng ạ.

  Trả lờiXóa
 20. Là người có học thức có danh dự nhân phẩm có địa vị gia đinh và người thân nhưng lại không làm chủ được bản thân bị những đồng tiền làm cho mù quáng mất đi sự tỉnh táo để rồi bị nó sai khiến điều khiển chấp nhận sống một cuộc đời như một cái máy quay lại chống phá nhân dân ta tổ quốc ta. Thật sự cuộc đời của họ rất đáng thương bởi vì họ sống là con người mà lại không phải là cuộc sống của con người chỉ là một cỗ máy được người khác điều khiển làm bất cứ việc gì cho đến chết và dù cho việc đó là quay lại với nhân dân với tổ quốc và trong đó có cả gia đình và những người thân yêu của họ.

  Trả lờiXóa
 21. Với những đóng góp nhất định của mình trong phong trào học sinh, sinh viên kháng chiến chống Mỹ, ông được nhà nước hậu đãi và hưởng nhiều bổng lộc. Lẽ ra là người hiểu biết ông Đằng phải có những đóng góp lớn hơn nữa cho nước nhà. Nhưng trái lại, khi về hưu, có lẽ nhạt mồm, nhạt miệng nên ông Đằng bắt đầu có những việc làm chẳng giống ai. Chạy theo nhóm Zân trủ để kiếm chút danh lợi. Và thế là người ta thấy ông trở cờ, quay lại nói xấu Đảng – cái tổ chức đã đưa lại những quyền lợi cho ông Đằng và cả gia đình. Lấy danh nghĩa là do dân, vì dân, nhưng những việc ông ta làm lại chứng tỏ ông chỉ vì cái bản thân mình.

  Trả lờiXóa
 22. Còn giờ ta sẽ bàn đến cái đơn ra khỏi Đảng của Đằng. Không thể “cứ nằm trên giường bịnh” mãi được vì ông ta đâu có sao. Đằng phải ra khỏi bệnh viện. Và tất nhiên ông ta hiểu rằng chỉ chờ có thế tổ chức Đảng sẽ tống khứ để hắn không thể tiếp tục làm vấy bẩn tổ chức và uy tín của cả triệu đảng viên khác. Cố vớt vát tí chút danh dự trước bàn dân thiên hạ, Đằng vội vã viết cái đơn xin ra khỏi Đảng khi tổ chức này chưa kịp triệu tập y để tiến hành kỷ luật. Nghĩ cho cùng, bằng cách đó, y cũng đã tránh cho mình bị những đảng viên khác lột mặt nạ, chan tương đổ mẻ vào mặt tại cuộc họp kiểm điểm tư cách đảng viên.

  Trả lờiXóa
 23. Ha ha. Đúng là hay, thật là một bài viết sắc sảo của tác giả, đã tìm ra được bản chất của ông Đằng khi cho ra được những điều mà người đọc chưa biết từ trước tới nay. Xuân tóc đỏ ngày xưa có thể từ một thằng cha ma cà bông mà bước lên được đỉnh danh vọng như vậy là bởi vì hắn gian manh, và thời thế ngày xưa nhân dân bị thực dân Pháp đô hộ, làm cho ngu hết rồi. Còn với thời đại dân trí cao này thì chuyện đó dường như là không thể nữa, mọi thứ đã khác xưa rồi, mọi thứ chẳng bao giờ như xưa nữa.
  Con người thông minh, người dân họ sẽ sớm nhận ra thủ đoạn cải lương bịp bợm của ông Đằng mà thôi. Nhân dân họ biết được cả, không thể lừa bịp nhân dân đâu.

  Trả lờiXóa
 24. Ông Đằng còn khôn ranh hơn cả Xuân tóc đỏ nhiều, có cia mà theo kịp cái sự khôn lõi của ông Đằng chứ, chẳng ai mà ngờ rằng ông Đằng lại làm cái trò này cả. Bao nhiêu năm tôi tin rằng người ta nhìn nhận ra đây là một con người của cách mạng, một người cộng sản trung kiên, nhưng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng hắn lại phản bội một cách phũ phàng như vậy. Đúng là thằng khốn nạn. Hắn đã quay lại chửi bới lý tưởng mà biết bao thế hệ thanh niên theo đuổi chưa được rồi còn quay lại tuyên bố bỏ Đảng, làm như hắn bỏ Đảng thì Đảng sẽ giải tán không bằng ấy. Đúng là điên hết chỗ nói.

  Trả lờiXóa
 25. Nói ông Lê Hiếu Đằng là kẻ cơ hội chính trị cũng đúng mà thôi.Thực tế một người như ông chẳng có tư cách nào để mà tiếp tục được đứng trong hàng ngũ của Đảng nữa.Vậy nên cái hành động viết đơn xin ra khỏi Đảng của ông cũng chỉ là hành động để vớt vát chút danh dự bẩn thiểu của ông thôi.Nhưng chẳng có ai quan tâm điều này đâu.họ chỉ cảm thấy vui mừng vì từ nay Đảng sẽ trong sạch hơn rất nhiều khi không có một người như ông.

  Trả lờiXóa
 26. Thật ngỡ ngàng khi biết nhân vật của chúng ta lại từ bỏ Đảng một cách dễ dàng như vậy, mặc dù tuổi đảng của ông đã nằm ở độ tuổi 40 năm tuổi đảng, cũng đã nếm đủ mùi vị, và cũng có thể được xem rằng là được giác ngộ về đảng, nhưng sự thật lại đi lại điều đó, cũng phải nói là chúng ta thật đau lòng khi một người đảng viên kì cựu như ông Đằng lại có thể từ bỏ đảng một cách dễ dàng như vậy,và khiến mọi người phải suy nghĩ lý do vì sao mà ông lại có những hành động như vậy

  Trả lờiXóa
 27. Tôi thấy việc ông Đằng ra khỏi Đảng chẳng có gì là đáng tiếc cả. Đảng không cần những con người mất đi tinh thần chiến đấu, mất đi ý thức như ông Đằng. Việc rút khỏi Đảng chỉ là một tổn thất lớn của cuộc đời ông Đằng mà thôi, và chính ông ta mới là người phải tiếc. Ông là một người đã có rất nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ tổ quốc, là một người được nhân dân kính trọng và nhớ ơn. Thế nhưng ở vào của tuổi 70 của cuộc đời, ông ta lại có một quyết định VÔ CÙNG THIẾU SÁNG SUỐT. Quả thực là quá đáng tiếc cho một cuộc đời, một con người.

  Trả lờiXóa
 28. Tuyên bố ra khỏi Đảng gì chứ? Chỉ là một tờ giấy không đầu, không cuối, không kính gửi, không kính thưa, ông Đằng đã có thái độ quá coi thường. Đảng là cả một tổ chức hùng mạnh, là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vào Đảng là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện chứ không phải cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Là một người đã có 40 năm tuổi Đảng, 70 năm tuổi đời, ít ra ông Đằng cũng phải hiểu được điều đó. Dù có bất mãn, có muốn rời Đảng đến mức nào đi nữa thì ông cũng phải viết được một tờ giấy xin rời Đảng cho nó ra hồn chứ? Hay chăng đầu óc ông đã quá u mê đến độ không thể viết nổi một tờ giấy cho tử tế?

  Trả lờiXóa
 29. một con người sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam được nhà nước tạo điều kiện cho ăn học tử tế, rồi lại được Đảng và chính phủ tin yêu giao cho trọng trách đứng trong hàng ngũ của Đảng vậy mà bây giờ đầu hai thứ tóc rôi còn quay ra bêu xấu nhà nước và chính phủ. không biết gia đình ông, bạn bè ông nghĩ sao về cái hành động này của ông rồi thì ông sẽ sống như thế nào trước sự lên án của xã hội. ông thật dũng cảm khi còm dám hứng chịu gạch đá vào cái tuổi này. ông có chán Đảng thì ông cũng phải để cho con cháu ông ngẩng cao đầu về ông chứ. 40 năm tuổi đảng kết thúc bằng một tờ giấy nhăn nhúm như tờ giấy rác. ông cũng chỉ đến thế mà thôi

  Trả lờiXóa
 30. Lê Hiếu Đằng- lịch sử bản thân của ông vô cùng tốt, đã từng tham gia rất nhiều vào công cuộc đấu tranh và bảo vệ tổ quốc, cũng đã là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam! ấy thế mà giờ lại hoạt động như một kẻ phản động, phản bội tổ quốc! những bài trả lời phỏng vấn của ông trên đài RFA và RFI đều cho thấy rõ bộ mặt phản động của hắn.Tôi nghĩ chuyện của Lê Hiếu Đằng ta không nên bàn tới làm gì nữa. Ông ta đã quá mù quáng khi đưa ra quyết định này.

  Trả lờiXóa
 31. những cuộc gọi từ một nơi nào đó xa xôi với nội dung đại loại như là: “Ngài đúng là một con người đấu tranh cho tự do, dân chủ chân chính..”, rồi thì “Lịch sử sẽ ghi nhận công lao của ông cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại…”, hay là “Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ cho ông trước những cáo buộc, những lực cản của chính quyền…”. Sau khi nghe những lời đó chắc ông cảm thấy phấn khích, sướng cái lỗ tai lắm.Chính vì những hiểu biết sai lầm chính trị tư tưởng lạc lối nên việc mà ông ấy bị bọn phản động mua chuộc là điều đương nhiên

  Trả lờiXóa
 32. những cuộc gọi từ một nơi nào đó xa xôi với nội dung đại loại như là: “Ngài đúng là một con người đấu tranh cho tự do, dân chủ chân chính..”, rồi thì “Lịch sử sẽ ghi nhận công lao của ông cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại…”, hay là “Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ cho ông trước những cáo buộc, những lực cản của chính quyền…”. Sau khi nghe những lời đó chắc ông cảm thấy phấn khích, sướng cái lỗ tai lắm.Chính vì những hiểu biết sai lầm chính trị tư tưởng lạc lối nên việc mà ông ấy bị bọn phản động mua chuộc là điều đương nhiên

  Trả lờiXóa
 33. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Những lời ông nói thật phiến diện và thiếu căn cứ, tôi nghĩ những người như ông rời khỏi đảng là đúng!

  Trả lờiXóa
 34. Việc ông ra khỏi Đảng là hết sức cần thiết trong quá trình làm trong sạch Đảng, sự đào thải là tất yếu để phát triển. Một bộ phận thể hiện sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tỏ rõ quan điểm trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, có hành vi làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng như ông Lê Hiếu Đằng thì liệu họ có còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Ông Lê Hiếu Đằng không chỉ phủ nhận tất cả những thành tựu vô cùng to lớn của Đảng trong suốt 80 năm qua là đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, mà còn phủ nhận chính lý tưởng và những năm tháng công tác của ông trong đội ngũ tiên phong của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 35. Thưa ông, chúng ta đều biết, Đảng cộng sản Việt Nam suy cho cùng là một tổ chức chính trị. Một tổ chức có tôn chỉ hoạt động, có mục đích, có lý tưởng, có cả một nền pháp chế kiểm soát mọi hoạt động của nó để nó không khỏi chệch khỏi quỹ đạo chung. Chúng ta tự do lựa chọn rồi quyết định bước vào hay bước ra khỏi tổ chức ấy. Việc “bước vào” hay “bước ra” ấy được Nhà nước ta bảo vệ bằng một nền pháp luật nói chung được đánh giá là dân chủ và pháp quyền mà cao nhất là bản Hiến pháp hiện hành với mấy chục quyền công dân. Quyền công dân được thể chế hóa trong Hiến pháp Việt Nam rộng rãi đến mức tiệm cận với mọi quyền con người mà thế giới đã thừa nhận. Trong vô số các quyền ấy có việc ông tự do ngôn luận, tự do chính kiến, lập hội.

  Trả lờiXóa
 36. Là một giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, ông hiểu rõ về quy luật mâu thuẫn, về sự thống nhất của các mặt đối lập. Về lý thuyết, sự tồn tại của một đảng trong một hệ thống chính trị có lẽ không phù hợp với quy luật ấy. Nhưng ông cũng biết Đảng ta đã ra đời trước nhà nước đến 15 năm và vẫn đang kiên cường lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đó thôi. Từ cưộc cách mạng thành lập chính quyền nhân dân, đến chủ trương đòi lại đất cho dân cày, từ cải tạo xã hội chủ nghĩa đến xây dựng đất nước thời kỳ quá độ. Biết bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng và anh dũng của những bậc tiền bối kiên trung như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập…và hàng triệu thanh niên đã ngã xuống cho lá cờ Việt Nam thắm đỏ kiêu hãnh bay trên trường quốc tế như hôm nay.

  Trả lờiXóa
 37. 90 triệu người dân Việt Nam đang được sống dưới mái nhà hòa bình, ổn định và hành phúc, dẫu rằng có chỗ này chỗ khác còn có những con sâu đang đục ruỗng những thân cây ta đang chăm bón làm ông buồn lòng và nhụt chí đấu tranh, phai nhạt lý tưởng. Ta phải làm gì thưa ông, thay vì bắt những con sâu ấy (mà ta có thể đang bắt dù hơi chậm) thì ông chặt đốn luôn cả một rừng cây xanh. Với điều kiện như Việt Nam hiện nay, thành lập một đảng mới như ông nói là không thể. Nó gắn với sự tồn vong của cả một dân tộc.

  Trả lờiXóa
 38. Qua vụ việc trên chúng ta không nên mang thâm niên của mình ra làm thước đo được, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, cho dù quá khứ của ông có oanh liệt đến đâu nhưng hiện tại ông là người chống lại những việc làm mà ông từng tin tưởng, từng là lý tưởng một thời của mình. Mà quan trọng là những việc làm hành động hiện tại của ông cống hiến cho Đảng cho nhà nước như thế nào.việc đóng góp cho đảng cho nhân dân thì có gì là sai

  Trả lờiXóa
 39. bao người dân Việt từ trước đến giờ vẫn sống tốt, hòa bình ổn định dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa, vẫn luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để xây dựng chế độ, để bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống của mình. Vậy những người như Lê Hiếu Đằng đã và đang làm gì, đã và đang phá hoại cuộc sống bình yên và hạnh phúc đó. Có chăng những hành động mà ông cho là đang giúp ích cho đất nước chỉ là phục vụ cho lợi ích cá nhân của ông mà thôi.

  Trả lờiXóa
 40. Những động thái của Lê Hiếu Đằng làm cho những người có liêm sĩ tự hỏi, cớ sao Đằng lại nổi nóng một cách thái quá vậy? Trung thực mà nói trong quá trình đi theo Cộng Sản mấy chục năm để được giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch UB Mặt Trận Tổ Quốc gì đó, rồi đi làm giáo viên dạy ba cái nhăng nhít ở trường Đảng sơ cấp thì Lê Hiếu Đằng cũng chẳng có cơ hội kiếm chác được gì, trong khi đó qua con mắt bị khúc xạ của Đằng thì các Đảng viên khác kiếm chác ghê lắm, nhà cao cửa rộng, xe sang, con cái thành đạt lập công ty này, tập đoàn nọ có địa vị cao sang trong xã hội mà xét cho cùng chúng nó có cống hiến gì đâu, trong khi đó những người như Đằng đã phải nằm gai, nếm mật cuộc sống có lúc phải nhọc nhằn nguy nan đói khổ trong bưng biền hàng mấy năm trời. Tưởng khi giành được hòa bình thống nhất người ta phải phong cho Đằng chức vụ cao sang để vừa ngẩng mặt với đời và cũng có điều kiện kiếm chác chút đỉnh để bù vào những tháng ngày cơ cực trong rừng cao, núi thẳm đầy gian nan nguy hiểm như nhiều lần Đẳng tâm sự.

  Trả lờiXóa
 41. Đằng vỗ ngực cho mình là người cống hiến rất nhiều cho cách mạng, nhưng bây giờ Cách mạng còn “độc ác lưu manh hơn chế độ Ngụy” Và Đảng bây giờ là “đảng bán nước hơn bọn Ngụy” nên Đằng quyết tâm li khai bỏ Đảng để đứng lên lập “ Chiến tuyền oánh nhau với Đảng !”

  Trả lờiXóa
 42. vụ việc của ông Lê Hiếu Đằng thực sự là một vụ việc hết sức đáng tiếc của Đảng và nhà nước ta! bao nhiêu năm phục vụ cho Đảng, phục vụ cho đất nước thế mà giờ ông ấy lại có thể thay đổi tư tưởng một cách kì ạ như vậy! mà bây giờ ông ấy cũng gần đất xa trời rồi, sao lại có thể có cái tư tưởng như thế vào lúc này được nhỉ! gần một cuộc đời cống hiến cho Đảng, chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi thì chắc chắn ông sẽ được mọi người nhớ tới với những công trạng mà mình đã làm được, ấy thế mà chỉ vì mấy đồng tiền bẩn mà giờ ông được mọi người nhớ đến như một tên phản động chính cống!

  Trả lờiXóa
 43. có lẽ đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà trước đó cũng có nhiều trường hợp khác khi mà những đảng viên còn non về tư tưởng, thái độ chính trị không rõ ràng sẽ bị bọn chúng dùng tiền mua chuộc, lợi dụng rồi từ đó, vì cái lợi trước mắt mà quên đi rằng mình đã bao năm cống hiến cho đất nước! đáng buồn nhất là những trường hợp như ông Đằng này! gần đất xa trời rồi, lại còn bao nhiêu năm cống hiến nữa!

  Trả lờiXóa
 44. Đúng là khi không còn ở trong Đảng nữa thì Lê Hiếu Đằng mới bộc lộ cái bản chất đê hèn của mình, quả thật phải vui mừng khi Đảng khi Đảng ta đã loại một kẻ có nguy cơ gây nguy hại cho Đảng. Những gì mà Lê Hiếu Đằng phát ngôn trong thời gian gần đây cho thấy việc chúng ta cần phải thường xuyên giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong Đảng hơn nữa, tránh để xảy ra những tình trạng tương tự như Lê Hiếu Đằng nữa.

  Trả lờiXóa
 45. cho dù quá khứ có như thế nào, công lao có to lớn ra sao thì mỗi một co người đều phải luôn tu trí, trau rồi để trở thành một công dân tốt, một người lương thiện có ích cho xã hội. Và là một đảng viên thì lại càng cần phải gương mẫu hơn nữa trong vấn đề tu dướng, tránh thoái hóa về đạo đức, biến chất về lối sống, tư tưởng bị thay đổi. Lê Hiếu Đằng chính là một kẻ như vậy, khi không thể hoàn thiện được bản thân, đi ngược lại với mục tiêu tôn chỉ của nhân dân thì ông ta sẽ bị loại ra khỏi tổ chức Đảng là không có gì phải bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 46. lê hiếu đằng không xứng để làm đảng viên và việc ông ta ra khỏi đảng là một việc làm đáng mừng, một kẻ như đằng thì làm sao làm cho xã hội khá lên được, là một đảng viên mà ông ta lại đi kể công quá khứ,kể công trạng, những kẻ như đằng rời khỏi đảng là tự biết mình biết người đấy, không thì cũng bị đào thải thì càng nhục hơn

  Trả lờiXóa
 47. đảng ta đã bớt đi một con sâu, một con sâu chuyên vụ lợi nhưng không được thì đạp đổ. một kẻ như đằng nói thực chứ không ra khỏi đảng thì cũng sẽ bị đuổi ra không sớm thì muộn thôi. bấy giờ đã rời đảng còn mạnh mồm nói xấu đảng, thử hỏi một kẻ như hắn còn đáng được tôn trọng không dù trước đó là một đảng viên lâu năm.

  Trả lờiXóa
 48. Đằng vỗ ngực cho mình là người cống hiến rất nhiều cho cách mạng, nhưng bây giờ Cách mạng còn “độc ác lưu manh hơn chế độ Ngụy” Và Đảng bây giờ là “đảng bán nước hơn bọn Ngụy” nên Đằng quyết tâm li khai bỏ Đảng để đứng lên lập “ Chiến tuyền oánh nhau với Đảng !” quả là phát ngôn của những kẻ ngôn cuồng phản quốc...hắn phải tự liệu thực lực của mình mà nhường cơ hội cho thế hệ trẻ đầy năng động này chứ..làm sao có thể trọng dùng một kẻ không có chút tài năng thế này được..thật là nực cười

  Trả lờiXóa
 49. Thực sự với một người trẻ tuổi như tôi không được biết ông trước mong ông cũng thông cảm! Vì với ông, tôi chỉ thuộc dạng con cháu! Và đặc biệt tôi lại ít khi quan tâm đến mấy trang mạng, hay blog vớ vẩn kia…Nhưng thực sự càng tìm hiểu về ông tôi lại càng thấy bất ngờ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, một con người tri thức, có mấy chục năm tuổi Đảng như ông lại trở lên đổ đốn như vậy? Có phải chăng khi một người về già ở cái tuổi “gần đất, xa trời” thì không còn được minh mẫn nữa, thường có những suy nghĩ và hành động mù quáng?

  Trả lờiXóa
 50. Ông làm cho một người trẻ tuổi như tôi cảm thấy thất vọng quá! Nhẽ ra, một con người có quá trình cống hiến cho cách mạng như ông thì khi về già càng phải làm gương cho con cháu chứ? Tại sao ông lại có thể phủ nhận mọi thành quả cách mạng mà chỉ cách đó không lâu ông và các đồng đội của mình đã từng góp công sức và xương máu để giành lại được, tại sao ông lại quay lưng lại với tổ chức đã làm nên tên tuổi cho ông???? Không có Đảng Cộng sản Việt Nam thử hỏi ông có được như ngày hôm nay hay không?

  Trả lờiXóa
 51. Là người thuộc thế hệ hậu sinh so với quá trình cống hiến của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thiển nghĩ rằng. Bản thân ông đã từng được mang danh là tri thức thì hãy góp một điều gì đó, dù nhỏ thôi cho đất nước, cho lớp hậu sinh như chúng tôi thì quý biết bao. Hành động gàn dở, ăn nói hàm hồ không bao giờ phù hợp với đạo đức của một người già. Già như vậy rồi mà cứ để người ta chởi cho suốt ngày thì nhục lắm… Và như vậy làm sao ông được mọi người tôn trọng, nghe theo.

  Trả lờiXóa
 52. Với con người như thế làm gì có tư cách là Đảng viên, làm gì có tư cách tuyên bố rời khỏi Đảng. Như ông ta thì làm gì có tư cách nói tới Đảng mặc dù có thâm niên là Đảng viên. Nhưng nói về Đảng không phải nói thâm niên, không phải nói cống hiến trong quá khứ, mà nói về cống hiến hiện tại, việc làm hiện tại. Mặc dù ông ta có quá khứ cống hiến đấy, có thâm niên trong Đảng đấy, nhưng việc làm hiện tại của ông ta không xứng. Vì thế ông ta nên ra khỏi Đảng sớm hơn là điều đúng đắn. Nên vậy ông không có tư cách nói tuyên bố gì ở đây cả.

  Trả lờiXóa
 53. Lên google tìm kiếm với tiêu đề Lê Hiếu Đằng thì than ơi, một loạt các trang web nói về người đàn ông này như một kẻ tha hóa vô độ về tư tưởng đạo đức. Người ta hay nói kính lão đắc thọ nhưng mà ở cái tuổi này, Đằng lại khiến người ta khinh ghét hơn là kính trọng, phát ngôn mơ hồ, phản động , kích động dân chúng một các phi lí , không hề có một sự đáng kính của một người lẽ ra phải là một lão thành cách mạng. Đau lòng thay một người cả đời đi theo một lí tưởng cao đẹp, nhưng môt phút xa đọa đã phá hoại mọi thứ tốt đẹp mà cả cuộc đời gây dựng.

  Trả lờiXóa
 54. Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn.
  Với những đóng góp to lớn như vậy, tôi không thể nghĩ rằng, đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Lê Hữu Đằng lại trở thành kẻ phản bội,một loạt các trang web nói về người đàn ông này như một kẻ tha hóa vô độ về tư tưởng đạo đức

  Trả lờiXóa
 55. Lê Hiếu Đằng cũng chính là một con rận mà thôi, Ông ta cũng chẳng khác nào Xuân Diễn, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải,.. đâu, toàn là những tên cơ hội ngu si mà thôi. Chúng nghư bọn đế quốc mơn trớn, hứa sẽ cho chúng lãnh đạo đất nước khi chúng lật độ được Đảng cộng sản.Những lời nói hoang đường đó thì làm sao mà có thế chúng ta tin và nghe theo đc cơ chứ

  Trả lờiXóa
 56. Nhân tiện thông qua bức thư của bác Lê Hiều Đằng thì tôi cũng xin gửi đến bác Đằng hót boy như sau vài lời. Tôi nghĩ là bác nên thôi cái trò mèo bốc cứt trát lên mặt hay là cái trò tụt quần giữa chợ đi, nếu không thiên hạ người ta cười cho đó, chẳng hay ho gì cái trò đấy đâu bác Đằng ạ, ai lại đi làm cái trò này lúc đang về già rồi.Cả đời trẻ ông phấn đấu ra sao,Đảng có phụ ông hay đối xử tệ bạc với ông cái gì không mà ông lại đi làm cái trò mèo đó? Đúng là ngu chẳng ai bằng cả, tự nhận là thông thái nhưng quay lại tự đập vào mặt mình.

  Trả lờiXóa
 57. Già rồi lại giở thói xấu ra quả thật không sai. Phải chăng ông đã sống quá nhiều trên đời này để rồi bị biến đổi bản chất. Con người như ông lẽ ra Đảng phải khai trừ ra từ lâu rồi mới phải chứ nhỉ. Ai lại có kiểu vào Đảng rồi nói xấu Đảng như lão này, đúng là ăn cháo đá bát mà. Già rồi nên muốn nghỉ ngơi phải không ông Lê Hiếu Đằng? Một kẻ lẩm cẩm, gàn dở mà cứ thích lên mặt dạy đời

  Trả lờiXóa
 58. Cái ông này bị hâm hay sao mà lại tin theo mấy cái bọn phản quốc để bôi xấu thanh danh của Đảng Cộng Sản. Sao ông không nhận ra điều này từ lúc trẻ đi, sao vẫn mù quáng đi theo Đảng Cộng Sản làm gì. Hay giờ già rồi muốn đổi gió mới, ăn nói hàm hồ như thế thật làm trò cười cho thiên hạ mà. Già rồi phải để con cháu nó kính trọng chứ, hành động như thế thật đáng khinh

  Trả lờiXóa
 59. Ờ thì cứ ra khỏi Đảng đi, Đảng Cộng Sản Việt Nam không thèm giữ những kẻ xấu xa như mấy người. Mấy chục năm tuổi Đảng mà suy nghĩ như những bọn tận cùng của xã hội vậy sao. Hay là ánh sáng soi đường của Đảng không đủ để soi rọi những khoảng tâm hồn tối tăm của mầy người. Thế nên hãy đi theo những thứ xấu xa đi, ông cũng không nói được lâu nữa đâu

  Trả lờiXóa
 60. Ông từng là người mà có những cái không phải ai cũng có thể được như vậy.Chẳng hiểu ông bị tiêm nhiễm ở đâu cái suy nghĩ đó, cứ tưởng rằng đã từng đi theo đảng thì ông phải biết và nhìn nhận những thành tựu mà đất nước đạt được là do đâu.Vậy mà cuối cùng ông lại làm như thế.Thật đáng buồn đấy ông Lê Hiếu Đằng à

  Trả lờiXóa
 61. Cả đời phấn đấu hy sinh cho Đảng như thế vậy mà cuối đời lại đổ đốn ra. Có phải ông Lê Hiếu Đằng đã mắc một căn bệnh nào đó vô phương cứu chữa rồi chăng? Sao lại có thể đi tung tin hùa theo đám chấy rận phản quốc. Một người mấy chục năm cống hiến cho Đảng và nhà nước đến lúc gần đất xa trời lại khiến cho người ta thất vọng, còn gì đáng buồn hơn đây

  Trả lờiXóa
 62. Kể từ khi được thành lập thì Đảng cộng Sản Việt Nam đã phát huy vai trò to lớn của mình trong cả sự nghiệp giữ nước và trong ngày nay là xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và những tên xâu mọt, những Đảng viên thoái hóa như Lê Hiếu Đằng cũng cần phải được loại bỏ mới phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 63. Những gì Lê Hiếu Đằng làm lúc cuối đời không xứng với công lao ông làm được khi trẻ, có khi ông đã già và thiếu minh mẫn để quyết định cuộc đời về sau của mình.

  Trả lờiXóa
 64. Không hiểu bọn rận chủ có thấy tiếc cho ông Đằng khi vừa xin ra khỏi Đảng chưa được bao lâu đã chết không. Tôi không ưa ông Đằng lắm nên không thấy tiếc, sống già đời rồi, cống hiến hết tuổi trẻ cho Đảng rồi đến khi về già cũng được Đảng quan tâm mà không biết điều còn làm loạn. Đúng là phần tử suy thoái.

  Trả lờiXóa
 65. Ông Đằng làm gì cho hết mùi đây? Có lẽ tuổi cao sức yếu, đầu óc không tỉnh táo nên làm thế, mọi người thông cảm. Ai rồi cũng có lúc già, hám lợi hám danh thì mùi tanh vấy bẩn thôi.

  Trả lờiXóa