TIN TỨC

“Diễn đàn Xã hội dân sự” - âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch và bọn cơ hội


Lê Phê Bình

“Diễn đàn Xã hội dân sự” là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ. 

Thời gian vừa qua, nhóm mượn danh “nhân sỹ trí thức” lợi dụng vấn đề “dân chủ” đã cho ra một bản “Tuyên bố” thực thi quyền dân sự và chính trị, trong đó kêu gọi, khởi xướng một “diễn đàn” trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta “từ toàn trị sang dân chủ” một cách “ôn hòa” mang tên “Diễn đàn Xã hội dân sự”.

Yêu sách của “Diễn đàn Xã hội dân sự” là “yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền”, “Diễn đàn Xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp”… 

“Diễn đàn Xã hội dân sự” là một âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ, bởi những lý do cơ bản sau: 

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã triệt để lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”.

“Xã hội dân sự” là một vấn đề mới ở Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều trí thức, công chức và nhân dân. Có thể hiểu, “xã hội dân sự” là tổng thể các quan hệ và các tổ chức, các mạng lưới tổ chức xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về kinh phí, trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, phối hợp với nhà nước để kiểm soát và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện và phát huy vai trò của xã hội dân chủ, nhằm duy trì, bảo đảm sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của nhà nước và của xã hội, hiện thực hoá quyền lợi của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Về bản chất “xã hội dân sự” có nhiều đặc điểm mang tính tích cực (hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý; vì mục tiêu rất tích cực) cần được nghiên cứu, làm rõ và vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, hiện nay kẻ địch và số phần tử cơ hội luôn tìm mọi cách triệt để lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”, hình thành các “diễn đàn, “tổ chức” tự xưng với “danh nghĩa” là “xã hội dân sự”, triệt để lợi dụng đặc tính dễ hình thành nhưng khó kiểm soát của “xã hội dân sự”, lợi dụng tính năng phản biện xã hội (đối với các chủ trương chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước) của “xã hội dân sự”… để là nơi chúng chuyên nói những điều xằng bậy, tuyên truyền các luận điệu phản động, chống đối, vu khống Đảng, Nhà nước, lừa dối người dân… hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo thuận lợi cho các thế lực chống đối có điều kiện gia tăng hoạt động, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. 

Cái gọi là “Diễn đàn Xã hội dân sự” đang được rêu rao trên các trang mạng Internet không chính thống, trên Facebook hiện nay chẳng qua là sự lợi dụng danh nghĩa “xã hội dân sự” để phục vụ mưu đồ đen tối, nguy hiểm của những người khởi xướng. Một diễn đàn mang danh “xã hội dân sự” mà thành phần tham gia chỉ là các tổ chức và nhóm có tư tưởng chống chế độ (tự coi là các nhóm “đấu tranh dân chủ”) như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258…, chứ không phải là các tổ chức, nhóm hình thành tự phát từ những người có chung lợi ích nhu cầu, sở thích, giới tính, chính kiến, nghề nghiệp… như cách nhìn nhận phổ quát hiện nay. Về bản chất, “diễn đàn” này là nơi bày tỏ chính kiến của các nhóm, tổ chức phản đối bản dự thảo Hiến pháp, tập hợp lực lượng, quy tụ ý kiến phá hoại thể chế chính trị hiện nay, phá hoại việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, ngăn cản việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp đã trải qua quá trình vận động/lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cơ quan… từ đầu năm 2013 đến nay. 

Thủ đoạn này cũng không khác mấy việc núp dưới danh nghĩa đòi trả tự do, công lý cho “nhà đấu tranh dân chủ” Lê Quốc Quân để che giấu, “lờ đi” việc ông này đang bị khởi tố, xét xử về tội danh hình sự “Trốn thuế” theo Điều 161 Bộ luật Hình sự. Cũng không khác mấy với việc nhóm Tuyên bố 258 tự nhận là Mạng lưới Blogger Việt Nam đi vận động quốc tế can thiệp “đấu tranh nhân quyền” cho hơn 100 người ký tên, đòi hủy bỏ Điều 258, không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc. 

Thứ hai, Bên cạnh lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”, các thế lực thù địch, cơ hội triệt để lợi dụng Internet, đặc biệt là các mạng xã hội hiện nay, với tính năng truyền dẫn nhanh, lây lan rộng khắp và rất khó kiểm soát… để làm phương tiện truyền bá các tư tưởng chống đối, luận điệu phản động, vu cáo, nói xấu chế độ, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, tập hợp lực lượng chống Đảng và Nhà nước... Do đó, hoạt động này càng trở nên cực kỳ nguy hiểm. 

Các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng Facebook để hoạt động chống phá

Thứ ba, các đối tượng chống đối lợi dụng triệt để các vấn đề tiêu cực, hạn chế, khó khăn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta để phóng đại, đánh đồng, vu cáo, hạ thấp, phủ nhận thành quả, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công sức, cố gắng của nhân dân ta. 

Thừa lúc tình hình kinh tế đất nước khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và một số tình hình tiêu cực, yếu kém trong nước (đặc biệt là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống), trên “Diễn đàn Xã hội dân sự”, “các nhà dân chủ” ra sức lợi dụng để vu cáo, đánh đồng, xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Họ cho rằng, Đảng đã thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, phản bội lại nhân dân… Đây là luận điệu tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm. Bởi lẽ, họ đã dùng thủ đoạn “vơ đũa cả nắm”, chỉ căn cứ vào một số hiện tượng tiêu cực để quy chụp về bản chất của Đảng. 

Phải thấy rằng, trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, đa số cán bộ, đảng viên của Đảng đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động, học tập, rèn luyện, có trách nhiệm với nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới; góp phần xứng đáng vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không hề che giấu khuyết điểm: đó là, đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất, vi phạm khuyết điểm… mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu rõ. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật, đáng giá đúng sự thật, nghiêm túc, kiên quyết tìm mọi cách để sửa chữa, khắc phục, Nghị quyết của Đảng đã đưa ra bốn nhóm giải pháp cần phải thực hiện để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Qua hơn một năm nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, các cơ quan báo chí, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm... đã mang lại hiệu quả tích cực, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố, nâng cao, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho tình hình kinh tế - xã hội của đất nước luôn ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện… 

Qua phân tích nêu trên, chúng ta đã thấy rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động rất nguy hiểm và xảo quyệt của các thế lực thù địch, bọn cơ hội khi dựng lên cái gọi là “Diễn đàn Xã hội dân sự”; phản bác lại luận điệu sai trái, phản động, phản khoa học của chúng. Tác giả rất mong muốn mọi người nhận thức đầy đủ và có thái độ kiên quyết đấu tranh lại với âm mưu, hoạt động gây tác hại, tiêu cực đối với xã hội, sự ổn định đời sống của nhân dân. 

27 nhận xét:

 1. Thì xã hội Việt Nam bây giờ chẳng phải là xã hội dân sự thì là gì nữa, có khi lũ rận đang bị điên nên mới nghĩ ra chiêu trò như thế này thôi. Hay là biết đâu lũ này định chơi trò rằng diễn đàn xã hội dân sự thì sẽ chẳng có quân đội hay lực lượng vũ trang nào nữa cả, có lẽ các nhà dân chủ trong và ngoài nước đang định chơi trò lố đây mà. Trên thế giới này chỉ trừ các nước đang nằm trong tình trạng chiến tranh mà thôi thì sẽ phải thiết quân luật, đặt đất nước dưới chế độ thời chiến, như thế thì không có chế độ theo kiểu xã hội dân sự là đúng. Nhưng Việt Nam chẳng có chiến tranh, đang hòa bình ổn định, vậy mà chúng lại đua nhau nói lung tung như vậy thì rõ là bọn ngu xuẩn.

  Trả lờiXóa
 2. Đây là một chiêu trò mới của các thế lực thù địch của nước ta , bọn phản động và những kẻ cơ hội. Chúng muốn thông qua diễn đàn này để tuyên truyền đến đông đảo mọi người dân nước ta những tư tưởng và những luận điệu xuyên tạc về đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta. Mọi người cần tìm hiểu và được những thông tin về đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta để mọi người có cái nhìn đúng đắn , không bị các thế lực thù địch , bọn phản động và những kẻ cơ hội lợi dụng sự không hiểu biết của mọi người để kích động mọi người chống lại đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có lẽ sau sự kiện Việt Nam được bầu vào hội đồng nhân quyền thế giới thì có lẽ những kẻ mơ hồ về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng nhận ra được một sự thật là đang bị chính những kẻ nhân danh nhà dân chủ rồi trí thức trong nước kích động toàn là sai sự thật. Mong rằng không ai để bị bọn chúng lừa nữa.

   Xóa
 3. Làm gì có nơi nào mà người dân được đảng và nhà nước quan tâm đến như ở đất nước ta. Sao bọn rận chủ suốt ngày kêu gào nghe mà thảm thiết hay những tên rận chủ chúng mày không được các thế lực thù địch cung cấp cho tiền và các thứ cần khác lên chúng mày ngồi kêu gào nhiều vậy. Những hành động của chúng mày không làm lung lay được lòng tin của nhân dân nước Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đâu.

  Trả lờiXóa
 4. Thực ra diễn đàn dân sự hay là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một chiêu bài của các thế lực chống lại Việt Nam mà thôi, đây là một thủ đoạn rất thâm độc của bọn ngoại bang. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là những thủ đoạn này có sự tiếp tay của những kẻ phản Quốc thì nó mới có thể phát triển được. Trong đó có đầy kẻ đi theo các quan thầy để húp tí cơm thừa canh cặn, thế nhưng luôn rêu rao rằng chúng là các nhà dân chủ, có mà phá hoại đất nước thì có, dân chủ cái gì chứ. Chẳng thể có cái nhà dân chủ gì mà như vậy cả. Việc học đòi xã hội dân sự chỉ là trò mèo của các quan thầy mà thôi. Xã hội dân sự thì rõ ràng ở Việt Nam đã được phát triển từ lâu và nhân dân đang thụ hưởng thành quả đấy còn gì. Cái mà bọn dân chủ cuội đang muốn thực hiện ở đây là lật đổ chế độ để chúng ăn trên ngồi trốc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Theo tôi nghĩ thì tác giả nên phân tích cả những yếu tố tiêu cực nhiều mặt nữa khi cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự bị lợi dụng để chống lại đất nước. Nhiều thứ có vẻ tốt bên ngoài nhưng khi đưa vào áp dụng thì nó lại không phù hợp và gây nên sự bất ổn cho một đất nước, đó là điều hoàn toàn có thể. Có những mô hình, những nhân tố khi thử nghiệm và đưa vào áp dụng ở một số nước khác thì có thể rất tốt, đem lại sự phát triển cho Quốc gia đó. Nhưng khi đưa vào Việt Nam thì chưa hẳn đã tốt, có thể đem lại sự cản trở phát triển xã hôi. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên việc phát triển cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự phải có sự kiểm soát, thậm chí ngăn chặn để tránh những tiêu cực của nó.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta không được xem thường cái gọi là "diễn đàn dân sự" này. Phải công nhận là nó có những mặt tích cực nhất định là nơi để mọi người có thể tham gia trao đổi một cách rộng rãi, nhưng chúng ta cần phải chú ý rằng đây cũng là một mục tiêu hấp dẫn mà các thế lực thù địch tiến hành tấn công, chúng sẽ lợi dụng diễn đàn này để tuyên truyền, bêu xấu Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Khi nó đã phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ thật sự rất khó kiểm soát và nguy hiểm, nó đánh thẳng vào hệ tư tưởng của người dân ta. Do vậy chúng ta cần phải ngăn chặn các diễn đàn như thế này để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước!

  Trả lờiXóa
 7. Quả thực đây là một âm mưu thủ đoạn mới mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá cách mạng ta. Rõ ràng đây là một vấn đề không bình thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Diễn đàn xã hội dân sự ban đầu có thể chúng sẽ hoạt động như những diễn đàn bình thường nhưng khi nó đủ lớn, đủ mạnh thì nó sẽ trở nên biến tướng, sẽ trở thành một công cụ để phá hoại đất nước ta. VÌ vậy chúng ta nên tẩy chay những diễn đàn như thế này, xóa bỏ nó ngay khi nó chưa phát triển! Có như vậy chúng ta mới đảm bảo được sự phát triển bền vững của đất nước!

  Trả lờiXóa
 8. bản chất của cái gọi là “Diễn đàn Xã hội dân sự” thực sự chỉ là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ. Chúng nhân danh là các chí sĩ yêu nước để lập nên các trang mạng xã hội như blog để làm phương tiện truyền bá các tư tưởng chống đối, luận điệu phản động, vu cáo, nói xấu chế độ, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, tập hợp lực lượng chống Đảng và Nhà nước... Do đó, hoạt động này càng trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu dân chúng mụ mị mà tin theo những kẻ nham hiểm đó xã gây rối loạn đất nước ta

  Trả lờiXóa
 9. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay và sự bùng phát của công nghệ thông tin thì mạng xã hội cũng như phương tiên truyền thông đại chúng ngày càng phổ biến được sử dụng một cách rộng rãi hơn và tác hại của chúng thì không thật là không nhỏ nếu như mục đích sử dụng tối tăm, sự chia sẽ thông tin và lan tỏa thông tin trên mạng xã hội là vô cùng nhanh và sự lan tỏa là vô cùng lớn. Những luận điệu sai trái sẽ được lưu truyền rộng rãi khó kiểm soát và các thế lực thù địch thì triệt để lợi dụng điều này cho thấy tính chất nguy hiểm của chúng tới đâu

  Trả lờiXóa
 10. chúng thì lúc nào mà chả thế chuyên đi tìm đủ mọi cách để có thể đạt được mục đích của chúng làm đủ trò. Nhưng điều gì cũng có hai mặt lợi dụng điều đó chia sẻ thông tin tới đông đảo mọi người thì cũng hoàn toàn có thể biết được rằng là những thông tin chính thống những thông tin phản ánh đúng sự thật cũng tới tay người dân một cách nhanh và tốc độ và chỉ cần một lần người ta biết là thông tin của những kẻ đó là dối trá thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Nhưng qua đó cũng thấy được thủ đoạn của chúng thâm độc như thế nào

  Trả lờiXóa
 11. thời gian gần đây chúng ra đều biết được sức mạnh của cộng đồng mạng như thế nào chỉ vài lượt like vài lượt chia sẻ của mỗi người sẽ làm cho thông tin được lan rộng một cách chóng mặt với tốc độ mà chúng ta không thể ngờ tới và bọn rận chủ lợi dụng triệt để điều này tuy nhiên chúng luôn lấy lớp vỏ bọc là những điều tưởng như tuyệt vời nhưng bên trong thì thối nát vô cùng

  Trả lờiXóa
 12. Mạng xã hội có thể nói là một vấn đề hết sức phức tạp hiện nay, mạng xã hội lây lan một cách nhanh chóng, và khi đã mắc phải thì nó còn nghiện hơn cả ma túy, khó mà dứt ra được. Nó sẽ không có gì phải nói nếu như mạng xã hội chỉ là nơi để giải trí, giao lưu kết bạn mà hiện nay, nhiều thế lực thù địch đang sử dụng mạng xã hội như là một nơi để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nhà nước ta một cách hiệu quả. Đây mới là một vấn đề thực sự đáng quan tâm

  Trả lờiXóa
 13. Bọn rận chủ này càng ngày càng manh động. Hoạt động của chúng không chỉ diễn ra ngoài thực tế mà còn lên thế giới ảo chúng cũng tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá. Hiện nay, chúng còn tấn công lên cả mạng xã hội nữa. Các mạng xã hội như facebook đang là một công cụ hữu hiệu của chúng nhằm xuyên tạc, tuyên truyền chống phá nhà nước, bởi lượng truy cập vào đây là rất lớn. Đây thực sự là một vấn đề đáng báo động, cần phải có những biện pháp ngăn chặn lại ngay

  Trả lờiXóa
 14. “Diễn đàn Xã hội dân sự” là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ. trước tình hình nước ta đang có những sự phát triển hết sức vượt bậc và đáng ghi nhận, thì các thế lực cũng đang đẩy mạnh các âm mưu chống phá, xuyên tạc nhà nước ta, vì vậy,các biện pháp chống lại, ngăn chặn lại điều đó là một điều hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 15. Thời gian vừa qua, nhóm mượn danh “nhân sỹ trí thức” lợi dụng vấn đề “dân chủ” đã cho ra một bản “Tuyên bố” thực thi quyền dân sự và chính trị, trong đó kêu gọi, khởi xướng một “diễn đàn” trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta “từ toàn trị sang dân chủ” một cách “ôn hòa” mang tên “Diễn đàn Xã hội dân sự”.thủ đoạn của chúng là tuyên truyền các âm mưu chống phá, xuyên tạc nhà nước ta một cách trắng trợn, hạ thấp uy tín của chính quyền ta. Nhưng có lẽ những chiêu trò đó của bọn chúng đã quá cũ, đã quá nhàm chán với chúng ta rồi.

  Trả lờiXóa
 16. Cái gọi là diễn đàn dân sự đó thực chất là cái tổ chức không hợp pháp và không được công nhận mà nó chỉ là 1 tổ chức ảo được nhìn nhận. Nó dường như là nơi để các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá nhà nước ta. Và nguy hiểm hơn thế nữa là đằng sau chính là bàn tay của Mỹ và Phương Đông, thực tế trên thế giới từ các nước như Ai Cập, cho thấy, cái kiểu để diễn đàn dân sự đó phát triển thì đất nước loạn như chơi

  Trả lờiXóa
 17. Hiện nay nước ta có rất nhiều các thế lực thù địch trong và ngoài nước.Chính vì thế việc đưa ra diễn đàn để mọi người cùng bàn luận và tìm cách giải quyết là việc rất nên làm.Vì hiện nay thế nước thù địch trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để đục khoét Đảng và Nhà nước ta.Và nguy hiểm càng lớn hơn khi đứng đằng sau nó là những nước lớn muốn phá hoại nhà nước ta để đạt được mục đích của bọn chúng.Chính vì thế chúng ta cần phải đề phòng trước.

  Trả lờiXóa
 18. Diễn đàn "xã hội dân sự " là âm mưu thủ đoạn, hoạt động xảo quyệt của bọn phản động và các thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước ta. Mọi người nên tìn hiểu đầy đủ những thông tin cần thiết khi tham gia các trang như thế này, nhận thức đầy đủ và có thái độ kiên quyết đấu tranh lại với âm mưu, hoạt động gây tác hại, tiêu cực đối với xã hội, sự ổn định đời sống của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 19. Âm mưu thâm độc của chúng là biến nước ta 1 lần nữa thành nô lệ, thành 1 đất nước sơ khai nhất của chủ nghĩa tư bản, tức là có thể nước ta sẽ tụt hậu hàng trăm năm so với các nước phương Tây, Việt Nam sẽ không bao giờ khuất phục, dân tộc Việt nam là dân tộc anh dũng kiên cường, sẽ không lệ thuộc vào ai hết,

  Trả lờiXóa
 20. Mình không ngĩ là xã hội dân sự có tồn tại, bởi trong xã hội dân sự không có chính quyền, và nếu không có thì chắc chắn mọi người ai cũng muốn làm điều mình thích, như vậy sẽ xâm phạm lợi ích của nhau và sẽ xảy ra xung đột, 1 xã hội như thế sẽ thành 1 xã hội loạn lạc.

  Trả lờiXóa
 21. Thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để vấn đề này để chống phá đất nước ta, điều quan trọng đó là cái cớ để chúng phá hoại không còn con đường nào khác hơn. Chúng tìm cách thay thế sự quản lý nhà nước, chúng cho rằng mọi điều con người làm không nằm trong khuôn khổ của pháp luật, những cái mà chúng muốn là một “Diễn đàn Xã hội dân sự” để chống phá, đó là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ.

  Trả lờiXóa
 22. Thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình một cách triệt để, đó là âm mưu của chúng sau khi kết thúc chiến tranh vũ trang, một điều cần nói đến là chúng lợi dụng mọi vấn đề để chống phá đất nước VIỆT NAM. Đặc biệt là các vấn đề như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...trong thời gian gần đây, chúng còn có cái gọi là "diễn đàn xã hội dân sự" cái mà chúng muốn là pháp luật không thể quản chế , không có hiệu lực , chỉ chúng mới được làm tất cả, hình thành các tổ chức cá nhân theo ý chí của chúng, đó không nằm ngoài mục đích lợi dụng để chống phá triệt để của chúng, cần phải cẩn thận với những việc làm trên của thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 23. Thế lực thù địch không trừ một thủ đoạn nào để chống phá đất nước, chúng lợi dụng mọi kẽ hở của đất nước, không lợi dụng điều này thì chúng lấy cớ khác. Sự ghen ghét và đố kỵ của các thế lực là rất lớn, chính vì vậy chúng đã có những hành động phá hoại dân tộc ta bằng các chiêu trò như "xã hội dân sự" đó là một điều mà chúng đang tận dụng triệt để, chúng ta phải cẩn thận với âm mưu đó của chúng.

  Trả lờiXóa
 24. Việt Nam là một đất nước giàu truyền thống tốt đẹp, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay từ khi dựng nước chúng ta đã phải gồng mình chống lại các thế lực thù địch xâm lăng. Ngày nay khi cuộc sống hòa bình được Đảng ta xây dựng nên đang trên đà phát triển thì các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá. chúng xây dựng nên cái "diễn đàn xã hội dân sự" để làm công cụ gây nên tội ác chiến tranh, chúng muốn cả dân tộc Việt Nam cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh, của bạo loạn bất ổn. Mọi người khi nhìn thấy "diễn đàn xã hội dân sự" nên tránh xa ra, bởi chúng là hiện thân của bọn quỷ dữ khát máu người.

  Trả lờiXóa
 25. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong cuộc sống hòa bình như ở Việt Nam. Không như trên một số trang blog, facebook vẫn tuyên truyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, hủy bỏ điều 258 Bộ luật hình sự. Đây thực chất chỉ là thủ đoạn lừa bịp của bọn phản động trong nước, cũng như sống lưu vong ở nước ngoài. Bọn chúng luôn lợi dụng những khiếm khuyết của hệ thống chính quyền chống phá đất nước chúng ta. Thật đáng lên án.

  Trả lờiXóa
 26. "Diễn đàn dân sự" là một kênh để bọn rận chủ xuyên tạc, bịa đặt những đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta. Đó là nơi bọn chúng nói xấu chế độ, bôi nhọ nhiều lãnh đạo nhà nước, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, tập hợp lực lượng chống Đảng, chính phủ. Tuy con số lượng người "like" chỉ rất ít, nhưng nó có thể nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn mới này của bọn phản động.

  Trả lờiXóa