TIN TỨC

Hội nghị TW 7, “cái tát” đanh thép vào mặt những kẻ nói cànNếu hội nghị Trung ương VI khẳng định tinh thần dân chủ và đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì hội nghị Trung ương VII kiện toàn tổ chức và tăng cường sức mạnh chính trị của Đảng, đập tan mọi sự tuyên truyền nhố nhăng, mọi đồn đoán vớ vẩn của những kẻ nói càn, những “con điếm chính trị” luôn già mồm kêu gào dân chủ.

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, khoa học, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã long trọng bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tối đa trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các bản đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã đạt được sự động thuận cao, thể hiện qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Cụ thể là:

Thứ nhất, về đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị: Qua trao đổi, thảo luận đã nhấn mạnh, củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Công việc này chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Tổ chức bộ máy vẫn cồng kềnh, chồng chéo; biên chế vẫn phình to, nặng nề; chất lượng cán bộ, công chức chậm được nâng cao; hoạt động của toàn hệ thống có những khâu chưa thông suốt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có những điểm còn chưa sáng tỏ. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng trong lĩnh vực này chưa thực sự kiên quyết, nhất quán; một số chủ trương, chính sách chưa phù hợp chậm được phát hiện, điều chỉnh, sửa đổi. Chưa tiến hành đồng bộ giữa đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy với bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách.

Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý và chất lượng đảm bảo (có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới). Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Kiện toàn tổ chức bộ máy phải đi đôi với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thiện thể chế chính trị phải gắn liền với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Đối với những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ ràng, hội đủ các điều kiện cần thiết thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề còn chưa rõ, còn có ý kiến khác nhau thì cần chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tổng kết để làm rõ, có bước đi thích hợp, không nóng vội, duy ý chí, chủ quan...

Hai là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Bởi vì chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân thì Đảng mới có sức mạnh. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những hiện tượng như phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng vấn nạn quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức rất lớn đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện được yêu cầu trên, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, truyền thông, định hướng dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại, nhất là qua mạng Internet. Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là về đời sống, công ăn việc làm, giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng tiêu cực, phiền hà; ách tắc và tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội… Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Kiện toàn, nâng cao năng lực dân vận của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ thường xuyên có quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với dân. Đổi mới mạnh tác phong công tác, thật sự gần dân, trọng dân, học dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng này, nhân dân ta đã một lần nữa thể hiện cao độ lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng chăm lo xây dựng Nhà nước ta, đất nước ta, dân tộc ta vững mạnh, trường tồn. Tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân tán thành với nội dung của dự thảo và cho rằng: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, quan điểm và định hướng lớn đã được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định bản chất, mô hình tổng thể của thể chế chính trị và tổ chức bộ máy của Nhà nước ta đã được thể hiện trong Cương lĩnh và Hiến pháp hiện hành. Nội dung của Dự thảo đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng. Đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo định hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ. Trung ương giao Đảng đoàn Quốc hội cùng với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa Cương lĩnh chính trị năm 2011 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5, các kết luận của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị lần này, khẩn trương chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Bốn là, về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là 3 lĩnh vực cực kỳ quan trọng, có nội dung phong phú, nhiều mặt và quan hệ mật thiết với nhau. Thời gian qua, các lĩnh vực này ở nước ta đã bước đầu được quan tâm, có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn nhiều lúng túng, bị động; thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra còn lớn. Tài nguyên chưa được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững, một số loại bị khai thác quá mức nên bị suy thoái, cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến, có xu hướng gia tăng, ở một số nơi rất nghiêm trọng; đa dạng sinh học suy giảm, gây nguy cơ mất cân bằng sinh thái trên diện rộng. Dự báo thời gian tới, tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức có thể còn gay gắt, nặng nề hơn.

Để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển những lĩnh vực quan trọng, phức tạp này, trước hết cần nâng cao nhận thức trong toàn đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị, coi chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phải dựa trên những nguyên tắc của phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng; vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài; vừa toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi phù hợp.

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21, đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, chủ động nghiên cứu, dự báo và có các phương án ứng phó; không cường điệu, thái quá, nhưng cũng không được xem thường, chủ quan. Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước, cần được đánh giá một cách khoa học, chính xác, trên cơ sở đó có kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái chế. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Thực hiện phương châm lấy phòng tránh, ngăn ngừa là chính, đi đôi với kiểm soát, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Nhiệm vụ chung đặt ra là: Phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực và từng bước nhân rộng trên cả nước. Thực hiện phân vùng chức năng sinh thái làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và địa phương theo hướng phù hợp với đặc tính sinh thái từng vùng, hài hòa với thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thiết lập, ứng dụng các mô hình dự báo tổng thể tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường và kinh tế - xã hội; thí điểm phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nghiên cứu nhân rộng ra cả nước. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất theo chuẩn quốc tế; có cơ chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực này.

Trong số các giải pháp đã đề ra, cần hết sức chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và áp dụng chế tài xử lý vi phạm đủ mạnh để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác, chủ động đề phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của toàn hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân; hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức môi trường trong xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực này. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ này, cần sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các chiến lược đã được ban hành trên 3 lĩnh vực này, tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân đang đặc biệt quan tâm như: Triều cường, nước biển dâng gây úng lụt, nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển, nhất là khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; nạn phá rừng, khai thác hủy hoại một số loại khoáng sản; phát triển thủy điện tràn lan, gây hậu quả xấu đến xã hội và môi trường; bỏ hoang hóa đất đai sau khi được giao quyền sử dụng cho các dự án đầu tư...

Năm là, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Hội nghị thống nhất cho rằng, trong hơn một năm qua, toàn hệ thống chính trị đã nghiêm túc quán triệt và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết; nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cho rằng, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết là rất cần thiết, đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những tiêu cực, suy thoái trong Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đây chúng ta cũng có thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, trong chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nói riêng.

Trung ương yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, tập trung xây dựng và thực hiện thật tốt, có kết quả cụ thể các chương trình, kế hoạch sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc gắn với kiểm điểm công tác hằng năm. Việc thực hiện các nhóm giải pháp khác phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ theo đúng Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những điều đảng viên không được làm; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trung ương cũng đã xem xét các Báo cáo công tác kiểm tra của Đảng năm 2012; công tác tài chính Đảng năm 2012; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến nay. Đồng thời yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công để trình Trung ương xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp. Ngoài những quan điểm, định hướng chính sách, biện pháp đã được xác định tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết một cách cơ bản, sâu sắc, toàn diện các mặt để có một hệ thống các chính sách, biện pháp cải cách cơ bản chế độ tiền lương. Chú trọng một số giải pháp có tính đột phá, nhất là đột phá trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế và tạo nguồn lực tài chính bảo đảm cho tính khả thi của Đề án.

Về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Trên cơ sở Tờ trình và các báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương đã cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đây là một dịp tổng rà soát lại đội ngũ cán bộ, cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về nguồn cán bộ và là cơ sở quan trọng để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương để hoàn thiện, ban hành quy hoạch; đồng thời bám sát những quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đề án đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XI thông qua và Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, từng bước đưa công tác cán bộ ở Trung ương đi vào nền nếp, chủ động hơn, chính xác hơn.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 2 đồng chí bổ sung vào Bộ Chính trị và 1 đồng chí bổ sung vào Ban Bí thư khóa XI. 

Như vậy, Hội nghị TW 7 đã thành công rực rỡ. Đây là lời khẳng định đanh thép về tinh thần đoàn kết nội bộ Đảng, sức mạnh của Đảng đến từ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Những nghị quyết về đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị, đề cao công tác dân vận, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp, ứng phó với biến đổi khí hậu,…là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng bầu thêm 2 ủy viên Bộ Chính trị đủ đức, đủ tài, có uy tín trong nước và trên thế giới. Điểm đặc biệt là thông qua hội nghị này, đã để lại cho các nhà “rân chủ” những pha “hớ” đau.

Mọi đồn đoán về nhân sự của các trang Quan làm báo, Dân làm báo, Ba Sàm,…đều sai bét. Công tác bảo mật thông tin, chúng ta đã làm rất tốt, khiến những kẻ chuyên sống bằng nghề săn tin “bẩn” không còn cơ hội.

Mọi sự tuyên truyền về mâu thuẫn, mất đoàn kết trong Đàng, các phe nhóm trong Đảng, về sự không ủng hộ của quần chúng,…vốn là những lời bịa đặt, vu khống trắng trợn, nay đã trở nên “hớ” nặng.

Sau hội nghị này, Đảng đã thể hiện sức mạnh của mình, với sự hậu thuẫn của quần chúng, đã đưa những kẻ quá khích sa lưới pháp luật . Trương Duy Nhất là ví dụ điển hình.

Tốt nhất là sau vụ này, các bác rận im mõm nhé!

Smith Peter

12 nhận xét:

 1. Hội nghị Trung ương VII thật sự đang rất cấp bách trong tình hình hiện nay. Hộ nghị đã nêu nên những vấn đề để kiện toàn tổ chức và tăng cường sức mạnh chính trị của Đảng, đập tan mọi sự tuyên truyền nhố nhăng, mọi đồn đoán vớ vẩn của những kẻ nói càn, những “con điếm chính trị” luôn già mồm kêu gào dân chủ.

  Trả lờiXóa
 2. Hôi nghị Trung ương 7 đã đưa ra đươc những vấn đề hết sức quan trọng đảm bảo được vai trò lãnh đạo của đảng đồng thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của đảng đạp tan mọi luận điệu xuyên tạc của nhũng thế lực thù địch. Theo tôi thấy thì nội dung quan trọng nhất của hộ ngị là củng cố bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương nhất là cấp cơ sở đây đúng là vấn đề cáp thiết

  Trả lờiXóa
 3. Hội nghị Trung ương 7 đã đưa ra được những nội dung quan trọng những vấn đề cần tập trung và cách giải quyết các vấn đề đó. Để có thể giải quyết được các vấn đề đó đòi hỏi sự phối hợp của toàn xã hội, nhất là trong vấn đề củng cố hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương có như vậy thì mới đảm bảo được sư thành công của nghị quyết trung ương 7

  Trả lờiXóa
 4. Hội nghị trung ương 7 khóa 11 đã kết thúc với những vấn đề quan trọng được nêu ra và những biện pháp khắc phục những khuyết điểm đó. Theo tôi thấy nội dung củng cố bộ máy chính trị và tiếp tực thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 là những nội dung quan trọng nhất có như vậy mới đảm bảo sự lãnh đạo của đảng nâng cao sức chiến đấu của Đảng

  Trả lờiXóa
 5. Hôi nghị trung ương 7 đã khép lại nhưng nội dung của hội nghị vẫn còn nóng hổi, những nội dung được nêu ra và cần phải triển khai có hiệu quả có tác động rất lớn đối với đất nước ta trong tình hình mới do vậy chúng ta cần pải làm tốt những vấn đề được nêu ra trong hội nghi trung ương 7 có như vậy đất nước ta mới ngày một phát triển được

  Trả lờiXóa
 6. Hội nghị Trung ương VII đã thành công rực rỡ. Hội nghị đã khép lại với nhiều nội dung được thông qua. Hội nghị đã xác định được những nội dung chưa hoàn thành được trong thời gian vừa qua. Đề ra những phương án giải quyết những nội dung đó. Tiếp đó là đề ra những nội dung, mục tiêu trước mắt và quan trọng đối với Đảng. Như vậy hội nghị đã thắng lợi, là một đoàn giáng mạnh đối với các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 7. Đám rận vào đây mà chém gió này. Cứ phải tát cho chúng nó lệch mỏ ra thì chúng nó mới câm nín đi được. Lần đại hội Trung Ương thắng lợi vang đội này sẽ mở ra cho cả dân tộc những quyết sách đúng đắn và làm cho các thế lực thù địch phải nín tiếng không thể sủa bậy nữa

  Trả lờiXóa
 8. Lần hội nghị Trung Ương lần này đã có nhiều bước chuyển biến lớn. Những kết quả mà hội nghị đạt được chính là sự chuyển mình cho công cuộc cách mạng tiếp theo của đất nước. quá đó cũng thể hiện cho đám rận thấy thế nào sự thật để chúng không con sủa bậy nữa

  Trả lờiXóa
 9. Ý nghĩa của hôi nghị trung ương 7 khóa 11 rất quang trọng, trong lúc đắt nước đang phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng thì hội nghj trung ương 7 chính là môt liều thuốc tăng lực cho đất nước ta và nó cũng củng có vai trò và sức mạnh lãnh đạo của đảng đối với đât nước ta đồng thời đó là lời cảnh tỉnh đối với những con người có tư tưởng và hành động sai trái

  Trả lờiXóa
 10. Hôi nghị trung ương 7 đã kết thức với những nội dựng cần triển khai hết sức quan trọng. Những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới được hội nghị trung 7 đề cập tới rất đúng với thực tế chúng ta đã bắt đúng căn bệnh của xã hội đã kêt đúng thuốc và điều quan trọng là chúng ta sử dụng thuốc đó như thế nào có đúng có điều độ có đủ liều hay koong

  Trả lờiXóa
 11. Với những nội dung của hội nghị trun gương 7 khóa 11 các vấn đề mang hết sức tính thời sự nhằm tăng cường tính chiến đấu của đảng nâng cao sức mạnh của đảng tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cách mạng việt nam những điều đó đã đâp tan mọi luận điệu xuyên tạc của các đối tượng các thế lực thù địch trong và ngoài nước

  Trả lờiXóa
 12. nội dung của hội nghị trung ương 7 là "hội nghị Trung ương VII kiện toàn tổ chức và tăng cường sức mạnh chính trị của Đảng, đập tan mọi sự tuyên truyền nhố nhăng, mọi đồn đoán vớ vẩn của những kẻ nói càn, những “con điếm chính trị” luôn già mồm kêu gào dân chủ." Vấn đề được nhấn mạnh trong hội nghị đó là củng có hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương có như vậy thì mới nâng cao sức chiến đâu của đảng của cả hệ thống chính trị

  Trả lờiXóa