TIN TỨC

Lại bàn về điều 4 Hiến pháp       Lại bàn về dân chủ và sửa đổi Hiến pháp trong dự thảo sửa đổi hiến pháp của Nhà nước ta. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc xóa bỏ điều 4, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đa nguyên đa đảng chính trị…Nhân dân bàn luận sôi nổi, ở mọi nơi, mọi lúc, cả đến quán chè vỉa hè, bác xe ôm, bà bán nước cũng bàn luận rôm rả. Thế mới biết sức hấp dẫn của chính trị đối với mọi người. Thiết nghĩ, đó là sự quan tâm, là nhu cầu chính đảng của mỗi người dân đối với những công việc chung nhằm xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Nhưng bên cạnh những ý kiến đóng góp chân thực, tích cực, có nhiều ý kiến dường như lợi dụng, đội lốt, nhân danh cái cao cả để che đậy những mục đích xấu xa. Tại sao nói là xấu xa? Có xấu hay không khi mà những công dân yêu nước thực sự đang tìm mọi cách để góp ý, sửa đổi theo hướng tích cực thì những phần tử ấy lại nhảy vào, tung hô những điều phi thực tế. Như vậy chẳng thấy ý thức xây dựng ở đâu mà chỉ thấy tinh thần phá rối. Điều 4 Hiến pháp khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.” Điều này có gì sai. Nếu các “cao kiến” đòi bỏ điều 4, đòi bỏ sự lãnh đạo của Đảng thì hãy xem lại chiều dài lịch sử đất nước, xem lại Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân trải qua hai cuộc chiến tranh cứu nước ra sao. Quy định như trong điều 4 là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chẳng phải điều đó đã được khẳng định trong quá trình xây dựng và bảo về tổ quốc hay sao. Hiện nay Đảng đang lãnh đạo để xây dựng đời sống nhân dân được ấm no hơn. Vì thế hãy khoan nói đến dân chủ phương Tây xa vời vì trong thực tế hiện nay, điều đó sẽ chỉ là dân chủ giả hiệu mà thôi. Các ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp cho rằng xóa bỏ điều 4 sẽ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, sẽ dân chủ và khơi dậy sự sáng tạo toàn dân. Chung quy lại tất cả đều nhằm vào mục tiêu quan trọng nhất là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đẩy nước ta vào tình trạng hỗn loạn về chính trị. Đây chính là mục đích của các thế lực thù địch mà chúng ta cần hết sức cảnh giác. Đặt giả thiết Việt Nam theo đa đảng thì sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng lên đầu nhân dân. Nhân dân sẽ bị lợi dụng cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội, mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta đã phải vượt qua con đường dài đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh; biết bao máu của đồng bào, đồng chí ngã xuống đã bị tiêu tan! Vì thế cần khẳng định tính đúng đắn của điều 4 Hiến pháp và có bổ sung như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, duy trì chế độ một Đảng. 

meocon