TIN TỨC

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Công lý và Sự thật

Tín ngưỡng, tôn giáo đã hình thành, tồn tại từ rất lâu trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Mỗi một hình thức tín ngưỡng, tôn giáo có những nét đặc thù riêng nhưng tựu chung lại cùng hòa quyện và tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của người Việt. Ngày nay, đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, tạo điều kiện; thể chế hóa các quyền hợp pháp về tôn giáo của nhân dân trong các văn bản luật.Cùng với cả nước, đồng bào trong các tôn giáo cũng góp công rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cùng đất nước gặt hái được rất nhiều thành tựu vẻ vang trước sự khâm phục của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến, suy nghĩ cho rằng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam đang hết sức phức tạp; quyền tự do tôn giáo của người dân bị Chính phủ khống chế, đàn áp v.v. vì “Chủ nghĩa Cộng sản Vô thần” không thể cùng tồn tại với các tôn giáo. Những suy nghĩ hay những nhận định đó đã phần nào gây ra ảnh hưởng xấu tới tâm lý của một bộ phận quần chúng nhân dân, những người mà không hiểu rõ vấn đề này. Xét thấy những suy nghĩ trên là hết sức thiển cận. Chủ nghĩa xã hội là một thể chế chính trị văn minh và tiến bộ đã được lịch sử cùng nhân dân ViệtNam lựa chọn; chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cơ sở tư tưởng; nên tảng cơ sở ấy kết hợp với các chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay là hòan toàn phù hợp. Trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới các tôn giáo, đồng bào giáo dân vì: Bản thân mỗi tôn giáo đều có “giáo lý” hay “phần đạo” tuy khác nhau nhưng đều có mục đích chung là khuyên răn con người ta hướng thiện; đây là điều hết sức đáng quý trong mỗi tôn giáo. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn các tôn giáo trên đất nước Việt Nam cùng nhau phát triển, hòa quyện với các giá trị đạo đửc truyền thống tốt đẹp cảu dân tộc để nêu cao những đạo đức tốt trong mỗi người dân Việt Nam. Ngoài ra, sinh hoạt tôn giáo cũng là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; đây là chỗ dựa tinh thần, là cơ sở niềm tin của họ nên cần phải luôn được đảm bảo.

Những chuyện đàn áp tôn giáo hay không có tự do tôn giáo chỉ là suy nghĩ phiếm diện của một số người; những người không ở Việt Nam, không hiểu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Họ nên suy nghĩ lại và cân nhắc với những phát biểu của mình.

Không có nhận xét nào