TIN TỨC

VIỆT NAM VÀ TỰ DOHunter
“ Tự do” _Hai chữ đó có lẽ không còn có gì xa lạ với chúng ta nữa. Ở Việt Nam và các nước trên thế giới đã và đang đấu tranh cho dân tộc mình được hưởng tự do một cách toàn diện, trong thời kỳ chiến tranh thì mọi sự hy sinh xương máu của các tầng lớp nhân dân cũng chỉ vì một mục đích đó là tìm lại nền tự do cho dân tộc, giải phóng đất nước khỏi sự xâm phạm của các thế lực thù địch, thế lực xâm lăng. Còn trong thời kỳ hòa bình hiện nay thì ở nước ta vẫn đang đấu tranh cho các hoạt động tự do phát triển hơn nữa, như tự do nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí… Vấn đề tự do không phải bây giờ mới được nhắc tới mà từ thời kỳ trước đây đã được nói đến rất nhiều mà C.Mác và Lê-nin là những người có công lớn trong việt phát triển những nhận thức mới về tự do và khẳng định giá trị đúng đắn của tự do. Tuy nhiên phạm trù tự do vấn được hiểu theo nhiều cách khác nhau và các phần tử có âm mưu phá hoại đất nước ta thì luôn mượn cớ “tự do” để thực hiện quền “dân chủ”, “tự do” của mình.
Có thể nhận thức một cách khái quát  về phạm trù tự do như sau, tự do chính là nhu cầu và khả năng của con người trong những hoạt động phù hợp với lợi ích và mục tiêu của mình, sự tự do gắn liền với việc không cần sự can thiệp hay cản trở từ bên ngoài. Ở các nước phương Tây thì người ta thiên về nhấn mạnh các giác trị tự do, còn ở phương Đông thì thiên về các giá trị tự do của tập thể như nhóm, chủng tộc, nhân dân. Nhưng đó mới chỉ là nhận thức sơ lược và đơn giản về tự do, trên thế giới tự do được hiểu theo nhiều cách khác nhau, có thể hiểu theo tự do cá nhân về thể xác và tinh thần, và có thể hiểu theo nghĩa tự do của cả một đất nước, một dân tộc không bị nước khác và các phần tử xâm lược, phá hoại và cản trở quyền tự do. Nhưng hiểu theo cách nào cũng sẽ không đầy đủ được, trong bài này tôi chỉ xin nói về một khía cạnh của tự do là quyền tự do của cá nhân ở Việt Nam.
Hình ảnh minh họa

Tự do là thế nhưng nó luôn được hiểu theo các cách không thống nhất, luôn có sự mâu thuẫn với nhau. Với một vấn đề, một luận điểm thì ở nước này được coi là tự do còn ở nước khác thì lại không hiểu như vậy mà hiểu theo nghĩa hoàn toàn trái ngược lại. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy bởi lẽ tự do hay không tự do là do vấn đề của nhận thức, xã hội là một phức hợp của con người, của những cá nhân với những đặc tính không hòa lẫn, phong phú và phức tạp, gia nhập vào những quan hệ nhất định ấy nên nhận thức về tự do khó có thể đạt được những nhận thức hoàn hảo và thống nhất. Ở Việt Nam chúng ta nhấn vấn đề tự do được hết sức quan tâm, Bác Hồ đã từng nói rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do” và nhận thức theo hướng đây nước ta luôn phấn đấu và thực hiện đầy đủ quyền tự do của con người, của dân tộc phù hợp với quy định của quốc tế. Việt Nam cũng như các nước tiến bộ trên thế giới luôn đấu tranh cho nền tự do dân chủ, bởi vì thời kỳ hội nhập và mở cửa phát triển hiện nay của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới luôn kèm theo những mặt trái, những hệ lụy nhất định nên các vấn đề tự do đang dần bị lợi dụng. Để đấu tranh lại với các thế lực thù địch luội dụng vấn đề tự do để xuyên tạc nói xấu chế độ, nói xấu nước ta làm cho thế giới nhìn nhận một cách sai lầm về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta cần ra sức tuyên truyền, nhận thức một cách đúng đắn về bản chất của tự do và nhận thức một cách đầy đủ về các giá trị tự do đã và đang tồn tại ở nước ta góp phần tích cực đưa nước ta phát triển.
Ở Việt Nam luôn phấn đấu cho các quyền tự do được thực hiện một cách đầy đủ. Trước hết xin nói qua về quyền tự do tôn giáo mà bọn phản động suốt ngày kêu là không có tự do. Ở Việt Nam tất cả mọi người đều có quyền tự do và bình đẳng về tôn giáo, tự do theo hay không theo bất kỳ hình thức tôn giáo nào mà không bị chính quyền áp đặt hay cấm cả. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam không có bất kỳ ai bị bắt, giam giữ hoặc kiểm soát, truy bức vì lý do tôn giáo, bất cứ ai theo tôn giáo đều được tự do sinh hoạt, thờ cúng, tiến hành các nghi lễ tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Vấn đề này không phải chỉ để nói không mà còn có căn cứ pháp lý  cụ thể. Tại  Điều 70 của Hiến pháp năm 1992 (Hiến pháp hiện hành) nêu rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua cũng đã khẳng định: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”. Vấn đề tự do tôn giáo đã quá rõ ràng rồi, vấn đề ở đây là việc nước ta thực hiện việc tuyên truyền thế nào cho hiệu quả để thế giới không hiểu sai về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Tiếp theo tôi xin nói qua về quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Trong thời gian trước đây cũng như trong hiện tại cơ quan an ninh nước ta luôn đau đầu vì việc cân nhắc xét xử các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia theo tội danh quy định tại Điều 88 (bộ luật hình sự) về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vì những yêu cầu chính trị, ngoại giao đặt ra. Khi xét xử các đối tượng theo tội danh này thì các phần tử phản động luôn tìm cách cho rằng nước ta đã vi phạm nhân quyền, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế về quyền tự do của con người. chúng luôn vin vào cái cớ đó để nhằm lôi kéo cộng đồng thế giới lên tiếng bảo vệ những ngươi dám đấu tranh vì quyền “nhân quyền” và “tự do dân chủ” trên thế giới nên cơ quan an ninh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý các đối tượng phạm tội. Ở Việt Nam quyền tự do ngôn luận luôn được đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước được tự do đưa tin theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như các hiệp ước, các ký kết tham gia nhân quyền thế giới của Việt Nam. Người dân cũng luôn được tự do đưa ra các ý kiến cá nhân của mình góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng tiến bộ hơn. Quyền tự do ngôn luận của VIệt Nam được đảm bảo thực hiện bằng quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được nghiêm minh thực hiện trong thực tiễn. Nhà nước Việt Nam một mặt tạo mọi điều kiện thuận lơi nhất cho hoạt động tự do ngôn luận được thực hiện nhưng một mặt cũng luôn đảm bảo rằng không để các đối tượng cơ hội lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thực hiện những âm mưu tuyên truyền phá hoại sự phát triển của đất nước ta, sự tự do ngôn luận luôn được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây đã giải thích một cách cụ thể về tự do và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Đây là những vẫn đề mà các thế lực phản động hay lợi dụng để tuyền phá hoại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Ngoài các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do ngôn luận đã nêu trên thì ở Việt Nam còn tồn tại nhiều quyền tự do khác nữa như tự do đi lại, cư trú, các quyền về tự do thân thể, quyền bất khả xâm phạm về danh dự , nhân phẩm, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm… và nhiều quyền tự do khác. Tự do ở Việt Nam luôn được đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ và tuân theo các quy định của pháp luật quốc tế. Còn những bài viết, những thông tin nói, xuyên tạc tuyên truyền này nọ về quyền tự ở Việt Nam ở nước ta thì ta cũng không thể áp đặt, thay đổi họ nhìn nhận theo hướng tiến bộ được, vì nhận thức cũng như trình độ hiểu biết mỗi người, mỗi chế độ khác nhau. Đôi khi sự thật rõ ràng trước mắt mà ai cũng nhìn nhận thấy rõ nhưng những phần tử đi ngược lại với lợi ích dân tộc, do chúng có những lợi ích nhất định về vật chất, chủ nghĩa cá nhân cũng như những kẻ luôn cho mình là đúng thì chúng luôn tìm cách nói ngược lại với thực tiễn, và hướng cho những người có hiểu biết hạn chế đi theo hướng và cách hiểu của chúng để lôi kéo thực hiện âm mưu phá hoại của mình. Với những phần tử như vậy ta không nên để chúng hoạt động một cách dễ dàng, chúng ta cần tích cực đấu tranh loại bỏ những phần tử phản động ra khỏi đất nước, đồng thời tìm cách tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về các chính sách, đường lối tự do báo chí, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo… đến toàn thể nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế thông qua kênh báo chí, phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để góp phần hạn chế, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn những phần tử tuyên truyền phá hoại nước ta. Để hình ảnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế là một nước tự do, độc lập, hòa bình và phát triền đúng như những gì đã và đang tồn tại.