TIN TỨC

“TDB”,”TCH”

Văn Nam

Diễn biến hòa bình của các thể lực thù địch, như đã biết, DBHB có thể hiểu là hoạt động có tính phi quân sự hoặc êm dịu của chủ Nghĩa Đế Quốc nhắm vào các nước XHCN. Hướng tới mục tiêu là làm thay đổi chính trị của nước XHCN hoặc các nước có chế độ xã hội đối lập với lợi ích của Mỹ và các nước tư bản phương tây.

Để phá hoại hệ thống chính trị do Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cuộc tấn công thay vì trực tiếp tấn công vào lĩnh vực chính trị và quân sự, thì bây giờ chúng nhắm tới trên mội lĩnh vực: văn hóa, chính trị, ngoại giao, quân sự..

Tự diễn biến là quá trình thay đổi bên trong mỗi con người về mặt bản chất thì tự diễn biến là sự biến đổi về chất. Tự diễn biến có 2 hướng là tích cực và tiêu cực, tuy nhiên thì ở góc độ chính trị hay pháp lý thì “tự diễn biến” sẽ chuyển hướng theo chiều tiêu cực tư tưởng và chính trị của con người. nếu coi chủ nghĩa Mác Lên Nin và con đường Xã Hội Chủ Nghĩa là màu “đỏ thắm”, thì sự tự diễn biến theo chiều tiêu cực sẽ chuyển hóa chúng thành mày khác. “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cách nói khác của “diễn biến hòa bình”, khi nói “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chúng ta đã nhận ra các yếu tố bên trong, nội tại của “diễn biến hòa bình”. “tự diễn biến” có chủ thể là các cán bộ, Đảng viên bất kể ở vị trí nào, song vị trí trong nội bộ hệ thống chính trị hoặc các tổ chức doanh nghiệp nhà nước càng cao thì hậu quả tự diễn biến càng lớn. “tự chuyển hóa” có chủ thể là các cán bộ, đảng viên nhưng cán bộ đảng viên đó có vai trò chủ chốt, “tự diễn biến” gắn liền với sự thay đổi tiêu cực của tổ chức chính trị các cấp. “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” là hai vấn đề mang tính song hành có quan hệ chặt chẽ với nhau, “tự diễn biến” là quá trình thẩm thấu từng ngày. Còn tự chuyển hóa là đích đến cuối cùng của quá trình “tự diễn biến”.

Nguyên nhân :

1. Một số cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất sâu sắc sẽ ngấm ngầm móc nối liên hệ với nước ngoài để tiếp tay các thế lực thù địch phá hoại an ninh chính trị nội bộ ta. Đây là hình thức nối dài cánh tay của các thế lực thù địch thực hiện một cách công khai quyết liệt và có tính mục đích chính trị rõ ràng. Đối với nội bộ ta sự câu kết này sẽ dẫn đến sự thay đổi hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng bất lợi cho XHCN. Hệ quả là thời điểm nào đó CNXH sẽ hạ cánh nhẹ nhàng xuống thảm cỏ tư bản chủ nghĩa, giống như sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu

2. Các phần tử biến chất về chính trị sẽ liên hệ với các đối tượng phản động chống chính quyền cơ hội chính trị để thành lập ra các phe phái chính trị đối lập, dần dần loại bỏ các Đảng viên trung kiên hoặc cao hơn là đứng ra thành lập đảng chính trị mới, công khai đấu tranh với Đảng Cộng Sản Việt Nam để giành quyền lực lãnh đạo đất nước

3. Các phần tử biến chất về chính trị trong nội bộ sẽ liên hệ, tập hợp lực lượng các phẩn tử tích cực trong tổ chức các hoạt động nổi côm về an ninh chính trị gẩn đây, như khiếu kiện nông dân, công nhân đình công, gây rối trật tự với khẩu hiệu đòi lại đất của tôn giáo, gây bạo loạn trong các dân tộc thiêu số. các thể lực thù địch luôn muốn lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet để kích động lôi kéo người dân xuống đường biểu tình mà đối tượng chúng muốn nhắm đến là thể hệ trẻ nhưng người chủ nhân tương lai của đất nước, hay theo khẩu hiệu “cách mạng màu”, “mùa xuẩn Ả Rập”. Nếu lực lượng này đứng ra biểu tình, nó sẽ là làn sóng lớn mạng sắc màu thay đổi chính trị. Mà nhất là trong thời kỳ hiện nay lợi dụng sự tham những thoái hóa của chính quyền, lãng phí của một bộ phân không nhỏ các cán bộ đảng viên.


Cuộc đấu tranh chống DBHB và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giữ vai trò quan trọng nó là nhiệm vụ tất yếu khách quan của bất kì chế độ nào.