TIN TỨC

NHẬN THỨC VỀ “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Văn Nam

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam:
Ngày 3 tháng 2 năm 1994, Mĩ tuyên bố bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Mĩ tuyên bố bình thường hoá quan hệ Việt – Mĩ. Ngay đêm 11 tháng 7 năm 1995 Tổng thống Mĩ – Bil Clintơn (B. Clin-tơn) tuyên bố: “Việc bình thường hoá quan hệ của chúng ta với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho đến khi chúng ta có được những câu trả lời mà chúng ta có thể có”.
Chúng ta bắt đầu thảo luận các vấn đề nhân quyền với Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng”.
“Tôi tin tưởng rằng việc bình thường hoá và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mĩ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây”
Như vậy, âm mưu xuyên suốt của Mĩ đối với Việt Nam là, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam càng nhanh càng tốt. Vì sao Mĩ và các thế lực thù địch lại luôn theo đuổi âm mưu đó. Các chiến lược gia phương Tây phân tích và cho rằng:

- Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc và đang kiên quyết nhất trong việc chống phá chủ nghĩa đế quốc.
- Nếu xoá bỏ được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sẽ có thêm nhiều thuận lợi để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở các nước còn lại và uy hiếp độc lập dân tộc của các nước khác. Xóa bỏ Việt Nam đồng nghĩa chúng cũng sẽ uy hiếp và xâm chiếm các nước láng giềng như lào, Campuchia.
- Có xoá bỏ được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Mĩ mới xoá được “Hội chứng Việt Nam” trên đất Mĩ.
Cùng với các lí do để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các chiến lược gia của Mĩ cũng thấy được các trở ngại khi thực hiện âm mưu trên:
- Việt Nam có một Đảng Cộng Sản giàu truyền thống, có đội ngũ kế cận vững vàng.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nắm rất chắc ngọn cờ dân tộc.
- Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không những không sụp đỗ như Đông Âu và Liên Xô mà còn tiến lên; lòng tin của nhân dân Việt Nam vào Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội ngày càng được củng cố.

Tình hình thực tế hiện nay chúng thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào ?
a) Mục tiêu:
    Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội, luôn coi Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Mục tiêu là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chúng. Mục tiêu đó không hề thay đổi.
b) Phương châm chỉ đạo:
    Mềm, ngầm, sâu. Diễn biến hòa bình là chính kết hợp răn đe quân sự có lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ không cải tạo, lực lượng phản động trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tết, phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế là trọng tâm.
c) Thủ đoạn hoạt động chủ yếu
Từ diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ để tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:
- Chống phá về chính trị tư tưởng:
Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Bằng cách ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp hòng vô hiệu hoá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, như việc chúng đòi xoá Điều 4 trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, đoàn thể và của toàn xã hội), làm mất hiệu lực của nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguyên tắc tổ chức cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Phá hoại con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ. làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, nội gián, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.
- Hoạt động phá hoại kinh tế
Hoạt động phá hoại kinh tế, với ý đồ làm cho Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, luôn ở trạng thái đói nghèo, buộc phải suy sụp hoặc phải khuất phục, chuyển hoá chế độ chính trị, kinh tế trong nước phụ thuộc vào nước ngoài, từ đó chi phối kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, luật pháp. Thông qua kinh tế dồi dào mà chúng lôi kéo móc nối cán bộ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, các tổ chức, công ty liên quan đến nguồn vốn nhà nước, để từ đó chúng phá hoại kinh tế nước ta một cách nghiêm trọng.
Mục tiêu chính phá hoại kinh tế là, lấy việc chống phá từ bên trong kết hợp với điều kiện bên ngoài để tạo ra áp lực đối với nền kinh tế nước ta, thông qua kinh tế để buộc ta chấp nhận các điều kiện chính trị. Chúng tác động qua những tổ chức kinh tế nước ngoài, tổ chứ phi chính phủ có nguồn vốn nước ngoài.
Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. Chúng cho việc làm đó là để xoá tận gốc kiểu quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ở Việt Nam.
- Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta
Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.
+ Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.
Chúng tận dụng tối đa mọi cơ hội để kích động làm bùng nổ các cuộc đòi ‘dân chủ’, tôn trọng “quyền” của các dân tộc, nhằm gây rối loạn tình hình an ninh xã hội.
Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
+ Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội.
Tích cực hoạt động, nhằm phối hợp lực lượng phản động trong nước với lực lượng tôn giáo chống Cộng quốc tế, đẩy mạnh hoạt động phá hoại để tạo ra thực lực trở thành lực lượng đối trọng với Nhà nước ta. Như việc lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.
Phương hướng hoạt động chủ yếu của chúng là đấu tranh ôn hoà đòi tự do tôn giáo, dẫn đến đấu tranh đòi tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đến đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cuối cùng kết hợp với sự chỉ đạo, giúp đỡ, viện trợ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên ngoài sẽ giành thắng lợi qua bầu cử. Cùng với đó thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo kích động các dân tộc liên kết lại tạo thành khu tự trị, đất nước độc lập tuyên bố chống lại Đảng Cộng Sản.
- Xâm nhập về văn hoá
Hoạt động tập trung nhất của chúng là, tiến công vào nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Bằng cách, làm phai mờ những giá trị văn hoá truyền thống cách mạng của chúng ta, kết hợp với việc gieo rắc Văn hoá phản động, suy đồi nhằm chuyển đổi văn hoá Việt Nam thành “thuộc địa văn hoá” của chủ nghĩa đế quốc. Như việc thông qua nhiều “kênh”, nhiều thủ đoạn, chúng ra sức tuyên truyền, cổ vũ cho văn hoá, lối sống phương Tây – thực dụng, trụy lạc, tôn thờ đồng tiền là trên hết, sống ích kỷ, phi đạo đức. Tất cả việc làm đó còn nhằm tạo ra và bổ sung cho đội quân xung kích diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của chúng. Xâm nhập nền văn háo chủ yếu tấn công vào giới trẻ, làm suy đồi đạo đức, lối sống trụy lac làm chúng không nhận ra được những truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục
- Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang
Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rêu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.
Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…
Trong tình hình hiện nay, chúng đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lí để tuyên truyền, xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân. Đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng. Đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm phủ định vai trò của quốc phòng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an. Cuối cùng còn quân đội Việt Nam nhưng do chủ nghĩa đế quốc sai khiến.
- Kích động, phối hợp hành động của lực Iượng phản động trong nước và phản động ngoài nước
Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong.
Chúng sử dụng các lực lượng trong nước để làm cầu nối giữa các tổ chức phản động trong nước và tổ chức phản động ngoài nước, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực lượng. Chúng sử dụng các thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi trong hoạt động để giành những mục tiêu cụ thể. Trong đó khoét sâu vào các vấn đề kinh tế, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, phục hồi tư tưởng chống Cộng, gây chiến tranh tâm lí làm hoang mang dao động ở một số người, tạo nên tình hình xã hội luôn căng thẳng, nhằm gây bạo loạn lật đỗ từ nhỏ đến lớn: Như việc hoạt động của bọn phản động người Việt sống ở nước ngoài thời kì chúng gọi là “hậu bình thường hoá” quan hệ Việt – Mĩ, với hai trọng điểm chiến lược chống ta: “Giữ vững chiến tuyến chống Cộng tại hải ngoại – tấn công mãnh liệt vào Việt cộng tại quốc nội”, bằng những chính sách rất nham hiểm, xảo trá như: Chính sách “ngoại vận”, nhằm mở các đợt hoạt động tuyên truyền sâu, rộng lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ, đàn áp tôn giáo. Thực hiện chính sách đó, chúng đi vào từng đối tượng để “vận động” và có những mục tiêu cụ thể. Đối với tín đồ, đòi tự do tôn giáo, hành đạo, huỷ bỏ “hệ thống tôn giáo quốc doanh”. Đối với dân, đòi dân chủ, dân sinh. Đối với văn nghệ sĩ, trí thức, đòi tự do ngôn luận, hội họp. Chúng đem cách sử dụng mọi phương tiện truyền thông nhằm “đánh vào trái tim khối óc ộng sản, huy động tận tâm thức sâu thẳm của đồng bào trong nước”, hoặc chính sách “tổ chức, liên kết trong ngoài” để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…
Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

55 nhận xét:

 1. diễn biến hòa bình nguy hiểm lắm mọi người ói, chúng không mang súng ống ra trước mạt chúng ta, không công khai chống phá ,xâm lược mà chúng dùng chính trị, dùng dư luận, dùng chính chúng ta để lật dộ chúng ta, chúng chỉ vieecj kích động, tung hô, tuyên truyền những quan điểm sai lệch cho người dân hoang mang, không tin vào Đảng, thế là nhân dân biểu tình, chống nhà nước và chúng là kẻ được hưởng lợi, bản chất của chúng ngắn gọn là thế bà con ơi

  Trả lờiXóa
 2. điều nguy hiểm nhất là người dân bây giờ ai ai cũng có thế sự dụng Internet, mà trên mạng thì có rất nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều thông tin người dân đọc vào không biết hư thực thế nào, dần dần người dân bị cuốn theo những thông tin sai lệch mà bọn phản động tung ra và thế là mọi người sẽ có định kiến hoài nghi với chính quyền và kết quả là.....

  Trả lờiXóa
 3. Vâng, "diễn biến hòa bình" là thủ đoạn thâm độc của các nước đế quốc sử dụng để chống phá, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước kia. Bài học vì sao Liên Xô và Đông Âu sụp vẫn còn đó, sự nguy hiểm của diễn biến hòa bình thể hiện bằng các cuộc đấu tranh bất bạo động như biểu tình chính trị, cách mạng màu,... Không cần dùng đến súng đạn hay xâm lược thì các thế lực thù địch cũng khiến quốc gia mà chúng dùng "diễn biến hòa bình" tự sụp đổ. Trong giai đoạn hiện nay, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển, trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt khác nhau, nhưng đó cũng là thời cơ để các thế lực bên ngoài tiêm nhiễm các tư tưởng chính trị đối lập, chủ nghĩa tư bản vào Việt Nam, do vậy mỗi chúng ta hãy nâng cao nhân thức chính trị của mình để không bị ảnh hưởng bởi âm mưu "diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch bên ngoài muốn lợi dụng để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta cần phổ biến rộng rãi hơn tới tất cả các tầng lớp nhân dân đặc biệt là giới trẻ để không ai bị diễn biến hòa bình làm cho sai lệch về tư tưởng và nhận thức. Đó là điều mà các thế lực thù địch luôn mong muốn đạt được!

  Trả lờiXóa
 5. Cần phải hiểu đúng và nhận thức được tầm nguy hiểm của diên biến hòa bình trên đất nước ta từ đó mới đề ra được giải pháp cụ thể để chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch luôn muốn nói xấu Đảng và nhà nước ta được. Như vậy mới có thể giữ vững được nền an ninh quốc phòng trên đất nước được

  Trả lờiXóa
 6. Các thế lực thù địch luôn tìm cách để thực hiện "diễn biến hòa bình" ở nước ta bằng cách xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước để làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong lòng nhân dân. Với những thành tựu Đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đã làm được trong những năm qua, chẳng có lý do nào chúng ta không thể tin vào con đường chúng ta đã định sẵn đi lên CNXH. Chỉ khi nào nhân dân và nhà nước đồng lòng thì những âm mưu đen tối của thế lực thù địch mới bị loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 7. Con đường để gây "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đã được nêu rõ trong bài viết trên. Hầu hết hiện tại chúng sử dụng tay chân là các thành phần phản động trong nước để ra sức chống phá nhà nước và Đảng ta để gây ra bất ổn chính trị từ đó lan sang các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa...Nhận thức rõ về những chiêu bài của kẻ thù và có cách phòng chống, bảo vệ bản thân trước sự dụ hoặc của chúng cũng là hình thức góp phần bảo vệ đất nước của nhân dân. Cuộc đấu tranh có thể diễn ra lâu dài vì vậy việc giữ vững lập trường tư tưởng rất quan trọng, tin vào Đảng CSVN và con đường đã định mới là cách tốt nhất để chống lại âm mưu gây "diễn biến hòa bình" của các thế lực xấu.

  Trả lờiXóa
 8. mọi người có thấy không, dạo này có khá nhiều bài viết, trang mạng blog chúng tạo ra để đi xuyên tạc, điều đó cho thấy chúng đang đậy mạnh diễn biến hòa bình ở nước ta, và nếu chúng ta, những người dân yêu nước thật sự, không vững thông tin và chính trị Bác Hồ thì sẽ là một điều tai hại là chính chúng ta sẽ đưa chúng ta về với thời kì bị dô hộ, bị ngoại quốc đánh chiếm mà thôi

  Trả lờiXóa
 9. diễn biến hòa bình là một vấn đề rất quan trọng đến đến sự phát triển của Đảng, của Nhà nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần nhận định rõ về chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam. Từ trước chiến tranh xâm lược Việt Nam Mỹ đã có âm mưu rất lớn để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sau khi không thành công thì đến nay chúng lại dùng diễn biến hòa bình để tiếp tục âm mưu đó vì Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc và đang kiên quyết nhất trong việc chống phá chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ được ở Việt Nam thì việc xóa bỏ ở các nước còn lại sẽ dễ dàng hơn bởi Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống nắm rõ ngọn cờ dân tộc là nước Mỹ đã từng thất bại thảm hại và chủ nghĩa xã hội ở đay rất hùng mạnh nên Mỹ đặc biệt quan tâm đến chúng ta

  Trả lờiXóa
 10. Chiến lược diễn biến hòa bình được Mỹ áp dụng thành công ở Liên Xô và các nước Đông Âu, với tình hình hiện nay nước ta mở của để hội nhập kinh tế quốc tế vừa có mặt thuận lợi là tạo điuề kiện cho kinh tế phát triển những cũng ẩn chưa nhiều điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng, nhất là chiến lược diễn biến hòa bình vào nước ta dưới nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi hơn.

  Trả lờiXóa
 11. Với xu thế toàn cầu hóa chiến lược diễn biến hòa bình cũng biến đổi theo xu thế đó, nó đươc biến thể dưới nhiều dạng, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau được Mỹ áp dụng đối với nước ta thông qua nhiều tổ chức trung gian nên khó nhận biết được âm mưu này. Do vậy chúng ta cần chủ động có biện pháp đối phó với chiến lược diễn biến hòa bình nâng cao nhận thức cho nhân dân về chiến lược diễn biến hòa bình đồng thời nâng cao sức chiến đấu cho đang đảm bảo đoàn kết trong sạch vững mạnh

  Trả lờiXóa
 12. Để nhận thức được âm mưu của chiến lược diễn biến hoàn bình thì chúng ta hiểu bản chất của chiến lược diễn biến hòa bình là như thế nào. Mục đích cao nhất của chiến lược diễn biến hòa bình là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và xóa bỏ chế độ xa hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ ngĩa. Mục tiêu của chiến lược diễn biến hòa bình là hình thành lực lượng đối lập ngay từ bên trong nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩ. Trong thời kỳ hội nhập mở cửa của nước ta thì chiến lược diễn biến, biến đổi và khó nhận biết hơn do vậy chúng ta cần có nhiều biện pháp đối phó với chiến lược này.

  Trả lờiXóa
 13. Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội …

  Trả lờiXóa
 14. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 15. Suốt thời gian qua, cuộc chiến “diễn biến hòa bình” dưới mọi hình thức và thủ đoạn chưa một phút giây nào ngưng nghỉ, thậm chí còn được nâng cấp và mở rộng về đối tượng và quy mô, còn nội dung, công cụ, thủ đoạn và hình thức thực hiện cũng ngày càng đa dạng và tinh vi hơn…

  Trả lờiXóa
 16. Các thế lực thù địch luôn tìm cách đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của nhân dân ta, chúng xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước để làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong lòng nhân dân. Để rồi sau đó chúng sẽ lật đổ chính quyền, thâu tóm tổ quốc thân yêu này. Vì vậy mọi người hãy tuyệt đối trung thành với đảng, với nhà nước để cho diễn biến hòa bình không thể thực hiện đc ở việt nam nhé.

  Trả lờiXóa
 17. Diễn biến hòa bình thực chất là âm mưu của các thế lực thù địch, chúng tấn công trên mặt trận văn hóa tư tưởng, để làm giảm vai trò lãnh đạo của đảng, của nhà nước. Khi vai trò lãnh đạo giảm đi, đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho chúng lật đổ chính quyền, xâm chiếm nước ta. Diễn biến hòa bình rất nguy hiểm đó, mọi người nên hết sức cẩn thận

  Trả lờiXóa
 18. Diễn biến hòa bình ta có thể hiểu nôm na là như thế này" Đó là hoạt động của các thế lực thù địch với nước ta tiến hành các hoạt động chống phá nước ta ở những điểm nhạy cảm như tôn giáo, dân tộc, nhân quyền,dân chủ .v.v...chống phá nước ta ở mặt tư tưởng.thông qua những hoạt động khác như ngoại giao ,kinh tế để từng bước thay đổi chính trị cũng bởi nước ta là một trọng số ít những nước tiến bước đi trước theo chủ nghĩa xã hội bên cạnh đó còn những tàn dư của ngụy quyền cũ,các phần tử chống đối bất mãn khác" .

  Trả lờiXóa
 19. Tuy là đất nước đã hòa bình từ rất lâu rồi nhưng những kẻ thù vẫn luôn chống phá ta dưới mọi hình thức mọi thủ đoạn trong có ngoài có và ngày càng xỏa quyệt hơn.An ninh đất nước lúc nào cũng bị chúng lăm le xâm phạm đây có thể nói cũng là một loại giặc rất nguy hiểm với quốc gia dân tộc bởi chúng có thể trà trộn trong ta hay là những kẻ trước mặt là bạn ta nhưng sau lưng ta thì...

  Trả lờiXóa
 20. Đất nước đã bước vào giai đoạn mới những vẫn chịu biết bao khó khăn gian khổ vì sao vì những kẻ có tư tưởng bảo thủ cổ hủ hay những kẻ có tư tưởng tiến bộ thì lại chạy theo đồng tiền chạy theo vật chất mà bán rẻ lương tâm đạo đức làm người vì thế dù đất nước đã hòa bình những vẫn gặp nhiều khó khăn vì cái gọi là DBHB của một số kẻ tha hóa

  Trả lờiXóa
 21. Chiến lược diễn biến hòa bình do Mỹ áp dụng thực hiện vào các nước xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản và chế độ xã hôi chủ nghĩa. Với tình hình toàn cầu hóa hiện nay thì chiến lược diễn biến hòa bình được Mỹ và các thế lực thù địch áp dụng vào nước ta rất tinh vi và khó nhận biết

  Trả lờiXóa

 22. Với tình hình toàn cầu hóa như hiện nay chiến lược diễn biến hòa bình được Mỹ và các thế lực thù địch áp dụng vào nước ta với các thủ đoạn tinh vi và trên nhiều lĩnh vực khó nhận biết do vậy chúng ta cần nâng cao nhận thức của nhân về chiến lược diễn biến hòa bình nhất là bản chất của chiến lược diễn biến để nâng cao thế trận an ninh nhân dan và quốc phòng toàn dân

  Trả lờiXóa
 23. vấn đề diễn biến hòa bình không phải vấn đề đơn giản mà giới trẻ ai cũng nhận thức được hế hế. thế nên chúng ta cần có những giải pháp để ai ai trong giới trẻ có nhận thức và phòng tránh được trường hợp như Phương Uyên, ĐInh Nguyên Kha vừa qua. đó là một bài học đắt giá đối với sinh viên

  Trả lờiXóa
 24. sinh viên đa số hiện nay còn ham chơi, không tích cực trong vấn đề xã hội chính trị , nói một cách khác là ít quan tâm đến tình hình của nước nhà vậy nên dễ bị thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo

  Trả lờiXóa
 25. các bác cứ nói về chuyện chính trị mà ngôn ngữ cũng chính trị thế thì bố ai hiểu được, các bác phải nói phép so sánh là diễn biến hòa bình là lừa tình đối phương tự gục đổ bằng cách cho nhiều thằng nhảy vào adua khen bạn thế này, thế kia, và kéo cô nàng về phía bạn một cách dễ dàng mà bạn không cần ra tay. hề hề. thầm chí có thể có thể ví , để một con bé lên dường với bạn hãy sử dụng cách bỉ ổi nhất đó là hiếp

  Trả lờiXóa
 26. con bé Phương Uyên cái tội hám tiền hám chơi đua đòi mà bị bọn chúng mua chuộc , lôi kéo vào guồng máy tham gia chiến lược Tuổi trẻ yêu nước, khi tổ quốc cần, có chúng tôi, thế mới sợ chứ. thế nên các chú đừng thấy tiền mà sáng mắt ra

  Trả lờiXóa
 27. trong suy nghĩ của giới trẻ bây giờ thật hồn nhiên. phải trở thành hot girl , sexy girl mới thõa mãn được chính mình, đó là điều đáng lo ngại cho xã hội, xuất hiện dần ít những thần đông ham mê học hỏi và ham mê nghiên cứu, mà những thằng giỏi thì nó đi nước ngoài rồi còn đâu

  Trả lờiXóa
 28. bàn về diễn biến hòa bình phải mình hoa cụ thể xác thức: ví dụ như diễn biến hòa bình diễn ra ở đâu và đã xảy ra như thế nào, cụ thể để tất cả mọi người cũng hưởng ứng và thức tỉnh chứ cứ viết xuông thế này làm sao mà vào đầu được. ảo lắm

  Trả lờiXóa
 29. mỹ là kẻ thù ác không độ trời chung với nước ta thế nên đừng hòng dùng mấy cái chiến lược cũ rích này để hướng lái Việt Nam theo chế độ của Mỹ. đó là điều không bao giờ bọn chúng làm được

  Trả lờiXóa
 30. trên face book một số giới trẻ đã treo cờ màu con số này đã lên tới hàng nghìn, chứng tổ cộng cồng mạng đang tác động một phần rất lớn đến giới trẻ việc quảng bá các kiến thức trên mạng cộng đồng là điều vô cùng cấn thiết.

  Trả lờiXóa
 31. Bài viết đã khái lược những vấn đề cơ bản của chiến lược Diễn biến hòa bình mà các nước đế quốc đứng đầu là Mỹ thực hiện để chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa. Việt Nam hiện nay là trọng điểm chống phá của chiến lược Diễn biến hòa bình, đây là một nguy cơ lớn đối với Cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Chúng ta cần nhiều hơn những bài viết như thế này để nâng cao nhận thức về những phương thức, thủ đoạn mà chúng tiến hành để nâng cao hiệu quả đấu tranh. Đồng thời mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn xảo quyệt của kẻ thù, góp sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 32. diễn biến hòa bình là một thủ đoạn vô cùng nguy hiểm của mỹ và phương tây áp dụng với nước ta, đặc điểm của chiến lược này là nó không quá ồn ào, vì vậy nó rất dễ khiến mọi người chủ quan và nếu là như vậy thì chắc chắn hậu quả của chiến lược diễn biến hòa bính sẽ là rất lớn

  Trả lờiXóa
 33. nhận thức về diễn biến hòa bình, đương nhiên rồi là một việc vô cùng quan trọng ,tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng để nhận ra vấn đề hết sức phức tạp này đâu, vì vậy các cơ quan có chức năng cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người nhận ra được vấn đề này

  Trả lờiXóa
 34. chiến lược diễn biến hòa bình chắc chắn là không hề đơn giản đâu, tôi nghĩ là như vậy, nó là một chiến lược chống phá đất nước ta kiểu mới của mỹ và phương tây cơ mà, thực chất tôi cũng không hiểu nhiều lắm về vấn đề này và tôi cũng tin chắc rằng có rất nhiều người khác cũng có cùng tình trạng với tôi

  Trả lờiXóa
 35. những nhận thức về chiến lược diễn biến hòa bình là vô cùng quan trọng, không chỉ là có tác dung với đất nước mà nó cũng có tác dụng thiết thực dối với mỗi người dân trong xã hội nhận thức đúng đắn về chiến lược diễn biến hòa bình sẽ giúp mọi người không trở thành đối tượng khai thác của kẻ địch

  Trả lờiXóa
 36. nếu không có nhận thức đúng đắn về chiến lược diễn biến hòa bình thì mỗi người sẽ rất dễ trở thành đối tượng để những thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, khi đó sẽ trở thành công cụ để chúng sử dụng cho mục đích chống phá đất nước ta, mọi người có mong muốn bị như thế không chắc chắn là không rồi

  Trả lờiXóa
 37. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xem Việt Nam chúng ta là một trọng tâm trong chiến lược phá hoại, đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng. Chúng đang thhực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam chúng ta, với nhiều thủ đoạn và âm mưu thâm độc. Vì thế chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết nhất trí một lòng để đánh bại những âm mưu thủ đoạn đó của chúng.

  Trả lờiXóa
 38. Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển, ngày càng chứng tỏ được vị thế vai trò của mình trên thế giới. Đất nước chúng ta đang từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Vì thế các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc luôn xem chúng ta là trọng điểm chống phá, và chiến lược diễn biến hòa bình đang là một chiến lược mà chúng đang ráo riết thực hiện ở Việt Nam chúng ta. Vì thế mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu đất nước, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 39. Tư tưởng đang là mặt trận mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang xác định là mặt trận chính trong chống phá Nhà nước ta., chúng đang xác định đây là mặt trận chính trong chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng đang muốn thực hiện ở Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng sẽ thất bại, vì nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, đồng lòng, luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 40. diễn biến hòa bình là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, nó không như chúng ta mang súng ống đạn dược ra để bắn, để giết nhau một cách tức thì nhưng những gì mà chúng làm đều có ảnh hưởng lớn đến mặt tư tưởng, nói thì có vẻ hơi khó hiểu nhưng đơn giản là chúng dung các thủ đoạn như mua đỉa và chè có phân bón như thời gian vừa qua gây tổn thất về kinh tế cũng như sức khỏe của người dân, đó chính là một phần trong diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 41. Cảnh giác là vấn đề hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại trong quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã có nhiều ví dụ chứng minh, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác mà nước mất, nhà tan. Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chú trọng tác động vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

  Trả lờiXóa
 42. Lịch sử đã chứng tỏ quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, tuyệt nhiên không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 43. diễn biến hòa bình" là thủ đoạn thâm độc của các nước đế quốc sử dụng để chống phá, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước kia. Bài học vì sao Liên Xô và Đông Âu sụp vẫn còn đó, sự nguy hiểm của diễn biến hòa bình thể hiện bằng các cuộc đấu tranh bất bạo động như biểu tình chính trị, cách mạng màu,... Không cần dùng đến súng đạn hay xâm lược thì các thế lực thù địch cũng khiến quốc gia mà chúng dùng "diễn biến hòa bình" tự sụp đổ. Trong giai đoạn hiện nay, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển, trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt khác nhau,Tư tưởng đang là mặt trận mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang xác định là mặt trận chính trong chống phá Nhà nước ta., chúng đang xác định đây là mặt trận chính trong chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng đang muốn thực hiện ở Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng sẽ thất bại

  Trả lờiXóa
 44. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy diễn biến hoà bình và tự diễn biến trong chính bản thân mỗi sinh viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để trở thành con người “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần công sức đưa Đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn

  Trả lờiXóa
 45. Diễn biến hòa bình làm phai nhạt lí tưởng cách mạng của sinh viên, lòng tin của họ vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội dần giảm sút, gây ảnh hưởng cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu quyết định nhất là chính bản thân mỗi sinh viên. Biết rằng trí tuệ là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, dân tộc và tài nguyên đó đang nằm chính trong mỗi sinh viên.

  Trả lờiXóa
 46. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 47. càng ngày thủ đoạn của các thế lực xấu ngày càng gia tăng đòi hỏi chúng ta fai có những chiến thuật lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. mang lạisự binh yên cho mọi người dân việt nam ta

  Trả lờiXóa
 48. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 49. diễn biến hòa bình là âm mưu va thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng để chống phá đảng và nhà nước ta.Cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. các lực lượng vũ trang phải phối hợp hành động ngăn chặn lợi dụng diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.và các âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 50. Hiện nay các thế lực thù địch lấy vấn đề diễn biến hòa bình chống lại Đảng và nhà nước ta. Vấn đề này hết sức nhạy cảm. Vì vậy khi xử lí những vấn đề như thế này chúng ta phải thận trọng, không để bị sa bẫy của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức của người dân về âm mưu thủ đoạn của bọn chống phá, gây rối.

  Trả lờiXóa
 51. Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa chính là bài học về diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thì đây là thách thức vô cùng to lớn bởi đây cũng là cơ hội cho các thế lực thù địch xâm nhập nước ta đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân biết và phòng chống.

  Trả lờiXóa
 52. Một số chính trị gia của Mỹ xem "Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc và đang kiên quyết nhất trong việc chống phá chủ nghĩa đế quốc.". Mỹ đã thất bại trong chiến tranh Việt Nam vì vậy Mỹ sẽ không bao giờ nghĩ tời việc thâu tóm Việt Nam bằng một biện pháp quân sự. Vì thế Mỹ sẽ muốn thay đổi Việt Nam trở thành một quốc gia thân Mỹ bằng con đường khác chiến tranh, cái đó gọi là diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 53. Trong giai đoạn hiện nay,, đế quốc Mỹ luôn thực hiện hoạt động diễn biến hòa bình của chúng nhằm đưa nước ta theo hướng đa Nguyên đa Đảng, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đưa nước ta phát triển theo ý đồ của chúng, quần chúng nhân dân và nhất là các lực lượng vũ trang cần nhận thức rõ mối nguy hại này, phát hiện và kịp thời ngăn chặn ý đồ của chúng, bảo vệ đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà cha ông ta đã đổ sương máu để bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng đi theo con đường đã chọn

  Trả lờiXóa
 54. Tôi tin chắc rằng, nếu người dân ai cũng hiểu, ai cũng biết được âm mưu thâm độc của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ muốn dùng "diễn biến hòa bình" để thay thế sự lãnh đạo của Đảng thì chắc chắn những âm mưu đó sẽ bị thất bại. Chúng ta hãy nâng cao cảnh giác!

  Trả lờiXóa
 55. Diễn biến hòa bình xuất hiện tù chiến tranh thế giới thứ 2. Diễn biến hòa bình là chiến tranh trong hòa bình, nó còn kinh khủng hơn cá chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác và luôn tỉnh táo đề phòng kiểu chiến tranh này.

  Trả lờiXóa