TIN TỨC

Cuộc chạy đua của các nhóm lợi ích


Một quốc gia khi thành lập, tồn tại, phát triển đều là tập hợp của một nhóm người khác nhau về lợi ích cùng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia. Việt nam cũng vậy - 54 dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ hình chữ S , cũng có sự tồn tại của các nhóm lợi ích lợi ích khác nhau tạo nên một quần thể thống nhất. 

Có thể chia làm 3 nhóm lợi ích như sau : 

NHÓM 1. là những quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh… được quần chúng nhân dân tín nhiệm gia nhập vào hàng ngủ của Đảng - là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc. Số này khoảng 4 triệu người và đang ngày càng tăng lên 
Mục tiêu lý tưởng của Đảng vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phản ánh đầy đủ khát vọng của nhân dân là được vĩnh viễn giải phóng khỏi mọi ách áp bức, nô dịch của đế quốc, thực dân và bọn cường hào, ác bá, để mọi người Việt Nam trên khắp các vùng, miền đều được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. 

NHÓM2. Là bộ phận quần chúng nhân dân rộng rãi khoảng 80 triệu người, là những người tạo ra lịch sử và tương lai cho đất nước trực tiếp sản xuất của cải vật chất để phát triển cho xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 
Hình để ngắm thôi không minh họa

Đảng ta là Đảng cầm quyền, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, giữa Đảng cộng sản và quần chúng nhân dân có sự thống nhất biện chứng về lợi ích với nhau 

NHÓM 3. Là nhóm lợi ích có quan điểm chính trị đối lập với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, đi ngược lại lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. Số này không nhiều nhưng chạy thì khõe cũng có thể xếp vào hàng “trâu chó” của cuộc chạy đua vì lợi ích 
Bản thân họ luôn được sự ụng hộ của các ông bầu, bà xô Tư bản lắm tiền rồi thực hiện các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước, chống lại lợi ích của nhân dân. Chúng tôn thờ, sung bái lối sống đè đầu cưỡi cổ của bọn TB coi đó là nơi chui rúc lý tưởng cho cái gọi là tự do dân chủ. 
Cuộc chạy đua tìm kiếm lợi ích của chúng hiện đang tập hợp thành 1 bầy mang cái danh là “ Công dân tự do” nhằm đối trọng với Đảng cộng sản Việt nam, nhân dân Việt nam, sẽ đi đến đâu khi bản thân nội tại xã hội này đã có tự do - dân chủ theo nguyên nghĩa của nó rồi. 

Về nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nhưng hơn 80 triệu dân việt nam thống nhất ý chí ở vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với xã hội thì tất yếu điều mà chúng kêu gọi thành lập một nhà nước trong tương lai như CNTB là hoàn toàn không phù hợp ở một quốc gia như Việt nam. 

---Chính trực@---