TIN TỨC

CHỐNG LẠI HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI TỪ BÊN TRONG CỦA ĐỊCH

      Khi đất nước ta đang phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa thì nhiều thế lực thù địch đang tích cực thực hiện âm mưa phá hoai con đường phát triển của đất nước ta. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là chúng thực hiện âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ Đảng viên ta nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho các Đảng viên  thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.  Xa rời các nguyên lý xây dựng Đảng, đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ để hướng theo tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phê phán lịch sử thiếu khách quan và đi đến mục đích cuối cùng là đòi xét lại con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và thay bằng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa
     Chúng ta có thể nhận định rằng thuật ngữ “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” chỉ thực sự xuất hiện gần đây sau chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ không theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Bằng thủ đoạn chống phá, các thế lực thù địch tạo sự tự thay đổi và thoái hoái tư tưởng từ bên trong nội bộ của ta. “Tự diễn biến”  nghĩa là tạo ra điều kiện thuận lợ để các Đảng viên thiên về hướng tiêu cực trong quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Khi thực hiện âm mưu này chúng sẽ làm cho yếu tố tiêu cực và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên, yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt dần và đi đến suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng.  Còn “tự chuyển hóa” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến”, nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự thay đổi về chất của quan điểm chính trị lẫn đạo đức, lối sống, khiến cho cán bộ, đảng viên không còn là chính mình nữa, chẳng những đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu mà có khi trở thành kẻ phản bội, chống lại Đảng và Nhà nước ta, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù.
Nâng cao vai trò của lực lượng quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng
       Thực tế cho thấy rằng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hết sức nguy hiểm, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử trước đây về các nước chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã làm cho cán bộ, đảng viên suy thoái về mặt chính trị, khi tư tưởng chính trị chệch hướng, tất yếu làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, suy thoái và sự “tự chuyển hóa” đã diễn ra làm cho hệ thống chính trị sụp đổ hoàn toàn. Trước những thực tế đó, Việt Nam chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn tác hại của hoạt động này để có phương pháp đối phó kịp thời, không dấm lên vết xe đổ mà Liên Xô cùng các nước Xã hội chủ nghĩa nghĩa đã bước đi. Vậy để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra thì chúng ta cần quán triệt trên tất cả các mặt chính trị-tư tưởng, văn hóa quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội… cụ thể:


       Thứ nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng thì cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tạo bước chuyển biến mới trong phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực, chủ động giữ vững ổn định bên trong với phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực từ phía chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ở bên ngoài bằng nhiều hình thức, quy mô, lực lượng trên tất cả các lĩnh vực...; tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình địch, tình hình ta ở cơ sở, nhất là những địa phương có “điểm nóng”; kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá và xâm nhập trái phép của bọn phản động, sự móc nối của chúng với các phần tử bất mãn với chế độ ta ở trong và ngoài nước... Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đổi mới và tăng cường công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  Đặc biệt Đảng và nhà nước ta phải thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp đấu tranh, “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các binh chủng trên mặt trận tư tưởng trong cuộc đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hòa bình”.


      Còn trong lĩnh vực văn hóa xã hội thì kiên quyết giữ vững và phát triển nền văn hóa đậm chất dân tộc, các nền văn hóa truyền thống của nhân dân ta. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay thì không thể tránh khỏi nền văn hóa phương Tây du nhập vào nước ta nhưng Đảng và nhà nước ta cần tích cực giám sát chặt chẽ những nền văn hóa mới, với nhưng tinh hoa văn hóa của nhân loại thì chúng ta tiếp thu còn những văn hóa không có lợi cho con đường phát triển của đất nước thì kiên quyết loại bỏ.
Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng tì cần kiên quyết giữ vững vai trò  lãnh đạo của Đảng với quân đội nhân dân, mọi hoạt động của lực lượng quân đội và của lực lượng công an nhân dân đều phải gắn với lợi ích của Đảng,Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt không được thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, nghĩa là hoạt động của quân đội không được tách rời với hoạt động chính trị của Đảng ta. Cần tuyển chọn và huấn luyện lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ và ngày càng hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp của đất nước. Cần có những hoạt động tuyên dương những cán bộ, đơn vị có thành tích suất sắc trong công tác học tập và huấn luyện để lực lượng quân đội luôn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
     
    Về lĩnh vực kinh tế: tăng cường xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có cơ cấu hợp lý, có sức mạnh nội sinh, bền vững; có khả năng cạnh tranh cao để chủ động hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Cần tiếp tục đấu tranh bảo vệ những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn lợi dụng các quan hệ kinh tế, các công cụ và thiết chế tài chính, tiền tệ quốc tế... để chi phối, kiểm soát, khống chế, chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đặc biệt là, cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý kinh tế không để chủ nghĩa thực dụng, “chủ nghĩa cá nhân” chi phối.


    Ngoài một số nội dung cơ bản trên thì cũng cần quan tâm đến việc thực hiện tuyên tryền tư tưởng, đạo đức cách mạng và tuyên truyền các âm mưa hoạt động của các thế lực thù địch đến toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân dân được biết để nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời áp ứng tốt hơn nhu cầu, ý nguyện, nguyện vọng chính đáng của quảng đại quần chúng nhân dân như nâng cao chất lượng đời sống: dân sinh, giao thông, y tế, văn hóa, ...; không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng công tác trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Với những biện pháp hiệu quả nêu trên chỉ cần toàn Đảng toàn, toàn quân, toàn dân ta một lòng đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là đưa lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân mình thì tôi tin chắc dù các thế lực thù địch có thực hiện bao nhiêu hoạt động diễn biến hòa bình hay, hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thế thế nào đi nữa thì chúng cũng phải cúi đầu xuống và chấp nhận một sự thật về Việt Nam là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” .

Nguồn Blog nguoicondatme