Tiêu điểm

Vai trò của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ở nước ta

Sen Hong

       Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước. Thanh niên Việt Nam không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở cả giai cấp công nhân, giai cấp công nhân và độ ngũ trí thức; thanh niên không phải là một tầng lớp xã hội độc lập mà có mối quan hệ gắn bó với các tầng lớp khác trong xã hội; thanh niên có mặt ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

      Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 

Thế hệ trẻ hôm nay đồng hành với sự phát triển của đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và “trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu lệnh “Đâu cần thanh niên có; Việc gì khó thanh niên làm”. Người động viên khích lệ: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít hiệu quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt”.

Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong thờ kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. 

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực luợng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là xu thế tất yếu. Xu thế này sẽ tạo ra thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu và thanh niên toàn cầu… Những năm trước năm 2010, thanh niên nước ta được đánh giá tụt hậu hơn về học vấn và tay nghề, ngoại ngữ và tin học, khả năng thích ứng, sức khỏe… Đến giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo, thanh niên nước ta sẽ tiếp cận dần với trình độ, sức khỏe của thanh niên khu vực và thanh niên thế giới. Thanh niên Việt Nam sẽ có trình độ văn hóa, chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước. Nhưng thanh niên nước ta còn thua kém thanh niên các nước tiên tiến về kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động quốc tế. Để giúp thanh niên tự tin tham gia có hiệu quả vào hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, đòi hỏi Đoàn và Hội phải có các hoạt động hỗ trợ thanh niên có kỹ năng, kỷ luật, có tác phong lao động công nghiệp và nếp sống văn minh. 

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình là thế hệ vượt lên hơn so với các thế hệ thanh niên đi trước và đang dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với thanh niên các nước trên thế giới. 

Thanh niên Việt Nam cần có 3 nhóm phẩm chất là: Trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đạo đức và lối sống trong sáng, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu cảu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ hội nhập quốc tế. Để đạt được những tiêu chí và các phẩm chất trên đòi hỏi bản thân thanh niên tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tụ tin, tự chịu trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao, trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Thứ nhất, thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng… 

Thứ hai, thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân. 

Thứ ba, thanh niên phải tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối tượng thanh niên tự nguyện, tụ giác tham gia vào các Hội của thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân. 

Thứ tư, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Thứ năm, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia các thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Thứ sáu, thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo.. 

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại. 

187 nhận xét:

 1. thanh niên là lực lượng đông đảo trong các thành phần,là lực lược có tầm quan trọng đối với đất nước là bước kế cận vì thế đào tạo thanh niên tốt là chúng ta có nhân lực tốt xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta cần phải nâng cao về chất lượng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị về ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, bản lĩnh chính trị văn hóa, nâng cao năng lực hội nhập.

   Xóa
  2. Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.

   Xóa
 2. thanh niên là những con người có chi thức, có sức khỏe và có lòng nhiệt huyết. là lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. sv giờ đây luôn tự hào khi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cần phải tin tưởng vào trí tuệ và khả năng sáng tạo, sáng kiến và sự nhiệt tình năng nổ của thanh niên, tuy nhiên muốn tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động trên phải có tổ chức đoàn, đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên.

   Xóa
 3. thanh niên rất năng động sáng tạo có sức khỏe hoài bão lớn chính vì thế phải tạo điều kiện để thanh niên phát triển về mọi mặt thanh niên như thế nào thò tương lai đất nước phụ thuộc rất nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trước những thuận lợi và khó khăn, thanh niên Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, trau dồi bản lĩnh.

   Xóa
 4. Thanh niên là tương lai của đất nước, thanh niên trong thời kỳ đổi mới hiện nay cần trang bị cho mình nhiều tri thức để phát triển và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời buổi của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, thanh niên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trong đó có trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

   Xóa
 5. Thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn hãy cùng nhau ra sức học tập phấn đấu để xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tình yêu đất nước thể hiện ngay ở chình hành động và việc làm của chúng ta, chúng ta làm gì, nghĩ gì thì cũng hãy đẻ lại tiếng thơm cho đời, việc làm của chúng ta sẽ là những viên gạch để xây dựng đất nước bước trên con đường mà Bác và nhân dân đã lựa chọn

   Xóa
 6. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Thanh niên, những người chủ tương lai của đất nước hãy sống, học tập, lao động và cống hiến để xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.

  Trả lờiXóa
 8. thanh niên những người chủ tương lai của đất nước. Là lực lượng xung kích. Ngày nay khi đất nước bước vào thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa thì vai trò của thanh niên là rất quan trọng. Thanh niên phải ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 9. Thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Thanh niên những người chủ tương lai của đất nước. Là lực lượng tiên phong thúc đẩy xã hội phát triển.

  Trả lờiXóa
 10. Họ là lực lượng nòng cốt, liên quan tới sự tồn vong của đất nước. Vì vậy chú trọng đầu tư, giáo dục, chăm sóc thế hệ trẻ phải được coi trọng hàng đầu. Tiếc rằng, không nhỏ bộ phận thế hệ trẻ ngày nay đang tụt dốc, buông thả, bị bủa vây bởi hàng trăm thứ cám dỗ như: games, sống thử, sống gấp, xem phim xxx, ma túy, bạo lực học đường, bỏ nhà ra đi v.v... Và bị cho là học theo lối sống phương Tây, Tây hóa. Nhưng chính các nước phương Tây, họ cũng đang đau đầu đối phó với các vấn đề đó. Không thể cổ súy, thỏa hiệp với những lối sống có biểu hiện lệch lạc đó được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bản thân mỗi thanh niên phải tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng; thường xuyên rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

   Xóa
 11. Thế hệ thanh niên luôn luôn mang trong mình một dòng nhiệt huyết, luôn khát khao được cống hiến sức mình để đóng ghóp cho sự phát triển chung của đất nước. Và thanh niên là tương lai của đất nước, hãy chú trọng công tác phát triển thanh niên.

  Trả lờiXóa
 12. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy việc quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ học sinh, sinh viên là một vấn đề có tính chiến lược lâu dài có như vậy nước ta mới vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 13. thanh niên việt nam tiếp bước đi lên viết thêm trang sử vàng. thế hệ thanh thiếu niên là tương lai của đất nước vì vậy mỗi chúng ta tương lai của đất nước mình chúng mình cùng nhau học tập và xây dựng một đất nước phát triển phát triển hơn nữa tiến lên chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 14. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong thời kỳ đất nước đang bước vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa...

  Trả lờiXóa
 15. Những hành động trên là vô cùng thiết thực trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa này, những điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được để đất nước ngày càng phát triển và có thể sánh đôi với các cường quốc khác, góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 16. Lớp trẻ, chính là thanh niên chính là tương lai của đất nước chúng ta. Vận mệnh của Tổ quốc hoàn toàn phụ thuộc vào thanh niên.

  Trả lờiXóa
 17. Thanh niên chúng ta cần phải phấn đấu học tập, xác định mục tiêu học tập đúng đắn, coi việc học tập khoa học kĩ thuật là then chốt, trở thành những nhà khoa học trẻ tuổi tương lai, những thanh niên xung phong tronhg thời đại mới, có kích thích sáng tạo, tìm tòi cái mới, ứng dụng lí thuyết vào đời sống thực tế, học hỏi không ngừng, có tình yêu quê hương đất nước, nhận lãnh trách nhiệm là người chủ nhân tương lai của đất nước, là thành viên ưu tú của xã hội.

  Trả lờiXóa
 18. Thanh niên Việt Nam sẽ có trình độ văn hóa, chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước.

  Trả lờiXóa
 19. Thanh niên VN là thế hệ của tương lại cần dc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, bộ mặt của đất nước sau này

  Trả lờiXóa
 20. Đâu cần thanh niên có
  Đâu khó có thanh niên
  Thanh niên là lực lượng sung kích, tiên phong do đó cần sự quan tam sát sao của các bên liên ngành, nâng cao chất lượng ý thức..

  Trả lờiXóa
 21. trong tình hình mới, lực lượng nồng cốt của đất nước chính là giới trẻ, với sự năng động sáng tạo của mình, nhất định tưởi trẻ Việt Nam sẽ không phụ long mong đọi của các bậc đi trước

  Trả lờiXóa
 22. với sụ phát triển nhanh như vũ bảo của công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức, không ai hêt, lực lượng trẻ sẽ là người có những tố chất và yêu cầu cơ bản nhất để đáp ứng điều này, vì vậy, trong công cuộc phát triển đất nước, giwois trẻ sẽ là lực lượng nông cốt cho công việc này

  Trả lờiXóa
 23. đúng vậy, nguồn lực để phát triển đất nước bây giwof chính là thế hệ trẻ. trong thời chiến, giwois trẻ là nồng cốt cho cuộc chiến đấu thần thánh giành độc lập tổ quốc, và bây giwof, thời bình, lực lượng trẻ là nồng cốt cho chiến trường cạnh tranh, đấu trí trên toàn thế giới, tôi tih rằng, với sự nhạy bén của mình, thanh niên việt nam sẽ làm nên những móc son chói lọi cho đất nước

  Trả lờiXóa
 24. thanh niên ngày nay có những thuận lợi mà đất nước và thế giới mang lại, cộng với sức trẻ , lòng nhiệt huyết của mình, giới trẻ đang đứng trước những cơ hội để khảng định mình, thể hiện được chính mình với xã hội. và đây, thế hệ tương lai, chủ nhân tương lai của đất nước, sẽ cho cả thế giới thấy rằng, đất nước Việt Nam hào hùng và phát triển như thế nào,

  Trả lờiXóa
 25. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng vậy, các bạn trẻ phải cố gắng hoàn thiện chính mình, phấn đấu vì lí tưởng và ước mơ cao đẹp, vì mình, vì gai đình và vì xã hội, đừng dấn thân vào các tện nạn xã hội, những trò vui hủy hoại cả 1 đời người

   Xóa
 26. Thanh niên luôn mang trong mình một dòng nhiệt huyết, luôn khát khao cống hiến sức mình cho công cuộc phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 27. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, rèn dũng luyện tài để xứng đáng với ông cha ta. Xứng đáng với những gì mà các bậc tiền nhân đã đổ bao xương máu để giành được

  Trả lờiXóa
 28. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đó là những khẩu hiệu mà thanh niên Việt Nam đã đang và sẽ làm được

  Trả lờiXóa
 29. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 30. ở thời kì nào thì vai trò cảu thanh niên cũng rất quan trọng. bởi họ là lực lượng đông đảo, có tri thức, có lòng nhiệt huyết để thưc hiện những nhiệm vụ của đất nước

  Trả lờiXóa
 31. Thanh niên là lực lượng sẽ là chủ nhân của đất nước vì thế vai trò của thanh niên trong thời kỳ đổi mới là rất quan trọng.Hy vọng ra thanh niên thế hệ mới sẽ nhận ra được trách nhiệm cao cả của mình mà làm những việc có ích cho đất nước

  Trả lờiXóa
 32. thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước nên vai trò của tầng lớp này trong xây dưng đất nước là vô cùng to lớn

  Trả lờiXóa
 33. thanh niên Việt Nam có sức khỏe,nhiệt huyết,trí tuệ và lòng yêu nước để góp phần vào công cuộc CNH-HĐH đất nước

  Trả lờiXóa
 34. tuổi trẻ Việt Nam với trí tuệ và bản lĩnh của mình luôn là tâng lớp chủ đạo trong công cuộc đổi mới của Đảng,Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 35. Thanh niên là lực lượng để xây dựng đất nước vì vậy chúng ta hãy phát huy hết sức trẻ để cống hiến xây dựng cho đất nước thêm giàu đẹp nhé

  Trả lờiXóa
 36. Hãy cùng nhau phát huy hết sức trẻ đang căng tràn trong mình các bạn nhé. Đất nước đang cần đến chúng ta những người chủ tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 37. dân số nước ta là dân số trẻ, vì thế nguồn lực cho là trẻ, chúng ta chỉ cần phát triển và đào tạo theo hướng chuyên môn hóa, thì nhất định chúng ta sẽ trở thành 1 trong những con rồng của châu á mà thôi

  Trả lờiXóa
 38. sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục thanh niên, điều đó cho thấy rằng, Bác rất coi trọng thanh niên, đăịt niền tien vào thế hệ thanh niên rất nhiều, và thanh niên được Bác dậy rất nhiều, với những câu nói mà chúng ta không bao giờ quên như : ở đâu khó, ở đó có thanh niên; không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền..... vậy, chúng ta , thanh niên của 1 nước VN anh hùng, hãy làm theo lời bác dạy, để haonf thành sứ mạnh mà bác và ông cha ta giao phó chứ

  Trả lờiXóa
 39. nào các bạn trẻ, hãy làm cho đất nước này tràn trề sức sống như sức trẻ vậy, hãy làm cho đất nước này hồng hào như sắc trẻ vậy, chúng ta cùng chúng sức chung lòng nào

  Trả lờiXóa
 40. Đảng xác định đoàn thanh niêm là cánh tay phải đắc lực của mình, thì chứng tỏ rằng, thanh niên có vai trò rất lơn trong công cuộng xây sựng và bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 41. không ngại khó khăn thử thách, không ngại chông gai, hiểm nguy, thanh niên Việt Nam xúng đáng là con cháu Bác Hồ, xứng đáng là thế hệ chủ nhân của đất nước

  Trả lờiXóa
 42. tầng lớp thanh niên đi trước, họ đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ tổ quốc, vậy tuổi trẻ hôm nay, bước tiếp truyền thống đó, sẽ là người chèo lái con thuyền tổ quốc ra biển cả, là người sựng xây tổ quốc này to đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 43. nước ta đang trong tiến trình hội nhập với quốc tế, vai trò cảu thế hệ trẻ được đặt lên cao hơn bao giờ hết, bởi thế hệ trẻ là những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 44. Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người…Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không…phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên”.

  Trả lờiXóa
 45. Thanh niên là thành phần quan trọng nhất ,là nòng cốt của đất nước ,quyết định tương lai đất nước.Ngay từ bây giờ chúng ta cần đào tạo một đội ngũ nhân lực có trí thức ,bản lĩnh chính trị để sau này có thể gánh vác trách nhiệm xây dựng tổ quốc

  Trả lờiXóa
 46. Hiện nay thế hệ 8x đang dần chứng tỏ bản lĩnh của mình trên trường trong nước và quốc tế, chúng ta cùng hy vọng vào một tương lai các thế hệ sau với những nguồn lực dồi dào

  Trả lờiXóa
 47. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. cần tập trung càng sớm càng tốt, làm tốt vấn đề này là giải quyết đk cái gốc rễ của vấn đề.

  Trả lờiXóa
 48. mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực luợng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 49. Thanh niên những người chủ tương lai của đất nước. Là nhân tố quyết định đến sự phát triển của đất nước. Trong thời đại mới vai trò của thanh niên là hết sức quan trọng. Mỗi thanh niên phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình.

  Trả lờiXóa
 50. Thanh niên là lực lượng nòng cốt của Đất nước, là đại diện cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước. Vì vậy mỗi thanh niên đều phải trau dồi cho mình những kiến thức về xã hội,tri thức tích lũy trong nhà trường, và đặc biệt hơn nữa là trau dồi tinh thần yêu nước, no gương và phát huy truyền thống cha ông, một lòng trung thành với Đảng Cộng Sản, như vậy Việt Nam sẽ vững vàng trên con đường phát triển mới

  Trả lờiXóa
 51. Xây dựng và Bảo vệ Tổ Quốc - trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay. lực lượng thanh niên cần tích cực rèn luyện hơn nữa để có thể gánh vác công việc của đất nướ

  Trả lờiXóa
 52. thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. chúng ta cần ý thức được rõ điều đó để từ đó phấn đấu trong học tập cũng như rèn luyện.

  Trả lờiXóa
 53. Tương lai của đất nước chính là thế hệ trẻ chúng ta.Lớp trẻ cần tích cực học tập rèn luyện để sau này giữ vai trò trụ cột ,đưa nước ta ngày một giàu mạnh theo tâm nguyện của Bác !

  Trả lờiXóa
 54. Để có Việt Nam hôm nay thì có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống, bao người phải hi sinh xương máu để có một đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày nay, chúng ta phải trân trọng và bảo vệ nó

  Trả lờiXóa
 55. thế hệ thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung cần tích cực học tập rèn luyện để xây dựng và bảo vệ quê hương

  Trả lờiXóa
 56. thanh niên sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải có trách nhiệm chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai với các cường quốc như bác Hồ hằng mong muốn

  Trả lờiXóa
 57. K chỉ sinh viên, mà tất cả con người việt nam đều phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quố

  Trả lờiXóa
 58. sinh viên Việt Nam cùng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước, họ cần tích cực rèn luyên, học tập hơn nữa về đạo đức cũng như về học vấn có như vậy mới có thể đáp ứng được ưu cầu ngày càng cao của xã hội!

  Trả lờiXóa
 59. mỗi sinh viên cần ra sức học tập, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, nâng cao khả năng, trình độ bản thân để góp phần công sức dựng xây đất nước

  Trả lờiXóa
 60. tuổi trẻ là tương lai của đất nước, chúng ta phải sống và học tập đúng đắn để đưa đất nước phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 61. Tuổi trẻ phải nhanh nhạy với biến động của thời cuộc, nắm bắt thời cơ khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

  Trả lờiXóa
 62. mỗi sinh viên cần ra sức học tập, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, nâng cao khả năng, trình độ bản thân để góp phần công sức dựng xây đất nước

  Trả lờiXóa
 63. các bạn trẻ hãy tích cực trau dồi kiến thức, khẳng định niềm tin với Đảng, cảnh giác để không bị lũ phản động lôi kéo

  Trả lờiXóa
 64. Trong thời buổi hội nhập với thế giới này, chúng ta rất cần thanh niên là lực lượng xung kích, ham học hỏi, nhạy bén và tích cực tham gia bảo vệ, làm giàu cho tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 65. Nhiều bạn trẻ còn hết sức nông nổi và nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật, những thông tin sai lệch mà bọn chống phá chính quyền tung ra rồi làm tay sai cho chúng.

  Trả lờiXóa
 66. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy diễn biến hoà bình và tự diễn biến trong chính bản thân mỗi sinh viên.

  Trả lờiXóa
 67. Vì vậy mỗi sinh viên cần ra sức học tập, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, nâng cao khả năng, trình độ bản thân để góp phần công sức dựng xây đất nước.

  Trả lờiXóa
 68. thanh niên là lực lượng đông đảo và nhiệt tình ,là lực lượng trẻ, khỏe ,năng động sáng tạo.trong thời đại công nghiệp hóa -hiện đại hóa việt nam bước vào hội nhập quốc tế thì sức mạnh của thanh niên là rất cần thiết chính vì vậy thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao hiểu biêt để phục vụ cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 69. Thanh niên thế hệ trẻ chúng ta chính là chủ nhân tương lai của Đất nước chính vì vậy hãy sống và cống hiến như những chủ nhân thực sự của đất nước chứ đừng như một bộ phận nhỏ các bạn trẻ sống buông thả như hiện nay hãy tính cực học tập rèn luyện phấn đấu cống hiến hết mình vì sống không chỉ cho riêng mình các bạn trẻ à đừng để mình lạc lõng đừng để nước mình khổ.

  Trả lờiXóa
 70. Một bộ phận giới trẻ hiện nay sống chỉ biết hưởng thụ sống chỉ biết buông thả hj không ý thức được cuộc sống hiện tại ấy của họ là từ đâu và sống vì cái gì để làm gì đây là một điều đáng báo động cho những chủ nhân của đất nước. Không nhưng vậy một bộ phận còn ăn chơi và phá vi phạm phạm luật nhưng đó chỉ là tồn tại của xã hội mong là sẽ sớm được cải thiện mong rằng các bạn sẽ sớm nhận ra chính mình.

  Trả lờiXóa
 71. Bọn chống phá chính quyền, luôn chê bai Việt Nam nghèo, dân trí thấp, sinh viên không có tư duy độc lập.

  Bọn chúng sai.

  Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia kinh tế phát triến như vũ bảo, nhân dân ta đả hết nạn mù chử, sinh viên Việt Nam nổi tiếng trên thế giới là thông minh, đạt biết bao giải thưởng trên thế giới.

  Thật là tự hào là sinh viên Việt Nam

  Trả lờiXóa
 72. Thanh niên là tầng lớp đông trong xã hội. Có vị trí vai trò quan trọng đối với xã hội. Thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước. Những người sẽ gánh vác trọng trách đưa đất nước phát triển. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển, thì mỗi thanh niên phải luôn ý thức được trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Thanh niên phải ra sức học tập phấn đấu, nâng cao trình độ bản thân. Tích cực trong công tác phát triển và bảo vệ Đảng. Than h niên là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động của xã hội; để luôn xứng đáng với vị trí và vai trò của mình.

  Trả lờiXóa
 73. không chỉ riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa mà bất kỳ thời kỳ nào, vai trò của thanh niên cũng là vô cùng quan trọng, với sự năng động và sức bật của mình thì thanh niên sẽ là nhân tố quyết định tới sự thành bại trong việc tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước

  Trả lờiXóa
 74. thanh niên, thế hệ trẻ của đất nước chính là những chủ nhân tương lai của đát nước. là lớp người được đào tạo bài bản cũng như được tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vì vậy thanh niên cần phải có trách nhiệm rất lớn trong việc phát triển đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa

  Trả lờiXóa
 75. không chỉ riêng đảng và nhà nước ,những cơ quan có trách nhiệm trực tiếp cho việc xây dựng và phát triển đất nước mới xác định được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước mà cả xã hội ta cũng đều ý thức được điều đó

  Trả lờiXóa
 76. nếu đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước ta giáo dục tốt cho thanh niên cả về kiến thức và nhận thức chính trị thì chắc chắn công cuộc phát triển đất nước đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ thành công và sẽ thành công trong thời gian ngắn

  Trả lờiXóa
 77. thanh niên chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cơ cầu dân số nước ta, do nước ta là một nước có dân số trẻ, vì vậy có thể nói thanh niên là một lực lượng có vai trò quyết định tới ự thành công của quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta

  Trả lờiXóa
 78. xác định được vai trò của thanh niên là vô cùng quan trong cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước rồi thì đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước ta cần phải tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy khả năng của mình

  Trả lờiXóa
 79. nếu thanh niên việt nam được tạo điều kiện để thể hiện khả năng, thì chắc chắn với kiến thức được đào tạo, với sự bùng nổ, sáng tạo của tuổi trẻ cộng vơi tinh thần cống hiến cho đất nước của thanh niên thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước chắc chắn sẽ thành công

  Trả lờiXóa
 80. Xã hội ngày càng phát triển, cùng với đó vai trò của thanh niên, sinh viên Việt Nam ngày càng được nâng cao. Vì vậy, vai trò gánh nặng đặt lên vai chúng ta là vô cùng lớn. Mỗi người thanh niên cần phải tự ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 81. Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của xã hội. Thanh niên Việt Nam là là chủ nhân tương lai của đất nước, là tầng lớp sau này sẽ gánh vác trên vai trọng trách của đất nước. Đưa đất nước ngày càng phát triển. Vì thế mỗi thanh niên phải tự ý thức được tầm quan trọng và vai trò của minh. Gắng sức học tập, rèn luyện để ngày càng xứng đáng với vai trò của mình.

  Trả lờiXóa
 82. Thanh niên là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động của xã hội. Là tầng lớp có số lượng đông đảo nhất trong xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên được sống, học tập, lao động trong điều kiện hết sức thuận lợi. Mỗi thanh niên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 83. Ngày nay khi đất nước đang bước vào hội nhập. Với cơ hội và nhiều thách thức mới. Nền kinh tế thị trường năng động, cùng với đó là những biến động lớn về chính trị trên thế giới. Thanh niên là tầng lớp chiếm số đông nhất trong xã hội, là lực lượng nòng cốt. Do điều kiện như vậy đòi hỏi thanh niên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình. Thanh niên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 84. trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh thì thanh niên kể cả nam cả nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, còn trong thòi kỳ hiện nay khi đất nước đang hòa bình thì thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 85. trong thời kỳ hiện nay thì vai trò của thanh niên là vô cùng quan trọng, đất nước đang phát triển rất mạnh mẽ ,cần rất nhiều nguồn lực vì vậy nhu cầu và yêu cầu của xã hội với thanh niên là rất cao, các bạn trẻ nên nhận thức được vấn đề này và nên xác định được trách nhiệm của mình

  Trả lờiXóa
 86. thanh niên là lực lượng nòng cốt của mỗi quốc gia chứ không chỉ riêng gì việt nam ,đặc biệt việt nam là một nước có dân số trẻ vì vậy vai trò của thanh niên đối với đất nước là rất lớn đây chính là thành phần sẽ tác động chủ yếu tới sức bật của đất nước

  Trả lờiXóa
 87. đất nước ta là một nước có dân số trẻ, đây là một lợi thế vô cùng lớn của đất nước ta trong các quá trình phát triển và thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước, lực lượng thanh niên có rất nhiều khả năng, trình độ có, sức khỏe có và quan trọng là họ luôn có sự nhiệt huyết rất lớn

  Trả lờiXóa
 88. đất nước ta đang trong thời kỳ đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, do đó rất cần những nguồn lực mới mẻ để đất nước có thể bắt nhịp nhanh chóng với thế giới vô cùng năng động, và không ai khác thì thanh niên sẽ đảm nhận trọng trách này

  Trả lờiXóa
 89. hiện nay cũng như trong tương lai thì thanh niên vẫn sẽ luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng ,đây là một lực lượng lao động chính trong xã hội ,sản xuất ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội, và đây cũng là lực lượng chính trong việc bảo vệ tổ quốc việt nam

  Trả lờiXóa
 90. không phải chỉ với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cũng như qua trình hội nhập hiện nay mà theo tôi, đối với tất cả các mục tiêu của đất nước, trên tất cả các lĩnh vực và mọi thời điểm thì vai trò của thanh niên cũng là vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 91. Thanh niên là có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đất nước trong thời đại mới. trước những thách thức mới. Việc thanh niên thể hiện được bản lĩnh của mình, trình độ và kiến thức của mình chính là cơ sở để đất nước phát triển. Trong giai đoạn mới đứng trước những nhu cầu cấp thiết, mỗi sinh viên phải ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 92. Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển, đứng trước những thời cơ và thức thách mới.Trong giai đoạn hiện nay khi tình hình thế giới có những biến động phức tạp. Nhất là những vấn đề liên quan đến chủ quyền của lãnh thổ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của đất nước, thanh niên có vai trò hết sức quan trọng,là những thế hệ tương lai của đất nước, trọng trách của mỗi sinh viên là không hề nhỏ. Mỗ sinh viên phải tự ý thức cho mình được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 93. Thanh niên là lực lượng đặc biệt trong xã hội, lực lượng chiếm đông đảo nhất, cũng là lực lượng xung kích, nòng cốt trong mọi hoạt động của xã hội. Là những chủ nhân tương lai của đất nước thì vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước là hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 94. Trong thời đại mới này, thời đại đất nước có những bước phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò và trách nhiệm của mỗi người dân là hết sức quan trọng. Nhưng đặc biệt là thanh niên, tầng lớp kế cận của đất nước, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ phải có trách nhiệm cao cả nhất trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 95. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với nhiều cơ hội và thách thức phía trước. thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước. Luôn mang trong mình tâm huyết, lòng nhiệt tình, khả năng cần cù sáng tạo và trí thức đang giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  Trả lờiXóa
 96. Thanh niên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Thanh niên đang là thế hệ kế cận của đất nước, là trí thức đặc biệt trong tương lai, là những chủ nhân của đất nước sau này. Vi vậy mỗi thanh niên phải ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 97. Đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, cả đất nước đa thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đưa đất nước ngày càng phát triển, ngày càng ổn định. Vì thế vai trò của mọi công dân là hết sức quan trọng. Trong đó thanh niên đang giữ một vai trò rất quan trọng, đang là hạt nhân của đất nước.

  Trả lờiXóa
 98. Thanh niên Việt Nam, thế hệ đặc biệt, lực lượng năng động nhất của toàn xã hội. Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thanh niên Việt Nam đang cho thấy vai trò của mình, cho thấy trách nhiệm của mình trong sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 99. Là một thanh niên trong thời đại mới, trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm của mình, vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi thanh niên hãy thể hiện quyền làm chủ của mình,ra sức học tập xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 100. Đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới., bước vào hội nhập kinh tế thế giới với nhiều thời cơ và thách thức mới. Để chúng ta tiếp tục thực hiện thành công những nhiệm vụ đã đề ra, những mục tiêu chung của đất nước. Thì thanh niên đang là lực lượng nòng cốt, một trong những nhân tố quyết định đến thành công của đất nước.

  Trả lờiXóa
 101. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Ngày nay khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, thì thanh niên lại càng có vai trò quan trọng hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

  Trả lờiXóa
 102. Thanh niên luôn là tầng lớp người đặc biệt của xã hội, của đất nước.Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh”

  Trả lờiXóa
 103. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Vì thế mỗi thanh niên hãy thể hiện vai trò, tầm quan trọng của mình trong sự phát triển chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 104. sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và “trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu lệnh “Đâu cần thanh niên có; Việc gì khó thanh niên làm”. Người động viên khích lệ: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít hiệu quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt”. Mõi thanh niên hãy thể hiện vai trò và khả năng của mình để không phụ lòng mong đợi của đất nước.

  Trả lờiXóa
 105. Đất nước Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập, bước đầu thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà đất nước đang đặt ra. Mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, từng bước thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục thực hiện thành công sự việc xây dựng đất nước Việt Nam chủ nghĩa xã hội vững mạnh, phát triển bền vững là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

  Trả lờiXóa
 106. Thanh niên Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội.Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước. Thanh niên Việt Nam không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở cả giai cấp công nhân, giai cấp công nhân và độ ngũ trí thức; thanh niên không phải là một tầng lớp xã hội độc lập mà có mối quan hệ gắn bó với các tầng lớp khác trong xã hội; thanh niên có mặt ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 107. Đất nước ta trong thời kì mưa bom bão đạn đã có hàng vạn thanh niên tình nguyện tiến ra chiến trường,cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương trước sự xâm lược từ bên ngoài.Với tinh thần đó đã khiến thực dân Pháp,đế quốc Mỹ phải khiếp sợ,cuốn xéo.Ngày nay khi hòa bình được lập lại thì thanh niên vẫn là lực lượng đi đầu trước những nguy cơ,thách thưc đe dọa tới an ninh quốc gia và trật tự xã hội.Với sự sáng tạo,thông minh,sức khỏe dồi dào của tuổi trẻ,thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang tiếp tục kế tục,nối tiếp ông cha ta bảo vệ đất nước đi tới thắng lợi cuối cùng,vượt qua mọi thách thức,khó khăn.

  Trả lờiXóa
 108. Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước. Thanh niên phải ra sức học tập, rèn luyện, có ý chí phấn đấu, không ngại khó khăn gian khó, luôn là những thành phần năng động nhất, nhiệt tình nhất, xông pha trong mọi lĩnh vực, hoàn cảnh, sáng tạo. Nâng cao tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 109. Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong dựng nước và giữ nước. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng cách mạng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng và xem xét vấn đề thanh niên luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong. C.Mác khẳng định: "Do những quy
  luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước"
  Kế thừa những di sản tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo các luận điểm mác-xít về vai trò thanh niên, phong trào thanh niên và xây dựng Đoàn TNCS ở Việt Nam. Gắn thanh niên với vận mệnh của dân tộc, Hồ Chí Minh, trong nhiều bài nói và viết của mình đã luận giải một cách thuyết phục rằng: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên

  Trả lờiXóa
 110. Lối sống của thanh niên tiếp tục được cải thiện theo hướng hiện đại và phù hợp với tác phong lao động công nghiệp, văn minh đô thị. Phần đông thanh niên vẫn giữ được những nét tốt đẹp trong lối sống, nếp sống, quan tâm và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc dân tộc. Thanh niên trong những năm tới có nhu cầu cao về thông tin, giao lưu, hội nhập, du lịch, vui chơi giải trí. Thanh niên hướng tới và đòi hỏi cao về dân chủ và công bằng xã hội, việc làm, các chính sách xã hội, ý thức công dân và việc thực hiện pháp luật của thanh niên được nâng cao hơn. Tinh thần xung phong, tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên tiếp tục được phát huy. Thanh niên có tư duy mới, phù hợp và thích nghi hơn với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 111. bản thân mỗi thanh niên ý thức rõ về trách nhiệm công dân trước vận mệnh của dân tộc và tương lai tươi sáng của đất nước; đồng thời, xây dựng cho mình những hoài bão, ước mơ cao đẹp, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Trước những thuận lợi và khó khăn của đất nước cũng như của bản thân mình, hơn lúc nào hết thanh niên Việt Nam phải nhận thấy rõ vị trí, vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước. Phải nhận thức được khó khăn lớn nhất của mình trong giai đoạn này là sự cạnh tranh quyết liệt về trí tuệ để đạt tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng như trình độ quản lý. Để vượt qua được khó khăn đó, đòi hỏi rất cao ở thanh niên là phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng XHCN, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh với vai trò là chủ thể tích cực, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

  Trả lờiXóa
 112. Thanh niên Việt Nam là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực chủ yếu và dồi dào của đất nước ta. Trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì vai trò của thanh niên ngày càng được phát huy, mang trí lực và sức lực của mình ra để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tránh để các thế lực thù địch, thế lực chống phá đảng và nhà nước lôi kéo. Chấp hành nghiêm đường lối chính sách của đảng, phấp luật của nhà nước, luôn đi đầu trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 113. Nói gì thì nói chứ là sao mà phủ nhận được vai trò to lớn của thanh niên được chứ.thanh niên những người chủ tương lai của đất nước,là lực lượng xung kích, lực lượng đi đầu trong rất nhiều những công việc của đất nước. Ngày nay khi đất nước bước vào thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa thì vai trò của thanh niên cũng rất lớn lao, thanh niên Việt Nam phải nhận thức được điều đó.

  Trả lờiXóa
 114. thanh niên lực lượng đông đảo trong các thành phần,là lực lược có tầm quan trọng đối với đất nước là bước kế cận vì thế đào tạo thanh niên tốt là chúng ta có nhân lực tốt xây dựng đất nước, rất năng động sáng tạo có sức khỏe hoài bão lớn chính vì thế phải tạo điều kiện để thanh niên phát triển về mọi mặt thanh niên như thế nào thò tương lai đất nước phụ thuộc rất nhiều. là chủ nhân của đất nước

  Trả lờiXóa
 115. Đúng rồi , vai trò của thanh niên trong thời đại hiện nay là vô cùng to lớn ,là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,tự giác tham gia các thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ , bảo vệ nền an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc giáo dục tư tưởng cũng như đạo đức , lối sống cho thanh niên là một nhiệm vụ rất cần thiết

  Trả lờiXóa
 116. thanh niên nói riêng và thế hejej trẻ bây giờ đang đã và sẽ trở thành tương lai của đất nước, nhưng mà thời gian gần đây đạo đức của giới trẻ đang có phần xuống cấp khá là nghiêm trọng, điều này sẽ làm cho đất nước ngày càng đi xuống chứ không thể đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu được.

  Trả lờiXóa
 117. Vai trò của thanh niên là những người trực tiếp quản lí đất nước trong tương lai, là lực lượng lao động chính của đất nước, đất nước suy hay thịnh, hưng hay vong là nằm trong tay của thanh niên, thế nên cần phải giáo dục, giáo dục hơn nữa thế hệ thanh niên - sinh viên bây giờ để họ không bị chệch hướng.

  Trả lờiXóa
 118. Đi đâu cũng thấy phong trào lớn, nhưng vẫn cần hơn là những người năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với xã hội hơn

  Trả lờiXóa
 119. Dù trong chiến tranh hay trong thời bình thì vai trò của tần lớp sinh viên , tầng lớp trẻ cũng vô cùng quan trong, trong thời đại ngày nay ,sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thì vai trò của thanh niên quyết định đến sự thành công hay thật bại của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tầng lớp thanh niên cần phải phát huy hết khả năng của mình,, sự năng động , sáng tạo của tuổi trẻ, nguồn lao động dồi dào. khát khao khẳng định mình. góp phần xây dựng thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Trả lờiXóa
 120. Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ chúng ta đang bước đầu đạt được những thành công trong sự nghiệp đổi mơi đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì chúng ta phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, khả năng của mỗi người mà nòng cốt là thế hệ trẻ.

  Trả lờiXóa
 121. Thanh niên là thế hệ tương lai của đất nước, đất nước ta đang ngày càng phát triển, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thế giới. Với những biến đổi phức tạp trên thế giới đang có những tác động đến sự phát triển của đất nước, để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu của đất nước thì chúng ta phải đoàn kết, phát huy sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của toàn dân. Trong đó thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, luôn là nhân tố quan trọng.

  Trả lờiXóa
 122. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên!!!
  Với vị trí, vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam chiếm gần 30% dân số, là lực lượng sung mãn về thể lực, giàu khát vọng, hoài bão, có nhu cầu, có khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới, năng động sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại.
  Thanh niên ngày nay càng ngày càng vươn lên, từng bước làm chủ đất nước, xây dựng đất nước ngày một văn minh , giàu mạnh hơn.
  Tương lai đất nước chắc chắn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng tuổi trẻ yêu nước ngày nay.

  Trả lờiXóa
 123. Trước những thuận lợi và khó khăn, thanh niên Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, trau dồi bản lĩnh đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên làm chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. trước nhân dân. Đây chính là thể hiện sự đổi mới trong nhận thức của thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay.

  Trả lờiXóa
 124. trong giai đoạn phát triển của đất nước. Đất nước Việt Nam chúng ta đang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển mới, trong quá trình chuyển giao, trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tất cả đang tạo đà cho sự phát triển chung của đất nước. Vì vậy phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của thanh niên, của những chủ nhân tương lại của đất nước là điều quan trọng để phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 125. Đất nước ta tiếp tục thực hiện những mục tiêu của mình, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay khi tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, những biến động lớn về chính trị, kinh tế. thanh niên là những trụ cột của đất nước, những chủ nhân trong tương lai của đất nước, vì vậy thanh niên phải luôn ý thức được trách nhiệm của mình, phát huy quyền làm chủ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiến tới góp phần vào xây dựng thành công những mục tiêu của đất nước.

  Trả lờiXóa
 126. "Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước". Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình thì thanh niên phải nỗ lực học tập mà đặc biệt là phải không ngừng trau dồi tri thức khoa học bởi vì muốn đất nước ta theo kịp các nước tiên tiến thế giới thì có cách duy nhất là đi theo con đường kinh tế tri thức.

  Trả lờiXóa
 127. Mỗi giai đoạn, đất nước lại cần những thanh niên với phẩm chất, với trình độ năng lực khác nhau. Nếu như trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì Đất nước cần những thanh niên mạnh khỏe, dũng cảm, mưu trí. Thời kỳ hòa bình như bây giờ, đất nước cần "trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đạo đức và lối sống trong sáng, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng"

  Trả lờiXóa
 128. "Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển,". Ngày nay, nhiệm vụ của thanh niên là học tập không ngừng bởi khoa học công nghệ của thế giới phát triển từng phút từng giờ, không ngừng nghỉ, lượng tri thức tuôn chảy liên tục. Nếu dừng lại, ngay lập tức chúng ta sẽ tụt hậu.

  Trả lờiXóa
 129. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. trong giai đoạn phát triển của đất nước thì thanh niên luôn luôn có nhiệm vụ và vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 130. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, đất nước đang có được những thành công nhất định trong sự nghiệp đổi mới của mình. Để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu, những mục tiêu của đất nước thì việc phá huy sức mạnh của toàn dân tộc là điều quan trọng và có ý nghĩa, việc phát huy sức mạnh nội địa, sức mạnh của tầng lớp trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 131. Tôi thấy thanh niên bây giờ mải chơi quá, suốt ngày rong ruổi những thứ chỉ phục vu mục đích ăn chơi giải trí. Chưa có ý tưởng lớn lao. Sống nhưng chưa phấn đấu hết sức, chưa kiềm chế được bản thân và chưa nhận thức được thứ cần cho tương lai dài.

  Trả lờiXóa
 132. Trong mọi giai đoạn của đất nước thì thế hệ trẻ luôn là lực lượng xung kích trong mọi phong trào và là lực lượng nòng cốt để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà đất nước cần đến thanh niên. Bởi vậy trong thời điểm hiện nay chúng ta đang hội nhập quốc tế thì lực lượng thanh niên lại có vai trò hết sức quan trọng hơn bao giờ hết vì tương lai tươi đẹp cho dân tộc Việt Nam. Cho nên thanh niên cần nhận thức rõ vai trò của mình cũng như hành động một cách đúng đắn trong mọi công việc không để phí hoài tuổi thanh xuân của mình vì lợi ích của bản thân và cũng là lợi ích cho toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 133. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như thời điểm hiện nay cũng như xu hướng hội nhập quốc tế của thế giới hiện nay thì chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng thể của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để đảm bảo thắng lợi của cuộc cách mạng này chúng ta cần phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, đây là sức mạnh to lớn và sáng tạo của chúng ta không chỉ có tài năng mà tất cả lòng nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ vì vậy là thanh niên chúng ta cần phát huy hơn nữa tinh thần, tài năng của mình.

  Trả lờiXóa
 134. Thanh niên là nhân tố quan trọng, quyết đinh đến sự phát triển của đất nước.Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh”. Vì thế mỗi thanh niên hãy phát huy năng lực của mình, học tập , rèn luyện tốt xứng đáng với những kỳ vọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 135. Lực lượng thanh niên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước thế hệ thanh niên Việt Nam cần trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để sau này có thể góp phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 136. Trong thời kì đất nước ta hội nhập kinh tế thế giới sẽ đặt ra rất nhiều khos khăn và thách thức. Thế hệ thanh niên là những mầm non của đất nước hãy phát huy vai trò của mình để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển và đến năm 2020 đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hoá hiện đại hoá

  Trả lờiXóa
 137. Thế hệ thanh niên nước ta đang được sống trong thời binh nhưng thế hệ thanh niên không được mải mê ăn chơi hưởng thụ mà quên đi nhiệm vụ học tập của mình để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 138. Lực lượng thanh niên là lực lượng lòng cốt trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và nhà nước ta luôn đặt niềm tin và sự quan tâm đặc biệt đối với những mầm non của tổ quốc. Thế hệ thanh niên cần cố gắng để xứng đáng với niềm tin của đảng và nhà nước giành cho thế hệ thanh niên nước nhà.

  Trả lờiXóa
 139. Thế hệ thanh niên Việt Nam là những chủ nhân tương lai của đất nước vì vậy thế hệ thanh niên cần phải cố gắng hơn nữa để có thể trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước làm cho đất nước ta có thể phát triển mạnh mẽ nhân dân đất nước ta có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 140. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến việc giáo dục thế hệ trẻ của đất nước để thế hệ trẻ chuẩn bị được những hành trang tốt nhất trước khi bước vào cuộc sống tránh những cám dỗ của các thế lực thù địch đang có những âm mưu chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 141. Lực lượng thanh niên Việt Nam rất đông đảo chiếm tỉ lệ lớn trong dân số nước ta đó là điều kiện thuận lợi để giúp cho đất nước ta phát triển. Nhưng cũng có rất nhiều thách thức đặt ra giành cho thế hệ thanh niên trong thời kì hội nhập hiện nay của nước ta. vì vậy thế hệ thanh niên cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết

  Trả lờiXóa
 142. Đất nước ta đang trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì lực lượng thanh niên càng cần phải phát huy tốt vai trò của mình đối với công cuộc xây dựng đất nước. Những chủ nhân tương lai của đất nước ta hãy chăm chỉ học hành để không công lao quan tâm của gia đình , của đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 143. Trong tình hình đất nước ta hiện nay thì lực lượng thanh niên là lực lượng nòng cốt củ đảng và nhà nước. Thế hệ thanh niên sẽ là những chủ nhân tương lai lãnh đạo đất nước. Đất nước ta có phát triển không? đất nước ta có sánh vai được với các cường quốc năm châu được hay không? Điều đó phụ thuộc vào thế hệ thanh niên nước ta

  Trả lờiXóa
 144. Thanh niên là lực lượng luôn đi đầu trong các công việc. Lực lượng thanh niên hãy phát huy tốt và làm tốt vai trò của mình đối với quê hương đất nước Thế hệ thanh niên Việt Nam vẫn có một bộ phận nhỏ không chịu học hành mà chỉ mải mê ăn chơi. Những thanh niên đó cần phải xem lại mình .

  Trả lờiXóa
 145. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng chính, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển, hội nhập của đất nước.

  Trả lờiXóa
 146. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới với biết bao khó khăn. Việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên là việc làm quan trọng và thiết yếu, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 147. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, là lực lượng chính của đất nước. Thanh niên luôn nắm giữ vận mệnh của đất nước. Thanh niên là nhân tố quan trọng, là chủ nhân tương lai của đất nước. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thanh niên là yếu tố quan trọng trong định hướng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 148. Thanh niên là những con người có tri thức, có sức khỏe và có lòng nhiệt huyết. Thanh niên là lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thanh niên giờ đây luôn tự hào khi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Hãy phát huy hết sức trẻ sức sáng tạo của mình để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 149. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Nhưng thanh niên cũng dễ bị những cám dỗ của cuộc sống lôi kéo vào những tệ nạn của xã hội . Vì vậy thanh niên nước ta hãy trang bị những hành trang kiến thức cho mình để không bị những cám dỗ của cuộc sống lôi kéo, không đi phải những con đường sai trái.

  Trả lờiXóa
 150. Khỏi cần phải nói, ai cũng biết được vai trò to lớn của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Vì thế, thế hệ thanh niên chúng ta phải làm thế nào để xứng đáng với vai trò to lớn này, những điều cần làm nhiều lăm, chắc chắn mọi thanh niên đều nắm vững rồi, quan trọng là ai làm được mà thôi.

  Trả lờiXóa
 151. Thanh niên nói chung và thế hệ sinh viên Việt nam nói riêng có một vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta hãy bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình hãy cùng xây dựng một đất nước Việt nàm ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 152. Thanh niên Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cả thời kỳ chiến tranh giữ gìn non song đất nước và thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước. Là lực lượng xung kích, đi đầu có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Vì thế mỗi thanh niên hãy luôn cố gắng học tập, rèn luyện đóng góp một phần nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển chung của cả đất nước, dân tộc để xứng đáng là con em ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng.

  Trả lờiXóa
 153. Người Việt nam thường nói: “tre già măng mọc”, “con hơn cha là nhà có phúc”. Vấn đề truyền thống là mạch ngầm trong lòng dân tộc, là sức sống diệu kì trong hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cha ông ta trao cho con cháu ngọn lửa thiêng liêng của nền văn hóa, văn hiến và hơn ai hết tuổi trẻ của thế hệ hôm nay phải có sứ mệnh thắp sáng hơn, đưa ngọn lửa thiêng liêng ấy đến đài vinh quang trong tương lai. Thời kì nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, tuổi trẻ là nguồn tài nguyên vô giá và là nhân vật chính tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho Tổ quốc, cho dân tộc. Thời đại của tri thức, của khoa học công nghệ. Ai nắm được tri thức công nghệ, người ấy sẽ nắm chiếc đũa thần để tạo bước đi thần diệu cho đất nước. Nhiệm vụ của tuổi trẻ phải có chiếc đũa thần ấy. Bất cứ ai ở tuổi ăn học, phải tạo mọi điều kiện, tiếp cận với tri thức. Chỉ có tri thức dồi dào, đạo đức nhân tâm trong sáng, khát vọng sống, lao động cống hiến mãnh liệt trong tầng lớp tuổi trẻ thì tương lai của dân tộc mới sáng lạn, lấp lánh hào quang. Tuổi trẻ Việt Nam không phải không có nhân tài. Nhưng tất cả tuổi trẻ Việt Nam phải biết hóa thân cho “dáng hình xứ sở”. Mọi người phải là anh vệ quốc quân, anh giải phóng quân ngày nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta cần phải phát huy vai trò xung kích của thanh niên và Đoàn thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức các phong trào của Đoàn thanh niên để thanh niên thể hiện vai trò của mình trong các phong trào đó.

   Xóa
 154. Bác đã từng nói "non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Thanh niên chính là tương lai của đất nước, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật nhanh chóng sẽ là lực lượng chính đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Trả lờiXóa
 155. "Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên" thanh niên Việt Namthanh niên Việt Nam là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào. Thanh niên là lớp người kế cận trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phát huy sức trẻ, sự sáng tạo,lòng nhiệt huyết vào công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng ta lãnh đạo. Trong giai đoạn hiện nay thanh niên Việt Nam bên cạnh việc tích cực học tập, trau dồi vốn kiến thức thì cũng cần hết sức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm phục vụ mục đích chống phá Đảng, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 156. Dù là ở thời chiến hay thời bình thì vai trò của lớp lớp thanh niên Việt Nam là vô cùng quan trọngvai trò của lớp lớp thanh niên Việt Nam là vô cùng quan trọng. Nếu ở thời chiến, thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm thì ở thời bình, thanh niên là lớp người tiên phong đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo về Tổ quốc, là lớp người kế tiếp các vị tiền bối, các bậc cha anh trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 157. trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 158. nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên là một yếu tố rất quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên và Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay, phong trào thanh niên luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, qua đó thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

  Trả lờiXóa
 159. có thể nói, phong trào thanh niên luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, qua đó thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, qua các phong trào, Đoàn sẽ làm tốt hơn việc tập hợp thanh niên, bổ sung lực lượng và sức chiến đấu cho Đảng.

  Trả lờiXóa
 160. cần phải đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên, bởi thực tế xã hội cho thấy, thanh niên với những đặc trưng về lứa tuổi, sức khoẻ tâm lý và nhận thức, thường có các các hành vi, lối sống, quan niệm, cảm thụ và sáng tạo văn hoá riêng mà không phải lúc nào cũng được thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 161. Chúng ta được sống, học tập và hưởng thụ những thành quả mà cha ông và biết bao thế hệ người Việt đã đổi lấy bằng xương máu và trí tuệ. Vì thế, mỗi thanh niên - những người chủ tương lai của đất nước cần biết quý trọng tuổi trẻ, phải sống và cống hiến hết mình vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu

  Trả lờiXóa
 162. Hãy để tuổi trẻ của chúng ta thật có ích và chúng ta sẽ không hối tiếc vì để nó trôi đi một cách vô vị.

  Trả lờiXóa
 163. Tuổi trẻ sẽ là nguồn nhân lực hàng đầu trong công cuộc xây dựng đất nước phồn thịnh và giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 164. "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".Vậy nên tuổi trẻ chúng ta hãy sống và làm việc thật tốt để xây dựng đất nước ngày càng đi lên, không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

  Trả lờiXóa
 165. Tuổi trẻ là thời gian mà mỗi con người cảm thấy sung mãn nhất trong cuộc sống. Ở tuổi này, con người thường dám nghĩ, dám làm, ôm ấp nhiều hoài bão, khát vọng lớn lao về một tương lai tươi sáng. Khi đó, chúng ta có sức bật mạnh mẽ nhất về cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 166. Trong công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng thanh niên, sinh viên cần chủ động, xung kích không ngại gian khổ để xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng phát triển. Xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 167. Lực lượng thanh niên cần tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, xây dựng và phát triển đất nước. Tuổi trẻ cần phải xông pha không ngại khó khăn gian khổ. Để trở thành những trụ cột xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 168. Trước tình hình hội nhập quốc tế, thế hệ thanh niên Việt Nam càng cần phải cố gắng học tập và rèn luyện để có thể làm chủ được những dây truyền công nghệ tiên tiến nhất. Phát huy tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ của thế hệ thanh niên trong công cuộc đưa nước ta phát triển trở thành nước Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  Trả lờiXóa
 169. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa
 170. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.

  Trả lờiXóa
 171. thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo..

  Trả lờiXóa

 172. Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.

  Trả lờiXóa
 173. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa
 174. Thế hệ thanh niên là thế hệ luôn mang đầy sức sống, họ được trang bị những kiến thức về nhiều lĩnh vực, trong thời kì nào cũng vậy thanh niên luôn chủ động, xung kích, sáng tạo hoàn thành được tốt nhất những công việc và nhiệm vụ của mình dù trong hoàn cảnh nào.

  Trả lờiXóa
 175. Ở thời đại ngày nay đòi hỏi mỗi thanh niên cần học hỏi và tìm tòi nhiều hơn nữa những kiến thức để trang bị cho bản thân mình. Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển vậy nên thế hệ thanh niên cần chủ động hội nhập để lĩnh hội những thành tựu khoa học kỹ thuật và những văn minh của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 176. Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên phải đi đầu trong học tập, rèn luyện, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, thanh niên cần đi đầu trong đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 177. Thế hệ thanh niên hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước như truyền thống yêu nước nồng nàn, phẩm chất cần cù, sáng tạo, anh hùng, kiên cường, bất khuất, yêu thương con người,… điều này giúp thế hệ thanh niên hiểu rõ hơn về tinh thần, ý thức trách nhiệm và vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa