TIN TỨC

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Thanh niên chúng ta là mùa xuân là sức sống muôn màu trường cửu của nhân gian, của đất nước anh hùng. Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn niềm tin vào thế  hệ  trẻ  trong  sự  nghiệp  dựng  nước và giữ nước của dân tộc, Người khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một  phần lớn là do thanh niên". Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Vậy nên, Thanh niên chúng ta chính là nguyên khí của quốc gia, là vận mệnh của dân tộc .
Capture
Quán triệt tư tưởng của Người, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của Thanh niên, xác định Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, xây dựng Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
     
Trải qua biết bao giai đoạn biến cố và thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, lực lượng Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh được xây dựng, rèn luyện nên đã phát triển không ngừng lớn mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi vai trò là hạt nhân chính trị vững mạnh,  luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, trở thành lực lượng xung kích của cách mạng, lập nên bao chiến công huy hoàng, cùng với toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời chuyển đất, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đó, trong suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, lớp lớp Thanh niên Việt Nam, ở tiền tuyến cũng như hậu phương, đã hăng hái vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, không ngại hiểm nguy với khí phách hiên ngang "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" và tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã làm nên những chiến công hiển hách lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Hàng loạt những phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất", "Hát cho đồng bào tôi nghe",  những khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù" đã đi vào lòng người. Rất nhiều chiến sĩ, liệt sĩ có danh và vô danh là Đoàn viên, Thanh niên đã xả thân vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sau đại thắng mùa xuân 1975, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua học tập, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội. Tiêu biểu là các hoạt động xung kích, giữ gìn trật tự trị an, các phong trào xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, thực hiện nếp sống mới văn minh tiên tiến. Góp phần to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước , đưa nước ta tiến lên một tầm cao mới sánh vai với các nước bạn năm châu trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao những cống hiến đó của thế hệ trẻ, đã tặng thưởng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên nước ta nhiều phần thưởng cao quý:  Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng.
Bước sang thế kỷ XXI, nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức với xu thế toàn cầu hóa, vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế, tuy nhiên xu thế toàn cầu hóa cũng đã đặt ra thời cơ, vận hội và cả những khó khăn, thách thức to lớn. Đây là điều kiện thuận lợi cho Thanh niên nước ta phát huy tài năng, sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ để khẳng định mình, để trưởng thành và cống hiến cho đất nước. Tại Đại Hội Đảng lần thứ XI Đảng ta đã khẳng định sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng Thanh niên. Và thế hệ sinh ra trong hoà bình sẽ dần dần thay thế đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà Nước, những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có nghĩa là về mặt nguyên tắc sứ mệnh làm chủ đất nước đã được định đoạt, trao lại cho thế hệ trẻ. Bởi thế hệ Thanh niên ngày nay được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vũng chắc của kinh tế xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn các lớp Thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp Thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử to lớn, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của thế hệ cha anh và trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam Sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình và đang dần dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với Thanh niên các nước trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Khi đất nước đang chuyển mình hội nhập quốc tế thì đòi hỏi thế hệ Thanh niên phải có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao hơn nữa, có ý thức tự học , tự rèn luyện, tự tin , tự chịu trách nhiệm để trở thành nguồn lao động chất lượng cao , trở thành người thừa kế trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc :
Thứ nhất, Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng Thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng Thanh niên. Do đó, Thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, sự thắng lợi tất yếu của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng .
Thứ hai, Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, Thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: Người Thanh niên nào cũng phải học dù ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học, người Thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân .
Thứ ba, Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội của Thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, Đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân .
Thứ tư, Thanh niên phải tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Thứ năm, Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thứ sáu, Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, giới thiệu về bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các trang mạng phổ thông như: Blog, Face Book,.v.v.. chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: Giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo, hướng tới sự phát triển lành mạnh, trong sáng, đóng góp to lớn cho sự phát triển thinh vượng của nước nhà.
Tiến bước trên con đường vinh quang, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn là kim chỉ nam xuyên suốt chặng đường cách mạng của đất nước ta. Chiến công của cha anh đã làm nên truyền thống, làm nên trang sử vàng của dân tộc. Các thế hệ cha anh đã dựng nên đất nước, thế hệ Thanh niên ngày nay phải ra sức giữ lấy nước. Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó, Thanh Niên thế hệ Hồ Chí Minh ngày nay nói chung, Thanh Niên thế hệ Hồ Chí Minh Học Viện An Ninh Nhân Dân nói riêng phải phấn đấu trở thành những người giàu về trí tuệ, giỏi về chuyên môn, lí luận, nghiệp vụ, "vừa Hồng vừa Chuyên" , phải có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu những giá trị lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc được khởi thuỷ từ dòng máu Lạc Hồng, được hun đúc qua 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, được nhân lên gấp bội trong thời đại Hồ Chí Minh. Thanh niên chúng ta cần phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, biết tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, có chí tiến thủ, có lòng quyết tâm, có tinh thần đoàn kết, sự năng động sáng tạo, biết vượt lên mọi hoàn cảnh để học tập, lao động, sản xuất với sức mạnh dời non lấp biển và tinh thần "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Hãy ra sức học tập và cống hiến hết mình cho tổ quốc, tương lai của nước nhà, đưa đất nước ta trở thành cường quốc của dân tộc anh hùng. Truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta phải được thế hệ trẻ phát huy và phải đưa nó trở thành một trong những nền tảng lớn của tinh hoa nhân loại, đó là sứ mệnh vĩ đại và thiêng liêng của thế hệ Thanh niên chúng ta  –  Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Theo http://nendanchu2012.wordpress.com/

39 nhận xét:

 1. Thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ đất nước vì vậy chúng ta hãy phát huy hết năng lực vốn có của mình để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình nhé

  Trả lờiXóa
 2. Từ xưa đến nay thanh niên vẫn luôn luôn là lực lượng đi đầu trong mọi công việc, là lực lương chủ yếu để xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 3. Tự hào là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh chúng ta hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cùng nhau xây dựng đất nước ta to đẹp hơn nữa

  Trả lờiXóa
 4. Sức mạnh đất nước đến từ thanh niên vì vậy chúng ta hãy cùng nhau học tập thật tốt để cùng nhau xây dựng đất nước thêm tươi đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 5. thanh niên là những con người mang trong mình đầy đủ sức khỏe và tri thức, là lực lượng mang đến cho đất nước một tương lai đầy ánh sáng...!!!

  Trả lờiXóa
 6. thanh niên là lực lượng nồng cốt xung kích cho mọi hoạt động, đống góp một vai trò to lớn cùng với sự hội nhập quốc tế của đất nước ta

  Trả lờiXóa
 7. đoàn thanh niên là cánh tay phải đắc lực của đảng, có thể thấy vai trò của thế hệ thanh niên là rất to lớn đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của dân tộc

  Trả lờiXóa
 8. trong thời đại nào thì vai trò của thanh niên cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời kì mời vai trò của thanh niên lại càng phải đảy mạnh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 9. vai trò của thanh niên là điều không thể phủ nhận, trong thời đại mới hiện nay, thanh niên cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 10. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên! Thanh niên là lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Thanh niên là thế hệ năng động sáng tạo. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước không thể thiếu đi sự đóng góp của thanh niên.

  Trả lờiXóa
 12. thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ tổ quốc! là chủ nhân tương lai của đất nước! mỗi người thanh niên cần ý thức được việc đó để tích cực rèn luyện và học tập!

  Trả lờiXóa
 13. Thanh niên là thê hệ tương lai của đất nước , là chủ nhân của đất nước sau này, vị vậy cần có sự quan tâm và đầu tư nhất định của nhà nước, chính phủ

  Trả lờiXóa
 14. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Thanh niên là tương lai của đất nước, chính vì thế cần giáo dục hơn nữa cho giới trẻ về lòng yêu nước, tránh để các thế lực thù địch dựa vào thanh niên, vào sinh viên để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 15. thanh niên ngày nay luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước và luôn phấn đấu, học tập để xây dựng nước nhà

  Trả lờiXóa
 16. Thanh niên là đội quân tiên phong cho sự cải cách và tiến bộ,thanh niên cần phải trau dồi những kiến thức toàn diện, bồi đăó lòng yêu nước, yêu dân tộc để phát hiện những âm mưu của kẻ thù, từ đó bảo vệ và xây dựng nước bền vững, giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 17. để trở thành Đảng viên, có được người Đảng viên thật sự chuyên chính cách mạng thì đầu tiên phải trở thành 1 đoàn viên ưu tú, mà muốn như thế, thì Đoàn viên thanh niên phải cố gắng hết mình, để xứng đáng là dội dự bị tin cậy, thông minh sáng tạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. Thanh niên là lực lượng trẻ mạnh khỏe, hăng hái, nhiệt tình, đi đầu trong mọi phong trào và tiền đề là chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ thanh niên có giỏi giang nhanh nhẹn thì tương lai đất nước mói có thể phát triển giầu mạnh và thịnh vượng được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. với vai trò quan trọng như vậy chúng ta phải hết sức quan tâm tới thanh niên hơn nữa, đặc biệt là tạo đk học tập, sân chơi bổ ích định hướng đường đi đúng đắn.

   Xóa
 19. Phong trào thanh niên ở khắp nơi trên đất nước ta đều phát triển rầm rộ, đoàn thanh niên là cánh tay phải cảu Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang ngày càng phát triển thì thế hệ thanh niên lại càng giữ vai trò quan trọng hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 20. "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" câu hát vang mãi thúc dục các bản trẻ ra sức học tập lao động cống hiến hết mình cho đất nước, cho dân tộc Việt, có thể thấy vai trò của thanh niên ngày càng quan trọng

  Trả lờiXóa
 21. trong thời gian tới vai trò của thanh niên sẽ ngày càng tăng lên bởi đất nước đang đối mặt với biết bao loại kẻ thù cả trong và ngoài, tương lai thanh niên sẽ là lực lượng chính đấu tranh lai các thế lực đó vậy nên hiện này chúng ta phải hết sực quan tâm vào đào tạo thanh niên đi theo đúng hướng

  Trả lờiXóa
 22. Thanh niên là thế hệ chủ nhân tương lai của đât nước do vậy chúng ta cần quan tâm với việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Xây dựng họ thành những con người chủ nghĩa xã hội mai sau gánh trọng tránh lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 23. Thế hệ thanh niên với những ước mơ và hoài bão mãnh liệt muốn vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ muốn hiện thực hóa những ước mơ của mình. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời các bạn hãy ra sức học tập và rèn luyện thành những người có đức có tài để mai sau xây dụng đát nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 24. có 1 bộ phận các bạn trẻ chìm đắm trong ăn chơi sa đọa, thật đáng tiếc, họ quên đi những ước mơ hoài bão của mình, quên đi niềm tin và hi vọng mà gia đình, xã hộ giành cho họ,

  Trả lờiXóa
 25. Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng Thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng Thanh niên. Do đó, Thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hộ

  Trả lờiXóa
 26. Thanh niên hiện nay cần có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng .

  Trả lờiXóa
 27. Thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, Thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

  Trả lờiXóa
 28. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: Người Thanh niên nào cũng phải học dù ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học, người Thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân .

  Trả lờiXóa
 29. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

  Trả lờiXóa
 30. Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 31. Thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 32. Thanh niên chúng ta cần phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, biết tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, có chí tiến thủ, có lòng quyết tâm, có tinh thần đoàn kết, sự năng động sáng tạo, biết vượt lên mọi hoàn cảnh để học tập, lao động, sản xuất với sức mạnh dời non lấp biển và tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

  Trả lờiXóa
 33. "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên" & "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên"

  Trả lờiXóa
 34. Thế hệ sinh ra trong hoà bình sẽ dần dần thay thế đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà Nước, những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có nghĩa là về mặt nguyên tắc sứ mệnh làm chủ đất nước đã được định đoạt, trao lại cho thế hệ trẻ, các bạn hiểu như mình chứ.

  Trả lờiXóa
 35. Giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo, hướng tới sự phát triển lành mạnh, trong sáng, đóng góp to lớn cho sự phát triển thinh vượng của nước nhà.

  Trả lờiXóa
 36. thế hệ thanh niên hiện nay phải học tập, rèn luyện, ham học hỏi trau dồi tri thức để trở thành lực lượng xung kích của cách mạng, lập nên bao chiến công huy hoàng, cùng với toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời chuyển đất, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 37. Thanh niên chúng ta chính là những chủ nhân tương lai của đất nước vậy còn chờ đợi gì nữa chúng ta hãy đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ lòng nồng nàn yêu nước, sức sáng tạo sự năng động của tuổi trẻ không ngừng rèn luyện tu dưỡng cống hiến hết mình cho nước nhà.Những chủ nhân tương lai của Đất nước hãy nắm tay nhau đoàn kết nhau lại xây dựng đất nước thôi còn chờ đợi gì nữa.

  Trả lờiXóa
 38. Thanh niên chúng ta chính là lực lượng xung kích của cách mạng Việt Nam thanh niên hãy phát huy vai trò xung kích ấy của mình ,thanh niên Việt Nam không ngại khó không ngại khổ luôn năng động hãy phát huy hết khả năng để xây dựng đất nước đồng thời cũng cần cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đừng để chúng lợi dụng hãy loại bỏ chúng ra ra khỏi nước ta.

  Trả lờiXóa