TIN TỨC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên


Sen Hong

Từ năm 1925, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải xây dựng một tổ chức thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Sau một thời gian do Người trực tiếp chuẩn bị và đề nghị với Trung ương Đảng, ngày 26-3-1931, Thanh niên Cộng sản Đoàn ra đời. Đó là thời điểm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong phong trào thanh niên yêu nước theo xu hướng tiến bộ ở nước ta.
                  
Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biêt cho thế hệ trẻ
Đối với Hồ Chí Minh, tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Muốn phát huy sức mạnh của thanh niên thì phải thông qua tổ chức, không có tổ chức thì Đảng không nắm được thanh niên.
Trong thư gửi thanh niên Việt Nam năm 1925, Hồ Chí Minh vạch rõ ở Đông Dương có đủ cơ sở vật chất (hầm mỏ, hải cảng, đồng ruộng…) chỉ “thiếu tổ chức và người tổ chức”. Đây là một nhận định hết sức sáng suốt. Vì lẽ đó, Hồ Chí Minh coi công tác vận động thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của mình, và sau khi dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V và Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV (1924), Người dốc sức tiến hành công tác tổ chức, lập ra Việt Nam Thanh niên cách mệnh Đồng chí hội.
Chính Hồ Chí Minh là người trực tiếp tuyển chọn, bồi dưỡng đồng chí hội. Chính Hồ Chí Minh là người trực tiếp tuyển chọn, bồi dưỡng những hạt giống đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở nước ta.
Năm 1944, Đảng và Bác Hồ thành lập tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong.


Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh chỉ thị trực tiếp cho các xứ ủy, tỉnh ủy, thành ủy tổ chức các Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc và thống nhất hệ thống Đoàn từ cơ sở lên đến Trung ương. Tháng 6-1946, Người chủ trương lập Mặt trận thanh niên rộng rãi (do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt), lấy tên là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và trực tiếp dự Đại hội lần thứ nhất của Liên đoàn tại chiến khu Việt Bắc.
Hồ Chí Minh là người sáng lập các tổ chức thanh niên Việt Nam trực tiếp cho ý kiến cụ thể về dự thảo Điều lệ Đoàn (trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III năm 1961). Người khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn trong hệ thống chính trị của đất nước; khẳng định những chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản.
Việc lập Mặt trận thanh niên, “đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc” do Đảng lãnh đạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản làm nòng cốt, tạo ra những loại hình tập hợp thích hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, với từng trình độ, đặc điểm và tâm lý thanh niên là một sáng tạo lớn, một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản, được thể hiện trên những phương diện sau:
Về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, Hồ Chí Minh chỉ rõ Đoàn Thanh niên là tổ chức thanh niên cộng sản, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người đại diện của thanh niên, là hạt nhân đoàn kết, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là người phụ trách, dìu dắt thiếu niên, nhi đồng. Tất cả những điều đó được thể hiện ở huy hiệu Đoàn.

       Hồ Chí Minh kết luận: “Huy hiệu của thanh niên ta là: “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ và hoạt bát.
Trong mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng về đường lối chính trị thì thanh niên theo Đảng chỉ huy, nhưng việc làm thì thanh niên độc lập; trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải gương mẫu để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ; mọi công việc đều vì lợi ích của nhân dân mà làm. Khắp nơi có đoàn thể nhân dân, đó là những tổ chức của dân, “phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ”.
Về mối quan hệ giữa Đoàn với thanh niên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, phải tránh thành kiến, hẹp hòi, cô độc. Phải thật thà, đoàn kết với anh chị em thanh niên trong Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng củng cố, phát triển Đoàn và tổ chức phong trào thanh niên. Người chỉ rõ:
“Phải củng cố tổ chức của Đoàn. Phải đoàn kết nội bộ chặt chẽ, và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên”.
“Cần phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng”.
“Muốn củng cố và phát triển Đoàn thì tất cả đoàn viên phải làm gương mẫu: Phải giữ vững đạo đức cách mạng; phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm.
Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thuần, tự tư tự lợi. Phải xung phong trong mọi công tác; xung phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng chứ không phải là xa rời quần chúng. Phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp để tiến bộ mãi, để sẵn sàng trở thành cán bộ tốt, đảng viên tốt. Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh”.
Về phương pháp công tác, phương pháp vận động thanh niên của Đoàn, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
“Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp”.
“Phong trào cần phải liên tục và có nội dung thiết thực. Không nên chỉ có hình thức, càng không nên “đầu voi đuôi chuột”.
“Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi là một trăm chương trình to tát mà làm không được”.
Đối với cán bộ Đoàn, Hồ Chí Minh đòi hỏi: “Cán bộ lãnh đạo cần phải chống bệnh quan liêu, chống cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát điều tra nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng”. “Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là những quan điểm, mục tiêu mà Đảng ta đã vận dụng, quán triệt trong quá trình xây dựng và phát triển cho công tác Đoàn thanh niên. Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ cần chú trọng những điểm sau:
Một là , thông qua sinh hoạt Đoàn, Hội thanh niên và các phương tiện thông tin đại chúng, Đoàn cần phổ biến, truyền đạt tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời chỉ bảo của Bác Hồ đối với thanh niên một cách thường xuyên, liên tục.
Hai là, các cấp bộ Đoàn, Hội cần tổ chức cho cán bộ học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên; quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ đổi mới.
Có thể nói, mọi đối tượng thanh niên (công nhân, nông dân, bộ đội, cán bộ KHKT, học sinh, sinh viên…) đều tìm thấy trong những lời chỉ dẫn ân cần của Bác Hồ các giá trị định hướng cho suy nghĩ và hành động của mình trong tình hình hiện nay.
Ba là, hiện nay đang phát triển mạnh phong trào Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước, thanh niên tình nguyện, 4 đồng hành và 5 xung kích, các chương trình hành động của Đòan... Những điển hình tiên tiến cá nhân và tập thể xuất hiện ngày càng nhiều. Đây chính là những tấm gương Người tốt việc tốt mà sinh thời Hồ Chí Minh luôn cổ vũ và khen ngợi. Các tỉnh, thành Đoàn cần mở rộng các hình thức cổ vũ phong trào người tốt, việc tốt, tuyên truyền, giáo dục thanh niên rèn luyện và cống hiến qua việc giới thiệu thường xuyên những điển hình tiên tiến.
Bốn là, cần hình thành bộ môn Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên trong hệ thống trường Đoàn từ Trung ương đến địa phương. Muốn làm việc này phải chuẩn bị đồng thời cả hai mặt: đào tạo đội ngũ cán bộ và chuẩn bị giáo trình.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên đã được Đảng ta quán triệt trong nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, trong nhiều văn bản của Nhà nước ta đã ban hành. Vì vậy, quá trình nghiên cứu, học tập và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện có kết quả các chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thanh niên.
Các ngành, các cấp xây dựng được chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết của Đảng cũng là quán triệt và thực hiện những tư tưởng, chỉ dẫn của Bác đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Đoàn Thanh niên phải tích cực, chủ động hơn trong việc phối hợp với các ngành, đoàn thể nhằm giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế trẻ, đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành các thể chế, chính sách cụ thể theo tư tưởng Hồ Chí Minh như đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chính sách giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội của thanh niên, bồi dưỡng tài năng trẻ ... nhằm tạo ra những điều kiện và môi trường thuận lợi cho quá trình giáo dục và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên.30 nhận xét:

 1. thanh niên có vai trò và vị trí rất quan trọng trong tổ chức Đảng của nước ta,thanh niên là lực lượng đi đầu trong các phong trào lao động,góp sức xây dựng một tập thể mạnh,ngày càng phát triển.đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên.

  Trả lờiXóa
 2. tư tưởng của Bác muốn cho đất nước ta ngày càng trở nên gắn bó,mạnh mẽ.Bác chỉ rõ Đoàn Thanh niên là tổ chức thanh niên cộng sản, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người đại diện của thanh niên, là hạt nhân đoàn kết, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là người phụ trách, dìu dắt thiếu niên, nhi đồng.

  Trả lờiXóa
 3. sinh thời chủ tịch Bác Hồ luôn dành sự quan tâm dặc biệt cho thế hệ thanh niên. tư tưởng của người là nền tảng cho chúng ta học tập và noi theo

  Trả lờiXóa
 4. tư tưởng của Người là tôn chỉ để thế hệ trẻ noi theo. hình ảnh Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam để thế hệ than niên phấn đấu và rèn luyện!

  Trả lờiXóa
 6. Thế hệ thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đất nước. Thanh niên Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ và xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tiền đề, là môi trường rèn luyện của mỗi thanh niên trước khi vào Đảng!

  Trả lờiXóa
 8. thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích. La những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tập hợp, đoàn kết thanh niên là hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 9. Thế hệ thanh niên luôn luôn mang trong mình một dòng nhiệt huyết, luôn khát khao được cống hiến sức mình để đóng ghóp cho sự phát triển chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. thế hệ trẻ là mầm non của đất nước, là tương lai của đất nước, thế hệ trẻ tốt đẹp thì đất nước sẽ có tương lai tốt đẹp. hãy vì tương lai tươi đẹp của đất nước hãy trở thành những đoàn viên thanh niên có ý nghĩa cho đời!!!

  Trả lờiXóa
 11. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác luôn giành một sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước do vậy Bác luôn quan tâm tới sự phát triển của thanh niên

  Trả lờiXóa
 12. tư tưởng của chủ tịch hồ chí mình về thanh, thiếu niên việt nam coi thanh thiếu niên là tương lại của đất nước trong một lần bác gặp nhi đồng cả nước bác có nói" các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nươc" bên cạnh đó bác còn dậy thanh thiếu niên là lực lượng chính để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. cho nên với thế hệ thanh thiếu niên nhưn chúng mình hãy cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa các bạn nhé

  Trả lờiXóa
 13. Thế hệ thanh thiếu niên là tương lai của đất nước, các bạn hãy cùng nhau ra sức học tập phấn đấu để xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng phát triển.khi còn sống bác hồ cũng đã từng nói, từng coi thanh thiếu niên là tương lai là sự phát triển của đất nước. chúng ta những thế hẹ trẻ hãy phát huy truyền thống anh hùng của đất nước ta mọi người nhé

  Trả lờiXóa
 14. Bác Hồ luôn có những cái nhìn hết sức thời đại. với thanh niên Bác cũng có đánh giá hết sức đúng đắn. Là người thanh niên ta cần ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước

  Trả lờiXóa
 15. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà . Nước nhà thịnh hay suy , yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên

  Trả lờiXóa
 16. Sinh thời, Bác Hồ luôn luôn dành cho thanh, thiếu, nhi tình thương yêu đặc biệt. Có lần Bác nói: "Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mởn như hoa nở mùa xuân... Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang".

  Trả lờiXóa
 17. thế học học sinh, sinh viên phải tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo. KHi còn sống Bác luôn giành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ thanh niên, chăm lo tới thế hệ thanh niên xây dựng chủ nhân tương lai có đức có tài

  Trả lờiXóa
 18. Bác Hồ luôn sống mãi trong tim chúng ta. Tư tưởng của Bác đã được cả thế giới biết đến và khâm phục một con người suốt đời vì dân vì nước

  Trả lờiXóa
 19. Công cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên. Bây giờ nó đã trở thành một công cuộc, một quá trình lâu dài mà Đảng và Nhà nước ta thực hiện

  Trả lờiXóa
 20. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 21. Khi Người còn sống Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ thanh niên. Tư tưởng của người luôn mang tính thời đại, đào tạo lý tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên là vấn đề có tính chiến lược lâu dài

  Trả lờiXóa
 22. Thế hệ thanh niên nguyện đi theo con đường mà Bác và Đảng đã chọn, thế hệ thanh niên luôn nhận được sự quan tâm đặc biết từ người tư tưởng của người về thanh niên luôn luôn mang tính thời đại

  Trả lờiXóa
 23. Chúng ta là thanh niên thế hệ Hồ Chi Minh vì vậy việc thấm nhầm tư tưởng của Bác là điều đương nhiên

  Trả lờiXóa
 24. Bác luôn chăm lo đến thanh niên vì đây là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. vì vậy thanh niên đất nước hãy cùng nhau ra sức học tập theo tấm gương của Bác nhé

  Trả lờiXóa
 25. Bác luôn là tấm gương lớn về đạo đức và nhân cách để mọi người không chỉ là thanh niên cả nước noi theo.

  Trả lờiXóa
 26. thanh niên có vai trò và vị trí rất quan trọng trong tổ chức Đảng của nước ta,thanh niên là lực lượng đi đầu trong các phong trào lao động,góp sức xây dựng một tập thể mạnh,ngày càng phát triển.đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên.

  Trả lờiXóa
 27. Chỉ cần mỗi người trẻ cùng nhau ra sức học tập theo tấm gương của Bác thì chắc chắn đất nước ta sẽ có 1 lớp kế cận xây dựng đất nước to đẹp hơn nữa

  Trả lờiXóa
 28. với tình cảm và sự quan tâm tận tình to lớn mà Bác giành cho thế hệ thanh niên, chúng con nguyện đi theo con đường mà Người đã lựa chọn, xứng đáng với sự kì vọng của nhân dân, của Đảng. với trọng trách là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng con sẽ cố gắng hết mình, để xây sựng đất nước đằng hoàng hơn to đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 29. hồi bé, được nghe về hoạt động cao cả sôi nổi của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tôi đã háo hức và không ngừng phấn đấu để thành 1 doàn viên, và rồi bước ngoặt đó đã đến với tôi, tôi đã trở thành 1 đoàn viên khi 14 tuổi, đó là dấu ấn không bao giờ quên, khi được đeo trên mình tám huy hiệu đoàn, tôi như trưởng thành hơn, người lớn hơn, mọi việc mình làm càng trỏe nên ý nghĩa hơn

  Trả lờiXóa
 30. Thanh niên đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì thế quan tâm đến thanh niên đồng nghĩa với việc phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa