TIN TỨC

Tìm hiểu về điều 4 trong hiến pháp Việt Nam Phillip Tran

          Hiến pháp nước ta là đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước và xã hội, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta đã có các bản Hiến pháp như: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Dưới sự tác động của bối cảnh tình hình quốc tế trong nước và quốc tế, ở mỗi bản Hiến pháp đều thể hiện được các giá trị lịch sử riêng, phù hợp với thực tiễn là định hướng chiến lược cực kì quan trọng cho các hoạt động đất nước ta. Trong các bản Hiến pháp, vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn được khẳng định với tính pháp lí ngày càng vững chắc (nhất là trong Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992) . Với cách gọi quen thuộc khi nhắc đến là “Điều 4 Hiến pháp” là người ta biết ngay đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Hiến pháp năm 1980 ở điều 4 đã có ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.
Đến Hiến pháp năm 1992, giữ điều 4 nhưng có sửa lại: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

       Có thể thấy, Hiến pháp “thừa nhận” Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải “cho phép” Đảng được lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Các thế lực thù địch kiên quyết cho rằng điều 4 của Hiến pháp chính là “giấy phép độc quyền” cho Đảng cầm quyền lãnh đạo. Chúng quên mất rằng, lịch sử đã chúng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết của nhân dân ta trong các giai đoạn cách mạng. Nhiều Đảng vì không thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà tự nguyện giải tán (Đảng dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam đã tự tuyên bố giải thể năm 1988). Như vậy “Giấy phép” cho Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo chính là lòng tin yêu của dân. Bởi lẻ, từ khi Đảng ra đời đến nay do ý Đảng hợp lòng dân, nên Đảng đã lãnh đạo được nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội nhưng vì trong xã hội có lực lượng của nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác nhau nên sự thừa nhận chính thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là rất cần thiết. Với sự thừa nhận đó, Đảng có trọng trách trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng. Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc được thực hiện theo cơ chế chung là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Quyền làm chủ của dân được thực hiện qua việc dân bầu ra Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của mình để quản lý toàn xã hội bằng luật pháp. Quốc hội ban hành Hiến pháp là luật gốc. Điều 4 trong Hiến pháp là chỗ dựa pháp lý để Nhà nước quản lý tổ chức và hoạt động của Đảng.
Từ khi nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam luôn chĩa mũi nhọn của chúng vào việc chống phá Đảng. Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như trong điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để trừng trị những kẻ có hành vi, đủ chứng cứ là cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội để nhân dân không còn có quyền làm chủ. Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 không chỉ thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội mà còn quy định điều kiện Đảng phải có để giữ được vai trò lãnh đạo. Điều kiện đó là Đảng phải gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân, phải là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nếu Đảng không tự xây dựng được mình theo những điều kiện đó thì Đảng không có tư cách là Đảng lãnh đạo.
          Như vậy, điều 4 Hiến pháp là tối thượng thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Viện Nam với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian tới, với sự tác động mạnh mẽ của tình hình khu vực và thế giới, ảnh hưởng lớn từ các vấn đề trong nước dự kiến tình hình kinh tế chính trị, xã hội của nước ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, từ đó lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử./.
                                                                                      
                                                                                      

18 nhận xét:

 1. Việt Nam ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đã trải qua không biết bao nhiêu các cuộc chiến tranh tàn khốc, với sự hi sinh và những nỗi đau không gì bù đắp đc để giành lại đc độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy thì vai trò duy Đảng Cộng Sản là vô cùng to lớn, đc nhân dân một lòng tin tưởng,hiện nay Đảng Cộng Sản cũng lãnh đạo đất nước phát triển khong ngừng về kinh tế, chính trị, văn hóa, mà cuộc sống của nhân dân lúc nào cũng đc đảm bảo về an toàn, không bạo lực, không cảm tử... nói tới đây thôi chắc hẳn trong mỗi chúng ta cũng thấy đc sự cần thiết của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà không cần đa Đảng gì hết.

  Trả lờiXóa
 2. Vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, là sự lựa chọn của thực tế khách quan, không thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 3. từ khi Đảng lãnh đạo đến nay, chúng ta có thấy 1 điều rằng, Đảng đã dẫn dắt nhân dân đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác vang dội cả năm châu bốn biển, điều đó khẳng định 1 điều rằng, sự lạnh đảo của Đảng là sáng suốt

  Trả lờiXóa
 4. Như vậy có thể thấy rằng Điều 4 Hiến pháp là tối thượng thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Viện Nam với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. các thế lwucj thù địch đang nhăm nhe vào lần sửa đội hiến pháp l;ần này, chúng tập trung đánh vào điều 4 để nhằm làm suy giửm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để chúng dễ dàng hoạt động những bước tiếp theo

  Trả lờiXóa
 6. “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. đó là nguyện vọng của nhân dân, toàn dân ủng hộ như thế, chỉ có những kẻ có ý đồ vụ lọi, bất chính mới có những đối kiến mà thôi

  Trả lờiXóa
 7. các tổ chức phản động nước ngoài đang cố đẩy Đảng Cộng sản xuống, vì vậy bước đầu tiên là chúng làm là hạ quyền hạn của đảng ta xuống, âm mưu tiếp theo của chúng là đa nguyên đa đảng để chia sẻ quyền lực, chúng ta sẽ không để cho âm mưu của bọn khát quyền lực thành hiện thực và mãi mãi không thành hiện thực

  Trả lờiXóa
 8. Âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước là đang cố hướng nước ta theo con đường đa nguyên, đa đảng, làm hạn chế quyền lực của đảng ta xuống thấp nhất. Chúng ta không thể để âm mưu đó của chúng được thực hiện.

  Trả lờiXóa
 9. cả nước cũng như 1 gia đình vậy, trong 1 gia đình, người chống sẽ là chủ cột, là người định hướng đường đi nước bước chung cho cả nhà. thì đất nước cũng vậy, cũng cần có người đứng đầu, vạch đường chỉ lối cho toàn dân, và người đó không ai khác là Đảng, là Đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm

  Trả lờiXóa
 10. minh Nguyệt nói rất thực tế. Việc Đảng là người lãnh đạo duy nhất là nguyện vọng của toàn dân, 1 bộ phận nhỏ nhân dân do bọn phản động lôi kéo nên làm trái với nguyện vọng của mình, tôi mong những người đó sẽ sớm tỉnh ngộ,

  Trả lờiXóa
 11. Đảng CS Việt Nam là cốt lõi của đất nước, là tập hợp của những gì tinh túy nhất. Con đường tới XHCN ko còn xa. Đừng vì vài lý do vớ vẩn mà đánh mất niềm tin vào Đảng. @@

  Trả lờiXóa
 12. Mặc dù từ trước đến nay Đảng ta có phạm phải một số sai lầm nhưng thử hỏi rằng kết quả thắng lợi như ngày hôm nay là do đâu chứ? Đó chính là nhờ những bước đi đúng đắn của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 13. Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta vì vậy chúng ta không được ngơi tay dù chỉ là 1 phút giây nào đó

  Trả lờiXóa
 14. Điều 4 trong hiến pháp phải được giữ vững. Bởi nếu Đảng để mất đi sự lãnh đạo thì nước VN ta sẽ đi chệch hướng XHCN. Lúc đấy bọn phản động sẽ lợi dụng để lái nước ta đi theo con đường tư bản hút máu người, sẽ đẩy giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào lầm than, cực khổ. Toàn thể dân tộc VN ủng hộ sự lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của ĐCSVN.

  Trả lờiXóa
 15. Chúng ta phải giữ vững điều 4 trong hiến pháp, vai trò lãnh đạo của
  Đảng là không thể phủ nhận, nếu xóa bỏ đi điều 4 hiến pháp chính là tạo cơ hội cho các thế lực thù địch chống phá nước ta, hướng lái chúng ta đi theo con đường của chúng, làm nhân dân lao động sẽ đi vào lầm than cực khổ

  Trả lờiXóa
 16. Trong hơn 80 năm qua Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, và đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, điều này cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng là đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 17. điều 4 Hiến pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện một quan điểm đúng đắn phù hợp với thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân!

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa