TIN TỨC

ÂM MƯU VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - TƯ TƯỞNG          Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa có nghĩa là: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [*].
Capture 
          Với định nghĩa này, Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực tinh thần, trong văn học nghệ thuật, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực giáo dục, phản ảnh trình độ học vấn… Trên thực tế, văn hoá bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra, nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của loài người.
Như vậy, văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo nhờ lao động và hoạt động thực tiển trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa được hiểu theo 2 nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Đó là văn hóa tinh thần văn hóa vật chất.
Có thể khái quát, tư tưởng là quan điểm ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy, ý thức như thế nào phụ thuộc vào đối tượng, phản ánh, môi trường xung quanh và trình độ nhận thức, tâm sinh lý của mỗi người. Khi quan điểm được khái quát hóa xây dựng thành một hệ thống lý luận, phản ánh được lợi ích của một giai cấp thì được gọi là hệ tư tưởng của giai cấp đó. Giai cấp nào thống trị xã hội thì hệ tư tưởng của nó cũng thống trị xã hội – hệ tư tưởng thống trị.
          Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta diễn ra trên nhiều phạm vi, gốc độ khác nhau của đời sống xã hội. Trong đó, chúng rất chú trọng tấn công vào lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu để chống phá quyết liệt, với các nội dung sau:
          Một là, tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, hiến pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước.
Một số đối tượng lợi dụng viết sách, báo, tài liệu và các diễn đàn hội thảo tuyên truyền các quan điểm dân chủ tư sản, các khuynh hướng cơ hội chính trị: đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân đân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản ... Ngoài ra, chúng còn sử dụng một số người trong nước có tham gia kháng chiến trước đây, nay dao động, bất mãn đòi bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến... Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị Đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước... bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ.

Lợi dụng những khuyết tật của ta mà phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm... để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.
          Hai là, chúng phủ định đướng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và cho rằng, “kinh tế thị trường” sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ XHCN còn chờ thêm ít lâu nữa thì sẽ tới lúc chế độ cộng sản chỉ còn trên danh nghĩa”... Các thế lực thù địch dùng cả lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, đồng thời tập trung phát triển lực lượng và phương tiện ở trong nước, tạo ra sự “tự diễn biến”, sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, làm cho nhân tố bên trong phát triển trở thành lực lượng chính trị đối lập.
          Ba là, các thế lực cực hữu ở Mỹ và các nước phương Tây, tăng sức ép với ta qua các thủ đoạn: dùng Quốc hội thông qua các nghị quyết báo cáo định kỳ, tạo dư luận chống Việt Nam... về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Chúng còn thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đào tạo để tăng cường lôi kéo, mua chuộc cán bộ chủ chốt ; triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục đào tạo trên diện rộng thông qua 15 chương trình dự án lớn như: “Chương trình khách tham quan quốc tế” (IVP), ''Chương trình viết văn quốc tế” (IWP), “Chương trình Fulbnght Việt Nam”, “Quỹ Ford”, “Quỹ giáo dục Víệt Nam”... Ngoài ra, các thế lực thù địch còn kết hợp “Diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, chống phá ta như đã xảy ra ở Tây Nguyên tháng 2/2001 và 4/2004.
          Hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch, đã có những tác động nhất định vào tư tưởng của nội bộ và quần chúng như:
          Thứ nhất, có một số cán bộ, đảng viên giảm lòng tin đối với CNXH, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang, dao động mất phương hướng hoặc muốn đi theo con đường phát triển TBCN; một bộ phận bị ảnh hưởng bởi trào lưu xã hội dân chủ, nguy hiểm hơn khi một số cán bộ, đảng viên tính chiến đấu bị tê liệt, còn tham gia vào việc truyền bá, tán phát tài liệu có quan điểm sai trái.
          Thứ hai, chúng xác định thanh niên, sinh viên là một trong những mũi nhọn để tấn công thưc hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Chúng còn tấn công vào các đối tượng trí thức, văn nghệ sĩ, lôi kéo, kích động họ đấu tranh đòi tự do tuyệt đối về tư tưởng trong sáng tác, tặng giải thưởng cho những người có tác phẩm chống cách mạng Việt Nam...
          Thứ ba, chúng sử dụng hình thức tuyên truyền mỵ dân, kích động gây chia rẽ giữa lớp người cộng sản tiền bối, với những người đang giữ vị trí lãnh đạo. Nghiêm trọng hơn, chúng đã lợi dụng được một số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bất mãn thành lập nhóm hoạt động nhằm tạo dựng ngọn cờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng thực hiện ý đồ nham hiểm trong hoạt động tuyên truyền gây chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng đân tộc Việt Nam “đòi ly khai, tự trị”.
          Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ không ngừng tăng cường quy mô thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá ta càng ráo riết hơn với những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn. Do đó, cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng - văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc. Thực hiện có kết quả tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy lùi “Bốn” nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tương - văn hoá; giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Tài liệu:
[*]. Hồ chí minh toàn tập, t.3, tr.431.

Theo nendanchu2012.wordpress.com

73 nhận xét:

 1. Tư tưởng văn hóa bây giờ đang là vấn đề mà chúng có thể lợi dụng để chống phá nhà nước ta với sự tinh vi và thủ đoạn nhất. Vậy nên chúng ta - mỗi công dân Việt Nam phải luôn có tư tưởng chính trị rõ ràng, tránh sự lôi kéo của chúng

  Trả lờiXóa
 2. Hãy nhìn xem điều mà chúng ta đã làm trong thời kỳ đổi mới. Những điều đó đã và đang khiến bọn phản động vô cùng tức giận vậy nên chúng sẽ tấn cống chúng ta với một quyết tâm lớn. Vậy hãy cho chúng thấy sự thất bại của chúng đi

  Trả lờiXóa
 3. Vâng, một cái "nghề" để những phần tử bất mãn có thể làm và kiếm sống bằng cách phá hoại chính tổ quốc của mình. Thật nực cười

  Trả lờiXóa
 4. Chỉ cần một lời nói hay một hành động nhỏ chúng cũng có thể thổi phòng lên như một quả bóng bay vậy. Phải hiểu biết, nắm chắc vấn đề mới có thể tránh được sự lợi dụng của chúng

  Trả lờiXóa
 5. Để chiến thắng các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, hơn lúc nào hết và trước hết phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đó là việc làm sống còn để không chỉ giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, để đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ đã dạy

  Trả lờiXóa
 6. Sự phát triển cao sẽ giúp chúng ta chăm lo cho con người được nhiều hơn và ngày một tốt hơn, đồng thời bác bỏ mọi sự kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 7. Cuộc sống đúng là không phải một màu.

  Trả lờiXóa
 8. Tôi biết nước ta tuy không được hiện đại, văn minh như những quốc gia lớn trên thế giới nhưng đây là quê hương, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam chứ không như một số các "anh hùng núp". Thời chiến tranh thì không thấy đâu mà thời bình thì thi nhau lên tiếng

  Trả lờiXóa
 9. Đánh vào văn hóa tư tưởng là đánh vào tâm lý con người, 1 khi tư tưởng thay đổi thì mục tiêu, niềm tin cũng thay đổi, rất khó để làm lại

  Trả lờiXóa
 10. Lĩnh vực văn hóa tư tưởng luôn được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá đất nước ta, chúng dùng mọi thủ đoạn để thay đổi hệ cơ sở tư tưởng của đất nước ta nhằm tự chuyển hóa trong nội bộ và hình thành lực lượng đối lập ngay từ bên trong

  Trả lờiXóa
 11. Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại cơ sở tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mac Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến lối sống phương tây và đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. Văn hóa tác động đến tư tưởng của con người ta một cách rất từ từ vì vậy nó rất nguy hiểm ki các thế lực thù địch tác động thông quá văn hóa để thay đổi tư tưởng con người ta bởi nó không rõ ràng rất khó để ta nhận biết được.

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay rất nhiều kẻ lợi dụng viết báo viết sách lợi dụng mạng xã hội các diễn đàn,... để tuyên truyền chống phá hệ tư tưởng của nước ta đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh bôi xấu xã hội chủ nghĩa rồi tuyên truyền những luận điệu tư sản tung hô tư sản và rất nhiều hành vi khác nhằm chống phá nước ta trên lĩnh vực tư tưởng.
  Chúng tấn công ta trên lĩnh vực tư tưởng và lợi dụng sự bùng nổ của Internet ở nước ta để làm việc đó là một điều vô cùng nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 14. Các thế lực thù địch dùng trăm phương ngàn kế để chống phá nước ta trên lĩnh vực văn hóa-tư tưởng với mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 15. Các thế lực thù địch chống phá phá hoại hệ tư tưởng của Đảng phá hoại xã hội chủ nghĩa với những thủ đoạn này càng tinh vi ,xảo quyệt hơn chúng thông qua văn hóa, những sản phẩm nghệ thuật để làm điều đó thông qua ngoại giao thông qua kinh tế cũng có... và rất nhiều hành vi khác để nhận biết được có thể là rất dễ cũng có thể rất khó vì có những hành động chúng không ngần ngại giấu giếm mưu đồ của mình nhưng có những hành động chúng ngụy trang rất tốt.

  Trả lờiXóa
 16. Có một điều là chúng ta nên cẩn trọng với những luận điệu mang hơi hướng tư sản tung hô tư sản và "đá xoáy" xã hội chủ nghĩa hay nói trắng ra là những luận điều làm lớn những mặt hạn chế của xã hội chủ nghĩa hay xuyên tạc bôi nhọ xã hội chủ nghĩa. Vì đó là luận điệu của các thế lực thù địch đang chống phá dân tộc ta chống phá Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 17. Văn hóa, tư tưởng mang bản sắc của mỗi dân tộc. Từ lâu Trung Quốc đã muốn đồng hóa dân tộc ta. Hòa nhập nhưng không hòa tan. Anh bạn Trung Quốc này phải cẩn thận mới được

  Trả lờiXóa
 18. Bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc có sự khác biệt nhất định, tuy nhiên có một số nước lại muốn áp cái bản sắc của quốc gia dân tộc họ cho một đất nước khác, điều đó là không thể. Là người Việt Nam tôi nguyện sống và chết theo truyền thống của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 19. Các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng lĩnh vực văn hóa tư tưởng để khai thác sơ hở chống phá ta. Chúng luôn tìm cách thay đổi hệ tư tưởng, văn hóa bản sắc dân tộc truyền bá lối sống chủ nghĩa tư bản hòng đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 20. Văn hóa tư tưởng là nơi địch tập trung chống phá ta, do đó, ta cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng - văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc.

  Trả lờiXóa
 21. Phải học theo cụ Nguyễn Trãi "ngòi bút có sức mạnh trên 10 vạn quân".

  Trả lờiXóa
 22. Văn hóa là một nét truyền thống của mỗi quốc gia.Nước ta tuy có bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc trong những năm bị đô hộ nhưng văn hóa Việt Nam vẫn có điểm riêng không thể lẫn lộn được.Những âm mưu nhắm tuyên truyền điều xấu vào nước ta sẽ đều bị thất bại

  Trả lờiXóa
 23. hệ tư tưởng của chúng ta là hệ tư tưởng Mac-lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của bọn phản đọng là đánh độ hẹ tư tưởng nào, chúng luốn nạp vào đất nước hệ tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, đây là mưu đồ ác độc, vì chúng ta đều biết tư bản chủ nghĩa là 1 xã họi bốc lột giá trị thẳng dư,mà như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được điwchs là chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 24. đúng vậy,chỉ cần một lời nói hay hành động nhỏ cũng có thể là cái mồi để bọn xấu lợi dùng và thổi phồng lên,xuyên tạc hay thêm thoắt để nhằm mục đích gây bất đồng giữa mọi người,vì vậy muốn quyết định một vấn đề gì thì cần phải tìm hiểu một cách kĩ càng.phải tỉnh táo và cứng rắn trong mọi hành động của mình.

  Trả lờiXóa
 25. văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo nhờ lao động và hoạt động thực tiển trong quá trình lịch sử của mình còn tư tưởng là quan điểm ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan,tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người.cho nên chúng ta phải thật sự tỉnh táo trước những âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 26. các lĩnh vực văn hóa -tư tưởng thường được bọn xấu xa nhằm vào vì những lĩnh vực này nó tác động rất nhiều và có tầm quan trọng,ảnh hưởng rất lớn đến một đất nước,một dân tộc vì thế chúng ta phải đoàn kết cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa và phải có lập trường tư tưởng vững vàng.

  Trả lờiXóa
 27. các lĩnh vực văn hóa tư tưởng là dễ được các thế lực thù địch nhằm vào để truyền bá những văn hóa tư tưởng không tốt vì thế chúng ta phải thật sự cảnh giác,tìm cách đề phòng tránh bị bọn chúng lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta để phục vụ mục đích xấu xa của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 28. hiện nay, rất nhiều cá nhân tổ chức vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đang nõ lực lợi dụng quá trình lấy ý kiến của Đảng về hiến pháp để gửi kiến nghị, chúng bóp méo rất nhiều vấn đề xã hội để đánh vào tư tưởng của nhân dân để chúng lấy nhân dân ra gâp sức ép với Đảng, để Đảng chấp nhận với yêu sách của chúng. tôi hi vọng bà con nhân dân hãy luôn cảnh giác, và nên tránh xa những trang mạng bận để tránh bị cuốn vào vòng xoáy mà chúng đang tạo ra

  Trả lờiXóa
 29. điều này đòi hỏi công tác dân vận của Đảng phải thắt chặt, nhằm củng cố, ổn định tư tưởng và bản lĩnh hcinhs trị cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 30. chúng ta phải tận dụng các hương tiện thông tin đại chúng để củng cố tư tưởng cho nhân dân, và thông tin hoạt đọng của Đảng pahir luôn cập nhật kịp thời cho nhân dân, đặc biệt là thanh lọc những thông tin ở đâu là tin cậy và không tin cậy để người dân biết đường mà tránh

  Trả lờiXóa
 31. đánh vào tư tưởng văn hóa chính trị là mục tiêu hàng đầu cảu bọn phản động,chúng tuyên truyền tư tưởng xấu,và lợi dụng tôn giáo để đầu độc tư tưởng của người việt nam,cần làm cho người dân nhận thức đúng về đảng để không có cơ hội lay động lòng dân

  Trả lờiXóa
 32. Những phát biểu hay lời nói của Bác đề chứa đựng tinh túy trong đó, là bài học,lời dăn dò quý giá và hữu ích cho tất cả các thế hệ kế tiếp sau này.

  Trả lờiXóa
 33. công tác vận động quần chúng bao giờ cũng là nhiệm vụ phải làm đầu tiên, nhân dân làm chủ đất nước , nhân dân phải được biết để gánh vác trọng trách này.

  Trả lờiXóa
 34. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta diễn ra trên nhiều phạm vi, gốc độ khác nhau của đời sống xã hội. Trong đó, chúng rất chú trọng tấn công vào lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu để chống phá quyết liệt

  Trả lờiXóa
 35. chúng lợi dụng văn hóa tinh thần, và văn hóa vật chất để phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm... để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 36. Một số đối tượng lợi dụng viết sách, báo, tài liệu và các diễn đàn hội thảo tuyên truyền các quan điểm dân chủ tư sản, các khuynh hướng cơ hội chính trị: đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân đân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản

  Trả lờiXóa
 37. cần chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy lùi “Bốn” nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tương - văn hoá

  Trả lờiXóa
 38. đây là mặt trận mà chúng triệt để lợi dụng, chúng ta cần phải có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn

  Trả lờiXóa
 39. các phần tử cơ hội chính trị thường móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 40. chúng rất chú trọng tấn công vào lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu để chống phá quyết liệt

  Trả lờiXóa
 41. âm mưu của chúng là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của chúng ta, đưa chúng ta vào chế độ tư bản chủ nghĩa sơ khai

  Trả lờiXóa
 42. Mỗi nước có một nền văn hóa riêng. Đây là mặt yếu mà các thế lực thù địch luôn nhắm vào để tìm cách chống phá

  Trả lờiXóa
 43. Xã hội cộng sản là đích đến cuối cùng của nhân loại rồi. Không có xã hội nào tuyệt vời hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 44. chúng xác định thanh niên, sinh viên là một trong những mũi nhọn để tấn công thưc hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Chúng còn tấn công vào các đối tượng trí thức, văn nghệ sĩ, lôi kéo, kích động họ đấu tranh đòi tự do tuyệt đối về tư tưởng trong sáng tác, tặng giải thưởng cho những người có tác phẩm chống cách mạng Việt Nam...

  Trả lờiXóa
 45. trách sự lợi dụng, chống phá của các thế lực, chúng ta cần tăng cường công tác tư tưởng - văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc.

  Trả lờiXóa
 46. phải tận dụng các hương tiện thông tin đại chúng để củng cố tư tưởng cho nhân dân, và thông tin hoạt đọng của Đảng phải luôn cập nhật kịp thời cho nhân dân, đặc biệt là thanh lọc những thông tin ở đâu là tin cậy và không tin cậy để người dân biết đường mà tránh

  Trả lờiXóa
 47. chúng muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng của chúng ta, đưa chúng ta vào chế độ tư bản chủ nghĩa sơ khai, vì vậy hoạt động của chúng chống phá đối với nước ta diễn ra trên nhiều phạm vi, gốc độ khác nhau của đời sống xã hội. Trong đó, chúng rất chú trọng tấn công vào lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu

  Trả lờiXóa
 48. Các thế lực thù địch vẫn luôn âm thầm đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng để thực hiện ý định lật đổ chính quyền của chúng. Nhưng nhân dân việt nam sẽ không bao giờ cho chúng làm đc điều đó

  Trả lờiXóa
 49. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là tư tưởng cao đẹp, chớ nên để các thế lực thù địch đánh bại ta trên bất cứ lĩnh vực nào

  Trả lờiXóa
 50. Các thế lực thù địch âm thầm tấn công ta trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả mặt trận tư tưởng. Nhân dân cần có niềm tin tuyệt đối vào Đảng cộng sản, vào Nhà nước CHXHCN việt nam để đấu tranh với chúng

  Trả lờiXóa
 51. Chúng ta cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, vì đây cũng là mặt trận chúng lợi dụng khá nhiều, nhất là với bà con ở vùng sâu vùng sa, bà con dân tộc thiểu số...

  Trả lờiXóa
 52. chúng dùng mọi thủ đoạn để thay đổi hệ cơ sở tư tưởng của đất nước ta nhằm tự chuyển hóa trong nội bộ và hình thành lực lượng đối lập ngay từ bên trong

  Trả lờiXóa
 53. bọn phản động dùng nhiều thủ đoạn nhiễu nhương, chúng ta cần có biện pháp cụ thể đối phó với chúng

  Trả lờiXóa
 54. Vấn đề văn hóa tư tưởng hết sức nhạy cảm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, cần có sự cảnh giác trước bọn chúng về mảng này

  Trả lờiXóa
 55. chúng tuyên truyền mỵ dân, kích động gây chia rẽ giữa lớp người cộng sản tiền bối, với những người đang giữ vị trí lãnh đạo. Nghiêm trọng hơn, chúng đã lợi dụng được một số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bất mãn thành lập nhóm hoạt động nhằm tạo dựng ngọn cờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 56. Nên bóp chết ngay từ trong chứng, phòng bệnh hơn chữa bệnh cần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tương - văn hoá, để có thể làm đk chúng ta cần chủ động phòng ngừa tích cực, đoàn kết, tập chung sức lực và tinh thần cảnh giác cao.

  Trả lờiXóa
 57. Phần tử cơ hội chính trị thường móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lĩnh vực TT-VH này lại càng nhạy cảm nên chúng ta phải cẩn thận.

  Trả lờiXóa
 58. Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.

  Trả lờiXóa
 59. Chúng luôn tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; kết hợp với sự tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ… để trực tiếp xen lồng, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta.

  Trả lờiXóa
 60. Nham hiểm hơn, chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” ở nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở tại để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo. Chúng ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các nguyên tác, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết hoặc xuất bản bằng tiếng Đức.

  Trả lờiXóa
 61. Để tăng “hiệu quả” tiến công, chúng luôn đan cài những tư tưởng, quan điểm mácxít - giả danh mácxít, đúng - sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay - gian, chính - tà. Ví như: Trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận luôn cả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng lái người đọc theo định hướng tư tưởng của chúng, mà thực chất chỉ là những tư tưởng hận thù dân tộc, dân tộc cực đoan hay dân chủ tư sản phản động.

  Trả lờiXóa
 62. Chúng luôn khoét sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi công vụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở; tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, phát tán những tư tưởng chống Cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng, hành động cực đoan, chống phá chính quyền Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 63. Tiến công qua Internet là hình thức, phương tiện chủ yếu của chúng. Qua đây, chúng liên kết, chia sẻ, phát tán rộng khắp thông tin, kể cả qua tin nhắn, tin đồn, truyền miệng trong các cộng đồng, tầng lớp dân cư. Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” tuyên truyền chống phá có “kịch bản” cụ thể và dày đặc. Mới đây, chúng còn tuyên truyền cả các phương thức công nghệ để thu hút, tổ chức lực lượng tiến công và lẩn tránh, xóa dấu vết trước sự đấu tranh của các cơ quan nghiệp vụ của ta.

  Trả lờiXóa
 64. nâng cao nhận thức trách nhiệm về đấu tranh tư tưởng, lý luận. Các cấp ủy đảng, các ban, ngành, địa phương và đơn vị trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cần thấy rõ: Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Đây là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa chống Cộng, dân tộc cực đoan đang tận dụng thời cơ, nổi lên hết sức quyết liệt hiện nay ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 65. Đây thực sự đang là cuộc đấu tranh “một mất, một còn” giữa ta và địch. Mất trận địa tư tưởng, lý luận sẽ mất tất cả. Do vậy, cần xác định, đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là việc làm của riêng Đảng, Nhà nước và các cơ quan mà là cuộc đấu tranh của chính mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; mỗi người trước hết phải là một trận địa vững vàng nhất và là một chiến sĩ đấu tranh có hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 66. tiếp tục củng cố “thế trận”, tổ chức lực lượng đấu tranh kịp thời, sắc bén và hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của trên; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, các chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết và bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh.

  Trả lờiXóa
 67. chủ động định hình, thiết lập hệ thống khung lý luận, luận cứ, luận điểm đấu tranh tư tưởng, lý luận khoa học, sẵn sàng tuyên truyền và đáp trả những quan điểm, tư tưởng thù địch. Đây là việc làm cấp bách hiện nay, cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt, tập trung, thống nhất từ Trung ương, Bộ, ngành liên quan đến các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học. Các cơ quan khoa học, các học viện, nhà trường hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước để xác lập hệ thống các luận cứ đấu tranh tư tưởng, lý luận chính xác, thống nhất; đồng thời ra sức giáo dục, tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, tạo dựng được một hệ thống cán bộ chuyên trách, sắc sảo về đấu tranh và hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng.

  Trả lờiXóa
 68. kết hợp đa dạng, mở rộng các hình thức đấu tranh với giáo dục, tuyên truyền, giải thích rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Phải làm cho cuộc đấu tranh giữ vững “trái tim, khối óc” của nhân dân, không chỉ là việc làm, nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân chính là người sáng tạo ra các hình thức đấu tranh mới. Phải huy động hết thảy những người dân thực sự có tinh thần yêu nước chân chính, có năng lực và dũng khí cùng tham gia đấu tranh, trở thành một phong trào toàn dân đấu tranh, áp đảo chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.

  Trả lờiXóa
 69. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cần có những diễn đàn mới về đấu tranh tư tưởng của nhân dân, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học làm nòng cốt. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần trở thành người chiến sĩ đấu tranh tích cực ngay từ cơ sở; tăng cường tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều “vệt” đấu tranh tư tưởng, lý luận phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 70. Văn hóa tư tưởng từ lâu đã trở thành vùng đất màu mỡ cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc. Nhà nước cần trang bị cho nhân dân những kiến thức cơ bản cần thiết để đối phó với thủ đoạn này của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 71. Thông qua việc học tập ở nước ngoài, chúng truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị,... tạo mầm mống thúc đẩy dân chủ, nhân quyền tư sản, tiến tới xóa bỏ nền dân chủ và chế độ XHCN ở nước ta, hết sức nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 72. Những năm qua, các thế lực thù địch đã dùng nhiều hình thức, biện pháp, huy động tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam, bọn chúng hết sức nguy hiểm và dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chống phá chính quyền ta.

  Trả lờiXóa
 73. Chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, facebook, blogger và một số báo, đài phương Tây, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa