TIN TỨC

SỰ CẦN THIẾT PHẢI KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


       Phillip Tran
          Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh là hai nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên suốt luôn đồng hành với nhau trong mọi thời kì giai đoạn của lịch sử. Trong đó, quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong quá trình đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi tình hình thế giới, tình hình khu vực có nhiều biến động phức tạp, sự tranh chấp chủ quyền biên giới, biển và đảo đang diễn ra gay gắt, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh là rất quan trọng, cần thiết.
1 
          Củng cố quốc phòng - an ninh với sự phát triển kinh tế - xã hội được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ:  “Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng - an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn” [*]. Quan điểm này biểu hiện sinh động của mối quan hệ biện chứng, khách quan giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để giải quyết tốt mối quan hệ này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quan ta phải thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế. Sự kết hợp đó sẽ góp phần thiết thực đưa chủ trương của Đảng vào trong cuộc sống, bảo đảm sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Sự gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp với mối quan hệ biện chứng duy vật lịch, là quy luật khách quan của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia dân tộc. Sự kết hợp đó dựa trên cơ sở chính là sự tổng hòa, toàn diện về cả trên hai phương hướng: đúc kết lí luận và tổng kết từ thực tiễn công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kì của lịch sử dân tộc.
          1. Cơ sở lí luận của sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với cũng cố quốc phòng - an ninh.
          Một là, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ quyền. Trên mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động và quy luật riêng, song giữa chúng có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, kinh tế là yếu tố nền tảng tác động đến sự vững mạnh quốc phòng – an ninh; ngược lại, quốc phòng – an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Kinh tế quyết định đến nguồn gốc ra đời, sức mạnh của quốc phòng, an ninh. Lợi ích kinh tế suy đến cùng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Để giải quyết các mâu thuẫn đó, phải có hoạt động quốc phòng - an ninh đi kèm.
          Hai là, kinh tế quyết định đến việc cung cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, nhân lực cho hoạt động quốc phòng – an ninh. Ăngghen đã khẳng định “Thất bại hay thắng lợi của chiến tranh đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế”. Vì vậy, để xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh phải xây dựng, phát triển kinh tế. Mặt khác, kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng, an ninh, qua đó quyết định đến tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang; quyết định đến đường lối chiến lược quốc phòng – an ninh.
          Tuy nhiên, quốc phòng - an ninh không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà còn tác động ngược trở lại với kinh tế - xã hội trên cả góc độ tích cực và tiêu cực.
            Thứ nhất, quốc phòng – an ninh vững mạnh sẽ tạo môi trường hoà bình, ổn định lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động quốc phòng – an ninh tiêu tốn đáng kể một phần nguồn nhân lực, vật lực, tài chính của xã hội. Những tiêu dùng này theo Lênin là những tiêu dùng “mất đi”, không quay vào tái sản xuất xã hội. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng của xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế.
            Thứ hai, hoạt động quốc phòng – an ninh còn có thể dẫn đến huỷ hoại môi trường sinh thái, để lại hậu quả nặng nề cho kinh tế, nhất là khi chiến tranh xảy ra (có sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học…). Để hạn chế những tác động tiêu cực này, phải kết hợp tốt tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội vào một chỉnh thể thống nhất.
          Như vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh là một tất yếu khách quan. Mỗi lĩnh vực hoạt động có nội dung, phương thức riêng nhưng lại có sự thống nhất ở mục đích chung, cái này là điều kiện tồn tại của cái kia và ngược lại. Tuy nhiên, việc kết hợp cần phải được thực hiện một cách khoa học, hợp lí, cân đối và hài hoà.
          2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội
          Lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới đã chứng minh, dù là nước lớn hay nước nhỏ; kinh tế phát triển hay chưa phát triển; dù chế độ chính trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều chăm lo thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, kể cả những nước mà hàng trăm năm nay chưa có chiến tranh. Tuy nhiên, các nước khác nhau, với chế độ chính trị - xã hội khác nhau, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau thì sự kết hợp cũng có sự khác nhau về mục đích, nội dung, phương thức và kết quả.
          Ở Việt Nam, sự kết hợp đó đã có lịch sử lâu dài. Dựng nước đi đôi với giữ nước là qui luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta. Trước kia, để xây dựng và phát triển đất nước, ông cha ta đã có những chủ trương, kế sách thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình dựng nước và giữ nước như các kế sách giữ nước với tư tưởng: “nước lấy dân làm gốc”, “dân giàu, nước mạnh”, “quốc phú binh cường”; thực hiện kế sách “ngụ binh ư nông”, “động vi binh, tĩnh vi dân” để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

                   Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, do nắm vững quy luật và biết thừa kế kinh nghiệm của lịch sử nên đã thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh một cách nhất quán bằng những chủ trương sáng tạo, phù hợp với từng thời kì của cách mạng.
            Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954): Đảng ta đề ra chủ trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, “vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”; chúng ta đồng thời thực hiện phát triển kinh tế địa phương và tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp: “xây dựng làng kháng chiến”, địch đến thì đánh, địch lui ta lại tăng gia sản xuất.
            Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, (1954 - 1975): kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đã được Đảng ta chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền với nội dung và hình thức thích hợp.
            Ở miền Bắc, để bảo vệ xã hội chủ nghĩa và xây dựng hậu phương lớn cho miền Nam đánh giặc, Đại hội III của Đảng đã đề ra chủ trương: “trong xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế”.
            Ở miền Nam, Đảng ta chỉ đạo quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa miền Nam vững mạnh. Đây chính là một điều kiện cơ bản bảo đảm cho cách mạng nước ta đi đến thắng lợi.
            Ở thời kì này, chúng ta phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam, nên việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực, đã tạo được sức mạnh tổng hợp đánh thắng giặc Mĩ xâm lược và để lại nhiều bài học quí giá cho thời kì sau.
            Trong thời kì đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 đến nay): Đảng ta khẳng định kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh là một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và được triển khai trên qui mô rộng lớn hơn, toàn diện hơn.
             Như vậy, cũng cố quốc phòng - an ninh phải đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với củng cố tăng cường quốc phòng  - an ninh. Đây là hai nhiệm vụ then chốt, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nhận thức sâu sắc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng với bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn không ngừng tăng cường thực hiện âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam. Trong khi đó ở trong nước còn tồn tại, phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực, tình trạng tham nhũng, quan liêu, hách dịch, biểu hiện xa rời mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”“tự chuyển hóa”… đã và đang tác động ảnh hưởng đến vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Chính vì vậy, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an - an ninh là hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước./.

                                                                                       
Theo nendanchu2012.wordpress.com

38 nhận xét:

 1. Vật chất quyết định tinh thần, do vậy việc phát triển kinh tế sẽ tác động tới an ninh quốc phòng và nền quốc phòng an ninh có ổn định thì tạo điều kiện, môi trường tốt cho việc phát triên kinh tế

  Trả lờiXóa
 2. Sự phát triển kinh tế-xã hội sở dĩ luôn phải gắn với an ninh quốc gia bởi hiện nay có rất nhiều thế lực thù địch đang nhòm ngó vào Việt Nam, chưa kể các thành phần phản động luôn luôn trực sẵn để "cắn" ta cho nên tăng cường an ninh quốc gia là điều cần thiết để kinh tế phát triển vững chắc, xã hội ổn định, đất nước hòa bình.

  Trả lờiXóa
 3. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh là hai nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên suốt luôn đồng hành với nhau trong mọi thời kì giai đoạn của lịch sử vì thế chúng ta phải biết kết hợp giữu những điều này để có thể gây dựn nên một Tổ quốc vững chắc và giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 5. hai nhiệm vụ này đang là vấn đề then chốt trong việc đưa đất nước ta bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng với bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, phức tạp, khó lường.

  Trả lờiXóa
 6. thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình dựng nước và giữ nước như các kế sách giữ nước với tư tưởng: “nước lấy dân làm gốc”, “dân giàu, nước mạnh”, “quốc phú binh cường”; thực hiện kế sách “ngụ binh ư nông”, “động vi binh, tĩnh vi dân” để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 7. Vấn đề phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh luôn luôn đồng hành với nhau, hai vấn đề này bổ sung cho nhau, tương hỗ nhau. Vì vậy khi phát triển kinh tế phải chú trọng tới An ninh quốc phòng đồng thời giữ vững an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế

  Trả lờiXóa
 8. muốn bảo vệ tốt được đất nước thì quốc phòng an ninh là yếu tố quan trọng khi tình hình chính trị đang có sự đả kích lớn từ bên ngoài, chúng ta không thể chỉ có nói là được, bên cạnh đó phát triển kinh tế để đời sống nhân dân được nâng cao, để nhân dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, sẽ không dẽ bị bọn phản động lung lay tinh thần.

  Trả lờiXóa
 9. để đất nước ngày càng phồn hưng thì cần chú trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, co như vậy mới cóa thể không bị tụt hậu so với thế giới được

  Trả lờiXóa
 10. vấn đề quốc phòng hiện nay là vấn đề quan trọng mà nhà nước ta cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để có cái mà bảo vệ chủ quyền đất nước ta

  Trả lờiXóa
 11. Bây giờ tiền đúng là quan trọng, quốc phòng thì còn cần nhiều tiền hơn. Muốn củng cố quốc phòng an ninh thì tất nhiên là phải phát triển cả kinh tế thì mới có tiền chứ.

  Trả lờiXóa
 12. Phát triển kinh tế làm cho quốc phong vững mạnh, ngược lạo quốc phòng vững mạnh thì ổn định phát triển kinh tê

  Trả lờiXóa
 13. trong giai đoạn hiện nay,khi mà kinh tế nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ,vấn đề ANQP đang trở nên nóng bỏng thì phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KINH TẾ – XÃ HỘI với tăng cường củng cố ANQP

  Trả lờiXóa
 14. 2 nhiệm vụ quan trọng bảo vệ và xây dựng phải đi đôi với nhau, ko thể tách rời

  Trả lờiXóa
 15. Kinh tế và an ninh - quốc phòng là hai vấn đề xong hành nhau do vậy việc phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng quốc phòng và an ninh và ngược lại

  Trả lờiXóa
 16. có lực lượng quân đội mạnh thì tha hồ phất triển kinh tế, kinh tế mạnh rồi thì đâu tư tiếp cho quân đội

  Trả lờiXóa
 17. vật chất quyết định ý thức, kinh tế phát triển kéo theo các ngành khác cũng phát triển, quân đội hùng mạnh, ổn định xã hội, làm cho kinh tế ổn định phất triển

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. Muốn làm kinh tế được yên ổn thì phải phát triển lực lượng bảo vệ đất nước thật tinh nhuệ

  Trả lờiXóa
 20. Đất nước mà không có 1 ngày bình yên thì thử hỏi có làm được việc gì không chứ? Thế nên lực lượng an ninh quốc phòng là tối cần thiết cho việc phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 21. nếu không có sự kết hợp ấy, thì sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa... ấy cũng sẽ không ổn định đc khi mà nền hòa bình không đc giữ vững

  Trả lờiXóa
 22. Muốn ổn định phát triển kinh tế, chính trị thì trc hết là phải bảo vệ nền hòa bình của tổ quốc, đó là tất yếu

  Trả lờiXóa
 23. Có sự kết hợp này để hòa hợp, hỗ trợ nhau cùng đi lên mà, hòa bình để kinh tế chính trị phát triển, và kinh tế, chính trị phát triển để hỗ trợ cho nền quân sự vững mạnh thêm

  Trả lờiXóa
 24. có đảm bảo vững chắc an ninh quốc phong mới tập trung phát triển kinh tế được

  Trả lờiXóa
 25. kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ quyền. Trên mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động và quy luật riêng, song giữa chúng có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, kinh tế là yếu tố nền tảng tác động đến sự vững mạnh quốc phòng – an ninh; ngược lại, quốc phòng – an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. đây là 2 phạm trù bổ sung và phát triển qua lại với nhau, thiếu 1 trong 2 đó là điều không thể tồn tại cho hình thức còn lại, như đất nước mất ổn định kinh tế sẽ anh hưởng lớn tới sự vững mạnh của sức mạnh quân sự

  Trả lờiXóa
 26. để xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh phải xây dựng, phát triển kinh tế. Mặt khác, kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng, an ninh, qua đó quyết định đến tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang; quyết định đến đường lối chiến lược quốc phòng – an ninh.

  Trả lờiXóa
 27. Kinh tế quyết định đến nguồn gốc ra đời, sức mạnh của quốc phòng, an ninh. Lợi ích kinh tế suy đến cùng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu thuẫn và xung đột xã hội. Để giải quyết các mâu thuẫn đó, phải có hoạt động quốc phòng - an ninh đi kèm.

  Trả lờiXóa
 28. để xây dựng và phát triển đất nước, ông cha ta đã có những chủ trương, kế sách thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình dựng nước và giữ nước như các kế sách giữ nước với tư tưởng: “nước lấy dân làm gốc”, “dân giàu, nước mạnh”, “quốc phú binh cường”; thực hiện kế sách “ngụ binh ư nông”, “động vi binh, tĩnh vi dân” để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 29. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi tình hình thế giới, tình hình khu vực có nhiều biến động phức tạp, sự tranh chấp chủ quyền biên giới, biển và đảo đang diễn ra gay gắt, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh là rất quan trọng, cần thiết.

  Trả lờiXóa
 30. Sự gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp với mối quan hệ biện chứng duy vật lịch, là quy luật khách quan của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia dân tộc

  Trả lờiXóa
 31. toàn Đảng, toàn dân, toàn quan ta phải thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế. Sự kết hợp đó sẽ góp phần thiết thực đưa chủ trương của Đảng vào trong cuộc sống, bảo đảm sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 32. Củng cố quốc phòng - an ninh phải đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh. Có như vậy đất nước mới phát triển bền vững được.

  Trả lờiXóa
 33. Để có được sự ổn định và phát triển lâu dài thì việc củng cố quốc phòng - an ninh phải đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh là cần thiết và rất quan trọng.

  Trả lờiXóa
 34. để có nền quốc phòng vững mạnh cần phải có nền kinh tế ổn định, phát triển, và đáp ứng được nhu cầu về vũ trang, ngược lại để phát triển ổn định đk cần có môi trường làm việc tốt, an ninh trật tự xã hội và con người sống và làm việc trong khuôn khổ của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 35. Trong thời điểm cẳng thẳng trên biển đông như hiện nay chúng ta cần phải đẩy mạnh yếu tố quốc phòng thì hơn đó là điều hết sức cần thiết cho chúng ta hiện nay chúng ta phải có vũ khí thì mới đảm bảo được hòa bình để bình ổn phát triển kinh tế.

  Trả lờiXóa
 36. Cái gì cũng phải có sự kết hợp hài hòa, không những tập trung phát triển kinh tế mà bên cạnh còn phải phòng chống các thế lực chống phá nhà nước và giữ vững quốc phòng. Tập trung vào một phía không thể dành hiệu quả lớn được

  Trả lờiXóa
 37. Quốc phòng muốn mạnh phải dựa vào kinh tế, kinh tế muốn ổn định phải giữ vững quốc phòng. 2 vấn đề có liên quan mật thiết với nhau không thể tách rời, vì vậy muốn VN thành một cường quốc thì phải kết hợp hài hòa 2 yếu tố đó

  Trả lờiXóa
 38. SỰ CẦN THIẾT PHẢI KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LÀ VÔ CÙNG CẦN THIẾT, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LÀM TIỀN ĐỀ, NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NỀN QUỐC PHÒNG AN NINH! GIÚP CHO ĐẤT NƯỚC NGÀY MỘT ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN HƠN!

  Trả lờiXóa