TIN TỨC

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân


Ngày 6-3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở T.Ư và lãnh đạo các địa phương trong cả nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, đến nay, về cơ bản việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, bám sát Kết luận của Hội nghị T.Ư 2 và Hội nghị T.Ư 6, khóa XI, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch của Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
Ðến ngày 4-3-2013, có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và 17 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo về tình hình tổ chức lấy ý kiến. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch, tổ chức, đôn đốc thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc lấy ý kiến nhân dân; chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai công tác lấy ý kiến một cách rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai. Do vậy, các đối tượng tham gia đóng góp ý kiến rất phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc lấy ý kiến.
Tuy nhiên, qua kiểm tra và báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, quá trình triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn một số hạn chế, vướng mắc. Cụ thể là: việc tổ chức lấy ý kiến được tiến hành trong thời gian tương đối gấp, trùng vào thời gian các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao cho việc triển khai công tác năm 2013, sau đó là nghỉ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nên công tác tuyên truyền, phổ biến khó khăn, sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến còn hạn chế.
Ban Chỉ đạo đề nghị, các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp trước ngày 15-3-2013. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 31-3-2013.
Ban Chỉ đạo cũng đề nghị, sau ngày 31-3-2013, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì các hình thức huy động sự tham gia rộng rãi của nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lão thành cách mạng và tổ chức tốt việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đến thời điểm này, việc Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã cơ bản đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống chính trị đất nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đồng bào trong nước và ngoài nước.
Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần bảo đảm tính dân chủ, khách quan, trung thực. Ðối với những nội dung góp ý trái với đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần phải phản bác lại trên cơ sở lý luận khoa học. Phó Thủ tướng lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần tranh thủ sự góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Các bộ, ngành địa phương duy trì tiếp nhận ý kiến nhân dân để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cho đến khi được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2013.
* Các đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình đã tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung về những vấn đề cần tiếp tục làm rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận, cơ bản nhất trí với nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo đã kế thừa được các bản Hiến pháp trước đó, phù hợp xu thế phát triển của đất nước. Ðồng thời, Dự thảo bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay; tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản của chế độ ta về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ðặc biệt, Dự thảo Hiến pháp đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ. Trong Chương I  của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về Chế độ chính trị, Ðiều 2, nhiều ý kiến cho rằng quyền lực Nhà nước là của khối đại đoàn kết toàn dân, nên thay cụm từ "liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức" bằng cụm từ "khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Về Ðiều 3, một số ý kiến cho rằng nên bỏ cụm từ "phát huy" và đề nghị sửa đổi: "Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân... phát triển toàn diện".
Một số đại biểu cho rằng, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này xác định các quyền con người khá rõ, trong đó có Ðiều 21 là điều mới "Mọi người có quyền sống". Nhưng điều này lại quá chung chung, không nói rõ quyền sống là sống như thế nào. Trong khi đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lại có Ðiều 46 (điều mới), ghi rõ: "Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành". Theo các đại biểu, nên ghép Ðiều 21 vào Ðiều 22. Ngoài ra, trong Chương II về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, có đại biểu đề nghị, nên viết ngắn gọn lại, còn nhiều cụm từ trùng lặp. Như tại Khoản 1, Ðiều 15 nên viết lại là: "Quyền con người, quyền công dân được Nhà nước bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật". Tại Khoản 2, Ðiều 15 cũng chưa phù hợp, vì quyền công dân do luật quy định có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết còn quyền con người mặc nhiên được thừa nhận mà không thể bị giới hạn, nên bỏ từ "có thể" để thể hiện sức mạnh của Hiến pháp.
* Ngày 6-3, tại Hà Nội, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ trẻ góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Hội nghị là diễn đàn để phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ trẻ thể hiện ý kiến, nguyện vọng, tâm huyết, phát huy trí tuệ tập thể tham gia góp ý vào Dự thảo. Góp ý về Ðiều 44, Chương II Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, có ý kiến cho rằng, Dự thảo đã đánh dấu bước tiến trong việc xác lập đầy đủ hơn về quyền con người. Ðồng thời, thể hiện ý thức duy trì bản sắc văn hóa, nâng tầm nhận thức xã hội và thụ hưởng văn hóa cho mọi công dân Việt Nam. Các đại biểu đề nghị bổ sung Ðiều 63 (sửa đổi, bổ sung Ðiều 67) cùng với việc phát triển hệ thống an sinh xã hội cần chú trọng hơn đến an sinh cho văn hóa, vì văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển.
Góp ý về vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là Ðoàn thanh niên trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, có ý kiến cho rằng, trong Dự thảo không có điều khoản nào đề cập đến vấn đề này, đồng thời cũng không quy định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, xã hội đối với thanh niên. Trong khi Hiến pháp hiện hành, tại Ðiều 36 và Ðiều 66 quy định khá cụ thể về nội dung này. Trên cơ sở đó, đề nghị giữ lại quy định hiện hành tại Ðiều 36 và Ðiều 66 của Hiến pháp năm 1992, hoặc quy định một điều mới về thanh niên, vai trò của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hiến pháp sửa đổi.
* Ngày 6-3, HÐND thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ họp chuyên đề lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Phần lớn các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định, chuẩn hóa từ ngữ, điều chỉnh câu chữ nhằm khẳng định các giá trị cao quý của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ tính chất pháp quyền của Nhà nước ta... Một số ý kiến đồng ý với Dự thảo đối với
Ðiều 13, Chương 1, nhưng về quốc kỳ, quốc ca cần quy định cụ thể ngôi sao trong quốc kỳ phải có kích thước, tỷ lệ với lá cờ ra sao, để thể hiện tính cân đối, trang trọng. Quốc ca nên để tên của nhạc sĩ Văn Cao, năm sáng tác để tránh trường hợp có bài hát khác trùng tên gây khó khăn hay nhầm lẫn về sau; tại Khoản 3, Ðiều 58, Dự thảo nên thay cụm từ "theo quy định của pháp luật" bằng cụm từ "theo luật định". Bởi, việc thu hồi đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân cũng như các tổ chức, cần phải được quy định chặt chẽ trong luật, để tránh trường hợp các cơ quan nhà nước tùy tiện đưa ra những quy định về thu hồi đất, vì những mục đích kinh tế của bộ phận mà gây tác động xấu đến đời sống nhân dân.

Theo nhandan

41 nhận xét:

 1. Điều 4 Hiến pháp khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ tính chất pháp quyền của Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. Sửa đổi Hiến pháp là một chuyện hệ trọng, việc người dân quan tâm là một chuyện theo lẽ thường và là dấu hiệu đáng mừng.

  Trả lờiXóa
 3. Một sự kiện lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhân dân bởi lẽ nhân dân rất muốn hiến pháp mới phù hợp với tình hình đang thay đổi hiện nay

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta đang hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ thì việc người dân quan tâm chú ý đến sửa đổi và bổ sung hiến pháp là một điều dễ hỏi.

  Trả lờiXóa
 5. Rất nhiều ý kiến đóng góp hữu ích để xây dựng hiến pháp nước ta tốt hơn chứng tỏ mọi người dân rất quan tâm đến vấn đề này

  Trả lờiXóa
 6. Nhiều người dân đóng góp ý kiến chứng tỏ rằng công dân nước ta đang thể hiện quyền làm chủ của bản thân với tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Đảng và Nhà nước rất hoan nghênh việc công dân thực hiện quyền làm chủ đất nước như thế này!

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp nó ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống của nhân dân vì thế cần lấy ý kiến của mọi tầng lớp, quần chúng nhân dân là điều đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 9. Sửa đổi Hiến pháp là vấn đề trọng đại của đất nước đã và đang thu hút được sự quan tâm của nhân dân. Đó là điều rất mừng vì nhân dân đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước, thể hệ ý chí nguyện vọng muốn xây dựng một xã hội ngày một tốt đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu lực tối cao, ảnh hưởng trực tiếp tới toàn dân, mọi người quan tâm tơi sự sửa đổi hiến pháp là dấu hiệu tốt. Mong rằng mọi người hãy đồng lòng với những quyết sách đúng đắn của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 11. việc lấy ý kiến của nhân dân là thể hiển tính dân chủ rất cao

  Trả lờiXóa
 12. với sụ ủng hộ đồng tình của toàn thể nhân dân, tôi tin rằng, lần sửa đổi hiến pháp lần này sẽ thành công, thỏa ước nguyện của toàn thể dân tộc

  Trả lờiXóa
 13. Không những thế, nó còn làm thất bại hoàn toàn mọi nỗ lực chống phá của bọn phản động và tay sai

  Trả lờiXóa
 14. chỉ tiếc là 1 bộ phận người dân vì quá nhẹ dạ cả tin, và ham mê đồng tiền ít ỏi mà bọn phản dộng đưa cho để đi chống lại, phản đối lại bản hiến pháp, không ai hết chính những người này đang làm mất tương lai và quyền của họ

  Trả lờiXóa
 15. ngày ban bố hiến pháp chính thức sắp tới rồi và đó cũng là ngày tàn cuộc, giơ mõm của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 16. Đây là thời điểm nhạy cảm, và quan trọng để chúng ta có những thay đổi to lớn trong việc xây dựng đất nước theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà chúng ta đã cọn!

  Trả lờiXóa
 17. đây là ước vọng của nhân dân! sửa đổi hiến pháp 1992 là đã theo ý nguyện tâm tư tình cảm của tất cả quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 18. Chúng ta đang hướng tới một xã hội dân chủ,công bằng, văn minh mà sửa đổi Hiến pháp là một sự kiện lớn nên dĩ nhiên người dân quan tâm là điều đáng mừng. Sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã theo đúng ý nguyện, mong ước của mọi người dân

  Trả lờiXóa
 19. sủa đổi hiến pháp giờ đang là sự kiện nóng của đất nước đảng và nhà nước đang thực hiện tốt nhất có thể và nhân dân thì đóng góp,nhưng qua đó bọn chống phá nhà nước lại có đất để diễn,tuyền truyền những tư tưởng xấu

  Trả lờiXóa
 20. nhân dân hăng hái đóng góp ý kiến,đảng ta luôn luôn sử lý sáng suốt nhưng có nhứng điều bọn phản động đòi xóa bỏ là không thể đó là những điều không thể xóa bỏ

  Trả lờiXóa
 21. sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với hoàn cảnh đất nước,mang tính dân chủ để nhân dân đóng góp,nhưng không phải nhưng luận điệu vô căn cứ áp đặt phương tây vào

  Trả lờiXóa
 22. Bên cạnh việc tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về sửa đổi hiến pháp 1992 cần phải đảm bảo an ninh để không bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc nói xấu Đảng, nhà nước.

  Trả lờiXóa
 23. Hiến pháp đại diện cho tiêng nói của nhân dân. Những thay đổi trong hiến pháp lần này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Người dân được trực tiếp góp ý vào quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 24. trong hiến pháp có noi đến vai trò của thanh niên, tổ chức hoạt động của thanh niên đấy, các bạn trẻ nên tự hào vì điều đó, vì điều đó chúng tỏ, thanh niên là cách tay đắc lực, là lực lượng có vai trò quan trọng trong xã hội

  Trả lờiXóa
 25. Đảng và nhà nước muốn thông qua dự thảo này để thu thập, tập hợp ý kiến của nhân dân cả nước. Nhưng cũng vô tình tạo cơ hội cho bọn phản động rèm pha, xuyên tạc ý nguyện cũng như mục đích của dự thảo này. Nhân dân cần có cái nhìn và những lời góp ý chân thành để dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thành công.

  Trả lờiXóa
 26. dân chủ tập trung là điều đáng mừng, nhưng phải thận trọng trong công tác này bởi vì đây là sơ hở thiếu xót nhất của ta mà địch có thể lấy đó làm mục tiêu để gây rối.

  Trả lờiXóa
 27. Chúng ta đang hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ thì việc người dân quan tâm chú ý đến sửa đổi và bổ sung hiến pháp là một điều dễ hỏi.

  Trả lờiXóa
 28. Dự thảo hiến pháp mới được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đảng ta luôn vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Việc lấy ý kiến thể hiện tính dân chủ của nhà nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 30. đây là một công việc có tính bức ngoạt! phù hợp với tâm tư tình cảm của quần chúng nhân dân! đảm bảo sự phát triển ổn định!

  Trả lờiXóa
 31. Việc góp ý vào dự thảo sủa đổi hiến pháp năm 1992 được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đã thể hiện sự quan tâm của nhân dân với công việc quan trọng của đất nước, thể hiện trách nhiệm với quyền lợi và nghĩa vụ của công dân

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 33. việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 là để phù hợp với hoàn cảnh phát triển của đất nước trong thời kì kinh tế hội nhập của thời kì này.việc sửa đổi đó mang tính dân chủ để mọi người dân đóng góp xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn khang trang hơn, nhưng bên cũng không phải nhưng luận điểm, đề xuất là có ý xây dựng các thế lục thù địch chúng dựa vào đó để chống phá đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 34. trong thời kì hội nhập và hợp tác kinh tế để phát triển đật nước trong thời kì này thì việc sửa đổi và bổ dung hiến pháp là việc hết sức cần thiết và cần những con người có tâm để đưa đất nước tiên lên chứ ko fai để các thế lực thù địch dựa vào đó mà chống phá đảng và nhà nước chúng ta.

  Trả lờiXóa
 35. sửa đổi hiến pháp mang ý nghĩa lịch sử to lươn, có tác động trực tiếp đến cuộng sống , quyền và nghĩa vụ của nhân dân ,vì vậy mà sự kiện chính trị này đang là tâm điểm của toàn dân

  Trả lờiXóa
 36. với sự quan tâm và ủng hộ của đong đảo nhân dân về dự thảo hiến pháp, tôi tin rằng bản hiến pháp chính thức sẽ là haonf hỏa nhất, hoàn chinh nhất, mang đầy đủ tâm nguyện của toàn đảng , toàn dân

  Trả lờiXóa
 37. đề nghị bổ sung các quy định, chuẩn hóa từ ngữ, điều chỉnh câu chữ nhằm khẳng định các giá trị cao quý của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ tính chất pháp quyền của Nhà nước ta...

  Trả lờiXóa
 38. đây cũng là cơ hội cho bọn phản động rèm pha, xuyên tạc ý nguyện cũng như mục đích của dự thảo này. Nhân dân cần có cái nhìn và những lời góp ý chân thành để dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thành công.

  Trả lờiXóa
 39. Mọi người quan tâm tơi sự sửa đổi hiến pháp là dấu hiệu tốt, mong rằng mọi người hãy đồng lòng với những quyết sách đúng đắn của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 40. các cơ quan, đơn vị cần tranh thủ sự góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Các bộ, ngành địa phương duy trì tiếp nhận ý kiến nhân dân để góp phần hoàn thiện, tránh tạo cho các thế lực có cơ hội thực hiện những hành vi của mình

  Trả lờiXóa
 41. những người nhận thức đk vấn đề sẽ hiểu ở khía cạnh rất tốt, vd: dự thảo bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay; tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản của chế độ ta về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Trả lờiXóa