TIN TỨC

BỘ MẶT THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”Văn Nam

Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “ diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ và không loại trừ chúng phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vũ trang bằng công nghệ cao khi có thời cơ đã đến, đang và sẽ đặt ra vấn đề với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ Quốc trong thời kì kinh tế hội nhập và  mở cửa ở nước ta. Đối với nước ta, trong những năm tới  vấn để tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh cần đước tính đến tình huống cụ thể xâm hại đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong đó cần quan tâm đến chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang chiển khai chống phá chúng ta bằng “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ và tình huống gây chiến trang xâm lược bằng vũ trang ở các cấp độ khác nhau để chống phá nước ta khi có thời cơ. Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược chống phá nước xã hội chủ nghĩa và quốc gia dân tộc độc lập, có chủ quyền bằng hình thức phi vũ trang tấn công qua nhiều con đường khác nhau như chính trị, kinh tế, ngoại giao, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt là bốn hướng tấn công chính là: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. chúng đứng đằng sua cái vỏ bọc là tôn trọng quyền tự do dân chủ đòi bình đẳng nhưng thực chất là chúng dựa vào các vấn đề đó khoét dâu mâu thuẫn gây ra bạo loạn chiến tranh. Đó là cuộc chiến chống chủ nghĩa xã hội không bằng con đường vũ trang, mà là cuộc chiến trang “không có khói sung” tấn công một cách toàn diện vào chủ nghĩa xã hội từng bước suy yếu và cuối cùng đi tới sụp đổ hoàn toàn, thực hiện phương châm không đánh mà thắng. thực hiện chiến lược luôn coi Việt Nam là mục tiêu chống phá. Điều đó cũng rất dễ lý giải, xuất phát từ vị trí vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung, trong phong trào độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nói riêng. Đặc biệt, với tên đầu xỏ đã thất bại trong chiến tranh xâm lược vũ trang Việt Nam sẽ không để cho Việt Nam tồn tại và phát triển mà vẫn nuôi tham vọng làm sụp đổ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam qua quá trình diễn biến hòa bình, thúc đẩy quá trình “diễn biến hòa bình” và “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ ta.
Chúng đang triển khai chiến lược tân công nước ta một cách toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa tư tưởng, tác động vào tất cả các đối tượng, vào mọi tổ chức, mọi con người, nhất là thế hệ trẻ, những con người lớn lên trong thời kỳ cả nước thống nhất xây dựng hòa bình xây đựng đất nước.
Trong quá trình “diễn biến hòa bình” tấn công chống phá Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang triển khai những thủ đoạn chiến lược như: “chi phối đầu tư”, “ngaoij giao than thiện”, “khoét dâu nội bộ”, “chính trị đa nguyên”, “tự do tư tưởng”, “phi quân sự hóa quân đội và lực lượng an ninh”… đây là những thủ đoạn cực kì thâm độc và nguy hiểm. trong đó chúng lợi dung mặt tiêu cực từ cơ chế thị trường để triển khai cuộc tấn công chúng ta trên mọi lĩnh vực của đời sống. chạy theo lối sống thực dụng không quan tâm đến chính trị, nhằm tạo ra sự mơ hồ về “ý thức hệ”, tạo ra một khoảng không về “ý thức hệ”, dân làm cho ý thức hệ tư sản chiếm lập thay thế ý thức hệ vô sản. lợi dụng khoét sâu sơ hở yếu kém của ta trong quá trình mở của hội nhập kinh tế, tham gia tổ chức Thương Mại thế giới, thu hút vốn đầu tư công nghệ kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý của nước ngoài để gây áp lực, tạo điều liện thúc đẩy kinh tế thị trường của nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là trên lĩnh vực quan hệ sản xuất, lái nền kinh tế nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thong qua quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. mà chủ yếu là con em các lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, làm chuyển hóa tư tưởng các cán bộ theo con đường tư bản. từ sự tác động về king tế và thong qua tác đọng chi phối đội ngũ cán bộ để từng bước làm thay đổi đường lối chính trị, đường lối tổ chức của Đảng và Nhà Nước ta.
Trong quá trình thực thí chiến lược “diễn biến hòa bình” chông phá chứng ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất chú trọng tấn công ta trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, công kha phê phán, bác bỏ chủ nghĩa Mác- Lên Nin, tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh, bác bỏ con đường phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, phủ nhận xuyên tạc đường lối phát triển của đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận quá khứ vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ dân tộc dưới sự chỉ đạo của Đảng.
Chúng tập trung công kích phá hoại nội bộ Đảng, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phủ nhận cương lĩnh chính trị, chia rẽ nội bộ tách rời khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho đảng ta suy yếu tổ chức, chia rẽ hầu hết các cán bộ chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo các cấp, đối lập Đảng với nhân dân, Đảng với nhà nước, chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội, kích động chia rẽ, công kích vai trò lãnh đạo Đảng làm mất uy tín hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với cách mạng Việt Nam, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
Trong chống phá cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc vừa lén lút vừa công khai tài trợ cho một số tổ chức mở các hội thảo, tán phát các taì liệu có nội dung chống đối từ nước ngoài gửi về hoặc từ các đối tượng bất mãn, thù địch trong nước, tranh thủ tiền và lối sống sa đọa, thực dụng để mua chuộc, lôi kéo một số người thiếu bản lĩnh, không kiên định không vững vàng, trước sự biến động của tình hình, nhất là những phần tử thoái hóa, biến chấ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chống Đảng, chống Nhà Nước, chống Xã Hội Chủ Nghĩa.
Chúng tìm cách hậu thuẫn chỉ đạo bọn người Việt, bọn phản đọng lưu vong, lien kết các tổ chức tập hợp lực lượng, để chống phá ta từ bên ngoài: tổ chức các hoạt động xâm nhập dưới nhiều hình thức khác nhau, móc nối, cài cắm, kích động bọn phản động trong nước, lôi kéo, mua chuộc, những ngoài có tư tưởng sai trái, phản động để tạo dựng “ngọn cờ” chờ thời cơ nổi dậy chống phá cách mạng khi có cơ hội. Điều nguy hiểm là cùng với những âm mưu quen thuộc trong chống phá cách mạng nước ta cũng như chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như trực tiếp tấn công vào chính trị triệt để lợi dụng các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế, chủ  nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang tích cực triển khai các thủ đoạn tấn công hết sức nguy hiểm là không trực diện tấn công trực tiếp vào chính trị mà thực hiện cuộc tấn công vào đạo đức lối sống bằng con đường rất tinh vi, nham hiểm và không kém phần hiệu quả, từ chỗ sa đọa về đạo đức lối sống để pha loãng làm nhạt dần về chính trị đi tới làm biến chất chính trị.
Với bản chất hiếu chiến, xâm lược, với cuộc thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trước đây, hiện nay chủ nghĩa đế quốc trong khi vẫn tích cực triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ để chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời chúng đang lợi dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang, đổi mới vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự để sẵn sàng phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta bằng vũ khí khi có thời cơ.
Trong bối cảnh mới của tình hình thế giới khu vực trong nước ta hiện nay, nhất là trong xu thế chung của thế giới là muốn có hòa bình để phát triển, thì khả năng xảy ra ngay một cuộc chiến tranh bằng vũ trang của chủ nghĩa đế quốc đối với nước ta chưa đặt ra một cách trực tiếp. quyết tâm rửa mối nhục trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây chủ nghĩa đế quốc nếu không thực hiện được “chiến lược hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thì khả năng chúng sẽ tiến hành cuộc chiến tranh bằng vũ trang để chống lại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một khả năng mà chúng ta cần tính đến.
Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù đich sẽ triệt để lợi dụng những  khó khăn về kinh tế, xã hội để kích động quần chúng lợi dụng những vấn đề mâu thuẫn xã hội những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ lợi dụng những sai lầm của chúng ta trong quá trình dân tộc, tôn giáo lợi dụng dân chủ để dựng lên vấn đề vi phạm dân chủ nhân quyền, móc nối các thế lực phản động bên trong với bên ngoài, tập hợp lực lượng tạo dựng “ngọn cờ”, tìm cớ gây xung đột vũ trang, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang và sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh xâm lược bằng vũ trang để chống lại chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Không có nhận xét nào